Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Departament Płatności Bezpośrednich Działanie 221/223 Zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych niż rolne (PROW 2007-2013) 04.03.2013 –

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Departament Płatności Bezpośrednich Działanie 221/223 Zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych niż rolne (PROW 2007-2013) 04.03.2013 –"— Zapis prezentacji:

1 Departament Płatności Bezpośrednich Działanie 221/223 Zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych niż rolne (PROW 2007-2013) 04.03.2013 – 06.03.2013 r. 1

2 Akty prawne UE  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) (Dz. Urz. L 227/1 z 21.10.2005 ze zm.) - art. 43 i art. 45;  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1974/2006 z dnia 15 grudnia 2006r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) (Dz. U. L 368/15 z 23.12.2006, ze zm.);  Rozporządzenie Komisji (UE) NR 65/2011 z dnia 27 stycznia 2011 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 w odniesieniu do wprowadzenia procedur kontroli oraz do zasady wzajemnej zgodności w zakresie środków wsparcia rozwoju obszarów wiejskich (Dz. Urz. L 25/8 z 28.1.2011); 2

3 Akty prawne krajowe  Ustawa z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz. U. Nr 64, poz. 427, z późn. zm.);  Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2011, Nr 12, poz. 59 – tekst jednolity);  Rozporządzenie MRiRW z dnia 19 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych niż rolne” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz. U. Nr 48, poz. 390, z późn. zm.);  Obwieszczenia Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego - wydawane w każdym roku. 3

4 Akty prawne krajowe  Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.),  Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004, Nr 92, poz. 880),  Rozporządzenie RM z dnia 9 listopada 2010 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, uzyskania takiej decyzji (Dz. U. Nr 213, poz. 1397). 4

5 Ogólne zasady przyznawania pomocy na zalesianie 5

6 Zasady ogólne Zgodnie z art. 36 lit b tiret i) oraz iii) rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 pomoc na zalesianie obejmuje: a)Działanie 211 - zalesianie gruntów rolnych (schemat I) b)Działanie 223 - zalesianie gruntów innych niż rolne (schemat II) 6

7 Pomoc na zalesianie może otrzymać rolnik, który: został wpisany do ewidencji producentów, stanowiącej część krajowego systemu ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności; zobowiązał się do: 7 Zasady ogólne Schemat I – Zalesianie gruntów rolnychSchemat II – Zalesianie gruntów innych niż rolne  wykonania zalesienia gruntów, na których do dnia złożenia wniosku o pomoc była prowadzona działalność rolnicza w rozumieniu art. 2 lit. c rozporządzenia nr 73/2009, zgodnie z normami określonymi w przepisach o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego,  zobowiązał się do prowadzenia założonej uprawy leśnej, przez 15 lat od dnia uzyskania pierwszej płatności na zalesianie,  przestrzegania na terenie całego gospodarstwa wymogów i norm określonych w przepisach o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego,  wykonania zalesienia gruntów innych niż rolne: 1. z sukcesją naturalną, na których: a) występują drzewa lub krzewy pochodzące z sukcesji naturalnej, należące do rodzimych gatunków lasotwórczych, b) drzewa występują w kępach o powierzchni co najmniej 5 arów, c) powierzchnia kęp, o których mowa w lit. b, stanowi nie mniej niż 10 % powierzchni gruntu przeznaczonego do zalesienia, d) wiek drzew lub krzewów wyrosłych w wyniku zaprzestania użytkowania rolniczego nie przekracza 20 lat lub 2. wskazanych w planie zalesienia jako grunty, które po zalesieniu spełniać będą funkcje wodochronne lub glebochronne.

8 8 Pomoc na zalesianie może otrzymać rolnik, który: zobowiązał się do: pielęgnacji założonej uprawy leśnej, przez okres 5 lat od dnia wykonania zalesienia - zgodnie z planem zalesienia, w rozumieniu przepisów o lasach; uzyskał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach – jeżeli uzyskanie takiej decyzji dla planowanego zalesienia jest wymagane przepisami ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. 8 Zasady ogólne

