Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020 P31 maja 2016 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020 P31 maja 2016 r."— Zapis prezentacji:

1 Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego P31 maja 2016 r.

2 Wyjście z grupy regionów słabiej rozwiniętych Silne zróżnicowania wewnętrzne Obciążenie janosikowym Szczególna sytuacja województwa mazowieckiego 2Płock,31 maja 2016

3 Pomiędzy konwergencją a konkurencyjnością PKB per capita wg parytetu siły nabywczej w odniesieniu do średniej UE (2009 ) 182% 45% 66% 49%74% Ogromne dysproporcje w województwie mazowieckim stanowią istotną barierę rozwojową. Założenia Umowy Partnerstwa: wsparcie dla obszarów pozametropolitalnych powinno być jak najbardziej zbliżone pod względem zakresu interwencji do tego kierowanego do najuboższych regionów UE-27 wsparcie adresowane do Warszawy powinno wzmacniać jej potencjały stymulując rozwój tego ośrodka jako największej Polskiej lokomotywy rozwoju 3Płock,31 maja 2016

4 Podział regionów na trzy kategorie: regiony słabiej rozwinięte, których PKB na mieszkańca jest niższy niż 75 % średniego PKB na mieszkańca UE-27; regiony przejściowe, których PKB na mieszkańca wynosi między 75% a 90% średniej PKB na mieszkańca UE-27; regiony lepiej rozwinięte, których PKB na mieszkańca jest wyższy niż 90 % średniej PKB na mieszkańca UE-27. 4Płock,31 maja 2016 Nowe zasady podziału środków

5 Założenia podziału alokacji dla Mazowsza Kraj/Region na podst.: Umowa Partnerstwa z października 2013 r. 531 maja 2016 Kraj (Programy Krajowe) Region (RPO WM ) Fundusz mln EUR% % suma EFRR 1 123,3042%1 544,7058%2 668,00 EFS 566,3051%543,2049%1 109,50 suma 1 689, , ,50 Płock, Alokacja ZIT : 165 mln EUR Alokacja RIT: 130 mln EUR

6 Wskaźniki realizacji: Zatrudnienie Wskaźnik zatrudnienia osób w wieku lata na poziomie 75% Badania i rozwój oraz innowacje 3% PKB UE przeznaczane na innowacje i B+R Zmiany klimatu i energia (20/20/20) Ograniczenie emisji CO2 o min.20% w stosunku do poziomu z 1990 r. 20%. energii ze źródeł odnawialnych Wzrost efektywności energetycznej o 20 proc. Edukacja Liczba młodych ludzi przedwcześnie kończących naukę na poziomie max. 10% Liczba osób w wieku z wyższym wykształceniem na poziomie min. 40% Ubóstwo i wykluczenie społeczne Zmniejszenie liczby osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym o 20 mln. Europa Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu 631 maja 2016Płock, Nowa perspektywa

7 Projekt RPO WM obszary wsparcia 731 maja 2016Płock, OŚ PRIORYTETOWA I Innowacyjność i przedsiębiorczość Proponowane obszary wsparcia: wzmacnianie infrastruktury B+R (…) i możliwości rozwoju sektora B+I oraz promowanie centrów kompetencji, w szczególności tych o znaczeniu europejskim; promowanie inwestycji przedsiębiorstw w B+I, rozwój powiązań między przedsiębiorstwami, centrami B+R i szkołami wyższymi (...), wspieranie badań technologicznych i stosowanych, linii pilotażowych, działań w zakresie wczesnej walidacji produktów i zaawansowanych zdolności produkcyjnych i pierwszej produkcji w dziedzinie kluczowych technologii (...); Tworzenie przyjaznych warunków dla gospodarczego wykorzystania nowych pomysłów Wspieranie międzynarodowych powiązań gospodarczych Wzmocnienie dostępu do wysokiej jakości usług IOB Wybrane typy projektów: promocja gospodarcza regionu i jego poszczególnych obszarów; promocja i wsparcie współpracy międzynarodowej przedsiębiorstw, IOB i jednostek B+R mającej na celu realizację wspólnych projektów innowacyjnych;

