Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Rozpocznij studia doktoranckie na Wydziale Lekarskim Mgr Bartłomiej Jałocha Lek. Anna Krztoń-Królewiecka.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Rozpocznij studia doktoranckie na Wydziale Lekarskim Mgr Bartłomiej Jałocha Lek. Anna Krztoń-Królewiecka."— Zapis prezentacji:

1 Rozpocznij studia doktoranckie na Wydziale Lekarskim Mgr Bartłomiej Jałocha Lek. Anna Krztoń-Królewiecka

2 Rozpocznij studia doktoranckie na Wydziale Lekarskim Mgr Bartłomiej Jałocha Lek. Anna Krztoń-Królewiecka www.erk.uj.edu.pl

3 Rozpocznij studia doktoranckie na Wydziale Lekarskim

4 Kryteria formalne posiadanie na dyplomie ukończenia studiów oceny co najmniej plus dostatecznej uzyskanie zgody od samodzielnego pracownika nauki na pełnienie funkcji opiekuna naukowego złożenie projektu badawczego z zakresu nauk o zdrowiu lub nauk medycznych posiadanie prawa wykonywania zawodu lub przedstawienie zaświadczenia o ukończeniu stażu podyplomowego i oświadczenie o przystąpieniu do LEK/LDEK

5 Wymagane dokumenty podanie ERK kserokopia dyplomu ukończenia studiów opinia samodzielnego pracownika nauki zgoda opiekuna naukowego życiorys zgoda kierownika jednostki zgoda zakładu opieki zdrowotnej na zatrudnienie prawo wykonywania zawodu osiągnięcia naukowe ewentualne tłumaczenia dokumentów

6 Kwalifikacje Ocena projektu badawczego (0 – 15 pkt.) Osoby, które uzyskał 0 punktów nie biorą w dalszej części kwalifikacji Średnia ocen ze studiów przeliczona na punkty (max. 25 pkt.) Rozmowa kwalifikacyjna (0 – 10 pkt.) Oceniany jest poziom przygotowania kandydata do realizacji złożonego projektu badawczego

7 Kwalifikacje Osiągnięcia naukowe (0 – 20 pkt.) - Wystąpienia zjazdowe pierwszego lub drugiego autorstwa: zagraniczne 3 pkt., krajowe 2 pkt., plakatowe 1 pkt. - prace opublikowane lub przyjęte do druku: Medline 5 pkt., KBN/MNiSW 3 pkt., inne 1 pkt., popularnonaukowe 0,5 pkt. - praca w kole naukowym przez co najmniej 2 lata 1 pkt. - nagrody uzyskane na konferencjach 1 pkt.

8 Kwalifikacje - szkolenia potwierdzone certyfikatem: krajowe 1 pkt., zagraniczne 2 pkt. np.kursy statystyczne, szkolenia z metodologii badań naukowych - staże trwające co najmniej 4 tygodnie: krajowe 3 pkt., zagraniczne 4 pkt. Nie dotyczy wyjazdów w ramach programu studiów jak np. SOCRATES-Erasmus

9 Studia - 4-letni program, możliwa wcześniejsza obrona Program koncentruje się na rozwijaniu umiejętności związanych z prowadzeniem badań naukowych (zagadnienia związane z metodami statystycznymi, bioetyką, GCP oraz metodyką pozyskiwania środków) oraz prowadzeniem zajęć dydaktycznych - zajęcia nie częściej niż dwa razy w tygodniu - konferencja doktorantów - legitymacja, ubezpieczenie zdrowotne, dostęp do biblioteki - pomoc materialna oraz stypendia doktoranckie

10 Towarzystwo Doktorantów UJ - reprezentowanie i obrona praw doktorantów oraz organizacja wzajemnej pomocy - szkolenia oprogramowanie statystyczne, ABC Doktoranta, rozwijanie przedsiębiorczości i umiejętności dydaktycznych, - salony naukowe popularyzacja badań młodych naukowców oraz kształtowanie umiejętności związanych z wystąpieniami - konkursy na dofinansowanie badań naukowych - imprezy i wyjazdy integracyjne, karty MultiSport

11 Studia doktoranckie - czy warto? Zalety Droga do kariery naukowej Zasady otwarcia przewodu Motywacja Przygotowanie badawcze Przygotowanie dydaktyczne Droga do specjalizacji Status doktoranta- przywileje Możliwości uzyskania finansowania Wady Obciążenie czasowe

