Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Realizacja podstawowych kierunków polityki oświatowej państwa przez Lubelskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2014/2015 Lublin, sierpień 2015 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Realizacja podstawowych kierunków polityki oświatowej państwa przez Lubelskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2014/2015 Lublin, sierpień 2015 r."— Zapis prezentacji:

1 Realizacja podstawowych kierunków polityki oświatowej państwa przez Lubelskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2014/2015 Lublin, sierpień 2015 r.

2 Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2014/2015 2 1)Wspieranie rozwoju dziecka młodszego na pierwszym i kolejnych etapach edukacyjnych w związku z obniżeniem wieku realizacji obowiązku szkolnego; 2)Podniesienie jakości kształcenia ponadgimnazjalnego w zakresie umiejętności określonych w podstawie programowej, ze szczególnym uwzględnieniem umiejętności w zakresie matematyki; 3)Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach; 4)Edukacja włączająca uczniów niepełnosprawnych.

3 Realizacja zadań z nadzoru pedagogicznego EWALUACJA 3 W latach 2009 – 2015 z 2880 nadzorowanych szkół i placówek 1430 poddano ewaluacji, co stanowi 49,7% ogółu W roku szkolnym 2014/2015 przeprowadzono 375 ewaluacji w tym: 251 ewaluacji całościowych38 ewaluacji całościowych 1179 ewaluacji problemowych337 ewaluacji problemowych

4 Realizacja ewaluacji i kontroli w nadzorowanych szkołach i placówkach od roku szk. 2009/2010-2014/2015 4 Nową formą nadzoru, jaką jest ewaluacja, objęliśmy 49,65% nadzorowanych szkół i placówek w województwie lubelskim (Liczba szkół/placówek objętych nadzorem – 2880; szkoły bez stanów „zerowych”, bez szkół funkcjonujących w SOSW, MOS, MOW – 87 ). Przeprowadziliśmy 2963 kontrole planowe, 1004 kontrole doraźne (stan na 31 lipca 2015r.)

5 5 Lp.Typ szkoły/placówki Liczba ewaluacji: całościoweproblemowełącznie 1. Przedszkola i inne formy wychowania przedszkolnego 5 42 47 2.Szkoły podstawowe 30120150 3.Gimnazja 18485 4.Licea ogólnokształcące 2 16 18 5.Technika 23 6.Zasadnicze szkoły zawodowe 21 7. Poradnie psychologiczno- pedagogiczne 14 14 Ewaluacje według typów szkół/placówek

6 6 Lp.Typ szkoły/placówki Liczba ewaluacji: całościoweproblemowełącznie 8.Młodzieżowe domy kultury33 9. Specjalne ośrodki szkolno- wychowawcze 22 10. Młodzieżowe ośrodki wychowawcze 11 11.CKP11 12.Bursy szkolne55 13. Ośrodki rewalidacyjno- wychowawcze 11 W sumie38337375 Ewaluacje według typów szkół/placówek

7 7 Zakres ewaluacji problemowych w przedszkolach W przedszkolach ewaluacje problemowe realizowane były w zakresie wymagań określonych przez MEN: 1)Przedszkole realizuje koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój dzieci; 2)Dzieci są aktywne; 3)Przedszkole wspomaga rozwój dzieci z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji.

8 8 Wnioski z ewaluacji przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego Mocne strony: Przedszkola działają zgodnie z koncepcjami pracy, które odpowiadają na potrzeby rozwojowe dzieci i oczekiwania środowiskowe, rodzice akceptują koncepcję pracy przedszkoli; Dostosowanie pracy przedszkola do zalecanych warunków realizacji podstawy programowej; Widoczny wpływ wdrażanych wniosków z monitorowania procesów wspomagania i edukacji dzieci na osiągane efekty edukacyjne; Ogniskowanie uwagi na osiągnięciach każdego dziecka i ich analiza w kontekście możliwości rozwojowych; Dostosowanie procesu wspomagania rozwoju dzieci do ich indywidualnych potrzeb, zwłaszcza w zakresie metod pracy;

