Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ"— Zapis prezentacji:

1

2 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ
z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego ze zmianami z dnia 10 maja 2013 r. zmieniającymi rozporządzenie w sprawie nadzoru pedagogicznego

3 §7 2. Ewaluacja zewnętrzna obejmuje:
1) zbieranie i analizowanie informacji w zakresie wymagań, o których mowa w ust. 4;  2) ustalanie poziomu spełniania przez szkołę lub placówkę wymagań, o których mowa w ust. 4.”, 

4 §8 9. Jeżeli, ze względu na organizację pracy szkoły lub placówki, nie jest możliwe przeprowadzenie czynności ewaluacji zewnętrznej w terminie, o którym mowa w ust. 8, czynności te przeprowadza się w terminie 5 dni roboczych w ciągu kolejnych trzech tygodni.

5 §8a Zespół lub osoba wyznaczeni do przeprowadzenia ewaluacji zewnętrznej w szkole lub placówce:  1) uzgadniają z dyrektorem szkoły lub placówki przebieg ewaluacji i podejmowane w jej ramach czynności;  2) uzyskują od dyrektora szkoły lub placówki informacje o pracy szkoły lub placówki;  3) dokumentują czynności ewaluacji.  2. Osoby uczestniczące w ewaluacji zewnętrznej, w tym nauczyciele, uczniowie, wychowankowie i ich rodzice oraz przedstawiciele organizacji i instytucji współpracujących ze szkołą lub placówką, są wybierane przez zespół lub osobę wyznaczonych do przeprowadzenia tej ewaluacji w szkole lub placówce.

6 §9 2. Zespół lub osoba, którzy przeprowadzają ewaluację zewnętrzną, sporządzają raport z przeprowadzonej ewaluacji zawierający:  1) wyniki ewaluacji;  2) wskazanie poziomów spełniania wymagań, o których mowa w § 7 ust. 3;  3) wnioski z ewaluacji.,  2a. Raport z przeprowadzonej ewaluacji:  1) całościowej - sporządza się w terminie 25 dni roboczych,  2) problemowej - sporządza się w terminie 20 dni roboczych  - liczonych od dnia rozpoczęcia w szkole lub placówce czynności ewaluacji zewnętrznej. 

7 §9 3b. O zakończeniu ewaluacji zewnętrznej i możliwości zapoznania się z raportem, o którym mowa w ust. 2, dyrektor szkoły lub placówki informuje, w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania raportu, radę rodziców, samorząd uczniowski i radę szkoły, jeżeli rada taka została utworzona

8 §10 W przypadku ustalenia w wyniku ewaluacji zewnętrznej przeprowadzonej w szkole lub placówce poziomu E w odniesieniu do choćby jednego z wymagań … organ sprawujący nadzór pedagogiczny poleca dyrektorowi szkoły lub placówki publicznej opracowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania zgodnie z art. 34 ust. 2 ustawy

9 §10 3. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 i 2, organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w terminie 3 lat od dnia przekazania dyrektorowi szkoły lub placówki raportu, o którym mowa w § 9 ust. 2, przeprowadza w szkole lub placówce ewaluację całościową.  4. W przypadku ustalenia w wyniku ewaluacji zewnętrznej poziomu E w odniesieniu do wymagań niewymienionych w ust. 1, szkoła lub placówka wdraża działania mające na celu poprawę stanu spełniania danego wymagania.”; 

10 §18 W przypadku zaistnienia okoliczności uniemożliwiających rozpoczęcie planowej ewaluacji zewnętrznej w terminie wynikającym z zawiadomienia, o którym mowa w ust. 5 pkt 1, ewaluacja może rozpocząć się w terminie późniejszym, jednak nie później niż w ciągu 14 dni od dnia upływu tego terminu, po uprzednim zawiadomieniu o zmianie terminu dyrektora szkoły lub placówki oraz organu prowadzącego szkołę lub placówkę

11 §20 2. Ewaluację wewnętrzną przeprowadza się w odniesieniu do zagadnień uznanych w szkole lub placówce za istotne w jej działalności.

