Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Nabór 6.3.B w ramach RPO WD 2014-2020 oraz 1.3 w ramach POIiŚ 2014-2020 Kąty Wrocławskie - 04.04.2016r. Kontakt: tel. 882 838 869.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Nabór 6.3.B w ramach RPO WD 2014-2020 oraz 1.3 w ramach POIiŚ 2014-2020 Kąty Wrocławskie - 04.04.2016r. Kontakt: tel. 882 838 869."— Zapis prezentacji:

1 Nabór 6.3.B w ramach RPO WD 2014-2020 oraz 1.3 w ramach POIiŚ 2014-2020 Kąty Wrocławskie - 04.04.2016r. Kontakt: biuro@efficon.pl, tel. 882 838 869

2 NABÓR 6.3.B – podstawowe informacje 1.Poddziałanie 6.3.2 – ZIT WrOF; 2.Terminy: - opublikowanie ogłoszenia o konkursie: 30 czerwiec 2016; - planowany termin rozpoczęcia składania wniosków: 1 sierpnia 2016; - minimalny termin na składanie wniosków – 7 dni (zostanie określony w Regulaminie konkursu); 3.Typ projektów: Remont, odnowa części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych; 4.Alokacja: 19 474 650 PLN; 5.Data zakończenia inwestycji: 12.2018 r. (najpóźniejszy termin złożenia ostatniego wniosku o płatność); 6.Minimalna wartość projektu: 100 tys. PLN; 7.Maksymalny poziom dofinansowania: 85 %; 8.Szczegółowe informacje dot. naboru dostępne będą na: www.rpo.dolnyslask.pl.

3 NABÓR 6.3.B – podstawowe wymagania oraz typy działań i preferencje 1.Wszystkie projekty planowane do realizacji muszą być ujęte w lokalnym programie rewitalizacji lub w dokumencie równoważnym; 2.Możliwe są działania poprawiające efektywność energetyczną. Wartość takich inwestycji nie może przekraczać 49% wartości wydatków kwalifikowalnych na pojedynczy budynek w projekcie. Projekty przewidujące termomodernizację otrzymają dodatkowe punkty. 3.Preferowane będą projekty dotyczące zabytków wpisanych do rejestru prowadzonego przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków we Wrocławiu oraz do gminnej ewidencji zabytków – projekty obejmujące tego typu budynki otrzymają dodatkowe punkty. 4.Dodatkowe punkty otrzymają projekty, w których dobrowolnie zmniejszono poziom dofinansowania. 5.Dodatkowe punkty otrzymają projekty, które są komplementarne wobec innych projektów.

4 NABÓR 6.3.B – podstawowe wymagania oraz typy działań i preferencje 5.Dodatkowe punkty otrzymają projekty realizowane w gminach o niskiej zamożności (na podstawie wskaźnika G - zgodnie z art. 20 ust.4 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego Dz.U. z 2015 r. poz. 513, z późn. zm.); 6.Preferowane będą budynki znajdujące się w złym stanie technicznym. Projekty obejmujące budynki o znacznym stopniu zużycia technicznego otrzymają dodatkowe punkty; 7.Dodatkowe punkty otrzymają projekty, które w większym stopniu będą realizować wartość docelową wskaźnika: Wyremontowane budynki mieszkalne na obszarach miejskich (szt.) (preferowane będą projekty obejmujące większą ilość budynków). Szczegółowe informacje dot. ww. punktacji znajdują się w dokumencie Kryteria wyboru projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, dostępnym na stronie www.rpo.dolnyslask.pl

5 Kwalifikowalność wydatków – ograniczenia dot. naboru 6.3.B Niekwalifikowalne są: 1.Wydatki na remont, odnowę części usługowej, produkcyjnej itp., związanej z prowadzeniem działalności gospodarczej we wspieranych w projekcie budynkach.* 2.Wydatki na remont, odnowę części związanej z prowadzeniem działalności administracyjnej we wspieranych w projekcie budynkach.* 3.Wydatki na termomodernizację przekraczające 49% wartości całkowitych wydatków kwalifikowalnych na pojedynczy budynek w projekcie. (*należy określić procentowy udział powierzchni użytkowej związanej z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz działalności administracyjnej w całkowitej powierzchni użytkowej budynku. Następnie należy wg uzyskanej proporcji obniżyć wydatki kwalifikowalne)

6 NABÓR 6.3.B – element termomodernizacyjny Elementy termomodernizacji, dopuszczalne w naborze, za które można równocześnie otrzymać punkty: 1. Wymiana źródła ciepła w częściach wspólnych budynków: - zastąpienie kotła podłączeniem do sieci ciepłowniczej; - lub wymiana kotła na kocioł spalający biomasę lub paliwa gazowe; -lub wymiana kotła na kocioł retortowy (bez technicznych możliwości ręcznego podawania paliwa np. rusztu awaryjnego); 2. Poprawa poszczególnych elementów budynku: -modernizacja lub wymiana stolarki okiennej lub drzwiowej w częściach wspólnych budynków lub montaż lub modernizacja systemu wentylacji w częściach wspólnych budynków; - ocieplenie ścian; - modernizacja lub wymiana dachu wraz z ociepleniem.

