Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE NOWĄ FORMĄ ZDOBYWANIA KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH Opracowanie: Luiza Monika Truchel ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH im. Jana Ruszkowskiego.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE NOWĄ FORMĄ ZDOBYWANIA KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH Opracowanie: Luiza Monika Truchel ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH im. Jana Ruszkowskiego."— Zapis prezentacji:

1 KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE NOWĄ FORMĄ ZDOBYWANIA KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH Opracowanie: Luiza Monika Truchel ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH im. Jana Ruszkowskiego Pułtusk ul. Tysiąclecia 12 tel. sekretariat, faks ( 0-23 ) centrala ( 0-23 )

2 Kwalifikacyjne kursy zawodowe - KKZ Kwalifikacyjny kurs zawodowy to pozaszkolna forma kształcenia ustawicznego, której program nauczania uwzględnia podstawę programową kształcenia w zawodach w zakresie jednej kwalifikacji. Ukończenie umożliwia przystąpienie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w zakresie tej kwalifikacji. 2

3 Kwalifikacyjne kursy zawodowe - KKZ Kwalifikacyjne kursy zawodowe (KKZ) są ofertą kształcenia zawodowego dla osób dorosłych (ukończone 18 lat), które są absolwentami co najmniej szkoły podstawowej (także wcześniejszej 8-letniej szkoły podstawowej). Jest to oferta edukacyjna także dla osób, które ukończyły:  gimnazjum,  zasadniczą szkołę zawodową,  technikum,  liceum ogólnokształcące,  szkołę policealną,  wyższą uczelnię. 3

4 Kwalifikacyjne kursy zawodowe - KKZ Oferują absolwentom zasadniczych szkół zawodowych:  dalszą naukę w zakresie kwalifikacji, co daje możliwość uzyskania dyplomu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie na poziomie technikum, gdy osoba uzyska świadectwo ukończenia szkoły średniej,  krótszy okres kształcenia w nowym zawodzie, dalsza nauka w kwalifikacjach z zawodów pokrewnych, gdy potwierdzone już kwalifikacje (zasadnicza szkoła zawodowa) są wspólne dla innego zawodu/innych zawodów. 4

5 Kwalifikacyjne kursy zawodowe - KKZ Oferują absolwentom technikum:  zdobycie w krótszym czasie nowego zawodu w kwalifikacjach wyodrębnionych w zawodach pokrewnych, gdy potwierdzone wcześniej kwalifikacje są wspólne dla tego zawodu/tych zawodów. 5

6 Ukończenie kwalifikacyjnego kursu zawodowego daje możliwość:  uzyskania nowych kwalifikacji zawodowych,  zdobycia nowego zawodu,  zwiększa szanse przy poszukiwaniu zatrudnienia,  rozpoczęcia własnej działalności gospodarczej. 6

7 Forma kształcenia na kwalifikacyjnych kursach zawodowych  Kształcenie stacjonarne - (co najmniej przez trzy dni w tygodniu)  Kształcenie zaoczne - (co najmniej raz na dwa tygodnie przez dwa dni).  Kwalifikacyjne kursy zawodowe mogą być także organizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, z wyłączeniem zajęć praktycznych i laboratoryjnych. 7

8 Uzyskanie świadectwa potwierdzającego kwalifikacje zawodowe Osoba, która przystąpiła do egzaminu zawodowego, zda ten egzamin,  jeżeli uzyska: z części pisemnej co najmniej 50% punktów możliwych do uzyskania, oraz  z części praktycznej co najmniej 75% punktów możliwych do uzyskania. Osoba, która zdała obie części egzaminu otrzymuje świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie. 8

9 Uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe Dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe otrzymuje osoba, która:  uzyskała świadectwa potwierdzające wszystkie kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie oraz  ma udokumentowany poziomu wykształcenia ogólnego wymagany dla danego zawodu. 9

10 KKZ w ZSZ im. J. Ruszkowskiego Informacje o Kursie:  Kwalifikacyjny kurs zawodowy, zwany dalej „kursem”, jest jedną z podstawowych form działalności dydaktyczno-wychowawczej Zespołu Szkół Zawodowych im. Jana Ruszkowskiego w Pułtusku. Jest to pozaszkolna forma kształcenia ustawicznego, której ukończenie umożliwia przystąpienie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zakresie kwalifikacji, której kurs dotyczy.  Kurs prowadzony jest według programu nauczania, uwzględniającego podstawę programową kształcenia w zawodach w zakresie jednej kwalifikacji.  Organizatorem kursu jest Zespół Szkół Zawodowych im. Jana Ruszkowskiego w Pułtusku.  Zajęcia prowadzone w ramach kursu są bezpłatne.  W Zespole Szkół Zawodowych im. Jana Ruszkowskiego w Pułtusku prowadzony jest kwalifikacyjny kurs zawodowy w zakresie zgodnym ze szkolną ofertą kształcenia, tzn. w zawodzie: stolarz – kwalifikacja A.13 Wytwarzanie wyrobów stolarskich 10

11 Organizacja kwalifikacyjnego kursu zawodowego 1. Kwalifikacyjny kurs zawodowy jest zorganizowany w formie zaocznej. 2. Zajęcia na kursie odbywają się raz na dwa tygodnie – w soboty i niedziele. Zajęcia rozpoczynają się od godziny Godzina lekcyjna trwa 45 minut. 4. Zajęcia praktyczne, laboratoryjne i praktyki zawodowe organizowane są w blokach od 3 do 8 godzin. 5. Kształcenie praktyczne odbywa się w pracowniach kształcenia zawodowego oraz u pracodawcy – Firma „MARDOM”. 6. Teoretyczne zajęcia zawodowe odbywają się w salach dydaktycznych Zespołu Szkół Zawodowych im. Jana Ruszkowskiego w Pułtusku. KKZ w ZSZ im. J. Ruszkowskiego 11

