Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Ocena oddziaływania na środowisko jako warunek uzyskania funduszy unijnych w ramach I i II osi priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Ocena oddziaływania na środowisko jako warunek uzyskania funduszy unijnych w ramach I i II osi priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko."— Zapis prezentacji:

1 Ocena oddziaływania na środowisko jako warunek uzyskania funduszy unijnych w ramach I i II osi priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 1 Szkolenie współfinansowane ze środków Funduszu Spójności w ramach pomocy technicznej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Łódź 15.12.2008 r. Fundusz Spójności UNIA EUROPEJSKA

2 Postępowanie w sprawie oceny oddziaływania na środowisko/obszar Natura 2000 w prawie polskim 2 Szkolenie współfinansowane ze środków Funduszu Spójności w ramach pomocy technicznej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Łódź 15.12.2008 r. Fundusz Spójności UNIA EUROPEJSKA

3 Źródła prawa krajowego 3 Szkolenie współfinansowane ze środków Funduszu Spójności w ramach pomocy technicznej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Łódź 15.12.2008 r. Fundusz Spójności UNIA EUROPEJSKA ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko

4 Zasada prewencji i przezorności 4 Szkolenie współfinansowane ze środków Funduszu Spójności w ramach pomocy technicznej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Łódź 15.12.2008 r. Fundusz Spójności UNIA EUROPEJSKA Zasada prewencji Kto podejmuje działalność mogącą negatywnie oddziaływać na środowisko, jest obowiązany do zapobiegania temu oddziaływaniu (art. 6 ust. 1 POŚ). Zasada przezorności Kto podejmuje działalność, której negatywne oddziaływanie na środowisko nie jest jeszcze w pełni rozpoznane, jest obowiązany, kierując się przezornością, podjąć wszelkie możliwe środki zapobiegawcze (art. 6 ust. 2 POŚ).

5 Nowe rozwiązania prawne 5 Szkolenie współfinansowane ze środków Funduszu Spójności w ramach pomocy technicznej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Łódź 15.12.2008 r. Fundusz Spójności UNIA EUROPEJSKA Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko – weszła w życie 15 listopada 2008 r.

6 Nowe rozwiązania prawne 6 Szkolenie współfinansowane ze środków Funduszu Spójności w ramach pomocy technicznej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Łódź 15.12.2008 r. Fundusz Spójności UNIA EUROPEJSKA Nowe organy administracji publicznej: Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska 16 regionalnych dyrektorów ochrony środowiska

7 Nowe rozwiązania prawne 7 Szkolenie współfinansowane ze środków Funduszu Spójności w ramach pomocy technicznej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Łódź 15.12.2008 r. Fundusz Spójności UNIA EUROPEJSKA Uprawnienia nadzorcze GDOŚ: W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w zakresie wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przez organy wydające decyzje OOŚ, GDOŚ kieruje wystąpienie, którego treścią może być w szczególności wniosek stwierdzenie nieważności tej decyzji. W przypadku skierowania wystąpienia, GDOŚ przysługują prawa strony w postępowaniu administracyjnym i postępowaniu przed sądem administracyjnym. Ww. zasady stosuje się odpowiednio do orzeczeń samorządowych kolegiów odwoławczych.

8 Ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko – art. 59 ustawy OOŚ 8 Szkolenie współfinansowane ze środków Funduszu Spójności w ramach pomocy technicznej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Łódź 15.12.2008 r. Fundusz Spójności UNIA EUROPEJSKA Przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko wymaga: planowane przedsięwzięcie mogące zawsze znacząco oddziaływać na środowisko planowane przedsięwzięcie mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, jeżeli obowiązek taki został stwierdzony

9 Ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko – art. 59 ustawy OOŚ 9 Szkolenie współfinansowane ze środków Funduszu Spójności w ramach pomocy technicznej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Łódź 15.12.2008 r. Fundusz Spójności UNIA EUROPEJSKA Realizacja planowanego przedsięwzięcia innego niż mogące znacząco oddziaływać na środowisko wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania na obszar Natura 2000, jeżeli: przedsięwzięcie to może znacząco oddziaływać na obszar Natura 2000, a nie jest bezpośrednio związane z ochroną tego obszaru lub nie wynika z tej ochrony obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na obszar Natura 2000 został stwierdzony przez organ właściwy do wydania decyzji „realizacyjnej”

10 Podział przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko 10 Szkolenie współfinansowane ze środków Funduszu Spójności w ramach pomocy technicznej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Łódź 15.12.2008 r. Fundusz Spójności UNIA EUROPEJSKA Art. 60 ustawy OOŚ – delegacja dla Rady Ministrów do wydania rozporządzenia, które określi: rodzaje przedsięwzięć mogące zawsze znacząco oddziaływać na środowisko rodzaje przedsięwzięć mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko przypadki, gdy zmiany w obiektach są kwalifikowane jako przedsięwzięcia

11 Podział przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko 11 Szkolenie współfinansowane ze środków Funduszu Spójności w ramach pomocy technicznej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Łódź 15.12.2008 r. Fundusz Spójności UNIA EUROPEJSKA Przejściowo jest określony w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (art. 173 ustawy OOŚ do 24 miesięcy).

12 Ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko – art. 3 ust. 1 pkt 19 ustawy OOŚ 12 Szkolenie współfinansowane ze środków Funduszu Spójności w ramach pomocy technicznej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Łódź 15.12.2008 r. Fundusz Spójności UNIA EUROPEJSKA Przedsięwzięcie Zamierzenie budowlane lub inna ingerencja w środowisko polegająca na przekształceniu lub zmianie sposobu wykorzystania terenu, w tym również na wydobywaniu kopalin. Przedsięwzięcia powiązane technologicznie kwalifikuje się jako jedno przedsięwzięcie, także jeżeli są one realizowane przez różne podmioty. Sprawa KE vs Hiszpania – zakaz dzielenia przedsięwzięć (salami slicing)

13 Ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko 13 Szkolenie współfinansowane ze środków Funduszu Spójności w ramach pomocy technicznej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Łódź 15.12.2008 r. Fundusz Spójności UNIA EUROPEJSKA Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach następuje przed uzyskaniem decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1-13 ustawy OOŚ. Jedną decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach wydaje się, gdy: dla danego przedsięwzięcia wymagane jest uzyskanie więcej niż jednej decyzji z art. 72 ust. 1 ustawy OOŚ wnioskodawca uzyskuje odrębnie decyzje dla poszczególnych etapów realizacji przedsięwzięcia

14 Ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko – art. 62 ustawy OOŚ 14 Szkolenie współfinansowane ze środków Funduszu Spójności w ramach pomocy technicznej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Łódź 15.12.2008 r. Fundusz Spójności UNIA EUROPEJSKA W postępowaniu w sprawie oceny oddziaływania na środowisko określa się, analizuje oraz ocenia: 1) bezpośredni i pośredni wpływ danego przedsięwzięcia na: a) środowisko oraz zdrowie i warunki życia ludzi, b) dobra materialne, c) zabytki, d) wzajemne oddziaływanie między czynnikami, o których mowa w lit. a-c, e) dostępność do złóż kopalin; 2) możliwości oraz sposoby zapobiegania i ograniczania negatywnego oddziaływania na środowisko; 3) wymagany zakres monitoringu.