12 Źródła informacji, metody badawcze
analiza danych zastanych obserwacja zajęć obserwacja pracy placówki wywiady grupowe z uczniami (także klas I-III, rodzicami, nauczycielami (rada pedagogiczna i zespół nauczycieli uczących w danej klasie/zespole), dyrektorem, pracownikami niepedagogicznymi, partnerami szkoły, przedstawicielami organu prowadzącego badania ankietowe uczniów, rodziców, dyrektora, nauczycieli rozmowy z uczniami i nauczycielami po przeprowadzonej obserwacji

13 Spełnianie wymagań Sine qua non – triangulacja danych na wszystkich etapach prac ewaluatora.

14 Wymaganie 1: Szkoła lub placówka realizuje koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój uczniów
Poziom D Obszar badania: Szkoła lub placówka działa zgodnie z przyjętą przez radę pedagogiczną własną koncepcją pracy, uwzględniającą potrzeby rozwojowe uczniów, specyfikę pracy szkoły lub placówki oraz zidentyfikowane oczekiwania środowiska lokalnego. Koncepcja pracy szkoły lub placówki jest znana uczniom i rodzicom oraz przez nich akceptowana. Adekwatność koncepcji do potrzeb uczniów. Spójność realizowanych działań z koncepcją pracy szkoły. Powszechność znajomości koncepcji i jej akceptacja wśród uczniów, rodziców, nauczycieli. Poziom B Obszar badania: Koncepcja pracy szkoły lub placówki jest przygotowywana, modyfikowana i realizowana we współpracy z uczniami i rodzicami. Partycypacja uczniów i rodziców.

15 Pytania badawcze – poziom D i B
Jakie są najważniejsze założenia koncepcji pracy szkoły/placówki? Czy realizowane działania są zgodne z założeniami koncepcji? Jakie dowody świadczą o spójności lub niespójności? Co wskazuje na to, że koncepcja pracy uwzględnia potrzeby rozwojowe uczniów? Co wskazuje na to, że koncepcja pracy uwzględnia zidentyfikowane oczekiwania środowiska? Jaka jest znajomość koncepcji wśród uczniów i rodziców? Czy koncepcja pracy jest akceptowana? B W jaki sposób rodzice, uczniowie uczestniczą w tworzeniu, modyfikacji i realizacji koncepcji? Jakich obszarów dotyczy partycypacja rodziców i uczniów?

16 Wymaganie 2: Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się
Poziom D Obszary badania: Planowanie procesów edukacyjnych w szkole lub placówce służy rozwojowi uczniów a nauczyciele stosują różne metody pracy dostosowane do potrzeb ucznia, grupy i oddziału. Nauczyciele i uczniowie tworzą atmosferę sprzyjającą uczeniu się. Uczniowie znają stawiane przed nimi cele uczenia się i formułowane wobec nich oczekiwania. Nauczyciele motywują uczniów do aktywnego uczenia się i wspierają ich w trudnych sytuacjach, kształtują umiejętność uczenia się. Informowanie ucznia o postępach w nauce oraz ocenianie pomagają uczyć się i planować ich indywidualny rozwój. Adekwatność procesów edukacyjnych do potrzeb ucznia, grupy, oddziału. Powszechność działań prowadzonych przez nauczycieli. Powszechność znajomości wśród uczniów celów uczenia się i formułowanych oczekiwań. Powszechność działań motywujących i wspierających.

17 Pytania badawcze – poziom D
Na ile procesy edukacyjne są dostosowane do potrzeb uczniów? W jaki sposób nauczyciele i uczniowie tworzą atmosferę sprzyjającą uczeniu się podczas zajęć? Jakie są opinie uczniów i rodziców na temat atmosfery panującej w szkole? Jakie działania prowadzą nauczyciele, by uczniowie znali cele uczenia się i stawiane wobec nich oczekiwania? Jak wielu uczniów zna stawiane przed nimi cele i formułowane wobec nich oczekiwania? W jaki sposób nauczyciele motywują uczniów do aktywnego uczenia się? W jaki sposób nauczyciele wspierają uczniów w trudnych sytuacjach? Jakie są rezultaty działań nauczycieli dotyczące zmotywowania uczniów do aktywnego uczenia się? Jak nauczyciele kształtują u uczniów umiejętność uczenia się? Jak wielu uczniów deklaruje, że wie, jak się uczyć? Jakie działania prowadzą nauczyciele, by informacja zwrotna o postępach w nauce oraz ocenianie pomogły uczniom uczyć się? W jakim stopniu informacja udzielana przez nauczycieli i ocenianie pomagają uczyć się?

