Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projekt AGORA – Sieć zrównoważonej turystyki w Regionie Bałtyckim Strategie i metodyka wspierania zrównoważonej turystyki Jacek Lendzion.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projekt AGORA – Sieć zrównoważonej turystyki w Regionie Bałtyckim Strategie i metodyka wspierania zrównoważonej turystyki Jacek Lendzion."— Zapis prezentacji:

1 Projekt AGORA – Sieć zrównoważonej turystyki w Regionie Bałtyckim Strategie i metodyka wspierania zrównoważonej turystyki Jacek Lendzion

2 1. Sustainability Check Testowanie stopnia „zrównoważenia” produktów turystycznych 2. Toolbox Metody i narzędzia planowania oraz wdrażania produktów turystyki 3. Strategy factory Warsztatowe tworzenie strategii rozwoju turystyki zrównoważonej 3 segmenty Projekt AGORA – Sieć zrównoważonej turystyki w Regionie Bałtyckim

3 Prace zespołu UG nad metodyką … Studia nad definicją i koncepcją marketingową produktu turystyki zrównoważonej na określonym obszarze (gminy, zespołu gmin, powiatu ) oraz mechanizmem i specyficznymi sposobami partnerskiej współpracy w tworzeniu i promocji produktów

4 Projekt AGORA – Sieć zrównoważonej turystyki w Regionie Bałtyckim Prace zespołu UG nad metodyką … Studia nad monitoringiem rozwoju produktów i wskaźnikami spełnienia kryteriów rozwoju zrównoważonego, w tym poprzez sformułowany w ramach projektu AGORA test zrównoważenia produktów

5 Projekt AGORA – Sieć zrównoważonej turystyki w Regionie Bałtyckim Prace zespołu UG nad metodyką … Ewaluacja i adaptacja 3 modułów metod wspierania i rozwoju turystyki zrównoważonej zaproponowanych w ramach projektu AGORA przez Nordic Institut for Tourism Research (NIT) z Kilonii

6 Projekt AGORA – Sieć zrównoważonej turystyki w Regionie Bałtyckim Turystyka Prace zespołu UG nad metodyką … Zaadaptowanie ww. opracowań, ich treści oraz formy jako przewodników (guidelines) służących wdrożeniom proponowanych metod w działalności praktycznej, w tym w Polsce

7 Projekt AGORA – Sieć zrównoważonej turystyki w Regionie Bałtyckim Prace zespołu UG nad metodyką … Badania rynku turystyki zrównoważonej dotyczące sukcesywnego rozwoju i profilowania regionalnych marek zrównoważonej turystyki na Pomorzu (gł. na obszarach wiejskich), w tym charakterystycznych ofert, ich potencjału rynkowego, a także sieciowej współpracy podmiotów (aktorów tego rodzaju turystyki)

8 Projekt AGORA – Sieć zrównoważonej turystyki w Regionie Bałtyckim Prace zespołu UG nad metodyką … Udział w pracach warsztatowych nad rozwinięciem strategii wspierania turystyki zrównoważonej w Regionie Bałtyckim i przyswojenie jej treści polskim / pomorskim aktorom tej turystyki

9 1. Produkt - koncepcja, rozwój i strategia wejścia na rynek 2. Badania rynku - analiza otoczenia rynkowego produktu 3. Partnerstwo strategiczne - budowanie współpracy wielu aktorów dla rozwoju i promocji produktu, w tym sieciowego Kontrola stopnia spełniania kryteriów zrównoważonego rozwoju (test na zrównoważenie produktu) Projekt AGORA – Sieć zrównoważonej turystyki w Regionie Bałtyckim Kluczowe kroki metodycznego przygotowania i wdrażania produktów:

10 Powiązanie elementów metodyki przygotowania produktu turystyki zrównoważonej do realizacji K oncepcja produktu Projekt produktu Strategia wejścia na rynek wstępny promocja Marketing weryfikacje Badania rynku Potrzeby na rynku Partnerstwo strategiczne Produkt sieciowy?! Współpraca rozwinięty Test na zrówno ważenie Kwalifikacja wniosku Aplikacja o fundusze zewnętrzne Kryteria zrównoważonej turystyki

11 1. Produkt - koncepcja, rozwój i strategia wejścia na rynek ( Jak przygotować projekt produktu, by miał powodzenie na rynku zrównoważonej turystyki?) Krok 1. Analiza potrzeb i sytuacji  Krok 2. Określenie celów do osiągnięcia  Krok 3. Ogólna koncepcja produktu  Krok 4. Określenie komponentów/elementów produktu  Krok 5. Wybór kanałów dystrybucji  Krok 6. Strategia kampanii promocyjnej  Krok 7. Określenie strategii cenowej Projekt AGORA – Sieć zrównoważonej turystyki w Regionie Bałtyckim Kluczowe kroki metodycznego przygotowania i wdrażania produktu

12 2. Badania rynku - analiza otoczenia rynkowego produktu (w jakim zakresie i jak analizować rynek, aby ocenić szanse i zagrożenia dla przygotowywanego projektu / produktu?) Krok 1: Cele i problemy Krok 2: Planowanie zakresu i sposobu badań Krok 3: Pozyskiwanie i porządkowanie danych (dostępne są różne metodologie i techniki do wyboru w zależności od celu badań i dysponowanych środków) Krok 4: Analiza danych (ilościowa, jakościowa, wnioski i rekomendacje) Krok 5: Dobra dokumentacja (aby można przeprowadzić następny cykl badań w przyszłości ) Projekt AGORA – Sieć zrównoważonej turystyki w Regionie Bałtyckim Kluczowe kroki metodycznego przygotowania i wdrażania produktu

13 3. Partnerstwo strategiczne - budowanie współpracy wielu aktorów dla rozwoju i promocji produktu, w tym sieciowego (jak zbudować efektywne partnerstwo i jak współpracę z innymi wykorzystać dla projektu produktu zrównoważonej turystyki ) Krok 1. Analiza własnej sytuacji (potrzeb w zakresie ewent. współpracy) Krok 2. Identyfikacja potencjalnych partnerów i wybór Krok 3. Określenie osiągalnych celów ewent. współpracy Krok 4. Tworzenie podstaw i uruchomienie współpracy Krok 5. Zarządzanie współpracą Krok 6. Ewaluacja i doskonalenie współpracy Projekt AGORA – Sieć zrównoważonej turystyki w Regionie Bałtyckim Kluczowe kroki metodycznego przygotowania i wdrażania produktu

14 . Sustainability Check - jako swego rodzaju test „na zrównoważenie” produktu Projekt AGORA – Sieć zrównoważonej turystyki w Regionie Bałtyckim Istotą testu jest sprawdzeniu stopnia spełniania kryteriów zrównoważonego rozwoju przez projekty z zakresu turystyki. Test ten powinien pomóc: w tworzeniu projektów / przygotowywaniu produktów turystyki zrównoważonej, a także w ich promocji, w ocenie (ewaluacji) projektów na różnych etapach przygotowania i realizacji, tak aby wyeliminować projekty o negatywnym wpływie na społeczeństwo, środowisko i zrównoważoną gospodarkę

15 . Test „na zrównoważenie” zawiera 26 pytań, zgrupowanych w 3 sferach i 9 dziedzinach. Ich liczba jest parzysta w każdej ze sfer aby móc zastosować kryterium 50 % „zaliczenia” (pass) w każdej ze sfer zrównoważenia. Projekt AGORA – Sieć zrównoważonej turystyki w Regionie Bałtyckim gospodarkaspołeczeństwośrodowisko wsparcie regionalnej gospodarki poszanowanie lokalnej/regionalnej kultury ograniczanie eksploatacji zasobów zatrudnienie społeczności lokalnej uczestnictwo społeczności lokalnej w decyzjach redukcja obciążenia środowiska budowa potencjału zrównoważo- nego rozwoju satysfakcja społeczności z uczestnictwa i efektów projektu ochrona ekosystemu i zachowanie bioróżnorodności