8 831 maja 2016Płock, OŚ PRIORYTETOWA II Wzrost e-potencjału Mazowsza Proponowane obszary wsparcia: Rozwój produktów i usług opartych na TIK, handlu elektronicznego oraz zwiększanie zapotrzebowania na TIK. Wzmacnianie zastosowania rozwiązań cyfrowych w ramach e-gov, e-edukacji, włączenia cyfrowego, e-kultury i e-zdrowia. Wybrane typy projektów: informatyzacja jednostek administracji publicznej, podmiotów leczniczych; e-administracja, e-zdrowie, e-edukacja oraz geoinformacja; Projekt RPO WM obszary wsparcia

9 931 maja 2016Płock, OŚ PRIORYTETOWA III Przejście na gospodarkę niskoemisyjną Proponowane obszary wsparcia: Promowanie produkcji i dystrybucji odnawialnych źródeł energii. Wspieranie efektywności energetycznej i wykorzystywania odnawialnych źródeł energii w sektorze publicznym i mieszkaniowym. Promowanie strategii niskoemisyjnych dla wszystkich typów obszarów, w szczególności na obszarach miejskich, wspieranie zrównoważonego transportu miejskiego oraz podejmowania odpowiednich działań adaptacyjnych i mitygacyjnych. Wybrane typy projektów: Wytwarzanie energii elektrycznej i cieplnej pochodzącej ze źródeł odnawialnych (energia wiatrowa, wodna, słoneczna, geotermalna, organiczna/biomasa, inna), wraz z podłączeniem ich do sieci dystrybucyjnej; Budowa oraz modernizacja sieci umożliwiających przyłączanie jednostek wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych. Kompleksowa modernizacja i renowacja budynków: wspieranie efektywności energetycznej MŚP; Budowa lub przebudowa jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w wysokosprawnej Kogeneracji. Wspieranie proekologicznego transportu miejskiego w szczególności: Realizacja zintegrowanych niskoemisyjnych strategii i planów działań dotyczących zrównoważenia energetycznego dla obszarów miejskich, w tym publicznych systemów oświetleniowych; Ograniczenie niskiej emisji z palenisk indywidualnych oraz indywidualnych kotłowni w celu poprawy jakości powietrza poprzez wymianę czynnika grzewczego. Projekt RPO WM obszary wsparcia

10 1031 maja 2016 Płock, OŚ PRIORYTETOWA IV Gospodarka przyjazna środowisku i społeczeństwu Proponowane obszary wsparcia: promowanie inwestycji ukierunkowanych na konkretne rodzaje ryzyka, zapewniające odporność na klęski żywiołowe oraz stworzenie systemów zarządzania klęskami żywiołowymi zaspokojenie znaczących potrzeb w zakresie inwestycji w sektorze gospodarki odpadami, tak aby wypełnić zobowiązania wynikające z prawa unijnego. zaspokojenie znaczących potrzeb w zakresie inwestycji w sektorze gospodarki wodnej, tak aby wypełnić zobowiązania wynikające z prawa unijnego; Ochrona promocja i rozwój dziedzictwa kulturowego i naturalnego Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną, które przyczyniają się do rozwoju krajowego, regionalnego i lokalnego, zmniejszania nierówności w zakresie stanu zdrowia oraz przejścia z usług instytucjonalnych do usług na poziomie społeczności lokalnych. wspieranie rewitalizacji fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich społeczności i obszarów miejskich i wiejskich. Wybrane typy projektów: rozwój kompleksowych systemów małej retencji zgodnie z Programem Małej Retencji dla Województwa Mazowieckiego oraz wspieranie melioracji wodnych oraz zabezpieczenie spływu wód wezbraniowych; rozbudowa i modernizacja regionalnych instalacji przetwarzania odpadów komunalnych (RIPOK) oraz instalacji zastępczych w celu spełnienia przez nie standardów RIPOK; budowa, rozbudowa, modernizacja sieci kanalizacyjnych i oczyszczalni ścieków, uzupełnianych punktowymi przydomowymi oczyszczalniami ścieków na obszarach o niskiej gęstości zaludnienia, gdzie zakładanie sieci kanalizacyjnych nie ma ekonomicznego bądź technicznego uzasadnienia lub oczyszczalni ekologicznych nie tworzących odpadów; budowa, rozbudowa, modernizacja sieci wodociągowych wraz z urządzeniami uzdatniania wody; inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia wynikające ze zdiagnozowanych potrzeb regionu oraz ze zidentyfikowanych obszarów deficytowych na poziomie krajowym; odnowa tkanki miejskiej powiązanej z nadaniem i wzmocnieniem nowych funkcji społeczno-gospodarczych i kulturalnych na obszarach objętych LPR; poprawa środowiska i estetyki przestrzeni w celu dalszego lub powtórnego wykorzystania terenu. Projekt RPO WM obszary wsparcia