9 9 Wnioski z ewaluacji przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego Mocne strony: Budowanie przyjaznych, sprzyjających rozwojowi dzieci relacji nauczyciel-wychowanek, nauczyciel-rodzice; Zapewnienie dzieciom bezpieczeństwa dzięki zintegrowanym oddziaływaniom opiekuńczym i wychowawczym, ukierunkowanym na kształtowanie właściwych zachowań; Osiągane efekty w postaci odpowiedzialnych i zgodnych z uznanymi normami zachowań dzieci w relacjach społecznych; Dzieci angażują się w zajęcia proponowane w przedszkolach, dzięki stwarzaniu sytuacji edukacyjnych wyzwalających ich aktywność. Zajęcia proponowane w przedszkolach wdrażają wychowanków do samodzielności;

10 10 Wnioski z ewaluacji przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego Mocne strony: Rozpoznanie możliwości i potrzeb rozwojowych dzieci jest podstawą organizacji procesu edukacyjnego; Dzieci ze specjalnymi potrzebami objęte są zalecanymi specjalistycznymi oddziaływaniami, w działaniach tych przedszkola ściśle współpracują z instytucjami świadczącymi poradnictwo i wsparcie; Podejmowane są działania antydyskryminacyjne w ramach prowadzonych oddziaływań wychowawczych; Wykorzystywanie wyników analiz do opracowania wniosków i rekomendacji.

11 11 Wnioski z ewaluacji przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego Słabe strony: Brak pełnej współpracy z rodzicami przy przygotowywaniu i modyfikowaniu koncepcji pracy placówki (w 6 badanych przedszkolach); Pomijanie współpracy z rodzicami w zakresie analizy i modyfikowania działań wychowawczych prowadzonych w placówce (w 3 badanych przedszkolach); Niewykorzystywanie nowatorskich rozwiązań służących rozwojowi dzieci (w 2 badanych przedszkolach); W jednostkowych przypadkach stwierdzono ograniczone działania nauczycieli zachęcające dzieci do podejmowania różnego rodzaju aktywności, prowadzone zajęcia nie były adekwatne do rozpoznanych potrzeb każdego dziecka, w planowaniu procesu wychowawczego nie zostały uwzględniane rozpoznane potrzeby i możliwości dzieci.

12 12 W szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych ewaluacje problemowe realizowane były w zakresie wymagań: 1) określonych przez MEN: Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej; Szkoła wspomaga rozwój uczniów z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji; Szkoła organizując procesy edukacyjne uwzględnia wnioski z analizy sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz innych badań zewnętrznych i wewnętrznych. 2) wskazanych przez LKO: Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej; Nauczyciele współpracują w planowaniu i realizowaniu procesów edukacyjnych. Zakres ewaluacji problemowych w szkołach

13 Wnioski z ewaluacji w szkołach podstawowych Mocne strony: Ocenianie umożliwia uczniom efektywne uczenie się; Atmosfera wsparcia motywuje do uczenia się; Proces edukacyjny organizowany jest z wykorzystaniem korelacji umożliwiających wiązanie różnych dziedzin wiedzy; Prowadzone diagnozy wstępne wykorzystywane są do planowania metod i form pracy oraz wsparcia uczniów w procesie edukacyjnym; Ogniskowanie uwagi na osiągnięciach każdego dziecka i ich analiza w kontekście możliwości rozwojowych uczniów i ich potrzeb; Wykorzystywanie wyników analiz do opracowania wniosków i rekomendacji dotyczących dalszej pracy z uczniami. 13

14 Wnioski z ewaluacji w szkołach podstawowych Mocne strony: Wysoki poziom poczucia bezpieczeństwa wśród uczniów; Współpraca uczniów i zaangażowanie w działania podejmowane przez samorząd uczniowski, zwłaszcza o charakterze charytatywnym, integrującym środowisko uczniów; Respektowanie przez zdecydowaną większość uczniów oraz kadrę pedagogiczną zasad współżycia przyjętych w placówce; Dostosowanie oferty zajęć dla uczniów do ich indywidualnych preferencji i potrzeb; Ścisła i ukierunkowana na wsparcie uczniów współpraca szkół z instytucjami zewnętrznymi, świadczącymi pomoc uczniom; Regularność prowadzonych w szkołach analiz wyników sprawdzianu oraz innych badań wewnętrznych. 14

