Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Rewitalizacja na Bemowie Warszawa 24.06.2014 r.. Obszar kryzysowy Nr 1 Obszar obejmuje powierzchnię około 70 ha – Fort Bema.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Rewitalizacja na Bemowie Warszawa 24.06.2014 r.. Obszar kryzysowy Nr 1 Obszar obejmuje powierzchnię około 70 ha – Fort Bema."— Zapis prezentacji:

1 Rewitalizacja na Bemowie Warszawa 24.06.2014 r.

2 Obszar kryzysowy Nr 1 Obszar obejmuje powierzchnię około 70 ha – Fort Bema

3 Celem rewitalizacji obszarów po-wojskowych jest zmiana dotychczasowych funkcji i adaptacja terenu oraz znajdujących się tam obiektów na cele: usługowe, gospodarcze, społeczne, edukacyjne, zdrowotne, rekreacyjne, kulturalne i turystyczne. Projekty Dzielnicy Bemowo, wpisane do LPR m.st. Warszawy mają na celu ożywienie społeczno-gospodarcze Fortu Bema, poprzez podniesienie jakości przestrzeni publicznej oraz rozwój turystyki i kultury w oparciu o zasoby dziedzictwa kulturowego oraz terenów Wojskowej Akademii Technicznej na działania mające na celu stymulowanie przedsiębiorczości poprzez działania klastrowe.

4 Granice obszaru zostały wyznaczona w oparciu o kryteria zapisane w uzupełnieniu Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, którego celem jest prowadzenie działań ukierunkowanych na przywracanie do życia i zrównoważony rozwój określonych obszarów, które utraciły dotychczasowe funkcje społeczne i gospodarcze.

5 Charakterystyka wyznaczonego obszaru Nr 1 Do obszaru został wliczony Fort (P-Parysów) Bema i teren przyległy z wałem między fortecznym. Został on wybudowany w latach 1886- 1890 i należał do wewnętrznego pierścienia Twierdzy Warszawa. Był wielokrotnie przebudowywany, a po zakończeniu II wojny światowej wszedł w skład zaplecza techniczno-magazynowego pobliskiego lotniska wojskowego. Obecnie teren Fortu Bema znajduje się pod ochroną konserwatorską. Zachowane zabytkowe budynki forteczne oraz otaczająca je przestrzeń publiczna nadaje się do adaptacji. Z pośród 56 zrealizowanych dzieł fortecznych zachowały się 33 w różnym stanie. Wyznaczony obszar kryzysowy i zmiana jego wykorzystania zaczyna pełnić funkcje turystyczne, kulturalne, sportowe i rekreacyjne nie tylko dla mieszkańców Dzielnicy Bemowo, ale także mieszkańców m.st. Warszawy. Całkowite przystosowanie terenów fortu pod w/w funkcje wymaga szeregu wielonakładowych inwestycji.

6 Wizualizacja zagospodarowania Fortu Bema

7 Projekty Budowa Międzyszkolnego Bemowskiego Ośrodka Piłki Nożnej przy ul. Obrońców Tobruku w Warszawie Realizacja projektu polegała na zagospodarowaniu terenu pod obsługę masowych imprez sportowych.

8 Obiekt przeznaczony jest do użytkowania publicznego służący sportowemu rozwojowi dzieci i młodzieży na wolnym powietrzu i prowadzenia zajęć: 1. edukacyjno-sportowych przez szkoły zlokalizowane na terenie Dzielnicy oraz inne z terenu m.st. Warszawy, 2.sportowych przez młodzieżowe ośrodki piłki nożnej, 3.sportowych przez podmioty działające w zakresie kultury fizycznej i sportu, 4.organizowania przez Urząd Dzielnicy imprez o charakterze sportowo-rekreacyjnym skierowanych do dzieci i młodzieży.

9

10

11

12 Charakterystyka obiektu dwa boiska szkolne o nawierzchni z trawy syntetycznej o wymiarach 105x68 m, ogrodzone z oświetleniem masztowym, trybuny systemowe rozbieralne na 1686 miejsc, i trybuna stała zadaszona na 40 miejsc, budynki o charakterze zaplecza higienicznego dla zawodników i kibiców o ogólnej powierzchni zabudowy 820 m2, pawilony wejściowe z pomieszczeniami kas i ochrony, parkingi z 274 miejscami postojowymi i 21 miejscami postojowymi dla samochodów specjalnych. od początku swego istnienia zorganizowano 666 imprez, zajęć i wydarzeń kulturalnych w których wzięło udział 114 431 osób, teren Bemowskiego Ośrodka Piłki Nożnej jest monitorowany za pomocą 9 kamer, a zatrudnienie znalazło 16 osób.