12 Termin rozpoczęcia i zakończenia kursu:  Czas trwania kursu – 3 semestry (lub 2 semestry wg ustaleń z pracodawcą)  Termin rozpoczęcia kursu – wrzesień 2016 r.  Termin zakończenia kursu – styczeń 2018 r. Liczba godzin:  liczba godzin przeznaczona na kształcenie umiejętności wspólnych dla wszystkich zawodów oraz PKZ – 165 godz.  liczba godzin przeznaczona na kształcenie właściwe dla kwalifikacji A.13 – 520 godz. KKZ w ZSZ im. J. Ruszkowskiego 12

13 KKZ w ZSZ im. J. Ruszkowskiego Lp.Rodzaj czynności Termin w postępowaniu rekrutacyjnym Termin w postępowaniu uzupełniającym 1 Złożenie podania o podjęcie nauki na kwalifikacyjnym kursie zawodowym 1 czerwca - 28 czerwca 2016 r. 14 – 18 lipca 2016 r. 2 Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie na kurs. do 1 lipca 2016 r.do 21 lipca 2016 r. 3 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych 4 lipca 2016 r.9 sierpnia 2016 r. 4 Potwierdzenie przez kandydata woli przyjęcia oraz dostarczenie zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu. do 12 lipca 2016 r.do 17 sierpnia 2016 r Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2016/2017 naboru na kwalifikacyjny kurs zawodowy 13

14 Warunki zaliczenia kursu  Podstawą klasyfikowania słuchacza kwalifikacyjnego kursu zawodowego są oceny końcowe, wystawiane z ocen cząstkowych z poszczególnych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania.  Słuchacz, który otrzymał ze wszystkich zajęć edukacyjnych pozytywne oceny oraz uczęszczał na obowiązkowe konsultacje, przewidziane w szkolnym planie nauczania, w wymiarze co najmniej 50% czasu przeznaczonego na konsultacje z każdego przedmiotu, kończy kurs i otrzymuje zaświadczenie o jego ukończeniu.  Słuchacz, który nie otrzyma ocen pozytywnych ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych, nie otrzymuje świadectwa ukończenia kwalifikacyjnego kursu zawodowego i nie może przystąpić do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe. KKZ w ZSZ im. J. Ruszkowskiego 14

15 Powiązanie zawodu Stolarz z innymi zawodami KKZ w ZSZ im. J. Ruszkowskiego Kwalifikacja Symbol zawodu NazwaElementy wspólne A.13.Wytwarzanie wyrobów stolarskich Stolarz PKZ(A.g) Cieśla Tapicer Koszykarz-plecionkarz A.50. Organizacja i prowadzenie procesów przetwarzania drewna Technik technologii drewna Stolarz może podnosić swoje kwalifikacje, uzupełniając kwalifikację A.50. Organizacja i prowadzenie procesów przetwarzania drewna oraz wykształcenie średnie i uzyskując dyplom technika technologii drewna 15

16 Szczegółowe cele kształcenia: Absolwent kursu kwalifikacyjnego kształcącego w zawodzie stolarz kwalifikacja A.13 powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:  wykonywania wyrobów z drewna i tworzyw drzewnych,  wykonywania prac związanych z obsługą oraz konserwacją maszyn i urządzeń, stosowanych w stolarstwie,  wykonywania napraw, renowacji i konserwacji wyrobów stolarskich. Do wykonywania zadań zawodowych niezbędne jest osiągnięcie efektów kształcenia określonych w podstawie programowej kształcenia w zawodzie stolarz:  efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów (BHP, PDG, JOZ);  efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru administracyjno- usługowego stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie PKZ(A.g);  efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie Wytwarzanie wyrobów stolarskich (A.13.). KKZ w ZSZ im. J. Ruszkowskiego 16

17 Plan nauczania dla zawodu KKZ w ZSZ im. J. Ruszkowskiego Lp.Efekty kształcenia z podstawy programowejBlok tematyczny Liczba godzin SEMESTR IIIIII 1 Efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów (BHP, PDG, JOZ, KPS, OMZ); (60h) Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej (PDG) Podstawy BHP Język obcy zawodowy w przemyśle drzewnym Efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru budowlanego, stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie lub grupie zawodów PKZ(A.g) (105 h) Rysunek zawodowy w stolarstwie Materiałoznawstwo drzewne Razem liczba godzin przeznaczona na kształcenie umiejętności wspólnych dla wszystkich zawodów oraz PKZ Efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji A.13 (520h) Kształcenie teoretyczne Technologia wyrobów stolarskich Kształcenie praktyczne Wytwarzanie wyrobów stolarskich Razem liczba godzin przeznaczona na kształcenie właściwe dla kwalifikacji A Łączna liczba godzin kwalifikacyjnego kursu zawodowego

18 Przydatne linki:   https://men.gov.pl/pl/ksztalcenie-zawodowe/ksztalcenie- doroslych  zawodowe   18

19 Zespół Szkół Zawodowych im. Jana Ruszkowskiego 06 – 100 Pułtusk, ul. Tysiąclecia 12 tel. (023) Sekretariat czynny w godzinach: Wszelkie pytania proszę kierować pod adres . Dzi ę kuj ę za uwag ę 19


Pobierz ppt "KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE NOWĄ FORMĄ ZDOBYWANIA KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH Opracowanie: Luiza Monika Truchel ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH im. Jana Ruszkowskiego."

Podobne prezentacje


Reklamy Google