11 1131 maja 2016Płock, OŚ PRIORYTETOWA V Rozwój regionalnego systemu transportowego Proponowane obszary wsparcia: Zwiększanie mobilności regionalnej poprzez łączenie węzłów drugorzędnych i trzeciorzędnych z infrastrukturą TEN-T. Typy projektów: Inwestycje w zakresie drogowej infrastruktury uzupełniającej główne sieci transportowe, w tym TEN-T oraz drogowej infrastruktury obwodnic i obejść ośrodków miejskich: budowa i przebudowa dróg wojewódzkich stanowiących uzupełnienie głównych korytarzy transportowych sieci TEN-T, w tym elementy na rzecz poprawy bezpieczeństwa i przepustowości ruchu na tych drogach; Projekt RPO WM obszary wsparcia

12 1231 maja 2016Płock, OŚ PRIORYTETOWA VI- Rozwój rynku pracy Rozwój rynku pracy Proponowane obszary wsparcia:  Zapewnienie dostępu do zatrudnienia osobom poszukującym pracy i nieaktywnym zawodowo, w tym podejmowanie inicjatyw lokalnych na rzecz zatrudnienia oraz wspierania mobilności pracowników;  Samozatrudnienie, przedsiębiorczość oraz tworzenie nowych miejsc pracy;  Adaptacja pracowników, przedsiębiorstw i przedsiębiorców do zmian;  Aktywne i zdrowe starzenie się. Wybrane typy projektów: pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy; działania na rzecz podnoszenia lub zmiany kwalifikacji zawodowych oraz ich lepszego dopasowania do potrzeb rynku pracy; działania wzmacniające inicjatywy lokalne na regionalnym rynku pracy, sprzyjające powstawaniu nowych miejsc pracy wsparcie doradczo-szkoleniowe dla osób planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej przez wyspecjalizowane instytucje oraz zgodnie z wypracowanymi i obowiązującymi standardami świadczenia usług. wspieranie rozwoju kwalifikacji pracowników zgodnie ze zdiagnozowanymi potrzebami przedsiębiorstw sektora MŚP; wsparcie na rzecz zapobiegania sytuacjom kryzysowym przedsiębiorstw, które odczuwają negatywne skutki zmiany gospodarczej; zapewnianie przedsiębiorcy, który znalazł się w sytuacji kryzysowej, wsparcia doradczego w zakresie opracowania i wdrożenia planu rozwoju działalności / planu restrukturyzacji; Projekt RPO WM obszary wsparcia

13 OŚ PRIORYTETOWA VII Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem 1331 maja 2016 Płock, Proponowane obszary wsparcia: Aktywna Integracja, w szczególności w celu poprawy zatrudnialności; Ułatwianie dostępu do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym; Wspieranie gospodarki społecznej i przedsiębiorstw społecznych. Wybrane typy projektów: integracja osób i rodzin wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym; wsparcie rodzin wielodzietnych, ubogich rodzin z dziećmi, rodzin z osobami starszymi, rodzin z osobami niepełnosprawnymi oraz rodzin z innymi osobami zależnymi; monitorowanie problemów społecznych, programów i działań z zakresu pomocy i aktywnej integracji, upowszechnianie dobrych praktyk. rozwój dziennych form wsparcia, usług środowiskowych, usług społecznych i medycznych dla osób niesamodzielnych (w tym dla osób starszych) oraz metod pracy środowiskowej (w tym streetworkingu); pomoc dla dzieci i rodzin zagrożonych dysfunkcją, w tym wsparcie systemu pieczy zastępczej, zwiększenie dostępu do różnych form opieki nad dziećmi, terapii dla rodzin, asysty rodzinnej, asystenta osoby niepełnosprawnej; rozwój usług świadczonych w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka zagrożonego niepełnosprawnością i jego rodziny; zwiększenie zakresu i jakości usług społecznych świadczonych przez jednostki organizacyjne pomocy i integracji społecznej i jednostki wsparcia rodziny; poprawa dostępności usług opieki zdrowotnej, w tym profilaktyki i rehabilitacji; tworzenie miejsc pracy w sektorze ekonomii społecznej dla osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez m.in. wsparcie tworzenia i rozwoju przedsiębiorstw społecznych; świadczenie usług wspierających rozwój ekonomii społecznej; wspieranie tworzenia regionalnych i lokalnych partnerstw na rzecz rozwoju ekonomii społecznej; Projekt RPO WM obszary wsparcia

