Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020 P31 maja 2016 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020 P31 maja 2016 r."— Zapis prezentacji:

1 Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020 P31 maja 2016 r.

2 Wyjście z grupy regionów słabiej rozwiniętych Silne zróżnicowania wewnętrzne Obciążenie janosikowym Szczególna sytuacja województwa mazowieckiego 2Płock,31 maja 2016

3 Pomiędzy konwergencją a konkurencyjnością PKB per capita wg parytetu siły nabywczej w odniesieniu do średniej UE (2009 ) 182% 45% 66% 49%74% Ogromne dysproporcje w województwie mazowieckim stanowią istotną barierę rozwojową. Założenia Umowy Partnerstwa: wsparcie dla obszarów pozametropolitalnych powinno być jak najbardziej zbliżone pod względem zakresu interwencji do tego kierowanego do najuboższych regionów UE-27 wsparcie adresowane do Warszawy powinno wzmacniać jej potencjały stymulując rozwój tego ośrodka jako największej Polskiej lokomotywy rozwoju 3Płock,31 maja 2016

4 Podział regionów na trzy kategorie: regiony słabiej rozwinięte, których PKB na mieszkańca jest niższy niż 75 % średniego PKB na mieszkańca UE-27; regiony przejściowe, których PKB na mieszkańca wynosi między 75% a 90% średniej PKB na mieszkańca UE-27; regiony lepiej rozwinięte, których PKB na mieszkańca jest wyższy niż 90 % średniej PKB na mieszkańca UE-27. 4Płock,31 maja 2016 Nowe zasady podziału środków

5 Założenia podziału alokacji dla Mazowsza Kraj/Region na podst.: Umowa Partnerstwa z października 2013 r. 531 maja 2016 Kraj (Programy Krajowe) Region (RPO WM 2014-2020) Fundusz mln EUR% % suma EFRR 1 123,3042%1 544,7058%2 668,00 EFS 566,3051%543,2049%1 109,50 suma 1 689,60 2 087,90 3 777,50 Płock, Alokacja ZIT : 165 mln EUR Alokacja RIT: 130 mln EUR

6 Wskaźniki realizacji: Zatrudnienie Wskaźnik zatrudnienia osób w wieku 20-64 lata na poziomie 75% Badania i rozwój oraz innowacje 3% PKB UE przeznaczane na innowacje i B+R Zmiany klimatu i energia (20/20/20) Ograniczenie emisji CO2 o min.20% w stosunku do poziomu z 1990 r. 20%. energii ze źródeł odnawialnych Wzrost efektywności energetycznej o 20 proc. Edukacja Liczba młodych ludzi przedwcześnie kończących naukę na poziomie max. 10% Liczba osób w wieku 30-34 z wyższym wykształceniem na poziomie min. 40% Ubóstwo i wykluczenie społeczne Zmniejszenie liczby osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym o 20 mln. Europa 2020 - Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu 631 maja 2016Płock, Nowa perspektywa 2014 - 2020

7 Projekt RPO WM 2014-2020 - obszary wsparcia 731 maja 2016Płock, OŚ PRIORYTETOWA I Innowacyjność i przedsiębiorczość Proponowane obszary wsparcia: wzmacnianie infrastruktury B+R (…) i możliwości rozwoju sektora B+I oraz promowanie centrów kompetencji, w szczególności tych o znaczeniu europejskim; promowanie inwestycji przedsiębiorstw w B+I, rozwój powiązań między przedsiębiorstwami, centrami B+R i szkołami wyższymi (...), wspieranie badań technologicznych i stosowanych, linii pilotażowych, działań w zakresie wczesnej walidacji produktów i zaawansowanych zdolności produkcyjnych i pierwszej produkcji w dziedzinie kluczowych technologii (...); Tworzenie przyjaznych warunków dla gospodarczego wykorzystania nowych pomysłów Wspieranie międzynarodowych powiązań gospodarczych Wzmocnienie dostępu do wysokiej jakości usług IOB Wybrane typy projektów: promocja gospodarcza regionu i jego poszczególnych obszarów; promocja i wsparcie współpracy międzynarodowej przedsiębiorstw, IOB i jednostek B+R mającej na celu realizację wspólnych projektów innowacyjnych;

