Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Gmina Węgliniec 17 grudnia 2014r. EEA Grants Norway Grants.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Gmina Węgliniec 17 grudnia 2014r. EEA Grants Norway Grants."— Zapis prezentacji:

1 Gmina Węgliniec 17 grudnia 2014r. EEA Grants Norway Grants

2 Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Węgliniec Norweski Mechanizm Finansowy oraz Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego (czyli tzw. fundusze norweskie i fundusze EOG) są formą bezzwrotnej pomocy zagranicznej przyznanej przez Norwegię, Islandię i Liechtenstein nowym członkom UE. Fundusze te są związane z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej oraz z jednoczesnym wejściem naszego kraju do Europejskiego Obszaru Gospodarczego (UE + Islandia, Liechtenstein, Norwegia). W zamian za pomoc finansową, państwa-darczyńcy korzystają z dostępu do rynku wewnętrznego Unii Europejskiej (choć nie są jej członkami). Obecnie jest realizowana druga edycja funduszy norweskich i EOG (lata 2009 - 2014). CELE Głównymi celami funduszy norweskich i funduszy EOG są: przyczynianie się do zmniejszania różnic ekonomicznych i społecznych w obrębie Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz wzmacnianie stosunków dwustronnych pomiędzy państwami-darczyńcami a państwem-beneficjentem.

3 PAŃSTWA-BENEFICJENCI: 16 krajów UE, tj.Estonia, Litwa, Łotwa, Polska, Czechy, Słowacja, Słowenia, Rumunia, Węgry, Chorwacja, Bułgaria, Malta, Cypr, Portugalia, Hiszpania, Grecja Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Węgliniec

4 W ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego jest 6 obszarów priorytetowych: Ochrona środowiska, w tym środowiska ludzkiego, poprzez m.in. redukcję zanieczyszczeń i promowanie odnawialnych źródeł energii, Promowanie zrównoważonego rozwoju poprzez lepsze wykorzystanie i zarządzanie zasobami, Ochrona kulturowego dziedzictwa europejskiego, w tym transport publiczny i odnowa miast, Rozwój zasobów ludzkich poprzez m.in. promowanie wykształcenia i szkoleń, wzmacnianie w samorządzie i jego instytucjach potencjału z zakresu administracji lub służby publicznej, a także wzmacnianie wspierających go procesów demokratycznych, Opieka zdrowotna i opieka nad dzieckiem, Badania naukowe. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Węgliniec

5 Działania w zakresie wymienione obszarów priorytetowych są realizowane w ramach następujących programów: Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów Wzmocnienie monitoringu środowiska oraz działań kontrolnych Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii Fundusz dla Organizacji Pozarządowych Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji jednostek samorządu terytorialnego, dialog społeczny oraz współpracę z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji jednostek samorządu terytorialnego, dialog społeczny oraz współpracę z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego Poprawa i lepsze dostosowanie ochrony zdrowia do trendów demograficzno- epidemiologicznych Poprawa i lepsze dostosowanie ochrony zdrowia do trendów demograficzno- epidemiologicznych Konserwacja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego Promowanie różnorodności kulturowej i artystycznej w ramach europejskiego dziedzictwa kulturowego Promowanie różnorodności kulturowej i artystycznej w ramach europejskiego dziedzictwa kulturowego Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Węgliniec

6 Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy Norwesko-Polska Współpraca Badawcza Ograniczanie społecznych nierówności w zdrowiu Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie i przemocy ze względu na płeć Współpraca w obszarze Schengen oraz walka z przestępczością transgraniczną i zorganizowaną, w tym przeciwdziałanie handlowi ludźmi oraz migracjom grup przestępczych Współpraca w obszarze Schengen oraz walka z przestępczością transgraniczną i zorganizowaną, w tym przeciwdziałanie handlowi ludźmi oraz migracjom grup przestępczych Budowanie potencjału instytucjonalnego i współpraca w obszarze wymiaru sprawiedliwości / Poprawa skuteczności wymiaru sprawiedliwości Budowanie potencjału instytucjonalnego i współpraca w obszarze wymiaru sprawiedliwości / Poprawa skuteczności wymiaru sprawiedliwości Wsparcie służby więziennej, w tym sankcji pozawięziennych Fundusz na rzecz godnej pracy i dialogu trójstronnego Innowacje w zakresie zielonych technologii Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Węgliniec

