Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Koncepcja wsparcia szkolnictwa zawodowego w ramach RPO WiM w latach 2014-2020 Ostróda, 14 września 2015 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Koncepcja wsparcia szkolnictwa zawodowego w ramach RPO WiM w latach 2014-2020 Ostróda, 14 września 2015 r."— Zapis prezentacji:

1 Koncepcja wsparcia szkolnictwa zawodowego w ramach RPO WiM w latach 2014-2020 Ostróda, 14 września 2015 r.

2 Rozwój kompetencji niezbędnych na rynku pracy Poddziałanie 2.4.1 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego Podziałanie 2.3.2 Rozwój kompetencji i umiejętności zawodowych osób dorosłych Poddziałanie 9.3.1 Infrastruktura kształcenia zawodowego

3 Działanie 2.4 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego 2.4.1. Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego – projekty konkursowe 2.4.2. Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego – projekty ZIT bis Elbląg

4 Poddziałanie 2.4.1 Zwiększenie zatrudnialności uczniów szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe, w szczególności poprzez poprawę jakości kształcenia zawodowego. Cel szczegółowy Programy współpracy szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe z otoczeniem społeczno- gospodarczym, Tworzenie i/lub rozwój ukierunkowanych branżowo centrów kształcenia zawodowego i ustawicznego lub innych jednostek organizacyjnych realizujących tego samego typu zadania, Przygotowanie i realizacja wysokiej jakości usług poradnictwa edukacyjno-zawodowego w szkołach i placówkach prowadzących kształcenie zawodowe. Typy projektów

5 Programy współpracy szkół i placówek kształcenia zaw. z otoczeniem społeczno-gospodarczym – trzy modele projektów (I Model) 1 Porozumienie szkoły z pracodawcą Uwzględnienie umiejętności / kwalifikacji ucznia do wykorzystania podczas praktyki / stażu 2 Diagnoza ucznia pod kątem uzupełnienia jego kwalifikacji i umiejętności zawodowych oraz kompetencji miękkich ułatwiających wejście na rynek pracy / kontynuację nauki 3 wyposażenie ucznia w dodatkowe kwalifikacje/umiejętności zawodowe oraz w miękkie kompetencje pracownicze w ramach: - kursów/szkoleń wybranych w porozumieniu z pracodawcami 4 Realizacja stażu/praktyki w rzeczywistych warunkach pracy Możliwość tworzenia klas patronackich i/lub realizację kursów przygotowawczych dla uczniów na studia we współpracy ze szkołami wyższymi; Limit cross-financing i środki trwałe -10%

6 Programy współpracy szkół i placówek kształcenia zaw. z otoczeniem społeczno-gospodarczym – trzy modele projektów (II Model) 1 Elementy I modelu 2 wsparcie na rzecz doskonalenia umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu, w tym obligatoryjnie staże w przedsiębiorstwach. Możliwość tworzenie klas patronackich i/lub realizację kursów przygotowawczych dla uczniów na studia we współpracy ze szkołami wyższymi; Limit cross-financing i środki trwałe -10%

7 Programy współpracy szkół i placówek kształcenia zaw. z otoczeniem społeczno-gospodarczym – trzy modele projektów (III Model) 1 Doposażenie bazy dydaktycznej przy jednoczesnym: - wprowadzeniu nowego zawodu na użytek zdiagnozowanych potrzeb firm (szczególnie w obszarach inteligentnych specjalizacji) i/lub - zmodernizowaniu/dopasowaniu metod i treści kształcenia i szkolenia do zapotrzebowania rynku pracy 2 wsparcie na rzecz doskonalenia umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu, w tym obligatoryjnie staże w przedsiębiorstwach. Możliwość tworzenie klas patronackich i/lub realizację kursów przygotowawczych dla uczniów na studia we współpracy ze szkołami wyższymi; Limit cross-financing i środki trwałe - 100%, na wyodrębnione zadanie „doposażenie”; 10% na pozostałe zadania

8 Poddziałnie 2.4.1. Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego – warunki finansowania Alokacja 38 555 989 EUR Wkład własny 10 % Beneficjenci Wszystkie podmioty - z wyłączeniem osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej oraz z wyłączeniem podmiotów zgodnie ze strategią ZIT bis Elbląg dla I typu projektów

