Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projekt systemowy współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013,

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projekt systemowy współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013,"— Zapis prezentacji:

1 Projekt systemowy współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet IX, Działanie 9.4. Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty www.nauczyciele.org.pl

2 Wybrane elementy z psychologii rozwojowej, wychowawczej i klinicznej opracowanie Urszula Sierżant

3 Psychologia ( gr. Psyche – dusza, logos – nauka), nauka o czynnościach psychicznych człowieka i o regulacji jego stosunków z otoczeniem. Człowiekiem psychologia interesuje się głównie jako podmiotem zachowania się, kiedy mówimy zaś o psychologii jako nauce o zachowaniu się mamy na myśli przede wszystkim specyficzne, ludzkie formy zachowania się. opracowanie Urszula Sierżant

4 Sytuacje Sytuacją nazwiemy układ wzajemnych stosunków człowieka z otoczeniem w danym momencie czasu. Możemy wyróżnić sytuacje egzystencjalne (życiowe, bytowe) oraz sytuacje behawioralne ( czynnościowe). To sytuacje życiowe mają znaczący wpływ na rozwój człowieka i kształtowanie się jego osobowości. opracowanie Urszula Sierżant

5 Środowisko Wśród uwarunkowań procesów psychicznych i zachowania się człowieka jednym z bardziej istotnych są uwarunkowania społeczne, związane z oddziaływaniem innych ludzi i specyficznych dla nich form działalności. Ludzie stwarzają sobie zarówno środowisko społeczne jak i kulturę,( konkretne sytuacje w których poznają świat i działają), które wpływają na ich psychikę i zachowanie się. opracowanie Urszula Sierżant

6 Wychowanie jest to proces, który przebiega wielokanałowo, w którym uczestniczy nauczyciel i uczeń, budowany jest na bazie kontaktu i doświadczeń, są to działania zamierzone i niezamierzone. opracowanie Urszula Sierżant

7 Wpływy na rozwój osobowości Wpływy niewychowawcze, np.: genetyka, klimat, warunki wyznaczone przez właściwości psychiczne. Wpływy wychowawcze. opracowanie Urszula Sierżant

8 Wybrane mechanizmy osobowości Poczucie własnej wartości Samoocena Postawa zależności i związek zależnościowy Potrzeba osiągnięć Motywacja opracowanie Urszula Sierżant

9 Wpływy wychowawcze Pod względem wychowawczym za najważniejsze uznaje się dwa czynniki: Stosunek emocjonalny dorosłego do dziecka. (Miłość – Wrogość) Stopień kontroli zachowań dziecka. ( Silna kontrola – swoboda) opracowanie Urszula Sierżant

10 Spójność systemu kontroli Spójność systemu wychowawczego daje dziecku poczucie stałości warunków, poczucie bezpieczeństwa. opracowanie Urszula Sierżant

11 Spójność systemu kontroli Spójność systemu wychowawczego daje dziecku poczucie stałości warunków, poczucie bezpieczeństwa. opracowanie Urszula Sierżant

12 Typy wychowania Wychowanie nadmiernie opiekuńcze – silna miłość i akceptacja, niskie wymagania, częsta kontrola, częste nagradzanie zawsze adekwatne, wyręczanie. Wychowanie demokratyczne –miłość i akceptacja, wysokie wymagania, rzadka kontrola, okazjonalne nagradzanie. opracowanie Urszula Sierżant

13 Typy wychowania Wychowanie liberalne – miłość i akceptacja, niskie wymagania, rzadka kontrola, nagradzanie. Wychowanie osiągnięciowe – miłość i wysoki stopień akceptacji, wysokie wymagania, częsta kontrola, nagradzanie. opracowanie Urszula Sierżant

14 Typy wychowania Wychowanie liberalne – miłość i akceptacja, niskie wymagania, rzadka kontrola, nagradzanie. Wychowanie osiągnięciowe – miłość i wysoki stopień akceptacji, wysokie wymagania, częsta kontrola, nagradzanie. opracowanie Urszula Sierżant

15 Typy wychowania Autokratyzm rygorystyczny- wrogość lub brak akceptacji, wysokie wymagania, częsta kontrola, kary. Autokratyzm punitywny – wrogość lub brak akceptacji, niskie wymagania, kary. Autokratyzm okazjonalny – wrogość lub brak akceptacji, niskie wymagania, sporadyczna kontrola, brak wzmocnień. opracowanie Urszula Sierżant

16 Typy wychowania Wychowanie zaniedbujące – obojętność, niskie wymagania, brak kontroli, brak systemu wzmocnień. Wychowanie odrzucające – wrogość, niskie wymagania, rzadka kontrola, silne kary. opracowanie Urszula Sierżant