18 Wymaganie 2: Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się
Poziom B Obszar badania: Organizacja procesów edukacyjnych umożliwia uczniom powiązanie różnych dziedzin wiedzy i nauczanych przedmiotów, co pomaga im rozumieć świat, społeczność lokalną i globalną. Uczniowie są współautorami procesu uczenia się i biorą odpowiedzialność za własny rozwój, uczą się od siebie nawzajem. W szkole lub placówce stosuje się nowatorskie rozwiązania służące rozwojowi uczniów. Powszechność działań prowadzonych przez nauczycieli. Skuteczność działań nauczycieli w kształtowaniu odpowiedzialności uczniów. Powszechność współpracy w uczeniu się. Adekwatność do potrzeb rozwojowych uczniów.

19 Pytania badawcze – poziom B
Jakie możliwości powiązania różnych dziedzin wiedzy i nauczanych przedmiotów mają uczniowie podczas lekcji i innych zajęć w szkole? Jakie są rezultaty działań nauczycieli? Jak nauczyciele umożliwiają uczniom wpływanie na sposób organizowania i przebieg procesu uczenia się? Jak wielu uczniów czuje się odpowiedzialnych za własny rozwój?

20 Wymaganie 3: Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej
Poziom D Obszary badania: W szkole lub placówce realizuje się podstawę programową z uwzględniając osiągnięcia uczniów z poprzedniego etapu edukacyjnego. W szkole lub placówce realizuje się podstawę programową z wykorzystaniem zalecanych warunków i sposobów jej realizacji. W szkole lub placówce monitoruje się i analizuje osiągnięcia każdego ucznia, uwzględniając jego możliwości rozwojowe, formułuje się i wdraża wnioski z tych analiz. Adekwatność procesów edukacyjnych do osiągnięć w poprzednim etapie edukacyjnym. Spójność procesów edukacyjnych z zalecanymi warunkami i sposobami programowej. Powszechność monitorowania i diagnozowania osiągnięć uczniów oraz wdrażania wniosków z analiz.

21 Wymaganie 3: Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej
Poziom B Obszary badania: Wdrażane wnioski z monitorowania i analizowania osiągnięć uczniów przyczyniają się do wzrostu efektów uczenia się i osiągania różnorodnych sukcesów edukacyjnych uczniów. Wyniki analizy osiągnięć uczniów, w tym uczniów, którzy ukończyli dany etap edukacyjny, potwierdzają skuteczność podejmowanych działań dydaktyczno-wychowawczych. Uczniowie odnoszą sukces na wyższym etapie kształcenia lub na rynku pracy. Skuteczność wdrażanych wniosków. Różnorodność osiągnięć uczniów. Adekwatność działań szkoły wobec przygotowania uczniów do kolejnych etapów kształcenia i/lub funkcjonowania na rynku pracy.

22 Pytania badawcze – poziom D i B
Jak diagnozuje się osiągnięcia uczniów z poprzedniego etapu edukacyjnego? W jaki sposób szkoła lub placówka realizując podstawę programową uwzględnia osiągnięcia uczniów z poprzedniego etapu edukacyjnego? Jak często nauczyciele umożliwiają uczniom kształtowanie kompetencji? Jak w procesie lekcyjnym są uwzględniane zalecane warunki i sposoby realizacji ustalone dla danego przedmiotu nauczania? W jaki sposób nauczyciele monitorują nabywanie wiadomości i umiejętności przez uczniów? W jaki sposób nauczyciele wykorzystują wnioski z analizy osiągnięć uczniów? B Jakie działania szkoły przyczyniły się do wzrostu wyników kształcenia lub innych sukcesów edukacyjnych uczniów? Jakie sukcesy edukacyjne odnoszą uczniowie? Jakie działania realizowane w szkole służą sukcesowi uczniów w następnym etapie edukacyjnym lub na rynku pracy?