8 831 maja 2016Płock, OŚ PRIORYTETOWA II Wzrost e-potencjału Mazowsza Proponowane obszary wsparcia: Rozwój produktów i usług opartych na TIK, handlu elektronicznego oraz zwiększanie zapotrzebowania na TIK. Wzmacnianie zastosowania rozwiązań cyfrowych w ramach e-gov, e-edukacji, włączenia cyfrowego, e-kultury i e-zdrowia. Wybrane typy projektów: informatyzacja jednostek administracji publicznej, podmiotów leczniczych; e-administracja, e-zdrowie, e-edukacja oraz geoinformacja; Projekt RPO WM 2014-2020 - obszary wsparcia

9 931 maja 2016Płock, OŚ PRIORYTETOWA III Przejście na gospodarkę niskoemisyjną Proponowane obszary wsparcia: Promowanie produkcji i dystrybucji odnawialnych źródeł energii. Wspieranie efektywności energetycznej i wykorzystywania odnawialnych źródeł energii w sektorze publicznym i mieszkaniowym. Promowanie strategii niskoemisyjnych dla wszystkich typów obszarów, w szczególności na obszarach miejskich, wspieranie zrównoważonego transportu miejskiego oraz podejmowania odpowiednich działań adaptacyjnych i mitygacyjnych. Wybrane typy projektów: Wytwarzanie energii elektrycznej i cieplnej pochodzącej ze źródeł odnawialnych (energia wiatrowa, wodna, słoneczna, geotermalna, organiczna/biomasa, inna), wraz z podłączeniem ich do sieci dystrybucyjnej; Budowa oraz modernizacja sieci umożliwiających przyłączanie jednostek wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych. Kompleksowa modernizacja i renowacja budynków: wspieranie efektywności energetycznej MŚP; Budowa lub przebudowa jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w wysokosprawnej Kogeneracji. Wspieranie proekologicznego transportu miejskiego w szczególności: Realizacja zintegrowanych niskoemisyjnych strategii i planów działań dotyczących zrównoważenia energetycznego dla obszarów miejskich, w tym publicznych systemów oświetleniowych; Ograniczenie niskiej emisji z palenisk indywidualnych oraz indywidualnych kotłowni w celu poprawy jakości powietrza poprzez wymianę czynnika grzewczego. Projekt RPO WM 2014-2020 - obszary wsparcia