14 OŚ PRIORYTETOWA VIII Edukacja dla rozwoju regionu 1431 maja 2016 Płock, Proponowane obszary wsparcia: Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i ponadpodstawowego Poprawa dostępności i wspieranie uczenia się przez całe życie, podniesienie umiejętności i kwalifikacji pracowników i osób poszukujących pracy, zwiększenie dopasowania systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy m.in. przez poprawę jakości kształcenia i szkolenia zawodowego oraz utworzenia i rozwijanie systemów uczenia się poprzez praktyczną naukę zawodu realizowaną w ścisłej współpracy z pracodawcami. Wybrane typy projektów: upowszechnianie i wsparcie wysokiej jakości edukacji przedszkolnej, w tym inwestycje w środki trwałe w przedszkolach, zwłaszcza na obszarach o słabym dostępie do tego typu usług; wsparcie wysokiej jakości kształcenia ogólnego wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, wsparcie rozwoju zawodowego nauczycieli, dostosowanie oferty szkół prowadzących kształcenie zawodowe do potrzeb rynku pracy, inwestycje w infrastrukturę w obszarze kształcenia zawodowego na wzór warunków zbliżonych do rzeczywistego środowiska pracy; rozwój doradztwa zawodowego dla młodzieży; wsparcie rozwoju zawodowego nauczycieli i instruktorów praktycznej nauki zawodu we współpracy z uczelniami i rynkiem pracy, w tym w zakresie staży i praktyk zawodowych; rozwój kompetencji kluczowych i społecznych potrzebnych na rynku pracy, tworzenie i rozwój ukierunkowanych branżowo centrów kształcenia zawodowego i ustawicznego; dostosowanie oferty kształcenia i szkolenia osób dorosłych do potrzeb rynku pracy; Projekt RPO WM obszary wsparcia

15

16 euro Alokacja PO KL dla MJWPU * Kurs EUR/PLN ECB (4,1994) ,48 PLN*

17 Od początku okresu programowania do r. Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych podpisała z Wnioskodawcami umów o wartości wkładu publicznego PLN, co stanowi 94,33% alokacji na lata Wnioskodawcom przekazano środki w wysokości PLN, co stanowi 81,95% alokacji na lata oraz zatwierdzono środki o wartości PLN, co stanowi 72,16% alokacji na lata W ramach PO KL zostało zakończonych projektów o wartości wkładu publicznego PLN, co stanowi 49,86% alokacji na lata Od początku okresu programowania do r. Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych podpisała z Wnioskodawcami umów o wartości wkładu publicznego PLN, co stanowi 94,33% alokacji na lata Wnioskodawcom przekazano środki w wysokości PLN, co stanowi 81,95% alokacji na lata oraz zatwierdzono środki o wartości PLN, co stanowi 72,16% alokacji na lata W ramach PO KL zostało zakończonych projektów o wartości wkładu publicznego PLN, co stanowi 49,86% alokacji na lata

18 Priorytet Liczba umów Wartość umów Liczba umów zakończonych Wartość umów zakończonych VI* VII VIII IX Ogółem * Wartości dla Priorytetu VI podawane są bez uwzględnienia Działania 6.1, dla którego IP2 jest WUP w Warszawie. Wartość oraz liczba podpisanych umów o dofinansowanie przez Przedsiębiorców w podziale na Priorytet