15 Katalog decyzji – art. 72 ust. 1 ustawy OOŚ 15 Szkolenie współfinansowane ze środków Funduszu Spójności w ramach pomocy technicznej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Łódź 15.12.2008 r. Fundusz Spójności UNIA EUROPEJSKA 1) decyzji o pozwoleniu na budowę obiektu budowlanego, decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego oraz decyzji o pozwoleniu na wznowienie robót budowlanych – na podstawie ustawy z 1994 r. Prawo budowlane, 2) decyzji o pozwoleniu na rozbiórkę obiektów jądrowych – na podstawie ustawy z 1994 r. Prawo budowlane, 3) decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu – na podstawie ustawy z 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennego 4) koncesji na poszukiwanie lub rozpoznawanie złóż kopalin, na wydobywanie kopalin ze złóż, na bezzbiornikowe magazynowanie substancji oraz składowanie odpadów w górotworze, w tym w podziemnych wyrobiskach górniczych - na podstawie ustawy z 1994 r. Prawo geologiczne i górnicze, 5) decyzji określającej szczegółowe warunki wydobywania kopaliny – na podstawie ustawy z 2001 r. o zmianie ustawy – Prawo geologiczne i górnicze, 6) pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych – na podstawie ustawy z 2001 r. Prawo wodne,

16 Katalog decyzji – art. 72 ust. 1 ustawy OOŚ 16 Szkolenie współfinansowane ze środków Funduszu Spójności w ramach pomocy technicznej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Łódź 15.12.2008 r. Fundusz Spójności UNIA EUROPEJSKA 7) decyzji ustalającej warunki prowadzenia robót polegających na regulacji wód oraz budowie wałów przeciwpowodziowych, a także robót melioracyjnych, odwodnień budowlanych oraz innych robót ziemnych zmieniających stosunki wodne na terenach o szczególnych wartościach przyrodniczych, zwłaszcza na terenach, na których znajdują się skupienia roślinności o szczególnej wartości z punktu widzenia przyrodniczego, terenach o walorach krajobrazowych i ekologicznych, terenach masowych lęgów ptactwa, występowania skupień gatunków chronionych oraz tarlisk, zimowisk, przepławek i miejsc masowej migracji ryb i innych organizmów wodnych - na podstawie przepisów ustawy z 2004 r. o ochronie przyrody, 8) decyzji o zatwierdzeniu projektu scalenia lub wymiany gruntów – na podstawie ustawy z 1982 r. o scalaniu i wymianie gruntów,

17 Katalog decyzji – art. 72 ust. 1 ustawy OOŚ 17 Szkolenie współfinansowane ze środków Funduszu Spójności w ramach pomocy technicznej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Łódź 15.12.2008 r. Fundusz Spójności UNIA EUROPEJSKA 9) decyzji o zmianie lasu na użytek rolny – na podstawie ustawy z 1991 r. o lasach, 10) decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej – na podstawie ustawy z 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg krajowych, 11) decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej – na podstawie ustawy 2003 r. o transporcie kolejowym, 12) decyzji o ustaleniu lokalizacji autostrady – na podstawie ustawy z 1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym, 13) decyzji o ustaleniu lokalizacji przedsięwzięć EURO 2012 – na podstawie ustawy z 2007 r. o przygotowaniu finałowego turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012

18 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach – art. 72 ustawy OOŚ 18 Szkolenie współfinansowane ze środków Funduszu Spójności w ramach pomocy technicznej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Łódź 15.12.2008 r. Fundusz Spójności UNIA EUROPEJSKA Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji ”inwestycyjnej”. Złożenie wniosku o wydanie decyzji „inwestycyjnej” powinno nastąpić nie później niż przed upływem czterech lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna. Termin ten może ulec wydłużeniu o dwa lata, jeżeli realizacja planowanego przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko przebiega etapowo oraz nie zmieniły się warunki określone w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. W tych okresach dla danego przedsięwzięcia wydaje się jedną decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach.

19 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach – art. 72 ustawy OOŚ 19 Szkolenie współfinansowane ze środków Funduszu Spójności w ramach pomocy technicznej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Łódź 15.12.2008 r. Fundusz Spójności UNIA EUROPEJSKA Jeżeli na terenie, na którym realizowane jest przedsięwzięcie, dla którego została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach lub jedna z decyzji „inwestycyjnych”, został wyznaczony obszar Natura 2000, uprawniony podmiot powinien złożyć, w terminie 1 roku od dnia wyznaczenia tego obszaru, wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w zakresie oddziaływania na obszar Natura 2000.

20 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach – art. 74 ustawy OOŚ 20 Szkolenie współfinansowane ze środków Funduszu Spójności w ramach pomocy technicznej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Łódź 15.12.2008 r. Fundusz Spójności UNIA EUROPEJSKA Do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach należy dołączyć: 1) poświadczoną przez właściwy organ kopię mapy ewidencyjnej obejmującej przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, wraz z terenem działek sąsiednich; 2) w przypadku przedsięwzięć wymagających decyzji, o której mowa w art. 72 ust. 4 lub 5 (koncesje/decyzje dotyczące kopalin), prowadzonych w granicach przestrzeni niestanowiącej części składowej nieruchomości gruntowej - zamiast mapy, mapę sytuacyjno- wysokościową sporządzoną w skali umożliwiającej szczegółowe przedstawienie przebiegu granic terenu, którego dotyczy wniosek, oraz obejmującej obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie;

21 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach – art. 74 ustawy OOŚ 21 Szkolenie współfinansowane ze środków Funduszu Spójności w ramach pomocy technicznej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Łódź 15.12.2008 r. Fundusz Spójności UNIA EUROPEJSKA 3) dla przedsięwzięć, dla których organem właściwym jest RDOŚ - wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, jeżeli plan ten został uchwalony (WYJĄTKI!); 4) w postępowaniu dotyczącym przedsięwzięć z I grupy - raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko albo kartę informacyjną przedsięwzięcia, w trzech egzemplarzach, wraz z jego zapisem w formie elektronicznej na informatycznych nośnikach danych; 5) w postępowaniu dotyczącym przedsięwzięć z II grupy - kartę informacyjną przedsięwzięcia, w trzech egzemplarzach, wraz z ich zapisem w formie elektronicznej na informatycznych nośnikach danych.