9 9 9 Pomoc na zalesianie przysługuje do gruntów: 9 Zasady ogólne Schemat I – Zalesianie gruntów rolnychSchemat II – Zalesianie gruntów innych niż rolne  stanowiących grunty orne lub sady  wykazanych z ewidencji gruntów jako użytki rolne bądź grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, nie wykorzystywane do produkcji rolniczej;  dla których zalesienie stanowi racjonalny sposób zagospodarowania w szczególności ze względu na funkcje wodochronne lub glebochronne. kt ó re zostały przeznaczone do zalesienia w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku braku tego planu, gdy zalesianie tych grunt ó w nie jest sprzeczne z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunk ó w zagospodarowania przestrzennego gminy; stanowiących własność rolnika składającego wniosek albo jego małżonka lub wsp ó łwłasność tego rolnika; o powierzchni większej niż 0,5 ha i szerokości większej niż 20 m, przy czym wymagań tych nie stosuje się, jeżeli grunty graniczą z lasem, a ich powierzchnia wynosi co najmniej 0,1 ha. położonych poza: a) obszarami Natura 2000 lub obszarami znajdującymi się na liście, o kt ó rej mowa w art. 27 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220, Nr 157, poz. 1241 i Nr 215, poz. 1664), chyba że planowane zalesienie nie jest sprzeczne z planami ochrony albo planami zadań ochronnych tych obszar ó w, b) obszarami rezerwat ó w przyrody, park ó w krajobrazowych, park ó w narodowych lub obszarami ich otulin, chyba że planowane zalesienie nie jest sprzeczne z celami ochrony tych obszar ó w. Możliwe jest r ó wnież tzw. zalesianie grupowe, czyli dokonane przez co najmniej 3 rolnik ó w, kt ó rych grunty sąsiadują ze sobą, a ich łączna powierzchnia jest nie mniejsza niż 2 ha. Pomoc na zalesianie w ramach Programu może być przyznana jednemu rolnikowi do powierzchni nie większej niż 100 ha.

10 Pomoc na zalesianie obejmuje  wsparcie na zalesienie  premię pielęgnacyjną  premię zalesieniową 10

11 wsparcie na zalesienie Wsparcie na zalesienie — stanowi jednorazową, zryczałtowaną płatność z tytułu poniesionych kosztów zalesienia i ewentualnego ogrodzenia uprawy leśnej w przeliczeniu na hektar zalesionych gruntów, wypłacaną w pierwszym roku, licząc od dnia wykonania zalesienia. Wysokość wsparcia na zalesianie uzależniona jest od: – proporcji gatunków iglastych i liściastych w strukturze uprawy; – zabezpieczenia przed zwierzyną (grodzenie 2-metrową siatką metalową); – konfiguracji terenu; – zastosowania sadzonek zwykłych lub sadzonek mikoryzowanych z zakrytym systemem korzeniowym. Kwota pomocy przyznawanej w ramach wsparcia na zalesianie gruntów rolnych wynosi od 4160 do 6260 zł/ha. Kwota pomocy przyznawanej w ramach wsparcia na zalesianie (w przypadku zalesienia z wykorzystaniem sukcesji naturalnej) wynosi od 1700 do 6260 zł/ha. Dodatkowo można uzyskać pomoc za wykonanie zaleconego w planie zalesienia, ogrodzenia młodej uprawy leśnej 2-metrową siatką metalową, w kwocie 2590 zł/ha lub 6,50 zł za metr bieżący wykonanego ogrodzenia. Wsparcie na zalesianie ma charakter pomocy inwestycyjnej, do której zastosowanie mają przepisy tytułu II rozporządzenia Komisji (UE) nr 65/2011 – art. 24 i 30 (wizytacje na miejscu w ramach kontroli administracyjnych oraz zasady naliczania sankcji). 11

12 premia pielęgnacyjna Premia pielęgnacyjna - stanowi zryczałtowana płatność do hektara zalesionych gruntów, wypłacaną, co roku przez 5 lat. Wysokość premii obejmuje koszty prac pielęgnacyjnych określonych w planie zalesienia, w tym przede wszystkim: odchwaszczenie, czyszczenie wczesne oraz ochronę sadzonek przed zwierzyną, a jej wysokość uzależniona jest również od: o konfiguracji terenu; o zalesienia w warunkach niekorzystnych (grunty wodochronne i glebochronne) (schemat II); o zastosowania sukcesji naturalnej (schemat II) Kwota pomocy przyznawanej w ramach premii pielęgnacyjnej wynosi od 970 do 2050 zł/ha. Dodatkowo można również uzyskać płatność za zastosowanie zaleconych przez nadleśniczego w planie zalesienia, indywidualnych środków ochrony uprawy leśnej przed zwierzyną, w wysokości od 190 do 700 zł/ha. Premia pielęgnacyjna ma charakter płatności obszarowej, dla której zastosowanie mają przepisy tytułu I rozporządzenia Komisji (UE) nr 65/2011 (analogicznie jak dla OB., ONW i PRŚ), w tym art. 18 rozporządzenia Komisji (WE) nr 65/2011. 12