10 1031 maja 2016 Płock, OŚ PRIORYTETOWA IV Gospodarka przyjazna środowisku i społeczeństwu Proponowane obszary wsparcia: promowanie inwestycji ukierunkowanych na konkretne rodzaje ryzyka, zapewniające odporność na klęski żywiołowe oraz stworzenie systemów zarządzania klęskami żywiołowymi zaspokojenie znaczących potrzeb w zakresie inwestycji w sektorze gospodarki odpadami, tak aby wypełnić zobowiązania wynikające z prawa unijnego. zaspokojenie znaczących potrzeb w zakresie inwestycji w sektorze gospodarki wodnej, tak aby wypełnić zobowiązania wynikające z prawa unijnego; Ochrona promocja i rozwój dziedzictwa kulturowego i naturalnego Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną, które przyczyniają się do rozwoju krajowego, regionalnego i lokalnego, zmniejszania nierówności w zakresie stanu zdrowia oraz przejścia z usług instytucjonalnych do usług na poziomie społeczności lokalnych. wspieranie rewitalizacji fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich społeczności i obszarów miejskich i wiejskich. Wybrane typy projektów: rozwój kompleksowych systemów małej retencji zgodnie z Programem Małej Retencji dla Województwa Mazowieckiego oraz wspieranie melioracji wodnych oraz zabezpieczenie spływu wód wezbraniowych; rozbudowa i modernizacja regionalnych instalacji przetwarzania odpadów komunalnych (RIPOK) oraz instalacji zastępczych w celu spełnienia przez nie standardów RIPOK; budowa, rozbudowa, modernizacja sieci kanalizacyjnych i oczyszczalni ścieków, uzupełnianych punktowymi przydomowymi oczyszczalniami ścieków na obszarach o niskiej gęstości zaludnienia, gdzie zakładanie sieci kanalizacyjnych nie ma ekonomicznego bądź technicznego uzasadnienia lub oczyszczalni ekologicznych nie tworzących odpadów; budowa, rozbudowa, modernizacja sieci wodociągowych wraz z urządzeniami uzdatniania wody; inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia wynikające ze zdiagnozowanych potrzeb regionu oraz ze zidentyfikowanych obszarów deficytowych na poziomie krajowym; odnowa tkanki miejskiej powiązanej z nadaniem i wzmocnieniem nowych funkcji społeczno-gospodarczych i kulturalnych na obszarach objętych LPR; poprawa środowiska i estetyki przestrzeni w celu dalszego lub powtórnego wykorzystania terenu. Projekt RPO WM 2014-2020 - obszary wsparcia

11 1131 maja 2016Płock, OŚ PRIORYTETOWA V Rozwój regionalnego systemu transportowego Proponowane obszary wsparcia: Zwiększanie mobilności regionalnej poprzez łączenie węzłów drugorzędnych i trzeciorzędnych z infrastrukturą TEN-T. Typy projektów: Inwestycje w zakresie drogowej infrastruktury uzupełniającej główne sieci transportowe, w tym TEN-T oraz drogowej infrastruktury obwodnic i obejść ośrodków miejskich: budowa i przebudowa dróg wojewódzkich stanowiących uzupełnienie głównych korytarzy transportowych sieci TEN-T, w tym elementy na rzecz poprawy bezpieczeństwa i przepustowości ruchu na tych drogach; Projekt RPO WM 2014-2020 - obszary wsparcia

12 1231 maja 2016Płock, OŚ PRIORYTETOWA VI- Rozwój rynku pracy Rozwój rynku pracy Proponowane obszary wsparcia:  Zapewnienie dostępu do zatrudnienia osobom poszukującym pracy i nieaktywnym zawodowo, w tym podejmowanie inicjatyw lokalnych na rzecz zatrudnienia oraz wspierania mobilności pracowników;  Samozatrudnienie, przedsiębiorczość oraz tworzenie nowych miejsc pracy;  Adaptacja pracowników, przedsiębiorstw i przedsiębiorców do zmian;  Aktywne i zdrowe starzenie się. Wybrane typy projektów: pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy; działania na rzecz podnoszenia lub zmiany kwalifikacji zawodowych oraz ich lepszego dopasowania do potrzeb rynku pracy; działania wzmacniające inicjatywy lokalne na regionalnym rynku pracy, sprzyjające powstawaniu nowych miejsc pracy wsparcie doradczo-szkoleniowe dla osób planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej przez wyspecjalizowane instytucje oraz zgodnie z wypracowanymi i obowiązującymi standardami świadczenia usług. wspieranie rozwoju kwalifikacji pracowników zgodnie ze zdiagnozowanymi potrzebami przedsiębiorstw sektora MŚP; wsparcie na rzecz zapobiegania sytuacjom kryzysowym przedsiębiorstw, które odczuwają negatywne skutki zmiany gospodarczej; zapewnianie przedsiębiorcy, który znalazł się w sytuacji kryzysowej, wsparcia doradczego w zakresie opracowania i wdrożenia planu rozwoju działalności / planu restrukturyzacji; Projekt RPO WM 2014-2020 - obszary wsparcia