22 Organ prowadzący postępowanie – art. 75 ustawy OOŚ 22 Szkolenie współfinansowane ze środków Funduszu Spójności w ramach pomocy technicznej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Łódź 15.12.2008 r. Fundusz Spójności UNIA EUROPEJSKA Organami właściwymi do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach są: 1) RDOŚ – dla przedsięwzięć: należących do grupy I, takich jak: a) drogi, b) linie kolejowe, c) napowietrzne linie elektroenergetyczne, d) instalacje do przesyłu ropy naftowej, produktów naftowych, substancji chemicznych lub gazu, e) sztuczne zbiorniki wodne oraz dla przedsięwzięć realizowanych na: f) terenach zamkniętych (także jeżeli jest tam realizowane jedynie w części), g) obszarach morskich, h) zmiany lasu, niestanowiącego własności SP, na użytek rolny.

23 Organ prowadzący postępowanie – art. 75 ustawy OOŚ 23 Szkolenie współfinansowane ze środków Funduszu Spójności w ramach pomocy technicznej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Łódź 15.12.2008 r. Fundusz Spójności UNIA EUROPEJSKA W przypadku przedsięwzięcia realizowanego w części na terenie zamkniętym/obszarze morskim decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach wydaje RDOŚ dla całego przedsięwzięcia. W przypadku przedsięwzięcia wykraczającego poza obszar jednego województwa decyzję wydaje RDOŚ, na którego obszarze znajduje się większa część terenu w porozumieniu z pozostałymi RDOŚ.

24 Organ prowadzący postępowanie – art. 75 ustawy OOŚ 24 Szkolenie współfinansowane ze środków Funduszu Spójności w ramach pomocy technicznej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Łódź 15.12.2008 r. Fundusz Spójności UNIA EUROPEJSKA 2) starosta - w przypadku scalania, wymiany lub podziału gruntów 3) dyrektor regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych - w przypadku zmiany lasu, stanowiącego własność Skarbu Państwa, na użytek rolny 4) wójt, burmistrz, prezydent miasta – dla pozostałych przedsięwzięć (także, gdy inwestorem jest gmina, którą reprezentuje). Jeżeli przedsięwzięcie wykracza poza obszar jednej gminy, decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach wydaje organ, na którego obszarze właściwości znajduje się największa część terenu, na którym ma być realizowane to przedsięwzięcie – w porozumieniu z pozostałymi zainteresowanymi organami.

25 Zapytanie o zakres raportu (scoping) – art. 69 ustawy OOŚ 25 Szkolenie współfinansowane ze środków Funduszu Spójności w ramach pomocy technicznej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Łódź 15.12.2008 r. Fundusz Spójności UNIA EUROPEJSKA Dotyczy przedsięwzięć z I grupy. Składając wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach można wystąpić do organu właściwego do wydania decyzji z zapytaniem o ustalenie zakresu raportu, składając kartę informacyjną przedsięwzięcia (KIP) zamiast raportu. Jest ono obligatoryjne jeżeli przedsięwzięcie może transgranicznie oddziaływać na środowisko.

26 Karta informacyjna przedsięwzięcia 26 Szkolenie współfinansowane ze środków Funduszu Spójności w ramach pomocy technicznej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Łódź 15.12.2008 r. Fundusz Spójności UNIA EUROPEJSKA Dokument zawierający podstawowe informacje o planowanym przedsięwzięciu, w szczególności (art. 3 ust. 1 pkt 5 ustawy OOŚ): a) rodzaju, skali i usytuowaniu przedsięwzięcia, b) powierzchni zajmowanej nieruchomości, a także obiektu budowlanego oraz dotychczasowego sposobu ich wykorzystania i pokrycia szatą roślinną, c) rodzaju technologii, d) ewentualnych wariantów przedsięwzięcia, e) przewidywanej ilości wykorzystywanej wody i innych wykorzystywanych surowców, materiałów, paliw oraz energii, f) rozwiązań chroniących środowisko, g) rodzajach i przewidywanej ilości wprowadzanych do środowiska substancji lub energii przy zastosowaniu rozwiązań chroniących środowisko, h) możliwym transgranicznym oddziaływaniu na środowisko, i) obszarach podlegających ochronie na podstawie UoP znajdujących się w zasięgu znaczącego oddziaływania na środowisko.

27 Zapytanie o zakres raportu (scoping) – art. 69 ustawy OOŚ 27 Szkolenie współfinansowane ze środków Funduszu Spójności w ramach pomocy technicznej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Łódź 15.12.2008 r. Fundusz Spójności UNIA EUROPEJSKA W razie wystąpienia z zapytaniem o zakres raportu, właściwy organ wydaje postanowienie ustalające zakres raportu. Postanowienie wydaje się po zasięgnięciu opinii: RDOŚ właściwego organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej Wskazane opinie powinny zostać wydane w terminie 14 dni od dnia otrzymania dokumentów (wniosku o DŚU, KIP), natomiast postanowienie ustalające zakres raportu powinno zostać wydane w terminie 30 dni od wszczęcia postępowania w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

28 Scoping – ustalenie zakresu raportu 28 Szkolenie współfinansowane ze środków Funduszu Spójności w ramach pomocy technicznej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Łódź 15.12.2008 r. Fundusz Spójności UNIA EUROPEJSKA INWESTOR Organ wł. DŚU Postanowienie ustalające zakres raportu 30 dni Postanowienie o zawieszeniu postępowania opinia organ PIS 14 dni opinia RDOŚ 14 dni brak zażalenia!zażalenie!

29 Kwalifikacja do przeprowadzenia oceny (screening) – art. 63 ustawy OOŚ 29 Szkolenie współfinansowane ze środków Funduszu Spójności w ramach pomocy technicznej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Łódź 15.12.2008 r. Fundusz Spójności UNIA EUROPEJSKA Dotyczy przedsięwzięć z II grupy. Dane zawarte w KIP są dla organu właściwego do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach podstawą do wydania postanowienia: stwierdzającego obowiązek przeprowadzenia oceny i określającego jego zakres (obligatoryjnie jeśli realizacja przedsięwzięcia jest uzależniona od ustanowienia obszaru ograniczonego użytkowania) albo stwierdzającego brak obowiązku przeprowadzenia oceny. Tylko na postanowienie o konieczności przeprowadzenia oceny przysługuje zażalenie!

