Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zadania jednostek sektora publicznego wynikające z ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej Edward Słoma, Z-ca Dyrektora Departamentu.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zadania jednostek sektora publicznego wynikające z ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej Edward Słoma, Z-ca Dyrektora Departamentu."— Zapis prezentacji:

1 Zadania jednostek sektora publicznego wynikające z ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej Edward Słoma, Z-ca Dyrektora Departamentu Energetyki Warszawa, 22 listopada 2012 r.

2 Ustawa o efektywności energetycznej  Ustawa uchwalona przez Sejm 15 kwietnia 2011 r. – przepisy weszły w życie 11 sierpnia 2011 r. Ustanawia:  krajowy cel w zakresie oszczędnego gospodarowania energią (9 % w 2016 r., co oznacza uzyskanie 4,5 Mtoe oszczędności energii)  zadania jednostek sektora publicznego w zakresie efektywności energetycznej  zasady uzyskania i umorzenia świadectw efektywności energetycznej (białych certyfikatów) – mechanizm stymulujący zachowania proefektywnościowe

3 Ustawa o efektywności energetycznej (2) Wzorcowa rola sektora publicznego  jednostka sektora publicznego realizując swoje zadania stosuje co najmniej dwa z niżej wymienionych środków poprawy efektywności energetycznej: –zawieranie umów z podmiotem realizującym przedsięwzięcia służące poprawie efektywności energetycznej, –zakup nowego urządzenia, instalacji lub pojazdu charakteryzujących się niskim zużyciem energii, –wymiana albo modernizacja eksploatowanego urządzenia, instalacji lub pojazdu, –nabycie lub wynajęcie efektywnych energetycznie budynków lub ich części, albo ich modernizacja. –sporządzenie audytu energetycznego eksploatowanych budynków o powierzchni użytkowej powyżej 500 m2, których jest właścicielem lub zarządcą.  informowanie społeczeństwa o osiąganych efektach w zakresie oszczędności energii za pośrednictwem stron www 3

4 Świadectwa efektywności energetycznej (1)  Jako mechanizm stymulujący i wymuszający zachowania proefektywnościowe  Wydawane za inwestycje nakierowane na: 1.zwiększenie oszczędności energii przez odbiorców końcowych 2.zwiększenie oszczędności energii przez urządzenia potrzeb własnych 3.zmniejszenia strat energii elektrycznej, ciepła lub gazu ziemnego w przesyle lub dystrybucji

5 Świadectwa efektywności energetycznej (2) Rodzaje przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej: –modernizacja: oświetlenia, urządzeń gospodarstwa domowego, urządzeń potrzeb własnych, urządzeń wykorzystywanych w procesach przemysłowych, lokalnych sieci ciepłowniczych i źródeł ciepła, –przebudowa lub remont budynków, –odzysk energii w procesach przemysłowych, –ograniczenie strat sieciowych, strat w transformatorach oraz przepływów mocy biernej, –izolacja instalacji przemysłowych. Pełny wykaz przedsięwzięć - obwieszczenie w Dzienniku Urzędowym RP „Monitor Polski”

6 Krajowy Plan Działań dotyczący efektywności energetycznej (realizacja Dyrektywy 2006/32/WE) KPD określa:  cel indykatywny w zakresie oszczędności energii wynoszący 9 % w 2016 roku (4,5 Mtoe oszczędności energii)  środki oraz działania służące do osiągnięcia krajowego celu. Pierwszy Krajowy Plan Działań dotyczący efektywności energetycznej został opracowany w Ministerstwie Gospodarki w 2007 r. Drugi Krajowy Plan dotyczący efektywności energetycznej został przyjęty przez Radę Ministrów w kwietniu 2012 r.

7 Krajowy cel indykatywny w zakresie oszczędności energii wyliczony zgodnie z dyrektywą 2006/32/WE Zużycie energii finalnej 20012002200320042005Średnia z lat 2001-2005 Całkowite zużycie energii finalnej 649070628172642418656583703011655 851 GWh Budownictwo, w tym gosp.dom 223436210410205421202525216004 Usługi6159268105725947000169536 Przemysł197466188383194907201083217830 Transport106542104461118045131407147434 Rolnictwo6003456813514515156752207 Wyłączenia: zużycie energii w instalacjach wymienionych w Zał. 1 do Dyrektywy 2003/87/WE (Emissions Trading Directive) 61 943 GWh Zużycie energii finalnej z wyłączeniem instalacji wymienionych w Zał. 1 do Dyrektywy 2003/87/WE 593 908 GWh Cel w zakresie oszczędności energii przyjęty na 2016 r. ( 9 % )53 452 GWh (4,5 Mtoe)