13 premia zalesieniowa Premia zalesieniowa — stanowi zryczałtowaną płatność z tytułu utraconych dochodów wynikających z przeznaczenia gruntów rolnych na grunty leśne w przeliczeniu na hektar zalesionych gruntów, wypłacana corocznie przez 15 lat, licząc od dnia wykonania zalesienia. Premia zalesieniowa nie jest wypłacana w przypadku zalesiania gruntów innych niż rolne. Premię otrzymują tylko ci rolnicy, którzy udokumentowali uzyskanie w roku poprzedzającym rok złożenia wniosku o pomoc, co najmniej 25% dochodów z rolnictwa. Do dochodów z rolnictwa zalicza się: o dochody z pracy w gospodarstwie rolnym obliczone na podstawie powierzchni gruntów wyrażonej w hektarach przeliczeniowych, stanowiących podstawę do ustalenia podatku rolnego, oraz wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego, ogłoszonej przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w roku poprzedzającym rok, w którym złożono wniosek o pomoc, oraz o dochody z tytułu prowadzenia działów specjalnych produkcji rolnej w roku poprzedzającym rok, w którym złożono wniosek o pomoc. Kwota pomocy przyznawanej w ramach premii zalesieniowej wynosi 1580 zł/ha. 13 Premia zalesieniowa ma charakter płatności obszarowej, dla której zastosowanie mają przepisy tytułu I rozporządzenia Komisji (UE) nr 65/2011 (analogicznie jak dla OB., ONW i PRŚ).

14 14 Zasady ubiegania się o wypłatę pomocy na zalesianie

15 Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 marca 2009 roku w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych niż rolne" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 (Dz. U. z 2009 r. Nr 48, poz. 390, z późn. zm.):  § 13 ust. 4 - premia pielęgnacyjna i premia zalesieniowa, począwszy od drugiego roku realizacji planu zalesienia, jest wypłacana na wniosek o wypłatę.  § 9 ust. 3 pkt 2 w związku z § 13 ust. 6 - wniosek o wypłatę powinien zawierać dane niezbędne do ustalenia wysokości pomocy. 15 Zasady ubiegania się o wypłatę pomocy w kolejnych latach – wniosek o wypłatę pomocy Zgodnie z art. 12 ust. 1 lit. d rozporządzenia Komisji (WE) nr 1122/2009 w związku z art. 8 ust. 3 zdanie drugie rozporządzenia Komisji (UE) nr 65/2011, wniosek o wypłatę powinien zawierać dane dotyczące wszystkich działek rolnych w gospodarstwie.

16 Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 marca 2009 roku w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych niż rolne" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 (Dz. U. z 2009 r. Nr 48, poz. 390, z późn. zm.):  § 13 ust. 5 - jeżeli przed dokonaniem wypłaty premii pielęgnacyjnej lub premii zalesieniowej z tytułu zalesienia gruntów rolnych zostaną stwierdzone okoliczności uzasadniające dokonanie zmniejszeń lub wykluczeń w szczególności na podstawie art. 16 i 21 RK (UE) nr 65/2011, Kierownik biura powiatowego ustala w drodze decyzji wysokość tych premii za rok kalendarzowy, w którym stwierdzono te okoliczności, a jeżeli to konieczne, to w tej decyzji ustala również kwotę podlegającą odliczeniu na podstawie art. 16 ust. 7 RK (UE) nr 65/2011. 16 Zasady ubiegania się o wypłatę pomocy w kolejnych latach – wniosek o wypłatę pomocy