30 Kryteria screeningu – art. 63 ustawy OOŚ 30 Szkolenie współfinansowane ze środków Funduszu Spójności w ramach pomocy technicznej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Łódź 15.12.2008 r. Fundusz Spójności UNIA EUROPEJSKA Rodzaj i charakterystyka przedsięwzięcia Usytuowanie przedsięwzięcia Rodzaj i skala możliwych oddziaływań

31 Kwalifikacja do przeprowadzenia oceny (screening) – art. 63 ustawy OOŚ 31 Szkolenie współfinansowane ze środków Funduszu Spójności w ramach pomocy technicznej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Łódź 15.12.2008 r. Fundusz Spójności UNIA EUROPEJSKA Postanowienie wydaje się po zasięgnięciu opinii: RDOŚ właściwego organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej Wskazane opinie powinny zostać wydane w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku o ich wydanie, natomiast postanowienie co do konieczności przeprowadzenia oceny powinno zostać wydane w terminie 30 dni od wszczęcia postępowania w sprawie decyzji ŚU.

32 Screening - kwalifikacja do przeprowadzenia oceny 32 Szkolenie współfinansowane ze środków Funduszu Spójności w ramach pomocy technicznej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Łódź 15.12.2008 r. Fundusz Spójności UNIA EUROPEJSKA Organ wł. DŚU POSTANOWIENIE 30 DNI Brak potrzeby przeprowadzenia oceny Obowiązek przeprowadzenia oceny + ustalenie zakresu raportu opinia organ PIS 14 dni opinia RDOŚ 14 dni brak zażalenia! zażalenie!

33 Raport o oddziaływaniu na środowisko – art. 66 33 Szkolenie współfinansowane ze środków Funduszu Spójności w ramach pomocy technicznej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Łódź 15.12.2008 r. Fundusz Spójności UNIA EUROPEJSKA 1) opis planowanego przedsięwzięcia, a w szczególności: a) charakterystykę całego przedsięwzięcia i warunki wykorzystywania terenu w fazie realizacji i eksploatacji, b) główne cechy charakterystyczne procesów produkcyjnych, c) przewidywane wielkości emisji, wynikające z funkcjonowania planowanego przedsięwzięcia; 2) opis elementów przyrodniczych środowiska, objętych zakresem przewidywanego oddziaływania planowanego przedsięwzięcia; 3) opis istniejących w sąsiedztwie lub w bezpośrednim zasięgu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia zabytków chronionych na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami; 4) opis przewidywanych skutków dla środowiska w przypadku niepodejmowania przedsięwzięcia 5) opis analizowanych wariantów, w tym: a) wariantu proponowanego przez wnioskodawcę oraz racjonalnego wariantu alternatywnego b) wariantu najkorzystniejszego dla środowiska, wraz z uzasadnieniem ich wyboru; 6) określenie przewidywanego oddziaływania na środowisko analizowanych wariantów, w tym również w wypadku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej, a także możliwego transgranicznego oddziaływania na środowisko;

34 Raport o oddziaływaniu na środowisko – art. 66 34 Szkolenie współfinansowane ze środków Funduszu Spójności w ramach pomocy technicznej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Łódź 15.12.2008 r. Fundusz Spójności UNIA EUROPEJSKA 7) uzasadnienie proponowanego przez wnioskodawcę wariantu, ze wskazaniem jego oddziaływania na środowisko, w szczególności na: a) ludzi, zwierzęta, rośliny, wodę i powietrze, b) powierzchnię ziemi, z uwzględnieniem ruchów masowych ziemi, klimat i krajobraz, c) dobra materialne, d) zabytki i krajobraz kulturowy, objęte istniejącą dokumentacją, w szczególności rejestrem lub ewidencją zabytków, e) wzajemne oddziaływanie między elementami, o których mowa w lit. a-d; 8) opis przewidywanych znaczących oddziaływań planowanego przedsięwzięcia na środowisko, obejmujący bezpośrednie, pośrednie, wtórne, skumulowane, krótko-, średnio- i długoterminowe, stałe i chwilowe oddziaływania na środowisko, wynikające z: a) istnienia przedsięwzięcia, b) wykorzystywania zasobów środowiska, c) emisji,

35 Raport o oddziaływaniu na środowisko – art. 66 35 Szkolenie współfinansowane ze środków Funduszu Spójności w ramach pomocy technicznej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Łódź 15.12.2008 r. Fundusz Spójności UNIA EUROPEJSKA 9) opis przewidywanych działań mających na celu zapobieganie, ograniczanie lub kompensację przyrodniczą negatywnych oddziaływań na środowisko; 10) dla dróg będących przedsięwzięciami mogącymi znacząco oddziaływać na środowisko z I grupy: a) określenie założeń do: – ratowniczych badań zidentyfikowanych zabytków znajdujących się na obszarze planowanego przedsięwzięcia, odkrywanych w trakcie robót budowlanych, – programu zabezpieczenia istniejących zabytków przed negatywnym oddziaływaniem planowanego przedsięwzięcia oraz ochrony krajobrazu kulturowego, b) analizę i ocenę możliwych zagrożeń i szkód dla zabytków chronionych na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, w szczególności zabytków archeologicznych, w obrębie terenu, na którym ma być realizowane przedsięwzięcie; 11) jeżeli planowane przedsięwzięcie jest związane z użyciem instalacji, porównanie, z zastrzeżeniem ust. 2, proponowanej technologii z technologią spełniającą wymagania, o których mowa w art. 143;

36 Raport o oddziaływaniu na środowisko – art. 66 36 Szkolenie współfinansowane ze środków Funduszu Spójności w ramach pomocy technicznej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Łódź 15.12.2008 r. Fundusz Spójności UNIA EUROPEJSKA 12) wskazanie, czy dla planowanego przedsięwzięcia konieczne jest ustanowienie obszaru ograniczonego użytkowania oraz określenie granic takiego obszaru, ograniczeń w zakresie przeznaczenia terenu, wymagań technicznych dotyczących obiektów budowlanych i sposobów korzystania z nich; 13) przedstawienie zagadnień w formie graficznej; 14) przedstawienie zagadnień w formie kartograficznej w odpowiedniej skali

37 Raport o oddziaływaniu na środowisko – art. 66 37 Szkolenie współfinansowane ze środków Funduszu Spójności w ramach pomocy technicznej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Łódź 15.12.2008 r. Fundusz Spójności UNIA EUROPEJSKA 15) analizę możliwych konfliktów społecznych związanych z planowanym przedsięwzięciem; 16) przedstawienie propozycji monitoringu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na etapie jego budowy i eksploatacji; 17) wskazanie trudności wynikających z niedostatków techniki lub luk we współczesnej wiedzy, jakie napotkano, opracowując raport; 18) streszczenie w języku niespecjalistycznym informacji zawartych w raporcie; 19) nazwisko osoby lub osób sporządzających raport; 20) źródła informacji stanowiące podstawę do sporządzenia raportu.