15 Wnioski z ewaluacji w szkołach podstawowych Słabe strony: Ograniczony zakres wykorzystywania metod umożliwiających uczenie się uczniów od siebie; Brak zaangażowania w poszukiwanie i wykorzystywanie nowatorskich rozwiązań służących rozwojowi uczniów; Wnioski wynikające z analizy osiągnięć uczniów, mimo iż są wdrażane, nie przynoszą oczekiwanych efektów w postaci wzrostu poziomu osiągnięć badanych sprawdzianem zewnętrznym; Pomijanie w niektórych szkołach współpracy z rodzicami i uczniami w zakresie analizy i modyfikowania działań wychowawczych; Małe ukierunkowanie pracy szkół na analizę wyników zewnętrznych badań pedagogicznych i wykorzystywanie ich w planowaniu procesu edukacyjnego. 15

16 Wnioski z ewaluacji w szkołach podstawowych Słabe strony: Odczuwany przez część uczniów brak wsparcia ze strony nauczycieli, zwłaszcza w sytuacji występowania trudności; W ok. 20% badanych szkół stwierdzono brak wzajemnego wsparcia nauczycieli w prowadzeniu ewaluacji pracy własnej. Doskonalenie metod i form pracy pozostawało domeną indywidualnych decyzji nauczycieli, w niewielkim zakresie było wynikiem wspólnych uzgodnień; W kilku szkołach stwierdzono brak pogłębionej (jakościowej) analizy wyników sprawdzianu, zawężony zakres wewnętrznych badań ewaluacyjnych (nieadekwatny do potrzeb szkoły) oraz brak wykorzystywania przez nauczycieli wniosków z analiz. 16

17 Wnioski z ewaluacji w gimnazjach Mocne strony: Powszechna współpraca nauczycieli w ramach zespołów stałych i doraźnych (zespołowe planowanie i analizowanie większości procesów zachodzących w szkole); Wprowadzanie zmian w procesie edukacyjnym w wyniku ustaleń między nauczycielami; Regularne prowadzenie analiz badań wewnętrznych i wyników egzaminów zewnętrznych oraz opracowywanie na ich podstawie rekomendacji do pracy z uczniami (głównie w zakresie doskonalenia treści słabiej opanowanych przez uczniów); Spójność podejmowanych działań z formułowanymi wnioskami; Rozwinięte działania profilaktyczne ukierunkowane na przeciwdziałanie dyskryminacji w relacjach rówieśniczych. 17

18 Wnioski z ewaluacji w gimnazjach Mocne strony: Wykorzystywanie diagnoz wstępnych i wyników bieżącego monitorowania osiągnięć uczniów do planowania i realizacji procesów edukacyjnych; Wykorzystywanie wyników analiz do opracowania wniosków i rekomendacji dotyczących dalszej pracy z uczniami; Spójność procesów edukacyjnych z zalecanymi warunkami realizacji podstawy programowej; Współpraca nauczycieli w realizacji działań wspomagających uczniów i wykorzystanie w tym celu wsparcia instytucji zewnętrznych; Udział w dodatkowych programach i projektach, które wzbogacają ofertę zajęć pozalekcyjnych. 18

19 Wnioski z ewaluacji w gimnazjach Słabe strony: Niewystarczający zakres indywidualnego wsparcia udzielanego uczniom w procesie edukacyjnym (w stosunku do oczekiwań znacznej części badanych uczniów i ich rodziców); Niewielki zakres współpracy nauczycieli w ewaluacji i doskonaleniu pracy własnej; Nie wszystkie szkoły potrafią wykorzystywać dane dotyczące osiągnięć uczniów do oceny skuteczności swojej pracy i jej poprawy; Wdrażanie wniosków wynikających z analizy osiągnięć uczniów nie przynosi oczekiwanych efektów w postaci wzrostu poziomu osiągnięć badanych egzaminem zewnętrznym (dotyczy ponad 40 % badanych szkół); Niewielki stopień wykorzystywania wyników publikowanych zewnętrznych badań pedagogicznych i informacji o losach absolwentów do projektowania procesu edukacyjnego (losy absolwentów wykorzystywane są głównie w oddziaływaniach wychowawczych). 19