13 Powstały Międzyszkolny Bemowski Ośrodek Piłki Nożnej otrzymał dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie 3.000.000,00 zł, która została przekazana do Budżetu m.st. Warszawy w II półroczu 2009 r.

14 Budowa parkingów z miejscami postojowymi dla obsługi Bemowskiego Ośrodka Piłki Nożnej oraz mieszkańców pobliskiego osiedla mieszkaniowego

15

16

17 Adaptacja zabytkowych budynków fortecznych Fortu Bema na cele społeczno- gospodarcze z adaptacją i przebudową otaczającej przestrzeni użyteczności publicznej na cele rekreacyjne

18 Powyższy projekt realizowany jest w dwóch etapach: 1.Budowa infrastruktury rekreacyjnej na terenie Fortu Bema wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Obrońców Tobruku 59 – etap I, 2.Budowa infrastruktury rekreacyjnej na terenie Fortu Bema wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Powązkowskiej 59 – etap II.

19 W ramach realizacji projektu – etap I wykonano: -renowację fosy, -ścieżki spacerowe o nawierzchni żwirowej w obrzeżach krawężnikowych, -ścieżki spacerowe o nawierzchni betonowej wraz z oświetleniem, -renowację wału piechoty wraz z platformami drewnianymi z ustawionymi replikami dział rosyjskich, -rekonstrukcję mostu zabytkowego, -dokonano nowych nasadzeń drzew i krzewów

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32 Na Fortach Bema została zorganizowana po raz pierwszy w Polsce galeria sztuki ulicznej. Realizacja projektu była możliwa dzięki przychylnemu stanowisku i zaufaniu Stołecznego Konserwatora Zabytków oraz wspólnemu przedsięwzięciu Urzędu Dzielnicy Bemowo i Fundacji Sztuki Zewnętrznej. Udział w projekcie wzięli zaproszeni artyści, którzy mogli tworzyć, co chcieli, byle wewnątrz budynku. Nie istniały żadne ograniczenia formalne, zadany temat czy narzucona paleta kolorystyczna.

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50 Jak widać na przedstawionej prezentacji, artyści mogli wybierać pomieszczenia i tworzyć dowolne treści. Prace wykonane przez zaproszonych do projektu twórców mieszają się z napisami i obrazami dodawanymi spontanicznie przez bywających w tym miejscu „nielegalnych” graficiarzy i zwykłych wandali. Udział w projekcie wzięli między innymi tacy artyści jak: YOLA,, ElOMELO, SIMPSON, AUTONE, PENE

51 Projekt FORTY FORTY realizowany był w w czerwcu i październiku 2011 r. Jest próbą stworzenia miejsca magicznego, ulubionego zakątka okolicznych mieszkańców, celu rowerowych wycieczek dla Warszawiaków. Jest też niskobudżetową formą rewitalizacji opuszczonego fortu poprzez działania artystyczne. Forty żyją i wciąż się zmieniają, dokładnie tak, jak zmienia się, niszczeje i wciąż odradza sztuka na murach miast.

52 Na terenie Fortu Bema zorganizowane zostały po raz pierwszy w Polsce Rycerskie Mistrzostwa Świata – Bitwa Narodów. Forty gościły rycerzy z całej Europy i USA. Wszystkich łączyło sportowe współzawodnictwo oraz pasja do rekonstrukcji historycznych. Bitwa narodów to walki pełno kontaktowe, w których nikt nic nie udaje. Tu walczy się naprawdę. Oprócz potyczek w kilku kategoriach widzowie oglądali różnego rodzaju pokazy i turnieje, a dla zwiedzających przewidziano także atrakcje takie jak: targi autentycznych przedmiotów rekonstrukcji i kramy z tradycyjnym jadłem. Rycerskie Mistrzostwa Świata zapisały się już w tradycję i po raz drugi odbyły się na terenie Fortu Bema.