9 Poddziałanie 2.4.1 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego – projekty konkursowe Limity i ograniczenia – I typ projektów - limit wydatków na doposażenie szkół w sprzęt – 20% alokacji PI 10iv - diagnoza przeprowadzona przez szkołę zatwierdzona przez organ prowadzący - działania projektowe finansowane z EFS wyłącznie jako uzupełnienie dotychczas realizowanych działań szkoły - wprowadzenie nowego zawodu, modernizacja programów nauczania w odpowiedzi na potrzeby rynku pracy (badania)

10 Poddziałanie 2.4.1 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego – projekty konkursowe Warunki brzegowe – I typ projektów - porozumienie pomiędzy szkołą a pracodawcą w przypadku tworzenia nowych zawodów lub modernizacji metod i treści kształcenia - zagwarantowanie trwałości inwestycji z EFS

11 Kryteria specyficzne obligatoryjne Wnioskodawca zobowiązany jest do zawarcia porozumienia pomiędzy szkołą kształcącą w danym zawodzie a pracodawcą lub grupą pracodawców/przedsiębiorcą lub grupą przedsiębiorców, którego/których profil działalności jest zgodny z kierunkiem kształcenia wspieranym w ramach projektu. Nazwa Wnioskodawcą jest organ prowadzący szkołę/placówkę systemu oświaty prowadzącą kształcenie zawodowe, w której realizowany będzie projekt lub inny podmiot prowadzący statutową działalność o charakterze edukacyjnym realizujący projekt w partnerstwie z organem prowadzącym szkołę/placówkę systemu oświaty prowadzącą kształcenie zawodowe, w której realizowany będzie projekt. Nazwa

12 Kryteria specyficzne fakultatywne 1/3 Projekt zakłada współpracę szkół i placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe z pracodawcami lub przedsiębiorcami prowadzącymi działalność w ramach Specjalnych Stref Ekonomicznych na rzecz podnoszenia umiejętności oraz uzyskiwania kwalifikacji zawodowych przez uczniów i słuchaczy szkół i placówek kształcenia zawodowego- 5 pkt. Projekt zakłada realizację zadań na rzecz doskonalenia umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli zawodu oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu i/lub nadawanie uprawnień egzaminatora w zawodzie instruktorom praktycznej nauki zawodu we współpracy z pracodawcami lub przedsiębiorcami prowadzącymi działalność w ramach Specjalnych Stref Ekonomicznych – 5 pkt. Nazwa

13 Wprowadzaniu nowych zawodów winno towarzyszyć wygaszanie starych, na których absolwentów znacząco zmniejsza się zapotrzebowanie – 5 pkt. Projekt zakłada wprowadzenie nowego zawodu służącego rozwojowi inteligentnych specjalizacji – 10 pkt. Realizacja projektów, w których pracodawcy partycypują finansowo w wymiarze co najmniej 5 % w kosztach organizacji i prowadzenia praktyki zawodowej lub stażu zawodowego – 5 pkt. Nazwa Kryteria specyficzne fakultatywne 2/3

14 Projekt zakłada udział w studiach podyplomowych lub kursach kwalifikacyjnych przygotowujących do wykonywania zawodu nauczyciela kształcenia zawodowego w ramach zawodów nowo wprowadzonych do klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego, zawodów wprowadzonych w efekcie modernizacji oferty kształcenia zawodowego albo tworzenia nowych zawodów (na które występuje deficyt na regionalnym lub lokalnym rynku pracy oraz braki kadrowe wśród nauczycieli kształcenia zawodowego) - 5 pkt. Nazwa Kryteria specyficzne fakultatywne 3/3

15 Działanie 2.3 Rozwój kompetencji i umiejętności osób dorosłych 2.3.1. Rozwój kompetencji i umiejętności osób dorosłych z grup defaworyzowanych (w zakresie języków obcych, ICT i zarządzania projektami) 2.3.2. Rozwój kompetencji i umiejętności zawodowych osób dorosłych