12 Stypendia z CMUJ Stypendium doktoranckie: –70% najlepszych doktorantów Dotacja podmiotowa na dofinansowanie działalności projakościowej –30% najlepszych doktorantów Stypendium dla najlepszych doktorantów –15% najlepszych doktorantów Stypendium socjalne –Na podstawie dochodu na członka rodziny

13 Fundusze własne UJ Fundusz im. Florentyny Kogutowskiej- przeznaczony dla doktorantów UJ, których zainteresowania naukowe wymagają przeprowadzenia badań za granicą w związku z przygotowywaną przez nich rozprawą doktorską Fundusz im. Adama Krzyżanowskiego- ma wspierać najzdolniejszych doktorantów z otwartym przewodem doktorskim Fundusz Królowej Jadwigi –dla pracowników naukowych oraz doktorantów pochodzących z krajów Europy Środkowej i Wschodniej, krajów byłego Związku Radzieckiego oraz krajów bałkańskich, którzy w Krakowie realizować będą swoje projekty naukowo-badawcze Stypendium im. Józefa Dietla - przeznaczony dla doktorantów z krajów Europy Wschodniej, specjalizujących się w zakresie nauk medycznych

14 http://www.bi.uj.edu.pl/wlasne-fundusze-stypendialne

15 Dotacja statutowa dla doktorantów Ustawa z 30 kwietnia 2010 o zasadach finansowania nauki (Dz.U. z 2010 nr 96 poz. 615) zagwarantowała środki na wsparcie prowadzenia badań lub prac rozwojowych służących rozwojowi młodych naukowców (pracownicy Uniwersytetu do 35. roku życia) oraz uczestników studiów doktoranckich. Środki te jednostki uczelni muszą rozdysponować w trybie konkursowym (Art. 18, pkt. 1, ust 1)).

16 Narodowe centrum nauki NCN PRELUDIUM – konkurs na projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową nieposiadające stopnia naukowego doktora. Obejmuje badania podstawowe, czyli oryginalne prace badawcze eksperymentalne lub teoretyczne podejmowane przede wszystkim w celu zdobywania nowej wiedzy o podstawach zjawisk i obserwowalnych faktów bez nastawienia na bezpośrednie praktyczne zastosowanie lub użytkowanie. Wysokość finansowania nie może przekraczać: –50 tys. zł dla projektów, których okres realizacji wynosi 12 miesięcy; –100 tys. zł dla projektów, których okres realizacji wynosi 24 miesiące; –150 tys. zł dla projektów, których okres realizacji wynosi 36 miesięcy. Liczba osób zaangażowanych w realizację projektu nie może przekraczać trzech osób, wśród których może być tylko jeden pracownik naukowy posiadający stopień naukowy doktora habilitowanego lub tytuł naukowy, będący opiekunem naukowym lub promotorem.

17 http://www.ncn.gov.pl/finansowanie-nauki/konkursy

18 Inne fundusze krajowe Fundacja na rzecz Nauki Polskiej – oferuje szereg programów wspierających naukowców – program START- skierowany bezpośrednio dla młodych naukowców http://www.fnp.org.pl/programy/aktualne_programy_fnp Doctus- Małopolski Fundusz Stypendialny

19 Zagraniczne programy stypendialne Międzynarodowe instytucje oraz zagraniczne rządy oferują niezliczoną ilość programów, z których część jest skierowana również do młodych naukowców. System Informacji Stypendialnej Skrzydlate Studia zajmuje się wyszukiwaniem i zarządzaniem ofertami stypendialnymi. http://skrzydlatestudia.pl/

20 Chcę zostać doktorantem… Działalność naukowa w trakcie studiów: praca w kole, wystąpienia na konferencjach, publikacje Wybór tematu pracy doktorskiej Kontakt z promotorem Projekt badawczy: –Wprowadzenie - uzasadnienie podjęcia badań –Cele badania, hipoteza badawcza –Materiały i metody –Czasowy plan badania –Oczekiwane rezultaty –Piśmiennictwo

21 DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ


Pobierz ppt "Rozpocznij studia doktoranckie na Wydziale Lekarskim Mgr Bartłomiej Jałocha Lek. Anna Krztoń-Królewiecka."

Podobne prezentacje


Reklamy Google