17 Wzory wniosków i oświadczeń 17 W celu implementacji przepisów § 13 ust. 5 i 6 rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych niż rolne" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 oraz art. 12 ust. 1 lit. d rozporządzenia Komisji (WE) nr 1122/2009 a także w celu dokonywania zmniejszeń lub wykluczeń wynikających z art. 16, 18 i 21 RK (WE) nr 1122/2009, wprowadzone zostały na rok 2013 nowe formularze wniosków oraz oświadczeń:  Zarządzenie Nr 9/2013 z dnia 4 marca 2013 r. Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zmieniające zarządzenie nr 49/2012 w sprawie wprowadzenia wzorów wniosków oraz wzorów oświadczeń w ramach działania „Zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych niż rolne” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013, wprowadza zmiany w zakresie: wzoru formularza wniosku o przyznanie pomocy na zalesianie; wzoru formularza wniosku o wypłatę pomocy na zalesienia.  Projekt Zarządzenia Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w sprawie wzorów formularzy wniosków, oświadczeń, zaświadczeń oraz informacji w zakresie płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego, pomocy finansowej z tytułu wspierania gospodarowania na obszarach górskich i innych obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania, płatności rolnośrodowiskowej w ramach PROW 2007-2013 oraz płatności na zalesianie gruntów rolnych w ramach PROW 2007-2013, wprowadza zmiany w zakresie: oświadczenia o zrealizowaniu działań naprawczych oświadczenia o zamiarze wykonania zabiegu agrotechnicznego oświadczenia o uprawie zbóż oświadczenie o pomnikach przyrody, rowach i oczkach wodnych

18 Wzory wniosków i oświadczeń 18 Zarządzenie Nr 49/2012 Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z dnia 31.05.2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia wzorów wniosków oraz wzorów oświadczeń w ramach działania „Zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych niż rolne” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013. aktualny formularz wniosku o przyznanie pomocy na zalesianie w przypadku przeniesienia własności lub współwłasności wszystkich gruntów lub ich części objętych wnioskiem o przyznanie pomocy na zalesianie aktualny formularz wniosku o przyznanie pomocy na zalesianie w przypadku śmierci rolnika albo następstwa prawnego albo zapisu windykacyjnego aktualny wzór oświadczenia przejmującego /następcy prawnego przejmującego/nabywającego własność/współwłasność wszystkich gruntów lub ich części objętych wnioskiem o przyznanie pomocy na zalesianie

19 Zmiany w formularzu wniosku o wypłatę pomocy na zalesianie  na jednym formularzu wniosku rolnik może ubiegać się o wypłatę pomocy na zalesianie przyznanych w drodze więcej niż jednej decyzji w sprawie przyznania pomocy (zarówno w ramach schematu I i schematu II);  do wniosku o wypłatę pomocy na zalesianie rolnik dołącza: a)materiał graficzny – jeżeli w danym roku nie składa wniosku o przyznanie jednolitej płatności obszarowej b)oświadczenie o powierzchni gruntów rolnych na działce ewidencyjnej. Z uwagi na fakt, iż obowiązek deklarowania wszystkich gruntów rolnych w gospodarstwie dotyczy rolników ubiegających się o przyznanie jednolitej płatności obszarowej lub płatności ONW lub płatności rolnośrodowiskowej, przyjęto, że oświadczenie o powierzchni gruntów rolnych na działce ewidencyjnej, stanowiące załącznik do wniosku o wypłatę pomocy na zalesianie, będzie wypełniany wyłącznie w przypadku, gdy rolnik w danym roku nie składa wniosku o przyznanie jednolitej płatności obszarowej lub płatności ONW lub płatności rolnośrodowiskowej.  W przypadku, gdy powierzchnia zalesiona (objęta zobowiązanie zgodnie z decyzją w sprawie przyznania pomocy na zalesianie uległa zmniejszeniu, (likwidacja części/całości uprawy) albo nastąpiły zmiany na działkach ewidencyjnych, np. w wyniku scalenia albo podziału, rolnik zobowiązany jest dołączyć do wniosku : a) oświadczenie o powierzchni zalesienia, na których kontynuowane jest zobowiązanie (formularz IVa - Dane niezbędne do ustalenia wysokości pomocy na zalesianie), b) oświadczenie o powierzchni działek zalesionych na których kontynuowane jest zobowiązanie (formularz IV b). 19