16 Poddziałanie 2.3.2 Rozwój kompetencji i umiejętności zawodowych osób dorosłych Dostosowanie kompetencji i umiejętności zawodowych osób dorosłych do potrzeb rynku pracy Cel szczegółowy kompleksowe wsparcie osób dorosłych w podnoszeniu poziomu kompetencji i umiejętności zawodowych realizowane w ramach kursów, o których mowa w § 3 pkt 5 rozporządzenia MEN w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych kompleksowe wsparcie osób dorosłych w podnoszeniu poziomu kompetencji i umiejętności zawodowych realizowane w ramach kwalifikacyjnych kursów zawodowych i kursów umiejętności zawodowych, o których mowa w § 3 pkt 1 i 2 ww. rozporządzenia MEN Typy projektów

17 Alokacja 8 257 029 EUR Wkład własny 10 % Beneficjenci Wszystkie podmioty - z wyłączeniem osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej Poddziałanie 2.3.2 Rozwój kompetencji i umiejętności zawodowych osób dorosłych – warunki finansowania

18 Limity i ograniczenia - kursy organizowane są we współpracy z pracodawcami - 1 typ projektów: jeśli celem kursu jest uzyskanie kwalifikacji, w ramach projektu zapewniono udział w walidacji i certyfikacji - 2 typ projektów: projekt realizowany na podstawie indywidualnie zdiagnozowanego zapotrzebowania placówki; - diagnozę zatwierdza organ prowadzący - 2 typ projektów: skala działań prowadzonych przez placówkę po rozpoczęciu realizacji projektu (nakłady środków) nie ulegnie zmniejszeniu w stosunku do skali działań (nakładów) prowadzonych w okresie 12 miesięcy poprzedzających rozpoczęcie jego realizacji (średniomiesięcznie) Poddziałanie 2.3.2 Rozwój kompetencji i umiejętności zawodowych osób dorosłych

19 Kryteria specyficzne obligatoryjne 1 typ projektów Realizacja projektu kończy się najpóźniej w dn. 31.12.2017 r. Nazwa Średni koszt na jednego uczestnika (całkowita wartość projektu / liczba osób objętych wsparciem) nie przekracza kwoty 6 061,60 PLN Nazwa Jeden projekt realizowany jest wyłącznie na terenie jednego z subregionów: elbląskiego, olsztyńskiego albo ełckiego Nazwa Wartość projektu wynosi minimum 70% alokacji dostępnej dla danego subregionu Nazwa

20 Projektodawca stosuje podejście popytowe, tj. zapewnia, że o zakresie, terminie i wykonawcy usługi decyduje uczestnik, a ponadto sam nie prowadzi szkoleń Nazwa Kryteria specyficzne obligatoryjne 1 typ projektów Projektodawca prowadzi punkt kontaktowy na terenie każdego powiatu wchodzącego w skład subregionu Nazwa Uczestnikiem wsparcia może być osoba, która mieszka, pracuje lub uczy się na terenie danego subregionu (regionu operacyjnego) osoby spoza subregionu realizujące wybrany kurs na terenie subregionu, mogą być objęte wsparciem, o ile mają miejsce zamieszkania, uczą się lub pracują na terenie województwa Nazwa

21 Każda osoba spełniającą wymogi formalne może uzyskać wsparcie, chyba, że: środki przeznaczone na finansowanie wsparcia zostały już wyczerpane, koszt wsparcia uczestnika przewyższa średni koszt wskazany wyżej w kryterium dostępu, zaś operator nie ma możliwości pokrycia kwoty nadwyżki z oszczędności wynikających ze wsparcia innych uczestników, a jednocześnie uczestnik odmawia jej pokrycia z własnych środków, istnieje ryzyko, że uczestnik nie rozliczy wsparcia w okresie trwania projektu, realizacja kursu/szkolenia /innej formy już się rozpoczęła Nazwa Kryteria specyficzne obligatoryjne 1 typ projektów Projektodawca zapewnia mechanizm gwarantujący uniknięcie finansowania tego samego kosztu z innych źródeł, w szczególności przez innych operatorów lub w ramach innych programów Nazwa

22 Kursy kończą się możliwością uzyskania zaświadczenia zgodnie z § 18 ust. 2 rozp. MEN w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych Nazwa Projektodawca zapewnia sobie oraz IZ (upoważnionej przez nią instytucji) możliwość realizacji wizyt monitoringowych w miejscu realizacji kursów/szkoleń/innych form podnoszenia poziomu umiejętności i kompetencji Nazwa Kryteria specyficzne obligatoryjne 1 typ projektów