17 Rozwój człowieka rozwój osobniczy jest dynamicznym długotrwałym procesem, doprowadzającym do ilościowych przemian w całokształcie działalności jednostki oraz w zakresie poszczególnych funkcji i czynności psychicznych. Owe zmiany rozwojowe mają charakter progresywny, postępowy i są ukierunkowane na przechodzenie od niższych do wyższych form działania, na osiąganie coraz doskonalszych form regulacji ze światem zewnętrznym. opracowanie Urszula Sierżant

18 Etapy rozwoju Niemowlęctwo (0-2 lata) - całkowita fizyczna i psychiczna za­leżność od rodziców, brak autonomii (dziecko czuje się "częścią matki" i w zasadzie nie podejmuje samodzielnych działań), doj­ rzałość na poziomie odruchów i instynktu samozachowawczego. opracowanie Urszula Sierżant

19 Etapy rozwoju Etap małego dziecka (3-10 lat) świadomość swojej odrębności od innych ludzi (narodziny jaźni albo poczucia własnego,ja"), pojawia się i rozwija wewnętrzna autonomia dziecka i dążenie do samodzielności, elementarną dojrzałość społeczną, dojrzałość potrzebna do rozpoczęcia i kontynuowania systematycznej edukacji. opracowanie Urszula Sierżant

20 Etapy rozwoju Preadolescencja, czyli "przeddojrzewanie" (11-14 lat) - dalszy rozwój autonomii, pojawienie się "sfery prywatności", intensywny rozwój potrzeb i umiejętności społecznych, pełna samodzielność w zakresie "umiejętności życiowych". Dojrzewanie płciowe. opracowanie Urszula Sierżant

21 Etapy rozwoju Adolescencja, czyli dojrzewanie (15-17 lat) - pełna autonomia i dojrzałość fizyczno-umysłowa. Usilne dążenie do emancypacji i uwolnienia się od kurateli rodziców. Pierwsze "poważne" związki uczuciowe poza najbliższą rodziną, często inicjacja seksualna. opracowanie Urszula Sierżant

22 Natura rozwoju psychicznego według Helen Bee – pięć typów teorii Teorie typu A – stadia rozwoju, zmiana ukierunkowana; Teorie typu B – stadia rozwoju, zmiana nieukierunkowana; Teorie typu C – brak stadiów, zmiana ukierunkowana; Teorie typu D – brak stadiów, zmiana nieukierunkowana; Teorie typu E – mieszane. opracowanie Urszula Sierżant

23 Teorie typu A – modele fazowe Zakładają, że rozwój jest długotrwałym procesem kierunkowych zmian struktury i jej funkcji, zmierzającym ku określonym stanom końcowym lub celom, które z reguły są wartościowane pozytywnie. opracowanie Urszula Sierżant

24 Teoria psychoanalityczna Sigmunda Freuda Zachowanie ludzkie wyznaczane jest przez nieuświadamiane procesy; Rozwój psychiczny człowieka składa się z rozwoju osobowości i rozwoju psychoseksualnego. opracowanie Urszula Sierżant

25 Teoria psychoanalityczna Sigmunda Freuda ID – konstrukt psychiczny będący źródłem pierwotnych pragnień (libido) i związanych z nimi napięć, które są rozładowywane poprzez maksymalizację przyjemności – obecny w ludzkiej psychice od momentu narodzin. opracowanie Urszula Sierżant

26 Teoria psychoanalityczna Sigmunda Freuda Ego – czerpie energię z ID, będąc jednocześnie na jego usługach, zaspokaja pierwotne pragnienia ID w sposób świadomy, zależny od zastanej rzeczywistości – pojawia się około 2 roku życia. opracowanie Urszula Sierżant

27 Teoria psychoanalityczna Sigmunda Freuda Superego – jest zbiorem przyswojonych przez człowieka reguł moralnych, rozumiane może być jako sumienie lub obraz „ja” idealnego – pojawia się w wieku przedszkolnym (4-6 lat) opracowanie Urszula Sierżant

28 Teoria psychoanalityczna Sigmunda Freuda Stadia (fazy) rozwoju osobowości: Faza oralna, Faza analna, Faza falliczna, Faza latencji, Faza genitalna. opracowanie Urszula Sierżant

29 Teoria psychoanalityczna Erika Eriksona Teoria ta odwołuje się do zasady epigenezy, która zakłada, że wszystko to, co wzrasta, wzrasta zgodnie z podstawowym planem powstawania części, z których każda wykształca się w specyficznym dla siebie czasie i dominuje tak długo, dopóki nie powstaną pozostałe części, aby utworzyć funkcjonalną całość. opracowanie Urszula Sierżant