20 20

21 21

22 22

23 23

24 24

25 25

26 26

27 27

28 28

29 29

30 30

31 Zmiany w systemie informatycznym PROW O.2 wniosek o wypłatę 1.Wprowadzanie danych i kontrola kompletności  Modyfikacja polega na skopiowaniu do wniosku o wypłatę formatek z danymi z postaci skutecznej z wniosku o przyznanie pomocy.  Wszystkie reguły zaimplementowane w kontroli kompletności do wniosku o przyznanie pomocy będą miały również zastosowanie w kontroli kompletności we wniosku o wypłatę pomocy na zalesianie. Wdrożenie funkcjonalności planowane na 22.04.2013 r. 31

32 Zmiany w systemie informatycznym PROW O.2 - wniosek o wypłatę 2. Kontrola administracyjna  Modyfikacja dotyczy możliwości budowy postaci skutecznej sprawy wraz z określoną powierzchnią zalesienia, określoną powierzchnią zgłoszona do innych płatności oraz określoną powierzchnią niezgłoszoną, w każdym roku uczestnictwa w programie zalesieniowym.  Modyfikacja systemu polega na umożliwieniu przeprowadzania kontroli administracyjnej w oparciu o dane z wniosku o wypłatę pomocy a nie jak dotychczas w oparciu o dane z wniosku o pomoc (wniosek pierwszoroczny). Reguły dotyczące wniosku o pomoc będą miały zastosowanie także dla wniosku o wypłatę pomocy na zalesianie.  System będzie dokonywał porównania powierzchni, do której przyznano wsparcie z wniosku pierwszorocznego z powierzchnią stwierdzoną na podstawie wniosku o wypłatę. W przypadku stwierdzenia, że powierzchnia do której przyznano wsparcie jest mniejsza niż powierzchnia stwierdzona we wniosku o wypłatę wówczas system będzie generował błąd informacyjny o niedotrzymanym zobowiązaniu, czego skutkiem będzie utworzony dokument ZW2 (kontrola zobowiązań) – zmniejszenie kwoty wsparcia, jak również zmniejszenie premii pielęgnacyjnej lub zalesieniowej. Planowane wdrożenie funkcjonalności 10.06.2013 r. 32

33 Zmiany w systemie informatycznym PROW O.2 wniosek o wypłatę 3.Naliczanie i kontrola na miejscu.  Wyniki z raportów z kontroli na miejscu będą przypisane do wniosku o wypłatę w danym roku. Wszystkie reguły w zakresie weryfikacji po kontroli na miejscu do wniosku pierwszorocznego będą również odnosiły się do wniosku o wypłatę.  Dodane reguły dotyczące wyznaczania % zmniejszenia płatności z tytułu powierzchni niezgłoszonych do płatności  Naliczanie płatności będzie na tych samych zasadach co przy wniosku pierwszorocznym. Planowane wdrożenie funkcjonalności na 30.09.2013 r. 33

34 Zmiany w systemie informatycznym PROW O.2 – wniosek o wypłatę 3.Naliczanie i kontrola na miejscu. Do premii pielęgnacyjnej będzie miał zastosowanie art. 18 rozporządzenia Komisji (WE) nr 65/2011 - pomoc objęta wnioskiem ulega zmniejszeniu lub nie jest przyznawana, jeżeli nie spełniono obowiązków i kryteriów kwalifikowalności innych niż kryteria związane z wielkością obszaru lub liczbą zwierząt zadeklarowanych, a w przypadku zobowiązań wieloletnich, zmniejszenia pomocy, wykluczenia i odzyskiwanie mają zastosowanie również do kwot wypłaconych już z tytułu tego zobowiązania w latach wcześniejszych. Jeżeli niezgodność wynika z nieprawidłowości popełnionych umyślnie, beneficjenta wyklucza się z danego środka zarówno na dany rok kalendarzowy, w którym stwierdzono niezgodność, jak i na następny rok kalendarzowy. Zmniejszenia pomocy, wykluczenia i odzyskiwanie mają zastosowanie w zakresie premii pielęgnacyjnej dla: niewykaszanie roślinności zagłuszającej sadzonki – redukcja 25% premii pielęgnacyjnej, niewykonanie cięć pielęgnacyjnych drzew określonych w planie zalesienia – redukcja 25% premii pielęgnacyjnej, nie zastosowania indywidualnych środków ochrony, w tym repelentów, na części gruntów, na których powinien zgodnie z planem zalesienia je zastosować. Na podstawie zmniejszenia dokonanego w danym roku system będzie ustalał kwotę nienależnie pobraną w danym roku i zalata wcześniejsze (od roku 2011 włącznie). Planowane wdrożenie funkcjonalności na 30.09.2013 rok 34