7 NABÓR 6.3.B – element termomodernizacyjny 3. Zarządzanie energią: Zastosowanie rozwiązań wspierających zarządzanie energią cieplną i elektryczną w częściach wspólnych budynków mających na celu zmniejszenie zużycia energii elektrycznej lub dostosowanie poboru energii cieplnej do istniejącego zapotrzebowania, np.: - automatyka pogodowa; - czujniki temperatury; - czujniki ruchu; - wyłączniki czasowe.

8 Wskaźniki projektu – nabór 6.3.B Wskaźniki rezultatu bezpośredniego: brak Wskaźniki produktu: 1.Liczba wspartych obiektów infrastruktury zlokalizowanych na rewitalizowanych obszarach [szt.]; 2.Rozwój obszarów miejskich: wyremontowane budynki mieszkalne na obszarach miejskich [szt.];

9 POIiŚ - Działanie 1.3 Działanie 1.3 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach, Poddziałanie 1.3.2 - Wsparcie projektów inwestycyjnych dotyczących głębokiej kompleksowej modernizacji energetycznej wielorodzinnych budynków mieszkaniowych Przykłady działań: -ocieplenie przegród zewnętrznych obiektu, w tym ścian zewnętrznych, podłóg, dachów i stropodachów, wymiana okien, drzwi zewnętrznych; -wymiana oświetlenia na energooszczędne (w częściach wspólnych budynków); -przebudowa systemów grzewczych lub podłączenie bardziej efektywnego energetycznie i ekologicznie źródła ciepła; -instalacja/przebudowa systemów chłodzących, w tym również z zastosowaniem OZE; -budowa lub przebudowa systemów wentylacji i klimatyzacji; -zastosowanie automatyki pogodowej; -zastosowanie systemów zarządzania energią w budynku;

10 POIiŚ - Działanie 1.3 -budowa lub przebudowa wewnętrznych instalacji odbiorczych oraz likwidacja dotychczasowych nieefektywnych źródeł ciepła; -instalacja mikrokogeneracji lub mikrotrigeneracji na potrzeby własne; -instalacja OZE w modernizowanych energetycznie budynkach, jeśli to wynika z przeprowadzonego audytu energetycznego; -opracowanie projektów modernizacji energetycznej stanowiących element projektu inwestycyjnego; -instalacja indywidualnych liczników ciepła, chłodu oraz ciepłej wody użytkowej; -modernizacja instalacji wewnętrznych ogrzewania i ciepłej wody użytkowej; -instalacja zaworów podpionowych i termostatów, tworzenie zielonych dachów i „żyjących, zielonych ścian; -przeprowadzenie audytów energetycznych jako elementu projektu inwestycyjnego

11 POIiŚ - Działanie 1.3 Nabór: II kwartał 2016 r. Instytucja ogłaszająca nabór: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Alokacja na nabór: 950 mln PLN Zakres wsparcia w ramach Poddziałania 1.3.2. wynikać musi z tzw. planów gospodarki niskoemisyjnej oraz strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych miast wojewódzkich i ich obszarów funkcjonalnych. Szczegółowe informacje nt. ww. naboru dostępne będą na: www.nfosigw.gov.pl oraz www.pois.gov.pl.www.nfosigw.gov.pl www.pois.gov.pl

12 Dziękujemy za uwagę Strategie, Programy Rewitalizacji, Systemy Zarządzania i Kontroli, Analizy i ekspertyzy, Programy rozwojowe, Studia Wykonalności, Wnioski o dofinansowanie. EffiCon sp. z o.o. sp. k. ul. Avicenny 14 54-611 Wrocław www.efficon.pl biuro@efficon.pl, tel. 882 838 869


Pobierz ppt "Nabór 6.3.B w ramach RPO WD 2014-2020 oraz 1.3 w ramach POIiŚ 2014-2020 Kąty Wrocławskie - 04.04.2016r. Kontakt: tel. 882 838 869."

Podobne prezentacje


Reklamy Google