38 Raport o oddziaływaniu na środowisko – art. 66 38 Szkolenie współfinansowane ze środków Funduszu Spójności w ramach pomocy technicznej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Łódź 15.12.2008 r. Fundusz Spójności UNIA EUROPEJSKA - Informacje, o których mowa w pkt 4-8, powinny uwzględniać przewidywane oddziaływanie analizowanych wariantów na cele i przedmiot ochrony obszarów Natura 2000 - Jeżeli planowane przedsięwzięcie jest związane z użyciem instalacji objętej obowiązkiem uzyskania pozwolenia zintegrowanego, raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko powinien zawierać porównanie proponowanej techniki z najlepszymi dostępnymi technikami - Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko powinien uwzględniać oddziaływanie przedsięwzięcia na etapach jego realizacji, eksploatacji lub użytkowania oraz likwidacji.

39 Udział społeczeństwa 39 Szkolenie współfinansowane ze środków Funduszu Spójności w ramach pomocy technicznej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Łódź 15.12.2008 r. Fundusz Spójności UNIA EUROPEJSKA Organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zapewnia możliwość udziału społeczeństwa w postępowaniu, w ramach którego przeprowadzana jest ocena (sporządzany raport o oddziaływaniu na środowisko).

40 Udział społeczeństwa 40 Szkolenie współfinansowane ze środków Funduszu Spójności w ramach pomocy technicznej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Łódź 15.12.2008 r. Fundusz Spójności UNIA EUROPEJSKA Wady: - spowolnienie procedury - dodatkowe obciążenie pracą organu administracji - możliwość „blokowania” inwestycji poprzez wykorzystywanie wszelkich uprawnień w postępowaniu bądź poprzez drogę odwoławczą - dodatkowe koszty postępowania Zalety: - szansa na społeczną akceptację dla inwestycji - szansa na uzyskanie nowych, istotnych informacji od społeczeństwa - szansa na podjęcie lepszej merytorycznie (uwzględniającej wszystkie aspekty) decyzji - zaangażowanie społeczeństwa w sprawy lokalne

41 Udział społeczeństwa – art. 29 i 33 ustawy OOŚ 41 Szkolenie współfinansowane ze środków Funduszu Spójności w ramach pomocy technicznej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Łódź 15.12.2008 r. Fundusz Spójności UNIA EUROPEJSKA Każdy ma prawo składania uwag i wniosków w postępowaniu prowadzonym z udziałem społeczeństwa. Przed wydaniem i zmianą decyzji wymagających udziału społeczeństwa organ administracji właściwy do ich wydania podaje do publicznej wiadomości informację o : przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko wszczęciu postępowania przedmiocie decyzji, która ma być wydana organach właściwych do wydania decyzji, uzgodnień, opinii możliwości zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy oraz miejscu, gdzie jest wyłożona do wglądu możliwości składania uwag i wniosków miejscu i sposobie składania uwag i wniosków wskazując 21-dniowy termin ich składania

42 Udział społeczeństwa – art. 33-35 ustawy OOŚ 42 Szkolenie współfinansowane ze środków Funduszu Spójności w ramach pomocy technicznej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Łódź 15.12.2008 r. Fundusz Spójności UNIA EUROPEJSKA 8) organie właściwym do rozpatrzenie uwag i wniosków 9) terminie i miejscu rozprawę administracyjną, otwartą dla społeczeństwa (przyspieszenie, usprawnienie, cel wychowawczy, wymóg z przepisów 10) postępowaniu dotyczącym transgranicznego oddziaływania na środowisko; Uwagi lub wnioski mogą być złożone pisemnie, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej (bez podpisu elektronicznego). Uwagi lub wnioski złożone po upływie terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.

43 Udział społeczeństwa 43 Szkolenie współfinansowane ze środków Funduszu Spójności w ramach pomocy technicznej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Łódź 15.12.2008 r. Fundusz Spójności UNIA EUROPEJSKA Każdy ma prawo składania uwag i wniosków – osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej Niezależnie od: wieku obywatelstwa, miejsca zamieszkania, siedziby, działania istnienia interesu prawnego lub faktycznego

44 Udział społeczeństwa 44 Szkolenie współfinansowane ze środków Funduszu Spójności w ramach pomocy technicznej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Łódź 15.12.2008 r. Fundusz Spójności UNIA EUROPEJSKA Podanie do publicznej wiadomości - ogłoszenie informacji, poprzez umieszczenie w BIP właściwego organu (1), w sposób zwyczajowo przyjęty w siedzibie organu właściwego w sprawie (2) oraz poprzez obwieszczenie w pobliżu miejsca planowanego przedsięwzięcia (3), a w sytuacji gdy siedziba właściwego organu mieści się na terenie innej gminy niż gmina właściwa miejscowo ze względu na przedmiot ogłoszenia - także przez ogłoszenie w prasie lub w sposób zwyczajowo przyjęty w miejscowości lub miejscowościach właściwych ze względu na przedmiot ogłoszenia (4).

45 Udział zainteresowanej społeczności 45 Szkolenie współfinansowane ze środków Funduszu Spójności w ramach pomocy technicznej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Łódź 15.12.2008 r. Fundusz Spójności UNIA EUROPEJSKA - jako strona postępowania w rozumieniu art. 28-29 Kpa - na prawach strony w odniesieniu do tych organizacji ekologicznych, które zgłosiły chęć udziału w postępowaniu z udziałem społeczeństwa (art. 44 ustawy OOŚ).

46 Udział zainteresowanej społeczności 46 Szkolenie współfinansowane ze środków Funduszu Spójności w ramach pomocy technicznej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Łódź 15.12.2008 r. Fundusz Spójności UNIA EUROPEJSKA Organizacje ekologiczne Organizacje społeczne, których statutowym celem jest ochrona środowiska. Przysługują im wszystkie uprawnienia procesowe jak stronom, ale musza zgłosić chęć udziału - organ administracji nie zawiadamia ich z urzędu na zasadach ogólnych z art. 34 Kpa (tj. gdy uzna, że mogą być zainteresowane ze względu na swoje cele statutowe i przemawia za tym interes społeczny). Nowe uprawnienia (nawet jeśli nie brały udziału w postępowaniu): odwołania skarga do sądu administracyjnego Tylko w postępowaniu wymagającym udziału społeczeństwa!

