Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Udział biznesu w programie Polskiej Pomocy Rozwojowej możliwości i warunki Kijów, 18 marca 2015 r. Participation of business in Polish Development Aid.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Udział biznesu w programie Polskiej Pomocy Rozwojowej możliwości i warunki Kijów, 18 marca 2015 r. Participation of business in Polish Development Aid."— Zapis prezentacji:

1 Udział biznesu w programie Polskiej Pomocy Rozwojowej możliwości i warunki Kijów, 18 marca 2015 r. Participation of business in Polish Development Aid program opportunities & conditions

2 Polska Pomoc Rozwojowa dla Ukrainy w 2015 r. ok. 12 mln PLN Polish Development Aid for Ukraine in 2015 Approximately 12 mln PLN 4,1 mln PLN w ramach otwartego konkursu tzw. „Dużych Grantów” MSZ 2,5 mln PLN w ramach projektów wdrażanych przez organy administracji państwowej 800 tys. PLN w ramach „Małych Grantów” Ambasady RP w Kijowie 2 mln PLN na wsparcie procesów transformacyjnych na Ukrainie 2 mln PLN na projekty w ramach współpracy z organizacjami międzynarodowymi 300 tys. PLN na kształcenie obywateli Ukrainy w Kolegium Europejskim w Natolinie 4,1 m PLN in open competition, so-called „Big Grants” MFA 2,5 m PLN for projects under state administration 800 k PLN for „small grants” of the Embassy of Poland 2 m PLN for support of transformation processes in Ukraine 2 m PLN for projects in cooperation with international organizations 300 k PLN for education of Ukrainian citizens in Natolin European College

3 Priorytety PPR w 2015 r.Priorities of PDA in 2015 Bezpieczeństwo publiczne i zarządzanie granicami Rozwój regionalny, budowa potencjału administracji publicznej i samorządowej ◦aktywizacja samorządów i wspólnot mieszkaniowych w dziedzinie usług komunalnych i zarządzania nieruchomościami ◦wdrożenie rozwiązań w zakresie wykorzystywania odnawialnych źródeł energii oraz poprawa efektywności energetycznej ◦usprawnianie mechanizmów reagowania, redukowania ryzyka, zapobiegania i usuwania skutków sytuacji nadzwyczajnych na poziomie regionalnym i lokalnym Małe i średnie przedsiębiorstwa oraz tworzenie nowych miejsc pracy ◦wzmocnienie mikroprzedsiębiorczości i podniesienie konkurencyjności małych firm, w szczególności poprzez poszukiwanie nowych źródeł finansowania ich działalności ◦wdrożenie innowacyjnych technologii, opartych o odnawialne źródła energii oraz technologii energooszczędnych w MŚP ◦wprowadzenie edukacji biznesowej w szkolnictwie i stymulowanie rozwoju akademickich inkubatorów przedsiębiorczości Public security and border management Regional development and public administration capacity building Actions serving the strengthening of local government in modern public utility services management Real estate management and energy saving, as well as increasing the attractiveness of Ukrainian cities Reaction, prevention and risk-reduction mechanisms during crisis on local and regional level Small and medium enterprises and creation of new jobs Strengthening of micro entrepreneurship, raising competitiveness of small enterprises, finding new sources of financing Actions aimed at the development of innovative technologies based on renewable energy sources and water saving technologies for SMEs Facilitating the access to business education and encouraging the creation and supporting of academic incubators of entrepreneurship

4 Projekty PPR Miejsce dla oferty firm Projects of PDA Opportunities for business 1. Usługi - Remonty - Modernizacje - Realizacje budowlane - Montaż wyposażenia 2. Towary - Dostawy sprzętu - Dostawy wyposażenia 3. Szkolenia 1. Services - Renovation - Modernization - Construction - Installation of equipment 2. Goods - Gear - Equipment 3. Trainings

5 Projekty PPR Miejsce dla oferty firm Projects of PDA Opportunities for business Przykład 1. Utworzenie i wyposażenie Polsko- Ukraińskiego Centrum Odnawialnych Źródeł Energii na Politechnice Kijowskiej (dostawa i montaż polskiej oferty – kolektory słoneczne, kotły biomasowe, pompy ciepła, system kontroli i monitoringu itp.). Example 1. Creation and equipment Polish-Ukrainian Centre of Renewable Energy at Kyiv Polytechnic Institute (delivery and installation of solar panels, boilers, pumps, monitoring system etc.)

6 Projekty PPR Miejsce dla oferty firm Projects of PDA Opportunities for business Przykład 2. Wyposażenie szkół w Obwodzie Winnickim w polskie technologie OZE (dostawa i montaż polskiej oferty – kolektory słoneczne, pompy ciepła, system kontroli i monitoringu itp.). Example 2. Equipment of schools in Vinnitskaya Olbast with Polish renewable energy technology (delivery and instalment of solar panels, pumps, monitoring and control system etc.)

7 Projekty PPR Miejsce dla oferty firm Projects of PDA Opportunities for business Przykład 3. Dostawy polskiego sprzętu dla ukraińskich jednostek Straży Pożarnej, szkolenia ukraińskich strażaków, remonty remiz. Example 3. Deliveries of Polish equipment for Ukrainian Fire Brigade, training of firemen, modernization of fire stations.