8 Oszczędności energii uzyskane do 2010 r. w sektorach końcowego wykorzystania energii Cel w zakresie oszczędności energii finalnej Oszczędności energii finalnej uzyskane i oszacowane (2016) W wartościach absolutnych (GWh) Procentowo – do średniego zużycia z lat 2001-2005 (% ) W wartościach absolutnych (GWh) Procentowo - do średniego zużycia z lat 2001-2005 ( % ) 201011 878235 320 5,9 201653 452967 21111,0

9 Krajowy Plan Działań dotyczący efektywności energetycznej Działania służące poprawie efektywności energetycznej (sektorowe): sektor publiczny :  System zielonych inwestycji (cz. 1) - zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej (nowy). Program NFOŚiGW – ok. 3 000 szt. obiektów objętych termomodernizacją. 555 mln zł jako dotacja oraz 1 010 mln zł jako pożyczka. Oczekiwane oszczędności - 1 950 GWh.  System zielonych inwestycji (cz. 5) - zarządzanie energią w budynkach wybranych podmiotów sektora finansów publicznych (nowy). Program NFOŚiGW dla PAN-u. 500 mln jako dotacja.  Program Operacyjny „Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii” dla wykorzystania środków finansowych w ramach Mechanizmu Finansowego EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego – wartość programu 75 mln EUR.  Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ) - Działanie 9.3 Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej (kontynuacja). 76,7 mln EUR – Fundusz Spójności. Oczekiwane oszczędności 320 GWh.

10 Sprawozdanie Ministra Gospodarki  Zgodnie z art. 7 ustawy o efektywności energetycznej ministrowie kierujący działami administracji rządowej w rozumieniu ustawy z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej oraz wojewodowie realizują KPD dotyczący efektywności energetycznej i przekazują ministrowi właściwemu do spraw gospodarki roczne sprawozdania z jego realizacji.  Sprawozdanie przygotowywane po raz pierwszy w 2012 r. – wszystkie województwa i ministerstwa przekazały informacje – nie ma wspólnego mianownika – brak możliwości wyliczenia oszczędności energii. Działania podejmowane:  inwestycyjne drobne tj. sporządzenie audytu energetycznego budynku, wymiana lub zakup urządzeń o lepszych parametrach charakterystyki energetycznej oraz wymiany źródeł światła;  inwestycyjne tj. docieplanie budynków, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, modernizacja i regulacja instalacji c.o.,  nieinwestycyjne: szkolenia np. efektywna eksploatacja urządzeń, racjonalne i oszczędne wykorzystywanie energii. Środki: własne, NFOSiGW, WFOSiGW, Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa, Europejski Fundusz Rolny Rozwoju Obszarów Wiejskich.

11  Krajowy cel w zakresie oszczędności energii – orientacyjna wartość docelowa w 2020 r.,  Coroczna renowacja budynków publicznych w wysokości 3 % powierzchni ogrzewanej lub chłodzonej,  Systemy zobowiązujące do efektywności energetycznej - od 2014 r. do 2020 r. w ilości 1,5 % wolumenu sprzedaży odbiorcom końcowym,  Obowiązkowe audyty energetyczne dla dużych zakładów przemysłowych i systemy zarządzania,  Promowanie efektywności ogrzewania i chłodzenia,  Rozpowszechnianie inteligentnych liczników. Termin wdrożenia dyrektywy do dnia 05.06.2014 r. Dyrektywa zastąpi: dyrektywę 2006/32/WE w sprawie efektywności końcowego wykorzystania energii i usług energetycznych oraz dyrektywę 2004/8/WE w sprawie wspierania kogeneracji w oparciu o zapotrzebowanie na ciepło użytkowe na rynku wewnętrznym energii. Oraz nowelizuje: dyrektywę 2009/125/UE ustanawiającą ogólne zasady ustalania wymogów dotyczących ekoprojektu dla produktów związanych z energią dyrektywę 2010/30/UE w sprawie wskazania poprzez etykietowanie oraz standardowe informacje o produkcie, zużycia energii oraz innych zasobów przez produkty związane z energią Dyrektywa Nr 2012/27/UE z dnia 25 października 2012 roku o efektywności energetycznej 20% oszczędności energii pierwotnej w 2020 r.

12 Dziękuję za uwagę Ministerstwo Gospodarki Departament Energetyki Plac Trzech Krzyży 3/5 00-507 Warszawa sekretariatDE@mg.gov.pl www.mg.gov.pl


Pobierz ppt "Zadania jednostek sektora publicznego wynikające z ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej Edward Słoma, Z-ca Dyrektora Departamentu."

Podobne prezentacje


Reklamy Google