53

54

55 Projekty towarzyszące W ramach „Budowy infrastruktury rekreacyjnej na terenie Fortu Bema wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Obrońców Tobruku 59 – etap I”, zrealizowano projekt towarzyszący – Plac zabaw dla dzieci młodszych i starszych z górką saneczkową, obejmujący obszar ok. 2 ha. Plac ten został wyposażony w najnowocześniejsze urządzenia zabawowe wraz z infrastrukturą techniczną.

56 W skład wyposażenia zabawowego wchodzą: górka saneczkowa, robinsonada, ścieżki z elementami zabawowymi (belki do balansowania, równoważnie), wioska indiańska, osada trapera (domki, ruchome mostki, palisady), plac zabaw w formie fortyfikacji dla dzieci starszych, plac zabaw dla dzieci młodszych od 3-6 lat wyposażony w: piaskownicę, minicentrum zabaw, huśtawki, karuzele, bujaki itp., plac zabaw dla dzieci starszych od 7-16 lat wyposażony w: zjeżdżalnie, mostki, tunele, kładki, huśtawki, ścianki betonowe do wspinaczki, linarium itp., zastosowano nawierzchnię piaskową, sztuczną jak również z kory, wykonano wejścia, wjazdy na teren, dojścia i alejki z kostki brukowej, wyposażono w ławki, oświetlenie i wykonano nowe nasadzenia drzew i krzewów.

57

58

59

60

61

62 Budowa infrastruktury rekreacyjnej na terenie Fortu Bema wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Powązkowskiej 59 – etap II.

63 W ramach tego etapu planuje się realizację obiektów kubaturowych: hala sportowo-widowiskowa o powierzchni ok.. 24 000 m2 z widownią na 15000 miejsc, boiskiem o wym. 58x38 m, hala sportowa o powierzchni zabudowy ok.. 8 000 m2 z widownią na 2000 miejsc, boiskiem o wym. 48x33,5 m, zespół basenów sportowych krytych o pow. zabudowy ok.. 9000 m2 wraz z niezbędnym zapleczem parkingowym, hotel o pow. zabudowy ok.. 2 100 m2, budowa zespołu stajni sportowych wraz z ujeżdżalnią o pow. zabudowy ok.. 5 000 m2, adaptacja istniejącej zabudowy Fortu Bema na usługi kultury, sztuki, usługi wystawiennicze z dopuszczeniem usług gastronomicznych, zagospodarowanie przestrzeni publicznej w tereny zieleni urządzonej (parki, skwery) z wyznaczonymi ciągami pieszymi oraz budowa lub modernizacja dróg lokalnych i dojazdowych.

64 Realizacja projektu „Budowy infrastruktury rekreacyjnej na terenie Fortu Bema wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Powązkowskiej 59 – etap II” planowana jest po roku 2018.

65 Obszar kryzysowy Nr 2

66 Wskazany teren to obszar kryzysowy zdominowany przez jego wojskowy charakter w całości należący do Wojskowej Akademii Technicznej, jedynej wyższej uczelni publicznej w Dzielnicy. Rozwój tej uczelni jak również wykorzystując potencjał naukowy pożądane będą działania mające na celu stymulowanie przedsiębiorczości poprzez działania klastrowe. Obszar został zdiagnozowany pod kątem kryteriów kryzysowości wymienionych w Uszczegółowieniu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego. Na tym terenie będą realizowane zarówno działania dotyczące rewitalizacji obszarów miejskich, jak i przedsięwzięć klastrowych koordynowanych przez WAT.

67 Projekty : Adaptacja budynku przy ul. Kartezjusza 2 na potrzeby Kliniki Neurologicznej – etapII, Wsparcie klastra konstrukcji i technologii lotniczych General Aviation, Wsparcie klastra konstrukcji i technologii lotniczych General Aviation poprzez stworzenie tunelu aerodynamicznego w ogólnej wysokości 28.090.000 zł będą finansowane w ramach inicjatywy Jessica. Należy nadmienić, że powyższy obszar został przyjęty do Lokalnego Programu Rewitalizacji Uchwałą Nr LXIV/1785/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 12.09.2013 r.

68 Dziękuję za uwagę Piotr Popowski Koordynator ds. rewitalizacji dla Dzielnicy Bemowo


Pobierz ppt "Rewitalizacja na Bemowie Warszawa 24.06.2014 r.. Obszar kryzysowy Nr 1 Obszar obejmuje powierzchnię około 70 ha – Fort Bema."

Podobne prezentacje


Reklamy Google