Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Promocja i informacja Poznań, 06.03.2008r.. Podstawy prawne Rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Promocja i informacja Poznań, 06.03.2008r.. Podstawy prawne Rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego."— Zapis prezentacji:

1 Promocja i informacja Poznań, 06.03.2008r.

2 Podstawy prawne Rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylającym rozporządzenie (WE) nr 1260/1999: Art. 69 określa podstawowe założenia prowadzenia działań informacyjnych i promocyjnych.

3 Podstawy prawne Rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1828/2006 ustanawiającym szczegółowe zasady wykonania Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 ustanawiającego ogólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego i Funduszu Spójności oraz Rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: art. 8 – 9 określają obowiązki beneficjentów w zakresie promocji faktu współfinansowania projektów ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności.

4 Sposób oznaczania działań informacyjnych i promocyjnych określa księga znaku opublikowana na stronach internetowych Ministerstwa Rozwoju Regionalnego. Wypełnianie przez beneficjentów i wykonawców obowiązków informacyjnych monitorują i kontrolują IP i/lub IW(IP 2), informując o wynikach IZ PO/RPO, w ramach którego projekt jest współfinansowany.

5 Formy Podstawowe

6 Formy uzupełniające Tylko wyjątkowe sytuacje

7 Warianty monochromatyczne

8

9 NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI – KSIĘGA IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ 2007 MATERIAŁY PROMOCYJNE okładki i wnętrza dokumentów publikacje certyfikat plakat folder i ulotka reklama prasowa kalendarz billboard gadżety firmowe banner stand, roll-up, ścianka konferencyjna namiot tablice informacyjne naklejka na szybę

10 Promocja EFS Obowiązek informowana o współfinansowaniu projektu ze środków EFS dotyczy wszystkich projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, niezależnie od trybu wyboru projektów, Za informację o współfinansowaniu rozumie się co najmniej informację o współfinansowaniu przez Europejski Fundusz Społeczny wraz z logotypem Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz logo Unii Europejskiej wraz z odniesieniem (podpisem) Europejski Fundusz Społeczny

11 EFS Wytyczne określają, w jaki sposób powinny być „oznaczane projekty”. W przypadku EFS dotyczy to przede wszystkim oznaczania pomieszczeń, w których realizowane są projekty (tak, by każdy wchodzący natychmiast to zauważył), oznaczanie sprzętu i wyposażenia zakupionego w ramach projektu, publikacji, materiałów informacyjnych, dokumentów, stanowiska pracy, które jest współfinansowane z EFS. Informacja o współfinansowaniu powinna być także przekazywana w trakcie trwania konferencji, seminariów, warsztatów, spotkań informacyjnych, targów i innych imprez promocyjnych.

12 Umowa współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Wynagrodzenie współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

13 WYTYCZNE INSTYTUCJI ZARZĄDZAJĄCEJ WIELKOPOLSKIM REGIONALNYM PROGRAMEM OPERACYJNYM NA LATA 2007-2013 DLA BENEFICJENTÓW W ZAKRESIE INFORMACJI I PROMOCJI

14 Wszelkie materiały informacyjne i promocyjne dotyczące projektów realizowanych w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 powinny zawierać obowiązujący zestaw znaków graficznych: –logo Narodowej Strategii Spójności 2007-2013 w formie znaku programu regionalnego, –emblemat Unii Europejskiej, –herb województwa wielkopolskiego. Zgodnie z Księgą Identyfikacji Wizualnej Narodowej Strategii Spójności, w zestawieniach z innymi znakami –znak Narodowej Strategii Spójności znajduje się zawsze z lewej strony, –znak Unii Europejskiej z prawej strony. W przestrzeni pomiędzy wymienionymi znakami –w przypadku Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 umieszcza się herb województwa wielkopolskiego.

15 Wzór herbu województwa wielkopolskiego został określony w drodze uchwały nr XX/306/2000 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 31 stycznia 2000 w sprawie: ustanowienia herbu i flagi województwa wielkopolskiego. Zgodnie z powyższą uchwałą herbem województwa jest orzeł srebrny w polu czerwonym, z przepaską złotą na skrzydłach, złotym dziobem zwróconym w prawo, złotymi nogami i złotą przewiązką na ogonie, w polu czerwonym umieszczony na planie trójkątnej gotyckiej tarczy herbowej. Graficzny wzór herbu stanowi załącznik do powyższej uchwały. Szczegółowe zasady dotyczące budowy herbu na siatce modułowej określono w dokumentacji herbu województwa wielkopolskiego.

16

17 Czego nie wolno robić z logotypami 1.pozbawiać logotypów jakichkolwiek elementów składowych wersji podstawowej; 2.stosować innych kolorów i czcionek niż te wskazane w księgach znaku i dokumentacji herbu; 3.umieszczać znaków na agresywnym, wielobarwnym tle; 4.zniekształcać proporcji znaków przez ściąganie i rozciąganie; 5.zmieniać proporcje elementów znaków; 6.nie należy używać skrótów UE, EFRR, NSS gdyż nie są one powszechnie znane.

18 Wymagania dotyczące promocji projektów powinny być stosowane w szczególności do tablic informacyjnych i tablic pamiątkowych oraz: –plakietek informacyjnych, –korespondencji prowadzonej w sprawach projektu z wykonawcami projektów, instytucjami zaangażowanymi we wdrażanie WRPO –umów z wykonawcami oraz dokumentacji przetargowej, –umów z pracownikami zatrudnionymi w ramach projektu lub opisów stanowisk takich pracowników, –ogłoszeń o wyborze wykonawcy w ramach projektów, –materiałów konferencyjnych, szkoleniowych, materiałów multimedialnych, broszur i ulotek, –materiałów prasowych, –stron internetowych zawierających informacje o projektach realizowanych w ramach WRPO…

19 Dziękuję za uwagę Alina Stachowiak, OPiFE


Pobierz ppt "Promocja i informacja Poznań, 06.03.2008r.. Podstawy prawne Rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego."

Podobne prezentacje


Reklamy Google