20 Wnioski z ewaluacji w szkołach ponadgimnazjalnych (LO, T, ZSZ) Mocne strony: Wyniki prowadzonych regularnie diagnoz wstępnych (testy sprawdzające na wejściu i analizy osiągnięć uczniów z poprzednich etapów nauki), a także bieżącego monitorowania osiągnięć są podstawą planowania i realizacji procesów edukacyjnych – spójnych z zalecanymi warunkami realizacji podstawy programowej; Systemowość prowadzonego rozpoznania potrzeb rozwojowych i możliwości uczniów poprzez działania prowadzone przy współpracy wszystkich lub większości nauczycieli, a także z wykorzystaniem wsparcia instytucji zewnętrznych; Bardzo szeroka i urozmaicona oferta zajęć rozwijających (w mniejszym zakresie wspomagających) uczniów, odpowiadająca w większości ich zainteresowaniom i potrzebom. 20

21 Wnioski z ewaluacji w szkołach ponadgimnazjalnych (LO, T, ZSZ) Mocne strony: Działania profilaktyczne ukierunkowane są na przeciwdziałanie dyskryminacji w relacjach nauczyciel-uczeń oraz relacjach rówieśniczych; adekwatne reagowanie na przejawy (nieliczne) zachowań dyskryminacyjnych wśród uczniów; W szkołach prowadzone są analizy wyników egzaminów zewnętrznych, zarówno ilościowe, jak i jakościowe, które stanowią podstawę do opracowywania rekomendacji do pracy; Nauczyciele formułują i wdrażają rekomendacje, modyfikując zgodnie z nimi zarówno zakres treści programowych, jak też – choć rzadziej – metody pracy z uczniami; Wprowadzane modyfikacje są monitorowane, zaś monitorowanie najczęściej dotyczy uzyskiwanych w ich wyniku efektów, znacznie rzadziej śledzi się jakość i zakres realizacji rekomendowanych działań. 21

22 Wnioski z ewaluacji w szkołach ponadgimnazjalnych (LO, T, ZSZ) Słabe strony: W znacznej części badanych szkół (40-50%) wnioski wynikające z analizy osiągnięć uczniów, mimo iż są wdrażane, nie przynoszą oczekiwanych efektów w postaci wzrostu poziomu tych osiągnięć badanych egzaminem zewnętrznym. Zaobserwowano niedostatki refleksji nauczycieli nad planowaniem procesu edukacyjnego – brak pogłębionej diagnozy wstępnej osiągnięć uczniów z poprzedniego etapu edukacyjnego; Stwierdzono ograniczony zakres indywidualnego wsparcia udzielanego uczniom w procesie edukacyjnym (zwłaszcza w przypadku trudności), nieadekwatność otrzymywanego indywidualnego wsparcia do oczekiwań i potrzeb znacznego odsetka uczniów oraz rodziców, brak systemowości działań w zakresie diagnozowania specyficznych potrzeb i możliwości uczniów przejawiający się ograniczonym zasięgiem diagnoz i oferowanego indywidualnego wsparcia. 22

23 Wnioski z ewaluacji w szkołach ponadgimnazjalnych (LO, T, ZSZ) Słabe strony: Badania zewnętrzne wykorzystywane są w ograniczonym zakresie, szkoły w niewielkim stopniu w planowaniu pracy odwołują się do publikowanych w różnych źródłach wyników pedagogicznych lub oświatowych badań zewnętrznych; Informacje o losach absolwentów pozyskiwane są doraźnie, w niewielkim stopniu wykorzystuje się je do projektowania procesu edukacyjnego, najczęściej w oddziaływaniach wychowawczych; W niektórych szkołach stwierdzono brak pogłębionych analiz wyników egzaminów i badań wewnętrznych i niepełne ich wykorzystanie do formułowania rekomendacji. 23

24 Wnioski z ewaluacji wybranych placówek Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne (8) oferta programowa jest kształtowana adekwatnie do zdiagnozowanych potrzeb klientów, zaś badanie potrzeb jest procesem systematycznym; w oparciu o zdiagnozowane potrzeby kształtowane są także wszystkie procesy zachodzące w placówkach, nadto procesy są monitorowane i modyfikowane; ważnym elementem funkcjonowania badanych poradni jest wykorzystywanie nowatorskich rozwiązań metodycznych i programowych, najczęściej w postaci autorskich programów zajęć i innowacyjnych narzędzi diagnostycznych; współpraca wewnętrzna nauczycieli i specjalistów zatrudnionych w badanych poradniach jest zorganizowana w sposób pozwalający skutecznie rozwiązywać pojawiające się problemy i planować pracę. 24