47 Uzgodnienia i opiniowanie przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 47 Szkolenie współfinansowane ze środków Funduszu Spójności w ramach pomocy technicznej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Łódź 15.12.2008 r. Fundusz Spójności UNIA EUROPEJSKA Organem właściwym w zakresie: uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia – jest RDOŚ opiniowania - właściwy jest organ Państwowej Inspekcji Sanitarnej (PWIS – I grupa przedsięwzięć + zadania ustawowe; PPIS lub PGIS – pozostałe w zakresie kompetencji ustawowych; przypadki szczególne: Wojskowy IS, PIS MSWiA). Niewydanie opinii w terminie uważa się za brak zastrzeżeń! Starostowie – opiniowanie i uzgadnianie zamiast RDOŚ przez okres przejściowy 1 roku od dnia wejścia w życie ustawy OOŚ dla przedsięwzięć z II grupy

48 Uzgodnienia i opiniowanie 48 Szkolenie współfinansowane ze środków Funduszu Spójności w ramach pomocy technicznej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Łódź 15.12.2008 r. Fundusz Spójności UNIA EUROPEJSKA Uzgodnienie powinno mieć formę postanowienia, na które nie służy zażalenie (art. 77 ustawy OOŚ). Ustawa nie precyzuje jaką formę powinna mieć opinia (postanowienie - art. 123 Kpa?) Wymogu uzgodnienia lub opiniowania przez organ ochrony środowiska nie stosuje się, jeżeli organ właściwy do prowadzenia postępowania w sprawie jest jednocześnie organem uzgadniającym lub opiniującym (art. 6 ustawy OOŚ).

49 Uzgodnienia i opiniowanie 49 Szkolenie współfinansowane ze środków Funduszu Spójności w ramach pomocy technicznej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Łódź 15.12.2008 r. Fundusz Spójności UNIA EUROPEJSKA Tylko gdy jest przeprowadzana ocena oddziaływania na środowisko! DECYZJA O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH Organ wł. DŚU opinia organ PIS 30 dni uzgodnienie GDOŚ/ RDOŚ 30 dni brak zażalenia!

50 Uzgodnienie – art. 77 ustawy OOŚ 50 Szkolenie współfinansowane ze środków Funduszu Spójności w ramach pomocy technicznej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Łódź 15.12.2008 r. Fundusz Spójności UNIA EUROPEJSKA W uzgodnieniu RDOŚ: Uzgadnia realizację przedsięwzięcia i określa warunki Przedstawia stanowisko w sprawie konieczności przeprowadzenia oceny oraz postępowania transgranicznego w ramach decyzji „inwestycyjnej” W szczególności: brak danych o przedsięwzięciu lub przyrodzie oddziaływania skumulowane oddziaływania na obszary wymagające specjalnej ochrony, w tym Natura 2000

51 Wyniki analizy wariantów – art. 81 ustawy OOŚ 51 Szkolenie współfinansowane ze środków Funduszu Spójności w ramach pomocy technicznej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Łódź 15.12.2008 r. Fundusz Spójności UNIA EUROPEJSKA Jeżeli z oceny oddziaływania na środowisko wynika zasadność realizacji przedsięwzięcia w wariancie innym niż proponowany, organ administracji, za zgodą wnioskodawcy, wskazuje w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wariant dopuszczony do realizacji lub, w razie braku zgody wnioskodawcy, odmówi, w drodze decyzji, określenia środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia.

52 Analiza wariantów 52 Szkolenie współfinansowane ze środków Funduszu Spójności w ramach pomocy technicznej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Łódź 15.12.2008 r. Fundusz Spójności UNIA EUROPEJSKA Wariant – inny sposób osiągnięcia tego samego celu Jest „sercem” ooś Tzw. „wariant zerowy” nie jest wariantem w rozumieniu dyrektywy! Przykładowe rodzaje alternatyw: lokalizacyjne technologiczne metod pracy

53 Zgodność przedsięwzięcia z mpzp – art. 80 ustawy OOŚ 53 Szkolenie współfinansowane ze środków Funduszu Spójności w ramach pomocy technicznej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Łódź 15.12.2008 r. Fundusz Spójności UNIA EUROPEJSKA Właściwy organ wydaje decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach po stwierdzeniu zgodności lokalizacji przedsięwzięcia z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, jeżeli plan ten został uchwalony (WYJĄTKI! „specustawy”).

54 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach – art. 80 ustawy OOŚ 54 Szkolenie współfinansowane ze środków Funduszu Spójności w ramach pomocy technicznej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Łódź 15.12.2008 r. Fundusz Spójności UNIA EUROPEJSKA Właściwy organ wydaje decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach (po przeprowadzeniu oceny!), uwzględniając: 1) uzgodnienia i opinie właściwych organów; 2) ustalenia zawarte w raporcie; 3) wyniki postępowania z udziałem społeczeństwa 4) wyniki postępowania transgranicznego

55 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach – art. 82 ustawy OOŚ 55 Szkolenie współfinansowane ze środków Funduszu Spójności w ramach pomocy technicznej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Łódź 15.12.2008 r. Fundusz Spójności UNIA EUROPEJSKA W decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach właściwy, jeśli przeprowadzono ocenę, organ określa: 1) rodzaj i miejsce realizacji przedsięwzięcia; 2) warunki wykorzystywania terenu w fazie realizacji i eksploatacji, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich; 3) wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia w dokumentacji wymaganej do wydania późniejszych decyzji, w szczególności w projekcie budowlanym; 4) wymogi w zakresie przeciwdziałania skutkom awarii przemysłowych, w odniesieniu do przedsięwzięć zaliczanych do zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnych awarii; 5) wymogi w zakresie ograniczania transgranicznego oddziaływania na środowisko w odniesieniu do przedsięwzięć, dla których przeprowadzono postępowanie dotyczące transgranicznego oddziaływania na środowisko; 6) stwierdzenie konieczności utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania.