13 OŚ PRIORYTETOWA VII Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem 1331 maja 2016 Płock, Proponowane obszary wsparcia: Aktywna Integracja, w szczególności w celu poprawy zatrudnialności; Ułatwianie dostępu do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym; Wspieranie gospodarki społecznej i przedsiębiorstw społecznych. Wybrane typy projektów: integracja osób i rodzin wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym; wsparcie rodzin wielodzietnych, ubogich rodzin z dziećmi, rodzin z osobami starszymi, rodzin z osobami niepełnosprawnymi oraz rodzin z innymi osobami zależnymi; monitorowanie problemów społecznych, programów i działań z zakresu pomocy i aktywnej integracji, upowszechnianie dobrych praktyk. rozwój dziennych form wsparcia, usług środowiskowych, usług społecznych i medycznych dla osób niesamodzielnych (w tym dla osób starszych) oraz metod pracy środowiskowej (w tym streetworkingu); pomoc dla dzieci i rodzin zagrożonych dysfunkcją, w tym wsparcie systemu pieczy zastępczej, zwiększenie dostępu do różnych form opieki nad dziećmi, terapii dla rodzin, asysty rodzinnej, asystenta osoby niepełnosprawnej; rozwój usług świadczonych w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka zagrożonego niepełnosprawnością i jego rodziny; zwiększenie zakresu i jakości usług społecznych świadczonych przez jednostki organizacyjne pomocy i integracji społecznej i jednostki wsparcia rodziny; poprawa dostępności usług opieki zdrowotnej, w tym profilaktyki i rehabilitacji; tworzenie miejsc pracy w sektorze ekonomii społecznej dla osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez m.in. wsparcie tworzenia i rozwoju przedsiębiorstw społecznych; świadczenie usług wspierających rozwój ekonomii społecznej; wspieranie tworzenia regionalnych i lokalnych partnerstw na rzecz rozwoju ekonomii społecznej; Projekt RPO WM 2014-2020 - obszary wsparcia

14 OŚ PRIORYTETOWA VIII Edukacja dla rozwoju regionu 1431 maja 2016 Płock, Proponowane obszary wsparcia: Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i ponadpodstawowego Poprawa dostępności i wspieranie uczenia się przez całe życie, podniesienie umiejętności i kwalifikacji pracowników i osób poszukujących pracy, zwiększenie dopasowania systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy m.in. przez poprawę jakości kształcenia i szkolenia zawodowego oraz utworzenia i rozwijanie systemów uczenia się poprzez praktyczną naukę zawodu realizowaną w ścisłej współpracy z pracodawcami. Wybrane typy projektów: upowszechnianie i wsparcie wysokiej jakości edukacji przedszkolnej, w tym inwestycje w środki trwałe w przedszkolach, zwłaszcza na obszarach o słabym dostępie do tego typu usług; wsparcie wysokiej jakości kształcenia ogólnego wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, wsparcie rozwoju zawodowego nauczycieli, dostosowanie oferty szkół prowadzących kształcenie zawodowe do potrzeb rynku pracy, inwestycje w infrastrukturę w obszarze kształcenia zawodowego na wzór warunków zbliżonych do rzeczywistego środowiska pracy; rozwój doradztwa zawodowego dla młodzieży; wsparcie rozwoju zawodowego nauczycieli i instruktorów praktycznej nauki zawodu we współpracy z uczelniami i rynkiem pracy, w tym w zakresie staży i praktyk zawodowych; rozwój kompetencji kluczowych i społecznych potrzebnych na rynku pracy, tworzenie i rozwój ukierunkowanych branżowo centrów kształcenia zawodowego i ustawicznego; dostosowanie oferty kształcenia i szkolenia osób dorosłych do potrzeb rynku pracy; Projekt RPO WM 2014-2020 - obszary wsparcia