8 Projekty PPR Miejsce dla oferty firm Projects of PDA Opportunities for business Przykład 4. Remont, modernizacja i wyposażenie kuchni oraz pomieszczeń w przedszkolu w Kijowie. Example 4. Renovation, modernization and equipment of nursery in Kiev.

9 Konkursy PPR możliwości udziału biznesu Calls for proposals of PDA Opportunities for business „Duży Konkurs” MSZ ogłaszany zwykle w IV kwartale każdego roku na stronie www.polskapomoc.gov.pl www.polskapomoc.gov.pl - Minimalny budżet 100 tys. PLN - Minimalny wkład własny 10% Konkurs „Małych Grantów” Ambasady RP w Kijowie przeprowadzany zwykle na przełomie danego i kolejnego roku - Maksymalny budżet 30 tys. EUR - Minimalny wkład własny 5-10% „Big grants” Programme Calls for proposals usually in fourth quarter of each year, website www.polskapomoc.gov.pl - Minimal budget 100k PLN - Minimal own contribution 10% „Small Grants” of the Embassy of Poland in Kyiv – calls for project proposals are usually at the beginning of each year - Maximum budget 30 k EUR - Minimal own contribution 5-10%

10 Konkursy PPR Kto może aplikować? Priorities of PDA Who can apply? „Duży Konkurs” MSZ ◦polskie organizacje pozarządowe (stowarzyszenia, fundacje itp.), ◦jednostki samorządu terytorialnego RP, ◦publiczne szkoły wyższe w RP, ◦instytuty badawcze RP, ◦Polska Akademia Nauk i jej jednostki organizacyjne. W/w podmioty aplikują bezpośrednio do MSZ poprzez portal polskapomoc.gov.pl „Big grants” Programme ◦Polish NGOs (associations, Funds etc.) ◦local government units in Poland, ◦Polish public and non-public higher education schools, ◦Polish research institutes, ◦the Polish Academy of Sciences and its organizational units. All abovementioned institutions apply directly through the website polskapomoc.gov.pl

11 Konkursy PPR Kto może aplikować? Priorities of PDA Who can apply? Konkurs „Małych Grantów” Ambasady RP w Kijowie ◦lokalne organizacje pozarządowe; ◦międzynarodowe organizacje pozarządowe z siedzibą poza terytorium RP; ◦misje katolickie oraz miejscowe ośrodki innych wyznań i organizacje wyznaniowe ◦instytucje użyteczności publicznej; ◦administracja na szczeblu centralnym i lokalnym; ◦środki społecznego przekazu. W/w podmioty aplikują bezpośrednio do Ambasady „Small Grants” of the Embassy of Poland in Kyiv ◦Local NGOs; ◦International NGOs based outside of Poland; ◦Catholic missions and other religious organizations ◦Public benefit institutions (such as schools, hospitals etc.); ◦Central and local administration; ◦Mass media. All abovementioned institutions apply directly in the Embassy

12 Konkursy PPR Jak aplikować? Priorities of PDA How to apply 1. Znalezienie partnera uprawnionego do składania wniosku  W przypadku „Dużego Konkursu” MSZ - organizacji zarejestrowanej w RP  W przypadku konkursu „Małych Grantów” Ambasady - organizacji lokalnej na Ukrainie 2. Przygotowanie z partnerem wniosku i dokumentacji projektowej 2. Złożenie wniosku przez partnera 1. Finding a partner entitled for application  For the „Big Grants” Programme – an organization based in Poland  For „Small Grants” of the Embassy – a local organization based in Ukraine 2. Preparation together with a partner a project proposal along with all necessary documents 2. Application

13 Konkursy PPR „Dobre rady” Calls for proposals of PDA Tips W przypadku „Dużego Konkursu” MSZ - Zapoznanie się z ubiegłorocznym ogłoszeniem, regulaminem i zasadami konkursu na stronie www.polskapomoc.gov.pl www.polskapomoc.gov.pl W przypadku konkursu „Małych Grantów” Ambasady - Kontakt z Ambasadą w celu otrzymania wniosku projektowego i uzgodnienia założeń projektu W obu w/w przypadkach Znalezienie partnerów uprawnionych do składania wniosków projektowych, będących następnie realizatorami projektów For the „Big Grants” Programme - Study the latest calls for proposals and procedures at the website www.polskapomoc.gov.pl www.polskapomoc.gov.pl For „Small Grants of the Embassy - Contact the Embassy representative in order to receive relevant project application form and to discuss the project For both Finding reliable partners entitled to application

14 Konkursy PPR „Dobre rady” Calls for proposals of PDA Tips W obu w/w przypadkach Trwały i konkretny rezultat Charakter pomocy rozwojowej Projekty realizowane są w drugiej połowie roku For both Lasting results Development aid Projects implemented in the second half of the year

15 Udział biznesu w programie Polskiej Pomocy Rozwojowej możliwości i warunki Kijów, 18 marca 2015 r. Participation of business in Polish Development Aid program opportunities & conditions


Pobierz ppt "Udział biznesu w programie Polskiej Pomocy Rozwojowej możliwości i warunki Kijów, 18 marca 2015 r. Participation of business in Polish Development Aid."

Podobne prezentacje


Reklamy Google