23 Wymaganie 4: Uczniowie są aktywni
Poziom D Obszary badania: Uczniowie są zaangażowani w zajęcia prowadzone w szkole lub placówce i chętnie w nich uczestniczą. Nauczyciele stwarzają sytuacje, które zachęcają każdego ucznia do podejmowania różnorodnej aktywności. Powszechność zaangażowania uczniów. Powszechność działań nauczycieli (stwarzanie możliwości działania wszystkim uczniom). Poziom B Obszary badania: Uczniowie inicjują i realizują różnorodne działania na rzecz własnego rozwoju, rozwoju szkoły lub placówki i społeczności lokalnej oraz angażują w nie inne osoby. Różnorodność działań (różne obszary: sport, rekreacja, nauka, sztuka, aktywność społeczna/obywatelska, inne). Powszechność inicjowania działań przez uczniów oraz zaangażowanie innych uczniów te inicjatywy. Inicjatywa własna uczniów nakierowana na środowisko.

24 Pytania badawcze – poziom D i B
Jak wielu uczniów aktywnie uczestniczy w zajęciach edukacyjnych realizowanych w szkole/placówce? W jaki sposób przejawia się zaangażowanie uczniów? Jak wielu uczniów ma możliwość aktywnego uczestniczenia w działaniach realizowanych w szkole/placówce? W jaki sposób nauczyciele aktywizują uczniów zarówno w czasie lekcji jak i na zajęciach dodatkowych? Czy te działania mają charakter powszechny? B Jak wielu uczniów zgłasza swoje inicjatywy? Jak wiele z nich jest realizowanych? Jakich obszarów dotyczą inicjatywy uczniów? Jakie działania inicjują uczniowie na rzecz środowiska lokalnego? Kto jest włączany do realizacji inicjatyw uczniów na rzecz tego środowiska?

25 Wymaganie 5: Respektowane są normy społeczne
Poziom D Obszary badania: Działania szkoły lub placówki zapewniają uczniom bezpieczeństwo fizyczne i psychiczne, a relacje między wszystkimi członkami społeczności szkolnej są oparte na wzajemnym szacunku i zaufaniu. Zasady postępowania i współżycia w szkole lub placówce są uzgodnione i przestrzegane przez uczniów, pracowników szkoły i rodziców. Uczniowie współpracują ze sobą w realizacji przedsięwzięć będących wynikiem działań samorządu uczniowskiego. Powszechność poczucia bezpieczeństwa wśród uczniów, świadcząca o skuteczności działań szkoły. Równość wobec zasad. Powszechność udziału we współdecydowaniu. Poziom B Obszary badania: W szkole lub placówce analizuje się podejmowane działania wychowawcze oraz modyfikuje je w razie potrzeb. W analizach i modyfikacjach biorą udział uczniowie i rodzice. Systemowość przyjętych rozwiązań rozumiana jako celowe działania na poziomie całej instytucji. Partycypacja rodziców i uczniów.

26 Pytania badawcze – poziom D i B
Jaki jest poziom odczuwanego przez uczniów bezpieczeństwa fizycznego i psychicznego w szkole? Jakie wpływ na kształt zasad postępowania i współżycia, które obowiązują w szkole, mają rodzice i uczniowie? Jak część rodziców i uczniów ma możliwość wpływania na kształtowanie powyższych zasad? Jak powszechne jest przestrzeganie uzgodnionych zasad postępowania i współżycia? Jakie działania realizuje samorząd uczniowski? Jak powszechny jest udział uczniów w realizacji przedsięwzięć inspirowanych przez samorząd? B W jaki sposób w szkole jest prowadzona systemowa analiza podejmowanych działań wychowawczych? W jaki sposób wnioski z tej analizy przyczyniają się do modyfikacji działań? W jaki sposób umożliwia się uczniom i rodzicom udział w analizie i modyfikacjach systemu oddziaływań wychowawczych?