15

16 722 416 868 euro Alokacja PO KL 2007-2013 dla MJWPU * Kurs EUR/PLN ECB (4,1994) 3 033 717 395,48 PLN*

17 Od początku okresu programowania do 30.04.2014 r. Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych podpisała z Wnioskodawcami 4 669 umów o wartości wkładu publicznego 2 861 582 840 PLN, co stanowi 94,33% alokacji na lata 2007-2013. Wnioskodawcom przekazano środki w wysokości 2 486 155 987 PLN, co stanowi 81,95% alokacji na lata 2007-2013 oraz zatwierdzono środki o wartości 2 189 139 814 PLN, co stanowi 72,16% alokacji na lata 2007-2013. W ramach PO KL zostało zakończonych 3 423 projektów o wartości wkładu publicznego 1 512 599 023 PLN, co stanowi 49,86% alokacji na lata 2007 - 2013 Od początku okresu programowania do 30.04.2014 r. Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych podpisała z Wnioskodawcami 4 669 umów o wartości wkładu publicznego 2 861 582 840 PLN, co stanowi 94,33% alokacji na lata 2007-2013. Wnioskodawcom przekazano środki w wysokości 2 486 155 987 PLN, co stanowi 81,95% alokacji na lata 2007-2013 oraz zatwierdzono środki o wartości 2 189 139 814 PLN, co stanowi 72,16% alokacji na lata 2007-2013. W ramach PO KL zostało zakończonych 3 423 projektów o wartości wkładu publicznego 1 512 599 023 PLN, co stanowi 49,86% alokacji na lata 2007 - 2013

18 Priorytet Liczba umów Wartość umów Liczba umów zakończonych Wartość umów zakończonych VI* 7156 589 2316952 156 981 VII 17163 300 93115337 029 932 VIII 512472 603 838416345 115 965 IX 421139 172 48927558 805 686 Ogółem 1 175731 666 489913493 108 563 * Wartości dla Priorytetu VI podawane są bez uwzględnienia Działania 6.1, dla którego IP2 jest WUP w Warszawie. Wartość oraz liczba podpisanych umów o dofinansowanie przez Przedsiębiorców w podziale na Priorytet

19 PRIORYTET VI * RYNEK PRACY OTWARTY DLA WSZYSTKICH W ramach Priorytetu VI:  3 869 osób (w tym 2 043 kobiet - 53% oraz 1 826 mężczyzn - 47%) uzyskało środki na podjęcie działalności gospodarczej;  w ramach przyznanych środków zostało utworzonych 3 952 nowych miejsc pracy;  zrealizowano 137 oddolnych inicjatyw społecznych na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich. W ramach Działania 6.2 realizowane są 2 projekty, które wykorzystują instrumenty inżynierii finansowej:  POKL.06.02.00-14-007/12 - Stowarzyszenie „Radomskie Centrum Przedsiębiorczości” pt.: „Kreowanie nowych miejsc pracy i przedsiębiorczości w woj. mazowieckim za pomocą instrumentów inżynierii finansowej” o wartości dofinansowania 9 227 020 zł. W ramach projektu udzielono 73 pożyczek o łącznej wartości 3 127 650 zł. Średnia wartość jednej pożyczki wynosi 42 845 zł  POKL.06.02.00-14-008/12 - Koneckie Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości pt.: „Gotówka na start ” o wartości dofinansowania 5 873 030 zł. W ramach projektu udzielono 28 pożyczek o łącznej wartości 1 060 000 zł. Średnia wartość jednej pożyczki wynosi 37 857 zł * Wartości dla Priorytetu VI podawane są bez uwzględnienia Działania 6.1, dla którego IP2 jest WUP w Warszawie.

