Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ROK ŚW. PAWŁA BAZYLIKA ZA MURAMI, 28 czerwca 2008 – 29 czerwca 2009.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ROK ŚW. PAWŁA BAZYLIKA ZA MURAMI, 28 czerwca 2008 – 29 czerwca 2009."— Zapis prezentacji:

1 ROK ŚW. PAWŁA BAZYLIKA ZA MURAMI, 28 czerwca 2008 – 29 czerwca 2009

2 W drodze z Apostołem Narodów W dobrych zawodach wyst ą piłem… 2 Tm 4,7

3 Stacja I: Urodzony w Tarsie Antyfona: Jezus Chrystus jest Panem… - -ku chwale Boga Ojca (Flp 1,11)   Ok. 8/9 r.   Jestem Żydem i urodziłem się w Tarsie w Cylicji (Dz 22,3)   z pokolenia Beniamina, Hebrajczyk z Hebrajczyków (Flp 3,5)   obywatel Rzymu (Dz 23,37) Kanon: Nie bój się, nie lękaj się; Bóg sam wystarczy… Brama Kleopatry i studnia w Tarsie

4 Stacja II: Wychowany u stóp Gamaliela… Wychowałem się w tym mieście u stóp Gamaliela w ścisłym przestrzeganiu Prawa naszych ojców (Dz 22, 3) Wychowawcy: Wychowawcy: rabbi Gamaliel (Dz 5, 34), kapłan Ananiasz (Dz 9,10-17), apostoł Barnaba (Dz 11,25n; 13,1), a nade wszystko Duch Święty (Rz 8,1-30). Panorama Jerozolimy Ant. Jezus Chrystus jest Panem… - ku chwale Boga Ojca.

5 Stacja III: Prześladowca Kościoła Prześladowałem tę drogę, głosując nawet za karą śmierci (Dz 22,4) […] zgadzał się na zabicie [Szczepana] (Dz 8,1) On uznał mnie za godnego zaufania i powierzył posługę, choć niegdyś byłem bluźniercą, prześladowcą i gnębicielem (1 Tm 1,13) Bazylika Grobu – słup biczowania

6 Stacja IV: Nawrócony pod Damaszkiem Gdy zbliżał się już w swej podróży do Damaszku olśniła go nagle jasność z nieba (Dz 9,3; por. 22,6; 26,13). upadłem na ziemię (Dz 22,7); … nic nie widział (22,10; por. 1 Tm 1,12) Misja Ananiasza (Dz 9,10-19) - -włożenie rąk, - -modlitwa, - -dar Ducha Świętego, - -pouczenie i chrzest Michał Anioł Buonarotti Nawrócenie

7 Stacja V: Powołany i posłany sobie tego człowieka za narzędzie. On zaniesie imię moje do pogan i królów, i do synów Izraela (Dz 9,15) Wybrałem sobie tego człowieka za narzędzie. On zaniesie imię moje do pogan i królów, i do synów Izraela (Dz 9,15) Wobec wszystkich ludzi o tym, co widziałeś i słyszałeś (Dz 22,15; 1 Tm 1,12-13) Wobec wszystkich ludzi będziesz świadczył o tym, co widziałeś i słyszałeś (Dz 22,15; 1 Tm 1,12-13) Jakże mieliby głosić, gdyby nie byli ? (Rz 10,15; Ga 2,7nn) Jakże mieliby głosić, gdyby nie byli posłani? (Rz 10,15; Ga 2,7nn) Rublow Apostoł Paweł

8 Stacja VI: Paweł głosi Ewangelię Natychmiast, nie radząc się krwi ani ciała, ani nie udając się do Jerozolimy … [do apostołów], skierowałem się do Arabii, a później znowu do Damaszku (Ga 1,16-17) Metoda: -modlitwa (Rz 8,15.26) -pokuta (1 Kor 9,27) -post (1 Kor 9,25; Kol 3,5) Klasztor na pustyni judzkiej