27 Wymaganie 6: Szkoła lub placówka wspomaga rozwój uczniów uwzględniając ich indywidualną sytuację
Poziom D Obszary badania: W szkole lub placówce rozpoznaje się możliwości psychofizyczne i potrzeby rozwojowe, sposoby uczenia się oraz sytuację społeczną każdego ucznia. Zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze i specjalistyczne organizowane dla uczniów wymagających szczególnego wsparcia w rozwoju lub pomocy psychologiczno- pedagogicznej oraz zajęcia rewalidacyjne dla uczniów niepełnosprawnych są odpowiednie do rozpoznanych potrzeb każdego ucznia. W szkole lub placówce są realizowane działania antydyskryminacyjne obejmujące całą społeczność szkoły lub placówki. Szkoła lub placówka współpracuje z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi i innymi podmiotami świadczącymi poradnictwo i pomoc uczniom, zgodnie z ich potrzebami i sytuacją społeczną. Adekwatność działań szkoły do potrzeb i/lub sytuacji uczniów. Systemowość prowadzonej diagnozy. Adekwatność zajęć pozalekcyjnych do rozpoznanych potrzeb uczniów. Adekwatność działań antydyskrymnacyjnych do specyfiki szkoły. Powszechność działań nauczycieli.

28 Wymaganie 6: Szkoła lub placówka wspomaga rozwój uczniów uwzględniając ich indywidualną sytuację
Poziom B Obszary badania: W szkole lub placówce są prowadzone działania uwzględniające indywidualizację procesu edukacji w odniesieniu do każdego ucznia. W opinii rodziców i uczniów wsparcie otrzymywane w szkole lub placówce odpowiada ich potrzebom. Adekwatność podejmowanych działań i form wsparcia do potrzeb uczniów, oczekiwań rodziców. Powszechność obejmowania uczniów działaniami.

29 Pytania badawcze – poziom D i B
W jaki sposób w szkole rozpoznaje się możliwości, potrzeby, sposoby uczenia się oraz sytuację społeczną każdego ucznia? Co świadczy o systemowości prowadzonej diagnozy? Jakie działania podejmowane są w szkole w oparciu o wyniki diagnozy? Na ile te działania są adekwatne do potrzeb/sytuacji uczniów? Co o tym świadczy? Czy oferta zajęć dodatkowych prowadzonych w szkole jest dostosowana do potrzeb każdego ucznia? Co o tym świadczy? Jak wielu nauczycieli podejmuje działania antydyskryminacyjne? Czy wynikają one ze specyfiki szkoły? Jakich działań ewentualnie brakuje? Czy charakter współpracy szkoły z podmiotami wspierającymi uczniów wynika z potrzeb uczniów i ich sytuacji społecznej? Co o tym świadczy? B Na ile indywidualizacja procesu nauczania jest adekwatna do potrzeb uczniów? Jak część uczniów jest wspierana przez nauczycieli w nauce? Czy wsparcie otrzymywane w szkole jest adekwatne do potrzeb uczniów? Co o tym świadczy? Czy wsparcie otrzymywane przez uczniów w szkole jest adekwatne do oczekiwań rodziców?

30 Wymaganie 7: Nauczyciele współpracują w planowaniu i realizowaniu procesów edukacyjnych
Poziom D Obszary badania: Nauczyciele, w tym nauczyciele pracujący w jednym oddziale, współpracują ze sobą w planowaniu, organizowaniu, realizowaniu i modyfikowaniu procesów edukacyjnych. Wprowadzanie zmian dotyczących przebiegu procesów edukacyjnych (planowanie, organizacja, realizacja, analiza i doskonalenie) następuje w wyniku ustaleń między nauczycielami. Powszechność współpracy nauczycieli, w tym pracujących w jednym oddziale, w organizowaniu i realizowaniu procesów. Zespołowe wprowadzanie zmian do realizowanego procesu edukacji. Poziom B Obszary badania: Nauczyciele wspólnie rozwiązują problemy, doskonalą metody i formy współpracy. Nauczyciele pomagają sobie nawzajem w ewaluacji i doskonaleniu własnej pracy. Skuteczność współdziałania nauczycieli w rozwiązywaniu problemów i doskonaleniu metod, form pracy.