16 Strategia wspierania rozwoju turystyki zrównoważonej w Regionie Bałtyckim Projekt AGORA – Sieć zrównoważonej turystyki w Regionie Bałtyckim Strategia sieci zrównoważonej turystyki w Regionie bałtyckim to … - plan działań zorientowany na cele - skupiony na wybranych kierunkach działań, tj. takich które są najbardziej odpowiednie w stosunku do celów, realistyczne i skuteczne

17 Strategia wspierania rozwoju turystyki zrównoważonej w Regionie Bałtyckim Projekt AGORA – Sieć zrównoważonej turystyki w Regionie Bałtyckim Turystyka zrównoważona Turystyka zrównoważona do jakiej dążyć się będzie w Regionie Bałtyckim - „jest każdą formą działalności turystycznej, która respektuje środowisko, zapewnia trwałą ochronę naturalnych i kulturalnych zasobów, jest pod względem społecznym i ekonomicznym do zaakceptowania”.

18 Strategia wspierania rozwoju turystyki zrównoważonej w Regionie Bałtyckim Projekt AGORA – Sieć zrównoważonej turystyki w Regionie Bałtyckim  Celem ogólnym jest osiągnięcie wysokiego poziomu zrozumienia wymagań i wsparcie dla zrównoważonej turystyki w regionie Morza Bałtyckiego. Cele szczegółowe odnoszą się do trzech składników zrównoważonego rozwoju: środowiska, gospodarki i ludzi: Utrzymanie zdrowego środowiska, w tym ochrona rekreacyjnych walorów krajobrazu naturalnego i zmienionego przez człowieka, Promowanie i podtrzymywanie efektywności biznesu turystycznego Regionu i jego zdolności konkurencyjnej w relacjach zewnętrznych. Stworzenie zadowalających społecznych warunków aktywności turystów jak i warunków życia mieszkańców obszarów recepcyjnych

19 Strategia wspierania rozwoju turystyki zrównoważonej w Regionie Bałtyckim Projekt AGORA – Sieć zrównoważonej turystyki w Regionie Bałtyckim Osiąganie celów Strategii Sieci Agora wymaga działań w następujących dziedzinach: 1. Polityczne wsparcie zrównoważonej turystyki 2. Rozwój wiedzy i kompetencji 3. Innowacje dotyczące rozwoju produktu 4. Rozwój i zagospodarowanie obszarów recepcyjnych 5. Współpraca, w tym sieciowa, partnerów w ramach sieci Agora Dla każdej z tych dziedzin zdefiniowano: - kluczowe zagadnienia, które należy podjąć konkretyzując plan działania - zalecane sposoby działania

20 Strategia wspierania rozwoju turystyki zrównoważonej w Regionie Bałtyckim Projekt AGORA – Sieć zrównoważonej turystyki w Regionie Bałtyckim Spośród obszernej listy zagadnień - ok. 5-9 w każdej dziedzinie - na podstawie wskazań interesariuszy zgromadzonych na Spotkaniu w Berlinie wybrano 10 najważniejszych do podjęcia w najbliższym czasie i zarysowano dla nich 4 plany realizacyjne działań. Jako główne przesłanie realizacyjne zalecono poszerzanie udziału różnych podmiotów - dalszy rozwój i wzmacnianie sieci w ramach B21 („Agora network” ).


Pobierz ppt "Projekt AGORA – Sieć zrównoważonej turystyki w Regionie Bałtyckim Strategie i metodyka wspierania zrównoważonej turystyki Jacek Lendzion."

Podobne prezentacje


Reklamy Google