20 PRIORYTET VIII REGIONALNE KADRY GOSPODARKI W ramach Priorytetu VIII:  13 292 przedsiębiorstw zostało objętych wsparciem w zakresie projektów szkoleniowych z czego:  Mikro przedsiębiorstwa (w tym samozatrudnieni) – 8 333  Małe przedsiębiorstwa – 2 808  Średnie przedsiębiorstwa – 1 520  Duże przedsiębiorstwa – 631 Do końca okresu programowania ok 16,5 tys. przedsiębiorstw zostanie objętych wsparciem;  119 388 osób pracujących (70 064 kobiet - 59% oraz 49 324 mężczyzn - 41%), ukończyło udział szkoleniach. Przewiduje się, że do końca okresu programowania ok 133 tys. osób ukończy szkolenia;  4 776 osób (w tym 2 890 kobiet - 61% oraz 1 886 mężczyzn - 39%) zostało objętych wsparciem w zakresie rozpoczynania własnej działalności gospodarczej typu spin off lub spin out

21 Alokacja RPO 2007-2013 dla MJWPU 1 813 657 899 euro 7 616 274 981,06 PLN

22 Od początku okresu programowania do 30.04.2014 r. Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych podpisała z Wnioskodawcami 1 893 umowy o wartości dofinansowania 7 231 191 920 PLN, co stanowi 94,94% alokacji na lata 2007-2013, w tym 6 826 081 290 PLN wkładu UE, co stanowi 89,62% alokacji na lata 2007-2013. W ramach RPO zostało zakończonych 1 189 projektów o wartości dofinansowania 2 741 001 316 PLN, co stanowi 35,99% alokacji na lata 2007 - 2013 Od początku okresu programowania do 30.04.2014 r. Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych podpisała z Wnioskodawcami 1 893 umowy o wartości dofinansowania 7 231 191 920 PLN, co stanowi 94,94% alokacji na lata 2007-2013, w tym 6 826 081 290 PLN wkładu UE, co stanowi 89,62% alokacji na lata 2007-2013. W ramach RPO zostało zakończonych 1 189 projektów o wartości dofinansowania 2 741 001 316 PLN, co stanowi 35,99% alokacji na lata 2007 - 2013

23 Wartość oraz liczba podpisanych umów o dofinansowanie przez Przedsiębiorców w podziale na Priorytet PriorytetLiczba umów Wartość umów W tym UE Liczba umów zakończonych Wartość umów zakończonych W tym UE I 893887 868 036764 967 369606564 250 913480 212 200 II 14665 016 95658 839 61711942 377 41838 061 555 III 4435 067 821379 812 2762188 708 663160 402 364 IV 1241 073 45135 500 286315 261 76613 560 354 V 632 902 84328 221 94011 696 823 VI 3192 825 79978 901 929451 045 17943 388 403 VII 48 863 0558 762 43048 863 0558 762 430 Ogółem 1 0961 563 617 9611 355 005 848739872 203 817,64746 084 127,56

24 PRIORYTET I Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu W ramach Priorytetu I:  utworzono 5 616 nowych etatów pracy (w tym 1 038 etatów dla kobiet oraz 4 578 etatów dla mężczyzn);  utworzono 189 nowych etatów badawczych (w tym 37 etatów dla kobiet oraz 152 etatów dla mężczyzn);  1 272 przedsiębiorstw zostało objętych wsparciem w ramach bezpośredniej pomocy inwestycyjnej z czego:  Mikro przedsiębiorstwa (w tym samozatrudnieni) – 834;  Małe przedsiębiorstwa – 313;  Średnie przedsiębiorstwa – 125;  zrealizowano 158 projektów ograniczających negatywne oddziaływanie na środowisko w MŚP;  zrealizowano 196 projektów z zakresu Badań i Rozwoju Technologicznego;  objęto wsparciem 138 przedsiębiorstw w zakresie innowacji;  wsparto 156 przedsiębiorców w zakresie eksportu.

25 www.mazowia.eu www.efs.gov.pl Dziękuję za uwagę Szymanik Elżbieta


Pobierz ppt "Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020 P31 maja 2016 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google