56 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach – art. 82 ustawy OOŚ 56 Szkolenie współfinansowane ze środków Funduszu Spójności w ramach pomocy technicznej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Łódź 15.12.2008 r. Fundusz Spójności UNIA EUROPEJSKA Gdy z przeprowadzonej oceny wynikła taka potrzeba można na wnioskodawcę nałożyć obowiązki: 1) dotyczące zapobiegania, ograniczania oraz monitorowania oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a także wykonania kompensacji przyrodniczej; 2) przedstawienia analizy porealizacyjnej, określając zakres oraz termin jej przedstawienia, w przypadku przedsięwzięć, dla których sporządza się raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko; 3) dotyczące konieczności przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania na środowisko Charakterystyka całego przedsięwzięcia stanowi załącznik do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

57 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach – art. 84 ustawy OOŚ 57 Szkolenie współfinansowane ze środków Funduszu Spójności w ramach pomocy technicznej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Łódź 15.12.2008 r. Fundusz Spójności UNIA EUROPEJSKA W decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach właściwy, jeśli nie przeprowadzono oceny, organ stwierdza jedynie brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Charakterystyka przedsięwzięcia oraz KIP stanowią załączniki do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

58 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach 58 Szkolenie współfinansowane ze środków Funduszu Spójności w ramach pomocy technicznej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Łódź 15.12.2008 r. Fundusz Spójności UNIA EUROPEJSKA Ocena oddziaływania na środowisko DŚU poprzedzona uzgodnieniem i opinią Określa warunki środowiskowe Brak oceny oddziaływania na środowisko DŚU bez uzgodnienia i opinii Stwierdza brak potrzeby przeprowadzenia oceny

59 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach 59 Szkolenie współfinansowane ze środków Funduszu Spójności w ramach pomocy technicznej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Łódź 15.12.2008 r. Fundusz Spójności UNIA EUROPEJSKA „Nowa nazwa” Odmowa uzgodnienia przedsięwzięcia: inny wariant niż proponowany jest lepszy „środowiskowo” niezgodność z mpzp negatywny wpływ na obszar Natura 2000 i brak przesłanek z art. 34 UoOP

60 Uzasadnienie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach – art. 85 ustawy OOŚ 60 Szkolenie współfinansowane ze środków Funduszu Spójności w ramach pomocy technicznej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Łódź 15.12.2008 r. Fundusz Spójności UNIA EUROPEJSKA Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach wymaga uzasadnienia. Uzasadnienie decyzji, gdy przeprowadzono ocenę, niezależnie od wymagań wynikających z przepisów Kpa, powinno zawierać informacje o sposobie wykorzystania uwag i wniosków zgłoszonych w związku z udziałem społeczeństwa, ustaleń zawartych w raporcie, uzgodnieniniu i opinii, wyników postępowania transgranicznego oraz uzasadnienie stanowiska co do ponownej oceny oddziaływania na środowisko.

61 Uzasadnienie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach – art. 85 ustawy OOŚ 61 Szkolenie współfinansowane ze środków Funduszu Spójności w ramach pomocy technicznej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Łódź 15.12.2008 r. Fundusz Spójności UNIA EUROPEJSKA Uzasadnienie decyzji, gdy nie przeprowadzono oceny, powinno zawierać odniesienie do uwarunkowań o których mowa w art. 63 ust. 1 ustawy OOŚ, uwzględnionych przy stwierdzaniu braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

62 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach 62 Szkolenie współfinansowane ze środków Funduszu Spójności w ramach pomocy technicznej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Łódź 15.12.2008 r. Fundusz Spójności UNIA EUROPEJSKA - wiąże organ wydający decyzję „inwestycyjną” (art. 86 ustawy OOŚ) - do jej zmiany stosuje się odpowiednio przepisy o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (art. 87 ustawy OOŚ)

63 Ponowna ocena oddziaływania na środowisko 63 Szkolenie współfinansowane ze środków Funduszu Spójności w ramach pomocy technicznej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Łódź 15.12.2008 r. Fundusz Spójności UNIA EUROPEJSKA Może być przeprowadzona przez RDOŚ na etapie wydawania pozwolenia na budowę albo decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej: gdy w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach tak postanowiono na wniosek inwestora jeżeli organ właściwy do wydania decyzji stwierdzi, że we wniosku o wydanie tej decyzji zostały zmienione wymagania określone w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (???)

64 Ponowna ocena oddziaływania na środowisko 64 Szkolenie współfinansowane ze środków Funduszu Spójności w ramach pomocy technicznej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Łódź 15.12.2008 r. Fundusz Spójności UNIA EUROPEJSKA Na wniosek inwestora, który składa raport Zmiany w stosunku do wymagań DŚU Postanowienie o obowiązku sporządzenia raportu + zakres Organ wł. do wydania decyzji inwestycyjnej otrzymuje raport zażalenie! Wymóg ponownej oceny wynika z DŚU

65 Ponowna ocena oddziaływania na środowisko 65 Szkolenie współfinansowane ze środków Funduszu Spójności w ramach pomocy technicznej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Łódź 15.12.2008 r. Fundusz Spójności UNIA EUROPEJSKA Organ wł. DI wniosek o uzgodnienie (ocenę) RDOŚ Wniosek do organu wł. DI o zapewnienie udziału społeczeństwa opinia organ PIS 30 dni RDOŚ – postanowienie uzgodnieniowe (ocena) - 45 dni: wniosek o DI DŚU raport uwagi i wnioski opinia PIS Organ wł. DI – właściwa procedura administr. Organ wł. DI – postanowienie o zawieszeniu postępowania w sprawie DI do czasu zakończenia oceny ( ?!? ) brak zażalenia!

66 Ponowna ocena oddziaływania na środowisko 66 Szkolenie współfinansowane ze środków Funduszu Spójności w ramach pomocy technicznej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Łódź 15.12.2008 r. Fundusz Spójności UNIA EUROPEJSKA W decyzji „inwestycyjnej” właściwy organ może: określić te same rodzaje obowiązków co w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zmienić wymagania określone w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, jeśli potrzeba zmiany wynikła z ponownej oceny odmówić zgody na realizację przedsięwzięcia, jeśli negatywnie oddziałuje na obszar Natura 2000 i nie zachodzą przesłanki z art. 34 UoUP

67 Najważniejsze niezgodności ustawy POŚ z dyrektywami unijnymi – usunięte ustawą OOŚ 67 Szkolenie współfinansowane ze środków Funduszu Spójności w ramach pomocy technicznej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Łódź 15.12.2008 r. Fundusz Spójności UNIA EUROPEJSKA - jednokrotna ocena oddziaływania na środowisko - „milcząca zgoda” – zgłoszenie budowy - zainteresowana społeczność – organizacje ekologiczne - informowanie społeczeństwa - tereny zamknięte a udział społeczeństwa

68 Ocena oddziaływania na obszar Natura 2000 68 Szkolenie współfinansowane ze środków Funduszu Spójności w ramach pomocy technicznej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Łódź 15.12.2008 r. Fundusz Spójności UNIA EUROPEJSKA

69 Sieć Natura 2000 w Polsce 69 Szkolenie współfinansowane ze środków Funduszu Spójności w ramach pomocy technicznej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Łódź 15.12.2008 r. Fundusz Spójności UNIA EUROPEJSKA Art. 25 ustawy o ochronie przyrody: - specjalne obszary ochrony (dyr. siedliskowa) - obszary specjalnej ochrony (dyr. ptasia) - obszary mające znaczenie dla Wspólnoty „shadow list” Proces wyznaczania obszarów Natura 2000 w Polsce ciągle trwa.