25 Wnioski z ewaluacji wybranych placówek Młodzieżowe Domy Kultury (6) Organizacja pracy w badanych placówkach sprzyja osiąganiu zakładanych przez nie celów. Ściśle w tym zakresie placówki współdziałają z samymi wychowankami i ich rodzicami, pozyskują od nich informacje, które są podstawą modyfikacji w zakresie oferty i metodyki pracy. Oferta zajęć jest zróżnicowana i motywuje uczestników do aktywnego uczestnictwa, tym samym uświadamia wartość właściwego wykorzystania czasu wolnego. Działania podejmowane w badanych placówkach są monitorowane i analizowane; skutkuje to wprowadzaniem zmian podnoszących efekty pracy. Wychowankowie oraz kadra respektują zasady współżycia przyjęte w placówkach jako obowiązujące. 25

26 Wnioski z ewaluacji wybranych placówek MOW, MOS (6) Oddziaływania edukacyjne mają charakter zindywidualizowany i uwzględniają specyfikę potrzeb wychowanków. Indywidualizację procesu wspiera wspólne z wychowankami ustalanie jego realizacji. Rozwijanie zainteresowań i samodzielności wychowanków pozostaje w badanych placówkach fundamentem oddziaływań edukacyjnych, co sprzyja angażowaniu się wychowanków w proponowane im zajęcia. Wychowankowie mają zapewnione bezpieczeństwo fizyczne i psychiczne. Działania prowadzone w badanych placówkach oraz osiągane efekty są monitorowane i analizowane, wynikające z nich wnioski wdraża się, co przynosi wymierne pozytywne skutki w postaci poprawy efektów kształcenia, a także poprawy warunków i wyposażenia placówek. 26

27 Wnioski z ewaluacji wybranych placówek BURSY SZKOLNE (6) Oddziaływania edukacyjne mają charakter zindywidualizowany i uwzględniają specyfikę potrzeb wychowanków. Indywidualizację procesu wspiera wspólne z wychowankami ustalanie zakresu i rodzaju dodatkowych zajęć proponowanych w bursach. Rozwijanie zainteresowań i samodzielności wychowanków pozostaje w badanych placówkach fundamentem oddziaływań edukacyjnych, co sprzyja angażowaniu się wychowanków w proponowane im zajęcia, jednocześnie uczy racjonalnego korzystania z czasu spędzanego w placówce. Wychowankowie mają zapewnione bezpieczeństwo fizyczne i psychiczne. Prowadzi się systematyczne analizy dotyczące wykorzystania czasu spędzanego przez uczniów w placówce; są one podstawą dla wprowadzanych modyfikacji. 27

28 28 Ewaluacje – uogólnione wnioski Powszechne wykorzystywanie przez szkoły diagnoz wstępnych przy jednocześnie niewielkiej spójności działań podejmowanych na ich podstawie i efektów pracy z dziećmi budzi wątpliwości dotyczące celowości diagnoz, trafności wniosków formułowanych na ich podstawie i jakości podejmowanych działań. Nauczyciele powszechnie wykorzystują aktywizujące metody pracy, ale stosunkowo rzadko posługują się nowatorskimi rozwiązaniami, które umożliwiają uczniom uczenie się na błędach, kreatywne rozwiązywanie problemów i twórcze poznawanie złożoności otaczającego ich świata.

29 29 Ewaluacje – uogólnione wnioski Szkoły i placówki prowadzą skuteczne działania w celu zapewnienia uczniom poczucia bezpieczeństwa, obowiązujące normy są respektowane przez wszystkie podmioty, ale w procesie analizowania i modyfikowania działań wychowawczych stosunkowo rzadko uczestniczą uczniowie i ich rodzice. Szkoły i placówki współpracują z instytucjami zewnętrznymi na rzecz stworzenia optymalnych warunków dla rozwoju swoich uczniów, a tworzona we współpracy oferta edukacyjna jest dostosowana do indywidualnych preferencji dzieci. Szkoły powszechnie dokonują analiz egzaminów zewnętrznych, a wyniki tych analiz uwzględniają w swojej pracy, natomiast w planowaniu procesów edukacyjnych w niewielkim zakresie wykorzystują wyniki zewnętrznych badań pedagogicznych.