19 PRIORYTET VI * RYNEK PRACY OTWARTY DLA WSZYSTKICH W ramach Priorytetu VI:  osób (w tym kobiet - 53% oraz mężczyzn - 47%) uzyskało środki na podjęcie działalności gospodarczej;  w ramach przyznanych środków zostało utworzonych nowych miejsc pracy;  zrealizowano 137 oddolnych inicjatyw społecznych na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich. W ramach Działania 6.2 realizowane są 2 projekty, które wykorzystują instrumenty inżynierii finansowej:  POKL /12 - Stowarzyszenie „Radomskie Centrum Przedsiębiorczości” pt.: „Kreowanie nowych miejsc pracy i przedsiębiorczości w woj. mazowieckim za pomocą instrumentów inżynierii finansowej” o wartości dofinansowania zł. W ramach projektu udzielono 73 pożyczek o łącznej wartości zł. Średnia wartość jednej pożyczki wynosi zł  POKL /12 - Koneckie Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości pt.: „Gotówka na start ” o wartości dofinansowania zł. W ramach projektu udzielono 28 pożyczek o łącznej wartości zł. Średnia wartość jednej pożyczki wynosi zł * Wartości dla Priorytetu VI podawane są bez uwzględnienia Działania 6.1, dla którego IP2 jest WUP w Warszawie.

20 PRIORYTET VIII REGIONALNE KADRY GOSPODARKI W ramach Priorytetu VIII:  przedsiębiorstw zostało objętych wsparciem w zakresie projektów szkoleniowych z czego:  Mikro przedsiębiorstwa (w tym samozatrudnieni) –  Małe przedsiębiorstwa –  Średnie przedsiębiorstwa –  Duże przedsiębiorstwa – 631 Do końca okresu programowania ok 16,5 tys. przedsiębiorstw zostanie objętych wsparciem;  osób pracujących ( kobiet - 59% oraz mężczyzn - 41%), ukończyło udział szkoleniach. Przewiduje się, że do końca okresu programowania ok 133 tys. osób ukończy szkolenia;  osób (w tym kobiet - 61% oraz mężczyzn - 39%) zostało objętych wsparciem w zakresie rozpoczynania własnej działalności gospodarczej typu spin off lub spin out

21 Alokacja RPO dla MJWPU euro ,06 PLN

22 Od początku okresu programowania do r. Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych podpisała z Wnioskodawcami umowy o wartości dofinansowania PLN, co stanowi 94,94% alokacji na lata , w tym PLN wkładu UE, co stanowi 89,62% alokacji na lata W ramach RPO zostało zakończonych projektów o wartości dofinansowania PLN, co stanowi 35,99% alokacji na lata Od początku okresu programowania do r. Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych podpisała z Wnioskodawcami umowy o wartości dofinansowania PLN, co stanowi 94,94% alokacji na lata , w tym PLN wkładu UE, co stanowi 89,62% alokacji na lata W ramach RPO zostało zakończonych projektów o wartości dofinansowania PLN, co stanowi 35,99% alokacji na lata

23 Wartość oraz liczba podpisanych umów o dofinansowanie przez Przedsiębiorców w podziale na Priorytet PriorytetLiczba umów Wartość umów W tym UE Liczba umów zakończonych Wartość umów zakończonych W tym UE I II III IV V VI VII Ogółem , ,56

24 PRIORYTET I Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu W ramach Priorytetu I:  utworzono nowych etatów pracy (w tym etatów dla kobiet oraz etatów dla mężczyzn);  utworzono 189 nowych etatów badawczych (w tym 37 etatów dla kobiet oraz 152 etatów dla mężczyzn);  przedsiębiorstw zostało objętych wsparciem w ramach bezpośredniej pomocy inwestycyjnej z czego:  Mikro przedsiębiorstwa (w tym samozatrudnieni) – 834;  Małe przedsiębiorstwa – 313;  Średnie przedsiębiorstwa – 125;  zrealizowano 158 projektów ograniczających negatywne oddziaływanie na środowisko w MŚP;  zrealizowano 196 projektów z zakresu Badań i Rozwoju Technologicznego;  objęto wsparciem 138 przedsiębiorstw w zakresie innowacji;  wsparto 156 przedsiębiorców w zakresie eksportu.

25 Dziękuję za uwagę Szymanik Elżbieta


Pobierz ppt "Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020 P31 maja 2016 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google