23 Realizacja projektu rozpocznie się najpóźniej w III kwartale 2016 r. i nie może trwać dłużej niż 30 miesięcy Nazwa Kryteria specyficzne obligatoryjne 2 typ projektów Średni koszt na jednego uczestnika (całkowita wartość projektu / liczba osób objętych wsparciem) nie przekracza kwoty 6 061,60 PLN Nazwa Wartość projektu wynosi minimum 100 000 PLN Nazwa Działania realizowane w ramach projektu nie mogą być sfinansowane lub zrefundowane ze środków pochodzących z dotacji lub subwencji Nazwa Minimum 40% uczestników projektu nabędzie kwalifikacje zawodowe Nazwa

24 W ramach niniejszego Poddziałania wspierane będą inwestycje mające na celu dostosowanie jakości kształcenia zawodowego do potrzeb regionalnej gospodarki:  Inwestycje w szkolnictwo zawodowe – zgodnie z krajowymi priorytetami polityki szkolnictwa zawodowego, w oparciu o zdiagnozowane potrzeby regionalnego rynku pracy i inteligentnych specjalizacji, tj. rozbudowa, przebudowa, remont, adaptacja niezbędnej infrastruktury na cele praktycznej nauki zawodu wraz z niezbędnym wyposażeniem, (ewentualnie w uzasadnionych przypadkach - budowa) wyposażenie w nowoczesne pomoce dydaktyczne i narzędzia TIK  Komplementarne i zintegrowane inwestycje w infrastrukturę służącą do szkoleń zawodowych i uczenia się przez całe życie według jasno określonych potrzeb (w przypadku uczenia się przez całe życie, przede wszystkim przystosowanie istniejących placówek), tj. rozbudowa, przebudowa, remont, adaptacja istniejącej infrastruktury wraz z niezbędnym wyposażeniem, (ewentualnie w uzasadnionych przypadkach - budowa) wyposażenie w nowoczesne pomoce dydaktyczne i narzędzia TIK Oś 9 Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych Poddziałanie 9.3.1 Infrastruktura kształcenia zawodowego Alokacja – 6 954 668 EURTermin naboru 2016

25 Harmonogram konkursów I typ projektów: Współpraca szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe z otoczeniem społeczno-gospodarczym II typ projektów: Tworzenie i/lub rozwój ukierunkowanych branżowo centrów kształcenia zawodowego i ustawicznego III typ projektów: Przygotowanie i realizacja wysokiej jakości usług poradnictwa edukacyjno- zawodowego I typ projektów: Kompleksowe wsparcie osób dorosłych w podnoszeniu poziomu kompetencji i umiejętności zawodowych realizowane w ramach kursów i szkoleń zawodowych (z wył. KKZ i KUZ) II typ projektów: Kompleksowe wsparcie osób dorosłych w podnoszeniu poziomu kompetencji i umiejętności zawodowych realizowane w ramach kwalifikacyjnych kursów zawodowych i kursów umiejętności zawodowych 7 września - Zatwierdzenie kryteriów wyboru projektów przez Komitet Monitorujący Koniec listopada - Zatwierdzenie kryteriów wyboru projektów przez Komitet Monitorujący 7 września - Zatwierdzenie kryteriów wyboru projektów przez Komitet Monitorujący Ogłoszenie konkursu - październik/listopad 2015 6 022 664,93 € Ogłoszenie konkursu - 2016 Ogłoszenie konkursu - październik/listopad 2015 I typ – 1 835 974,72 € II typ – 1 049 128,41 € Ogłoszenie konkursu w ramach 9.3.1 (EFRR) – kryteria komplementarności (II typ) 6 954 668 € Podziałanie 2.4.1 Podziałanie 2.3.2

26 7.10.2015 r., Olsztyn, Elbląg, Ełk,,Środa z Funduszami dla szkół i uczelni” październik – listopad 2015 r. Cykl spotkań informacyjnych Harmonogram spotkań informacyjnych

27

28 Dziękuję za uwagę Joanna Pietrukaniec Zastępca Dyrektora Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie


Pobierz ppt "Koncepcja wsparcia szkolnictwa zawodowego w ramach RPO WiM w latach 2014-2020 Ostróda, 14 września 2015 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google