70 Oddziaływanie na obszar Natura 2000 – art. 33 ust. o ochronie przyrody 70 Szkolenie współfinansowane ze środków Funduszu Spójności w ramach pomocy technicznej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Łódź 15.12.2008 r. Fundusz Spójności UNIA EUROPEJSKA Zabrania się podejmowania działań mogących, osobno lub w połączeniu z innymi działaniami, znacząco negatywnie oddziaływać na cele ochrony obszaru Natura 2000, w tym w szczególności: 1)pogorszyć stan siedlisk przyrodniczych lub siedlisk gatunków roślin i zwierząt, dla których ochrony wyznaczono obszar Natura 2000, 2)wpłynąć negatywnie na gatunki, dla których ochrony został wyznaczony obszar Natura 2000, 3)pogorszyć integralność obszaru Natura 2000 lub jego powiązania z innymi obszarami. Wymóg ten stosuje się odpowiednio do projektowanych obszarów Natura 2000, do czasu odmowy zatwierdzenia albo zatwierdzenia tych obszarów przez Komisję Europejską jako obszary Natura 2000.

71 Oddziaływanie na obszar Natura 2000 – art. 34 ust. 1 o ochronie przyrody 71 Szkolenie współfinansowane ze środków Funduszu Spójności w ramach pomocy technicznej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Łódź 15.12.2008 r. Fundusz Spójności UNIA EUROPEJSKA W przypadku przedsięwzięcia, które może mieć znaczący negatywny wpływ na cele ochrony obszaru Natura 2000 (lub proponowanego z listy krajowej) jego realizacja może mieć miejsce tylko w sytuacji spełnienia łącznie następujących przesłanek: 1) dla przedsięwzięcia nie ma rozwiązań alternatywnych; 2) za realizacją przedsięwzięcia przemawiają konieczne wymogi nadrzędnego interesu publicznego, w tym wymogi o charakterze społecznym lub gospodarczym; 3) zapewnione zostało wykonanie kompensacji przyrodniczej niezbędnej do zapewnienia spójności i właściwego funkcjonowania sieci obszarów Natura 2000.

72 Oddziaływanie na obszar Natura 2000 – art. 34 ust. 2 o ochronie przyrody 72 Szkolenie współfinansowane ze środków Funduszu Spójności w ramach pomocy technicznej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Łódź 15.12.2008 r. Fundusz Spójności UNIA EUROPEJSKA W przypadku przedsięwzięcia, które może mieć znaczący negatywny wpływ na siedlisko lub gatunek o znaczeniu priorytetowym, realizacja przedsięwzięcia może mieć miejsce jeżeli spełnione zostały ww. przesłanki oraz wyłącznie w celu: 1) ochrony zdrowia i życia ludzi; 2) zapewnienia bezpieczeństwa publicznego; 3) uzyskania korzystnych następstw o pierwszorzędnym znaczeniu dla środowiska przyrodniczego; 4) wynikającym z koniecznych wymogów nadrzędnego interesu publicznego, po uzyskaniu opinii KE. W tym przypadku właściwy organ zwraca się do ministra właściwego do spraw środowiska o wystąpienie z wnioskiem do KE o wydanie przedmiotowej opinii, którą należy traktować jako wiążącą.

73 Oddziaływanie na obszar Natura 2000 – art. 35 o ochronie przyrody 73 Szkolenie współfinansowane ze środków Funduszu Spójności w ramach pomocy technicznej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Łódź 15.12.2008 r. Fundusz Spójności UNIA EUROPEJSKA Właściwy organ wydając decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach/decyzję „inwestycyjną”, zobowiązuje wnioskodawcę do wykonania kompensacji przyrodniczej ustalając jej zakres, miejsce, termin i sposób wykonania (nadzór nad jej realizacją wykonuje RDOŚ/DUM). Koszty wykonania kompensacji ponosi wnioskodawca (inwestor).

74 Oddziaływanie na obszar Natura 2000 74 Szkolenie współfinansowane ze środków Funduszu Spójności w ramach pomocy technicznej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Łódź 15.12.2008 r. Fundusz Spójności UNIA EUROPEJSKA - potencjalne oddziaływanie na obszar Natura może mieć także przedsięwzięcie realizowane poza tym obszarem - ocena habitatowa powinna uwzględniać także analizę skumulowanych efektów danej inwestycji z innymi istniejącymi i planowanymi przedsięwzięciami - w pierwszej kolejności należy poszukiwać wariantu, który nie wpływa negatywnie na obszar Natura 2000

75 Częste błędy dotyczące ocen 75 Szkolenie współfinansowane ze środków Funduszu Spójności w ramach pomocy technicznej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Łódź 15.12.2008 r. Fundusz Spójności UNIA EUROPEJSKA - OOŚ przeprowadzana jest zbyt późno - brak pełnych badań terenowych bądź opieranie się na nierzetelnych lub nieaktualnych danych naukowych - nieuwzględnienie łącznego oddziaływania przedsięwzięć powiązanych technologicznie - brak oceny oddziaływania na obszary Natura 2000 - brak albo niewłaściwie przeprowadzone konsultacje społeczne - brak rozważenia alternatyw bądź pominięcie niektórych z dostępnych wariantów - nieuwzględnienie uzyskanych wyników oceny - brak albo nieadekwatne działania minimalizujące lub kompensujące

76 Dziękuję za uwagę! Paweł Szwajgier 76 Szkolenie współfinansowane ze środków Funduszu Spójności w ramach pomocy technicznej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Łódź 15.12.2008 r. Fundusz Spójności UNIA EUROPEJSKA


Pobierz ppt "Ocena oddziaływania na środowisko jako warunek uzyskania funduszy unijnych w ramach I i II osi priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko."

Podobne prezentacje


Reklamy Google