30 30 Rekomendacje wynikające z ewaluacji 1.Istotnym obszarem pracy szkół i placówek wymagającym doskonalenia, na co wskazują wyniki badań ewaluacyjnych, pozostaje projektowanie i realizacja procesów edukacyjnych, zarówno w wymiarze ogólnym, jak i indywidualnym. 2.Spostrzeżenia dotyczące jakości pracy szkół w zakresie wykorzystywania wyników badań wewnętrznych i zewnętrznych wskazują na potrzebę wsparcia szkół i placówek w tym zakresie, m.in. poprzez organizację form doskonalenia dla nauczycieli (w tym form realizowanych w ramach tzw. grantów kuratora). 3.Badania ewaluacyjne wskazują na potrzebę wspomagania szkół w zakresie interpretacji wymagań (objaśnienia ich istoty).

31  Liczba szkół / placówek, które w ewaluowanych obszarach nie spełniły wymagań na poziomie podstawowym D – 19  Liczba niespełnionych obszarów badawczych na poziomie podstawowym z określeniem poziomu niskiego E - 39  Liczba zgłoszonych zastrzeżeń do raportów z ewaluacji – 7 31 Spełnianie wymagań zastrzeżenia do raportów z ewaluacji

32 Kontrole planowe – rodzaj i wymiar liczbowy Zaplanowano i zrealizowano 425 kontroli planowych w 4 tematach: Realizacja przez szkołę obowiązku prowadzenia zajęć wychowania fizycznego – 168 kontroli; Prawidłowość prowadzonych przez szkołę działań wychowawczych i zapobiegawczych wśród dzieci i młodzieży zagrożonej uzależnieniem – 133 kontrole; Prawidłowość organizacji zajęć rewalidacyjnych, w tym liczby godzin i rodzaju tych zajęć oraz ich zgodności z zaleceniami zawartymi w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego z uwagi na niepełnosprawność w szkole ogólnodostępnej – 89 kontroli; Prawidłowość wydawania przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego – 35 kontroli. 32

33 Kontrole planowe 33

34 34 Wyniki kontroli planowych

35 35 Wyniki kontroli planowych

36 36 Wyniki kontroli planowych

37 37 Wyniki kontroli planowych

38 38 Kontrole doraźne

39 39 Kontrole doraźne wg typów szkół i placówek Szkoła/placówkaLiczba kontroli Przedszkole64 Szkoła podstawowa130 Gimnazjum46 Liceum ogólnokształcące29 Technikum11 Zasadnicza szkoła zawodowa12 Szkoła specjalna pdp1 Szkoła policealna11 Poradnia psych.-pedagogiczna11

40 40 Kontrole doraźne wg typów szkół i placówek Szkoła/placówkaLiczba kontroli Młodzieżowy ośrodek wychowawczy2 Bursa szkolna5 Młodzieżowy dom kultury3 Centrum kształcenia praktycznego1 Placówka doskonalenia nauczycieli2 Zespół szkolno-rewalidacyjny1 Specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy3 Specjalny ośrodek wychowawczy3 RAZEM335

41 41 Tematyka kontroli doraźnych Tematyka kontroliLiczba kontroli Bezpieczeństwo/prawa dziecka/ucznia16 Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej12 Art. 7 u. o s. o.55 Organizacja świetlicy szkolnej3 Kontrola realizacji zaleceń103 Nadzór pedagogiczny dyrektora szkoły40 Wykorzystanie przez przedszkola zalecanych warunków i sposobów realizacji podstawy programowej 43 Zatrudnianie nauczycieli zgodnie z kwalifikacjami25 Ocenianie7 Inne130

42 42 Zalecenia wynikające z kontroli doraźnych Rodzaj problemu generującego zalecenieLiczba Przestrzeganie statutu szkoły lub placówki15 Zgodność zatrudniania nauczycieli z wymaganymi kwalifikacjami7 Zapewnienie uczniom bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki 4 Przestrzeganie praw dziecka i praw ucznia3 Przestrzeganie zasad oceniania, klasyfikowania i promowania oraz prowadzenia egzaminów, przestrzeganie przepisów dotyczących obowiązku szkolnego i obowiązku nauki 3 3 Realizacja podstaw programowych i ramowych planów nauczania3 Inne89