30 Teoria psychoanalityczna Erika Eriksona Erikson wyodrębnił osiem stadiów życia człowieka. Każdy z nich charakteryzuje się tym, że wywołuje u jednostki inny, specyficzny dla siebie konflikt. opracowanie Urszula Sierżant

31 Teoria psychoanalityczna Erika Eriksona Okresy (stadia) życia wg Eriksona: Niemowlęctwo – od 0 do 1 r.ż. – konflikt: ufność-nieufność, osiągnięcie zaufania do matki lub innego opiekuna, Wczesne dzieciństwo – od 2 do 3 r.ż. – konflikt: autonomia-wstyd i zwątpienie, osiągnięcie samokontroli i poczucia własnej odrębności, opracowanie Urszula Sierżant

32 Teoria psychoanalityczna Erika Eriksona Wiek zabaw – od 4 do 5 r.ż. – konflikt: inicjatywa-poczucie winy, ukształtowanie orientacji na cele i inicjatywność w działaniu, Wiek szkolny – od 6 do 12 r.ż. – konflikt: pracowitość-poczucie niższości, osiągnięcie poczucia własnych kompetencji, opracowanie Urszula Sierżant

33 Teoria psychoanalityczna Erika Eriksona Adolescencja – od 13 do 18 r.ż. – konflikt: tożsamość-rozproszenie tożsamości, osiągnięcie odpowiedzi na pytanie „kim jestem?” i „kim mogę być?” oraz wierność sobie, Wczesna dorosłość – od 19 do 25 r.ż. – konflikt: intymność-izolacja, osiągnięcie zdolności do miłości bez utraty poczucia własnej tożsamości opracowanie Urszula Sierżant

34 Teoria psychoanalityczna Erika Eriksona Dorosłość – od 26 do 40 r.ż. – konflikt: generatywność-stagnacja, potrzeba opiekowania się młodymi ludźmi i troska o los młodszej generacji, Dojrzałość – powyżej 41 r.ż. – konflikt: integralność ego-rozpacz, osiągnięcie mądrości życiowej w wyniku pozytywnego bilansu życia. opracowanie Urszula Sierżant

35 Teoria poznawczo-rozwojowa Jeana Piageta Według tej teorii, istotą rozwoju psychicznego jest rekonstrukcja i reintegracja struktur poznawczych. Mechanizmem tak rozumianego rozwoju jest dążenie systemu poznawczego do zrównoważenia, u którego podstaw leżą dwa, powiązane ze sobą, procesy – asymilacja i akomodacja. opracowanie Urszula Sierżant

36 Teoria poznawczo-rozwojowa Jeana Piageta Asymilacja – włączanie struktur zewnętrznych do już ukształtowanych struktur poznawczych. Akomodacja – proces polegający na dostosowaniu struktur wewnętrznych do struktur asymilowanych, w wyniku czego dochodzi do ich przekształceń. opracowanie Urszula Sierżant

37 Teoria poznawczo-rozwojowa Jeana Piageta Równowaga między asymilacją a akomodacją oznacza adaptację, czyli stan równowagi. opracowanie Urszula Sierżant

38 Teoria poznawczo-rozwojowa Jeana Piageta Stadia rozwoju poznawczego: Inteligencja sensomotoryczna – od 0 do 2 r.ż. – ćwiczenie ruchów i manipulacji podtrzymujących lub powtarzających interesujące dziecko doznania (główne osiągnięcie – stałość przedmiotu), opracowanie Urszula Sierżant

39 Teoria poznawczo-rozwojowa Jeana Piageta Inteligencja przedoperacyjna – od 2 do 6 r.ż. – celowe eksperymentowanie na przedmiotach, coraz bardziej świadome planowanie działań oparte na reprezentacjach przedmiotów (główne osiągnięcia – czynności symboliczne wraz z mową, zdolność do zachowywania stałości cech takich jak barwa, kształt a także rozumowanie transdukcyjne), opracowanie Urszula Sierżant

40 Teoria poznawczo-rozwojowa Jeana Piageta Operacje konkretne – od 6 do 12 r.ż. – coraz bardziej odwracalne manipulacje na reprezentacjach konkretnych przedmiotów, decentracja umożliwiająca uwzględnienie w rozważaniach wielu własności przedmiotu w tym samym czasie (główne osiągnięcia – zdolność do zachowania ilości, np.. masy, czy objętości, a także rozumowanie sylogistyczne), opracowanie Urszula Sierżant