7 ALOKACJA Łączna kwota drugiej edycji funduszy norweskich i EOG to 1,798 mld euro. Alokacja dla Polski wynosi 578,1 mln euro, włączając w to koszty zarządzania funduszami ponoszone przez stronę darczyńców oraz przez stronę polską. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Węgliniec

8 Projekt „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Węgliniec” jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego PL04 Oszczędzanie energii i promocja odnawialnych źródeł energii. Zakres niniejszego Programu Operacyjnego koncentruje się na promowaniu oszczędności energii poprzez realizację projektów kompleksowej termomodernizacji wraz z wymianą przestarzałych źródeł ciepła oraz na promowaniu energii odnawialnej poprzez realizację projektów z wykorzystaniem OZE. Wartość programu z funduszy EOG: 145 000 000 euro Celami programu są: redukcja emisji gazów cieplarnianych i zanieczyszczenia powietrza oraz zwiększenie udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w ogólnym bilansie zużycia energii. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Węgliniec

9 W ramach programu planowane są następujące obszary wsparcia: poprawa efektywności energetycznej w budynkach, wzrost świadomości społecznej i edukacja w zakresie efektywności energetycznej (wsparcie w ramach projektu predefiniowanego), wzrost produkcji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych. W ramach programu mogą być realizowane m.in. projekty: termomodernizacja budynków użyteczności publicznej przeznaczonych na potrzeby: administracji publicznej, oświaty, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, szkolnictwa wyższego, nauki, wychowania. zastąpienie przestarzałych źródeł ciepła dla ww. budynków użyteczności publicznej o mocy do 5 MW nowoczesnymi, energooszczędnymi i ekologicznymi źródłami ciepła lub energii elektrycznej, w tym: pochodzącymi ze źródeł odnawialnych lub źródłami ciepła i energii elektrycznej wytwarzanych w skojarzeniu (kogeneracji / trigeneracji). Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Węgliniec

10

11

12

13 Cel projektu – poprawa efektywności energetycznej w budynkach, wzrost produkcji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych. Planuje się ograniczenie rocznej emisji CO2 o 896,57 Mg tj. o 61% Po realizacji projektu koszty eksploatacji budynków poddanych termomodernizacji obniżą się o ok. 400 tys. rocznie W wyniku projektu planuje się zostanie wyprodukowane rocznie 2,34 MWh energii pochodzącej z odnawialnych źródeł (kolektory słoneczne). Termin realizacji projektu - 04.08.2014 do 30.04.2016 Całkowite koszty wg audytu efektywności ekologicznej – 3 200 183 zł Kwota dofinansowania – 2 220 898 zł Poziom dofinansowania – 80% kosztów kwalifikowalnych Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Węgliniec

14 Planowane wskaźniki projektu: cieplenie przegród budynku – 7872,29 m2 modernizacja lub wymiana stolarki okiennej 107 szt./ 226,49 m2 modernizacja lub wymiana stolarki drzwiowej -9sz./ 37,08 m2 modernizacja instalacji wewnętrznych (c.o., c.w.u.) – 11 szt. instalacje kolektorów słonecznych – 1 /4,2 m2 wymiana oświetlenia wbudowanego na energooszczędne – 2011 szt./ 41,712 kW instalacje kotłów na paliwa inne niż biomasa lub biogaz - liczba/moc [szt./kW] 6 szt. 580 kW Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Węgliniec

15 Zapraszam na strony poświęcone MF EOG: www.eeagrants.org www.eog.gov.pl oraz stronę dotyczącą naszego projektu: www.eog.wegliniec.pl DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ Koordynator projektu – Agata Adamczyk – Urząd Gminy i Miasta w Węglińcu tel. 757711435 wew.25 e-mail: agata.adamczyk@wegliniec.pl


Pobierz ppt "Gmina Węgliniec 17 grudnia 2014r. EEA Grants Norway Grants."

Podobne prezentacje


Reklamy Google