43 43 Wspomaganie Zakres zadań realizowanych w ramach wspomagania:  Organizowanie konferencji i narad dla dyrektorów szkół i placówek

44 44 Wspomaganie  Przygotowywanie i podawanie do publicznej wiadomości na stronie internetowej Kuratorium analiz wyników sprawowanego nadzoru pedagogicznego, w tym wniosków z ewaluacji zewnętrznych i kontroli:  publikowanie miesięcznych zestawień zrealizowanych kontroli i ewaluacji,  publikowanie opracowywanych co roku sprawozdań z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Lubelskiego Kuratora Oświaty (Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Lubelskiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2014 r. do 31 maja 2015 r. dostępne na stronie internetowej KO w zakładce NADZÓR PEDAGOGICZNY / WSPOMAGANIE).

45 45 Wspomaganie  Promowanie wykorzystania ewaluacji w procesie doskonalenia jakości działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkół i placówek, a także upowszechnianie przykładów dobrej praktyki  Narady dla dyrektorów szkół i placówek województwa inaugurujące nowy rok szkolny, prowadzone według nowej formuły zakładającej wprowadzenie do programu spotkań wystąpień dyrektorów/nauczycieli, którzy przedstawiają rozwiązania pedagogiczne stosowane w ich placówkach oraz prezentują doświadczenia związane z prowadzoną przez nich ewaluacją.  Zamieszczanie przykładów dobrych praktyk na stronie internetowej Kuratorium (zakładka NADZÓR PEDAGOGICZNY / DOBRE PRAKTYKI).  Szkolenia, spotkania o tematyce związanej z ewaluacją i obszarami badanymi podczas ewaluacji (w tym organizowane w ramach grantów).  Dystrybucja do szkół i placówek publikacji książkowych na temat ewaluacji.  Wykorzystanie spotkań informacyjnych z radami pedagogicznymi oraz spotkań podsumowujących ewaluację do dyskusji o wartości i sensie badań ewaluacyjnych, istocie wymagań stawianych szkołom/placówkom.

46 46 Wspomaganie Realizacja projektu LKO „Lubelskie Forum Twórczych Placówek Oświatowych” (LFTPO) Celem projektu jest wymiana doświadczeń między szkołami, propagowanie przykładów dobrych praktyk, inicjowanie nowatorskich rozwiązań organizacyjnych i edukacyjnych, wspomaganie szkół i placówek zainteresowanych współpracą z Forum oraz wzmacnianie motywacji do podnoszenia jakości pracy, jak również promowanie idei ewaluacji. Forum tworzą szkoły/placówki, w których przeprowadzono ewaluację zewnętrzną, a które uzyskały poziom A w co najmniej jednym obszarze działalności, zapraszane przez Lubelskiego Kuratora Oświaty. W listopadzie 2014 r. ukonstytuowała się Kapituła LFTPO, złożona z dyrektorów różnych typów szkół/placówek. Do końca czerwca 2015 Forum, przy współpracy KO, zorganizowało w Białej Podlaskiej, Świdniku, Biłgoraju i Siennicy Nadolnej spotkania połączone z warsztatami dotyczącymi wykorzystania metody obserwacji w nadzorze dyrektora (na przykładzie zajęć z zakresu edukacji matematycznej w przedszkolu i szkole podstawowej). Podsumowaniem działań Forum będzie wojewódzka konferencja zaplanowana na wrzesień 2015 roku. Wspomaganiem od roku 2015/2016 zostaną objęte gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne.

47 47 Podsumowanie Wyniki nadzoru potwierdzają, że w placówkach oświatowych naszego województwa realizowane są założenia polityki oświatowej państwa. Wyniki ewaluacji w większości przypadków dają pozytywny obraz pracy szkół. Coraz więcej szkół traktuje formy nadzoru zewnętrznego jako narzędzie pozwalające lepiej zrozumieć procesy w nich zachodzące, dostrzec obszary rozwoju, budować wyższą jakość pracy.

48 48 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Realizacja podstawowych kierunków polityki oświatowej państwa przez Lubelskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2014/2015 Lublin, sierpień 2015 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google