41 Teoria poznawczo-rozwojowa Jeana Piageta Operacje formalne – od 12 do 15 r.ż. – w pełni odwracalne operacje umysłowe (główne osiągnięcia – myślenie abstrakcyjne i hipotetyczno-dedukcyjne, rozumowanie logiczne, logika zdań). opracowanie Urszula Sierżant

42 Teorie typu B – modele cykliczne Brak ukierunkowania na osiąganie coraz bardziej złożonych stanów umysłu, Rozwój jako cykl zmian stadialnych, wyznaczanych zmianami fizjologicznymi (dojrzewanie płciowe, menopauza). opracowanie Urszula Sierżant

43 Teorie typu B – modele cykliczne Proces rozwoju rozumiany jest jako cykl równowartościowych zmian stadialnych: pojawienie się określonej zmiany, specyficznej dla danego odcinka cyklu, jest tak samo konieczne lub ważne jak inna zmiana, specyficzna dla innego stadium. opracowanie Urszula Sierżant

44 Stadia rozwoju moralnego – teoria L. Kohlberga I Poziom moralności przedkonwencjonalnej Moralność unikania kary – podmiot uzasadnia sądy z punktu widzenia irracjonalnego strachu przed karą. Moralność własnego interesu – podmiot uzasadnia sądy z punktu widzenia nagród i przewidywanych korzyści osobistych. opracowanie Urszula Sierżant

45 Stadia rozwoju moralnego – teoria L. Kohlberga II Poziom moralności konwencjonalnej Moralność harmonii interpersonalnej – podmiot uzasadnia sądy z punktu widzenia przewidywanego braku aprobaty ze strony osób pozostających w bezpośrednich relacjach oraz na podstawie wyobrażeń o „znaczących” i „grzecznych” osobach. opracowanie Urszula Sierżant

46 Stadia rozwoju moralnego – teoria L. Kohlberga Morlaność prawa i porządku – podmiot uzasadnia sądy z punktu widzenia uznanych autorytetów, obowiązujących norm i pełnionych ról społecznych. opracowanie Urszula Sierżant

47 Stadia rozwoju moralnego – teoria L. Kohlberga III Poziom moralności pokonwencjonalnej Moralność umowy społecznej – podmiot uzasadnia sądy z punktu widzenia ogólnych norm, które są uznane i zweryfikowane przez ogół członków społeczeństwa przy uwzględnieniu relatywnej wartości osobistych opinii jednostki. opracowanie Urszula Sierżant

48 Stadia rozwoju moralnego – teoria L. Kohlberga Moralność uniwersalnych zasad etycznych – podmiot uzasadnia sądy z punktu widzenia ustalonych i uogólnionych przez siebie zasad etycznych. opracowanie Urszula Sierżant

49 Teorie typu C – modele sekwencyjne Odrzucenie pojęcia stadiów rozwojowych, Przyjęcie koncepcji rozwoju jako ukierunkowanych zmian strukturalnych (jakościowych). opracowanie Urszula Sierżant

50 Teorie typu C – modele sekwencyjne Zmiany rozwojowe tworzą nie tyle sekwencję stadiów związanych z wiekiem, ile sekwencję stopniowych przekształceń związanych głównie z doświadczeniem człowieka. Rozwój traktowany jest w tych teoriach jako zależna od doświadczenia indywidualnego sekwencja stopniowych przekształceń jakościowych struktury psychicznej. opracowanie Urszula Sierżant

51 Humanistyczna teoria Abrahama Maslowa Maslow przyjmuje, że człowiek rodzi się z wrodzonym planem kształcenia się i motywacji, czy też potrzeb tworzących hierarchię. Zaspokojenie potrzeb podstawowych pozwala na próby zaspokojenia potrzeb wyższych. opracowanie Urszula Sierżant

52 Humanistyczna teoria Abrahama Maslowa Maslow wyróżnia dwa typy motywacji: Motywacja niedoboru – wynika z niedoboru trzech pierwszych kategorii potrzeb, Motywacja wzrostu – obecna na poziomie dwóch ostatnich potrzeb. opracowanie Urszula Sierżant

53 Humanistyczna teoria Abrahama Maslowa Potrzeby: Fizjologiczne (głód, pragnienie, potrzeba snu, oddychanie), Bezpieczeństwa (pewność jutra, stabilność, wolność od strachu), Przynależności i miłości (czułość, bycie z innymi), opracowanie Urszula Sierżant

54 Humanistyczna teoria Abrahama Maslowa Szacunku (osiągnięć, uznania, szacunku do siebie), Samorealizacji (realizowanie swoich możliwości, samorozwój). opracowanie Urszula Sierżant