31 Pytania badawcze – poziom D i B
Jak część nauczycieli współpracuje w zespołach nauczycieli uczących w jednej klasie i w zespołach ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej? Czy organizacja pracy sprzyja powszechnemu uczestniczeniu nauczycieli we współpracy? Czy zmiany procesu edukacyjnego wprowadzane są przez pojedynczych nauczycieli czy przez zespoły? Czy organizacja współpracy nauczycieli pozwala na dialogiczność decyzji? B Jakie są dominujące sposoby wspierania się nauczycieli w pracy z uczniami? Jak jest ich skuteczność? Czy nauczyciele współdziałają ze sobą w doskonaleniu metod i form pracy zespołowej? Jak wielu nauczycieli korzysta z pomocy innych w prowadzeniu ewaluacji własnej pracy? Czy pomoc innych jest przydatna? Na czym polega ta pomoc?

32 Wymaganie 8: Promowana jest wartość edukacji
Poziom D Obszary badania: W szkole lub placówce prowadzi się działania kształtujące pozytywny klimat sprzyjający uczeniu się. W szkole lub placówce prowadzi się działania kształtujące postawę uczenia się przez całe życie skierowane na każdego ucznia. Powszechność udziału uczniów i nauczycieli w prowadzonych działaniach. Poziom B Obszary badania: Szkoła lub placówka wykorzystuje informacje o losach absolwentów do promowania wartości edukacji. Działania realizowane przez szkołę lub placówkę promują wartość edukacji w społeczności lokalnej. Systemowość w wykorzystywaniu informacji. Różnorodność jako udział różnych przedstawicieli lokalnej społeczności.

33 Pytania badawcze – poziom D i B
Jakie działania prowadzi szkoła, by kształtować pozytywny klimat dla uczenia się wśród uczniów? Jakie działania prowadzi szkoła, by kształtować pozytywny klimat dla uczenia się wśród uczniów i nauczycieli? Jakie działania prowadzi szkoła, by kształtować u uczniów postawę uczenia się przez całe życie? B Jakie informacje zbiera szkoła o losach absolwentów? W jaki sposób nauczyciele wykorzystują te informacje w pracy z uczniami? Jakie działania szkoły promują wartość edukacji w społeczności lokalnej? Kto bierze udział w tych działaniach? W jaki sposób szkoła wykorzystuje informacje na temat losów absolwentów we współpracy ze środowiskiem?

34 Wymaganie 9: Rodzice są partnerami szkoły lub placówki
Poziom D Obszary badania: Szkoła lub placówka pozyskuje i wykorzystuje opinie rodziców na temat swojej pracy. W szkole lub placówce współpracuje się z rodzicami na rzecz rozwoju ich dzieci. Rodzice współdecydują w sprawach szkoły lub placówki i uczestniczą w podejmowanych działaniach. Adekwatność współpracy do potrzeb rozwojowych dzieci. Partycypacja rodziców w procesach edukacyjnych i realizowanych działaniach. Poziom B Obszary badania: Rodzice wychodzą z inicjatywami na rzecz rozwoju uczniów i szkoły. Szkoła lub placówka realizuje inicjatywy rodziców. Zaangażowanie rodziców w zgłaszanie inicjatyw. Otwartość szkoły na inicjatywy rodziców. Użyteczność realizowanych inicjatyw.

35 Pytania badawcze – poziom D i B
W jaki sposób szkoła pozyskuje i wykorzystuje opinie na temat swojej pracy? Co wskazuje na to, że działania te maja charakter systemowy? Które działania szkoły, realizowane we współpracy z rodzicami realizują potrzeby rozwojowe dzieci? W podejmowaniu jakich decyzji uczestniczą rodzice? Jaki jest poziom uczestnictwa rodziców w obszarze współdecydowania w sprawach szkoły/placówki? W jakich działaniach podejmowanych przez szkołę/placówkę uczestniczą rodzice? B Jaki jest poziom zaangażowania rodziców w zgłaszane inicjatywy? W jakim zakresie te inicjatywy dotyczą uczniów i szkoły? Jakie działania na rzecz rozwoju uczniów oraz szkoły lub placówki zainicjowali rodzice?