9 Stacja VII: Ewangelia o ukrzyżowanym i zmartwychwstałym Panu Gdyby wam kto głosił Ewangelię różną od tej, którą od nas otrzymaliście – niech będzie przeklęty (Ga 1,9) Nasze głoszenie Ewangelii wśród was nie dokonało się przez samo tylko słowo, lecz przez moc i Ducha Świętego z wielką siłą przekonania (1Tes 1,5) Ewangelii mojej (2 Tm 2,8) On według Ewangelii mojej powstał z martwych (2 Tm 2,8) El Greco Piotr i Paweł

10 Stacja VIII: Pierwsza wyprawa misyjna PODRÓŻ MISYJNA – 45/46 Gminy: na Cyprze, w Antiochii Pizydyjskiej, Ikonium, Listrze i Derbe (Dz 13,1 – 14,28)

11 Stacja IX: Sobór Jerozolimski czy poganie przed przyjęciem chrztu mają być obrzezani (por. Ga 1,7; 2,1-10; 5,2) Konflikt o to: czy poganie przed przyjęciem chrztu mają być obrzezani (por. Ga 1,7; 2,1-10; 5,2) Trzy części obrad: wystąpienie Piotra oraz Barnaby i Pawła (Ga 2,1-10; Dz 15,6-12), mowa Jakuba (Dz 15,13-21), postanowienie końcowe (Dz 15,22-29). „Wieczernik” jerozolimski

12 Stacja X: Druga wyprawa misyjna PODRÓŻ MISYJNA – 47/51 Gminy: w Troadzie, Filippi, Tesalonice, Berei i Koryncie (Dz 15,36 – 18,22)

13 Stacja XI: Trzecia wyprawa misyjna PODRÓŻ MISYJNA – 52/56 Gminy: w Efezie i Kolosach (Dz 18,23 – 21,14)

14 Stacja XII: Podróż więzienna 56/58 uwięzienie w Jerozolimie (Dz 21,27nn); pobyt w więzieniu w Cezarei Trzy procesy: przed tłumem, Sanhedrynem, namiestnikiem Feliksem/Festusem i królem Agryppą 63/64 ostatnie uwięzienie w Rzymie Akwedukt rzym. w Cezarei

15 Stacja XIII: Listy Pawła Kiedy zapoznacie się z tym listem, postarajcie się, aby poznał go także Kościół w Laodycei… (Kol 4,16). Listy: -z II wyprawy (1-2 Tes); -z III wyprawy (1-2 Kor, Ga, Rz); -więzienne (Flp, Flm, Kol, Ef); -pasterskie (Tt, 1-2 Tm). Wy jesteście listem Chrystusa dzięki naszemu posługiwaniu (2 Kor 3,3). 2 Kor – papirus Chester Beatty II w.

16 Stacja XIV: Śmierć męczeńska w Rzymie Tradycja łączy historie męczeńskiej śmierci Apostołów – w czasie prześladowań Nerona ok. 65-67. Piotr – ukrzyżowany głową w dół; Paweł – ścięty mieczem w Tre Fontane, pochowany na drodze do Ostii Ikona Piotr i Paweł

17 Modlitwa Apostoła A teraz polecam was Bogu i słowu Jego łaski władnemu zbudować i dać świadectwo ze wszystkimi świętymi (Dz 20,32).

18 „Trzeba, żeby nam się podobało słowo Boże. Trzeba mieć upodobanie w słowie Bożym. Jeśli jest upodobanie w słowie Bożym, to za nim idzie działanie w duchu tego słowa […] Tylko takie upodobanie może rodzić działanie w duchu Prawdy, może kształtować prawdziwą odnowę…” Jan Paweł II, Szczecin 11 czerwca 1987

19 Opracował ks. Jan Kochel


Pobierz ppt "ROK ŚW. PAWŁA BAZYLIKA ZA MURAMI, 28 czerwca 2008 – 29 czerwca 2009."

Podobne prezentacje


Reklamy Google