55 Teorie typu D – modele liniowe Odrzucenie koncepcji zmian stadialnych i jakościowych w rozwoju człowieka, Zmiany mają charakter ciągłych zmian ilościowych. opracowanie Urszula Sierżant

56 Teorie typu D – modele liniowe Rozwój rozpatrywany jest liniowo jako ciągły proces nabywania/kumulowania doświadczeń i/lub radzenia sobie z nimi, podporządkowany stale tym samym prawom uczenia się lub regułom przystosowania się do otoczenia, niezależnie od wieku i treści doświadczeń. opracowanie Urszula Sierżant

57 Teoria społecznego uczenia się Alberta Bandury Założenie, że człowiek, a szczególnie dziecko, uczy się za pomocą imitowania zachowań innych. I tak, Bandura wyróżnił trzy rezultaty uczenia się przez imitowanie: Efekt facylitacji, Wzmocnienia zastępcze, hamujące lub odhamowujące reakcję, Uczenie się obserwacyjne. opracowanie Urszula Sierżant

58 Psychologia kliniczna jest działem psychologii stosowanej zajmującym się profilaktyką, diagnostyką i terapią zaburzeń psychicznych oraz zaburzeń zachowania, czyli zaburzeniami w regulacji stosunków człowieka z jego otoczeniem. opracowanie Urszula Sierżant

59 Typy zaburzeń osobowości OSOBOWOŚĆ PARANOICZNA- charakteryzuje się występowaniem uporczywej nieufności i podejrzliwości wobec innych osób, motywy działania innych osób interpretowane są jako nieżyczliwe. opracowanie Urszula Sierżant

60 Typy zaburzeń osobowości OSOBOWOŚĆ SCHIZOIDALNA- trwałe odosobnienie jednostki od środowiska społecznego oraz ograniczenie zakresu wyrażania uczuć, brak motywacji i zadowolenia z bliskich kontaktów międzyludzkich, wybieranie samotnych form aktywności, chłód emocjonalny opracowanie Urszula Sierżant

61 Typy zaburzeń osobowości OSOBOWOŚĆ ANTYSPOŁECZNA (DYSSOCJALNA)- zaburzenie to pojawia się przed 15 r.ż., lekceważy i gwałci prawa innych ludzi oraz rozbieżność między zachowaniem a obowiązującymi normami społecznymi, opracowanie Urszula Sierżant

62 Typy zaburzeń osobowości OSOBOŚĆ TYPU BORDERLINE- chwiejna emocjonalnie, pograniczna, niestabilność w reakcjach interpersonalnych w zakresie własnej osoby, nadmierna impulsywność, niestabilna emocjonalnie, ograniczona zdolność planowania przyszłości, mała odporność na krytykę. opracowanie Urszula Sierżant

63 Typy zaburzeń osobowości OSOBOWOŚĆ HISTRIONICZNA (HISTERYCZNA)- typowa dla osób skłonnych do nadmiernych reakcji emocjonalnych i zwracania na siebie uwagi, cechują ją egocentryzm i manipulowanie innymi dla osiągnięcia własnych celów. opracowanie Urszula Sierżant

64 Typy zaburzeń osobowości OSOBOWOŚĆ NARCYSTYCZNA- stale utrzymująca się zawyżona samoocena, potrzeba doznawania podziwu, niezdolność do empatii, potrzeba bycia podziwianym, wyolbrzymione poczucie ważności bez racjonalnych powodów, poczucie bycia uprzywilejowanym, okazywanie arogancji i wyniosłości w zachowaniach. opracowanie Urszula Sierżant

65 Typy zaburzeń osobowości OSOBOWOŚĆ ANANKASTYCZNA ( OBSESYJNO- KOMPULSYJNA) – ciągłe zajmowanie się porządkiem, perfekcjonizm, narzucanie kontroli sobie i innym kosztem układności, otwartości czy wydajności, opracowanie Urszula Sierżant

66 UPOŚLEDZENIE UMYSŁOWE Opierając się na teście Wekslera wyróżniamy stopnie upośledzenia: stopień lekki 50-70 pkt. stopień umiarkowany 35 do 49 pkt. stopień znaczny 24-34 pkt. stopień głęboki 20 pkt opracowanie Urszula Sierżant

67 Dziękuję za uwagę opracowanie Urszula Sierżant

68 BIURO PROJEKTU Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli ul. Gen. J. Sowińskiego 68, p. 35 70-236 Szczecin tel.: 091/435 06 29 e-mail: biuro@nauczyciele.org.plbiuro@nauczyciele.org.pl www.nauczyciele.org.pl


Pobierz ppt "Projekt systemowy współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013,"

Podobne prezentacje


Reklamy Google