35 Przekwalifikowanie gruntu rolnego na grunt leśny Zgodnie z § 13 ust. 9 rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych niż rolne" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 : a)premia pielęgnacyjna w piątym roku od zalesienia oraz b)premia zalesieniowa począwszy od piątego roku od zalesienia jest wypłacana po uprzednim przekwalifikowaniu zalesionego gruntu na grunt leśny, dokonanym w formie: - decyzji starosty właściwego ze względu na położenie gruntów objętych zalesieniem albo - w wyniku modernizacji ewidencji gruntów i budynków. Kopię decyzji starosty albo zaświadczenie o przekwalifikowaniu gruntu w wyniku modernizacji ewidencji gruntów i budynków, rolnik składa do końca roku kalendarzowego, w którym upływa 5 lat od dnia złożenia oświadczenia o wykonaniu zalesienia. 35

36 Przekwalifikowanie zalesionego gruntu - wszczęcie postępowania z urzędu Art. 14 Ustawy o lasach Starosta właściwy ze względu na położenie gruntu objętego zalesieniem dokonuje oceny udatności upraw w czwartym lub piątym roku od zalesienia gruntu rolnego oraz przekwalifikuje z urzędu grunt rolny na grunt leśny, jeżeli zalesienia gruntu dokonano na podstawie przepisów o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolne lub na podstawie przepisów o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem Śródków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Wszczęcie postępowania z urzędu oznacza obowiązek przejawiania aktywności organu, jego własnej inicjatywy zmierzającej do niezwłocznego wszczęcia postępowania w sprawie należącej do zadań i kompetencji organu. Producent rolny jest zobowiązany do zgłaszania staroście powiatowemu zmiany danych objętych ewidencją gruntów i budynków. 36

37 Postępowanie podczas przekazywania do starostw powiatowych danych osobowych w związku z przekwalifikowaniem zalesionego gruntu Nadzór nad prawidłowością procesu przekazywania danych osobowych beneficjentów zatwierdził Departament Zarządzania Bezpieczeństwem i Ochrony Informacji Niejawnych. Procedurę udostępniania danych osobowych w ARiMR szczegółowo określa zarządzenie nr 40/2008 z dnia 12 czerwca 2008 roku w sprawie bezpieczeństwa informacji w ARiMR. 37

38  Weryfikacja danych przez ARiMR;  Poinformowanie starostw o możliwości wystosowania wniosku o udostępnienie przez Agencję danych osobowych;  Złożenie pisemnego wniosku o udostępnienie danych osobowych, wraz ze szczegółową informacją dotyczącą zalesionych działek, w trybie ustawy z dnia 28.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z 2007, z późn. zm.);  Wniosek o udostępnienie danych, który wpłynął do biura powiatowego lub oddziału regionalnego rozpatruje dyrektor oddziału regionalnego;  Projekt odpowiedzi w sprawie udostępnienia lub odmowy udostępnienia danych osobowych w przypadku oddziału regionalnego wymaga parafy radcy prawnego. Ścieżka postępowania podczas przekazywania do starostw powiatowych danych osobowych w związku z przekwalifikowaniem zalesionego gruntu

39 39 Termin składania wniosków o przyznanie pomocy na zalesianie oraz wypłatę pomocy na zalesianie Wnioski o wypłatę pomocy na zalesianie od 15 marca do 15 maja z możliwością złożenia wniosków do 25 dni po terminie tj. do 10 czerwca Wnioski o przyznanie pomocy na zalesianie od 1 czerwca do 31 lipca Wnioski o wypłatę płatności (PROW 2004-2006) od 1 czerwca do 15 lipca

40 40

41 Dziękuję za uwagę 41


Pobierz ppt "Departament Płatności Bezpośrednich Działanie 221/223 Zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych niż rolne (PROW 2007-2013) 04.03.2013 –"

Podobne prezentacje


Reklamy Google