36 Wymaganie 10: Wykorzystywane są zasoby szkoły lub placówki oraz środowiska na rzecz wzajemnego rozwoju Poziom D Obszary badania: Prowadzi się rozpoznanie potrzeb i zasobów szkoły lub placówki oraz środowiska lokalnego i na tej podstawie podejmuje inicjatywy na rzecz ich wzajemnego rozwoju. Szkoła lub placówka w sposób systematyczny i celowy, a jednocześnie pozwalający na uwzględnienie specyfiki jej działania, współpracuje z instytucjami i organizacjami działającymi w środowisku lokalnym. Adekwatność podejmowanych działań do potrzeb środowiska. Systematyczność działań podejmowanych przez szkołę we współpracy z instytucjami i organizacjami lokalnymi. Poziom B Obszary badania: Współpraca szkoły lub placówki ze środowiskiem lokalnym wpływa na ich wzajemny rozwój. Współpraca szkoły lub placówki z instytucjami i organizacjami działającymi w środowisku lokalnym wpływa korzystnie na rozwój uczniów. Wzajemność korzyści wynikających ze współpracy szkoły ze środowiskiem lokalnym. Celowość działań podejmowanych we współpracy szkoły i instytucji/organizacji działających w środowisku lokalnym wpływających na rozwój uczniów.

37 Pytania badawcze – poziom D i B
Jakie są najważniejsze potrzeby lokalnego środowiska? Jakie działania podejmowane są przez szkołę, aby zaspokoić potrzeby lokalnego środowiska? Czy podejmowane przez szkołę działania służą zaspakajaniu potrzeb środowiska? Czy działania podejmowane przez szkołę z organizacjami i instytucjami w środowisku lokalnym cyklicznie się powtarzają? B Czy działania podejmowane przez szkołę i organizacje, instytucje środowiska lokalnego wpływają na ich wzajemny rozwój? Które działania podejmowane przez szkołę we współpracy z organizacjami i instytucjami środowiska lokalnego wpływają na rozwój uczniów?

38 Wymaganie 11: Szkoła lub placówka organizując procesy edukacyjne uwzględnia wnioski z analizy wyników sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz innych badań zewnętrznych i wewnętrznych Poziom D Obszary badania: W szkole lub placówce analizuje się wyniki sprawdzianu i egzaminów oraz wyniki ewaluacji zewnętrznej i wewnętrznej. Analizy prowadzą do formułowania wniosków i rekomendacji, na podstawie których nauczyciele planują i podejmują działania. Działania prowadzone przez szkołę lub placówkę są monitorowane i analizowane, a w razie potrzeby modyfikowane. Powszechność znajomości wniosków. Powszechność wykorzystywania wniosków w działaniach. Adekwatność do kontekstu procesów edukacyjnych. Użyteczność wniosków z monitorowania działań prowadzonych przez szkołę. Poziom B Obszary badania: W szkole lub placówce wykorzystuje się wyniki badań zewnętrznych. Prowadzi badania adekwatne do potrzeb szkoły lub placówki, w tym badania osiągnięć uczniów i losów absolwentów. Powszechność wykorzystania wyników badan przez nauczycieli. Różnorodność wykorzystywanych badań. Użyteczność badań dla szkoły.

39 Pytania badawcze – poziom D i B
W jaki sposób analizuje się wyniki sprawdzianu/egzaminów? Jak część nauczycieli zna wnioski z analizy wyników sprawdzianów/egzaminów? Jak część korzysta z tych wniosków w swojej pracy? Jak część nauczycieli zna wnioski z ewaluacji wewnętrznej i zewnętrznej? Jaka część korzysta z tych wniosków w swojej pracy? Jak szkoła wykorzystuje wyniki monitorowania realizowanych działań? B Czy i jaki badania, analizy zewnętrzne dotyczące procesów edukacyjnych wykorzystuje szkoła/ placówka? Jak część nauczycieli wykorzystuje wyniki zewnętrznych badań i analiz? Czy i jaki badania wewnętrzne (oprócz ewaluacji) dotyczące procesów edukacyjnych prowadzi szkoła/placówka? W jaki sposób bada losy absolwentów? Co skłoniło szkołę do prowadzenia tych badań? Jak szkoła wykorzystuje wyniki tych badań?

40 Wymaganie 12: Zarządzanie szkołą lub placówką służy jej rozwojowi.
Poziom D Obszary badania: Zarządzanie szkołą lub placówką koncentruje się na wychowaniu, nauczaniu i uczeniu się oraz zapewnieniu odpowiednich do realizacji tych zadań warunków. Zarządzanie szkołą lub placówką sprzyja indywidualnej i zespołowej pracy nauczycieli oraz doskonaleniu zawodowemu. Ewaluacja wewnętrzna jest przeprowadzana wspólnie z nauczycielami. W procesie zarządzania, w oparciu o wnioski wynikające z nadzoru pedagogicznego, podejmuje się działania służące rozwojowi szkoły lub placówki. Adekwatność działań zarządczych do podstawowych celów pracy szkoły i potrzeb wychowawczych, edukacyjnych. Skuteczność działań dyrektora w organizowaniu pracy nauczycieli. Powszechność udziału nauczycieli w pracy zespołowej i inicjatywach z zakresu doskonalenia zawodowego. Powszechność udziału nauczycieli w działaniach ewaluacyjnych i/lub formułowaniu i wykorzystywaniu wniosków. Wdrażanie przydatnych wniosków.

41 Pytania badawcze – poziom D
Czy i w jaki sposób widać w szkole dbałość o warunki służące wychowaniu i uczeniu się? Czy w szkole/placówce zapewnione są warunki i organizacja pracy i rozwoju dla nauczycieli? Czy w szkole/placówce zapewnione są warunki i organizacja czasu dla uczniów? Czy nauczyciel współpracują ze sobą? Jakiej części nauczycieli to dotyczy? Czy nauczyciele doskonalą się? Jakiej część to dotyczy? W jakim stopniu współpraca i doskonalenie nauczycieli zależy od sposobu zarządzania szkołą? Czy nauczyciele są zaangażowani w ewaluację wewnętrzną szkoły? Jakiej części nauczycieli to dotyczy? Czy w szkole formułowane są i wdrażane wnioski z nadzoru pedagogicznego? Czy podejmowane działania są spójne z koncepcją szkoły?

42 Wymaganie 12: Zarządzanie szkołą lub placówką służy jej rozwojowi.
Poziom B Obszary badania: Zarządzanie szkołą lub placówką prowadzi do podejmowania nowatorskich działań, innowacji i eksperymentów. Zarządzanie szkołą lub placówką sprzyja udziałowi nauczycieli i innych pracowników szkoły lub placówki oraz uczniów i rodziców w procesie podejmowania decyzji dotyczących szkoły lub placówki. Dyrektor podejmuje skuteczne działania zapewniające szkole lub placówce wspomaganie zewnętrzne adekwatne do jej potrzeb. Skuteczność zarządzania. Powszechność udziału nauczycieli, pracowników, uczniów i rodziców w procesie podejmowania decyzji. Skuteczność działań dyrektora w poszukiwaniu wsparcia. Użyteczność uzyskanego wsparcia dla działań szkoły.

43 Pytania badawcze – poziom B
Jakie nowatorskie działania realizuje się w szkole? W jaki sposób działania te wspierane są przez proces zarządzania? W jaki sposób różne grupy (uczniowie, rodzice, nauczyciele, inni pracownicy) są zaangażowani w proces podejmowania decyzji? W jakim stopniu zależy to od rozwiązań przyjętych w procesie zarządzania? Czy dyrektor zdobywa sojuszników w środowisku zewnętrznym? Czy działania partnerów są przydatne szkole?

44 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ"

Podobne prezentacje


Reklamy Google