Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Programy, staże, stypendia naukowe dla studentów i doktorantów Wydziału Prawa i Administracji Biuro ds. Badań Naukowych Centrum Badań Naukowych i Współpracy.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Programy, staże, stypendia naukowe dla studentów i doktorantów Wydziału Prawa i Administracji Biuro ds. Badań Naukowych Centrum Badań Naukowych i Współpracy."— Zapis prezentacji:

1 Programy, staże, stypendia naukowe dla studentów i doktorantów Wydziału Prawa i Administracji Biuro ds. Badań Naukowych Centrum Badań Naukowych i Współpracy Międzynarodowej Lublin, 16.01.2014

2 Projekty badawcze:  Diamentowy Grant  Generacja Przyszłości  Preludium  Iuventus Plus Stypendia i staże zagraniczne:  Etiuda  Mobilność Plus Stypendia:  z programu Start  z Miejskiego programu stypendialnego  z Urzędu Marszałkowskiego województwa lubelskiego  Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia PLAN PREZENTACJI

3 PROJEKTY BADAWCZE

4 www.umcs.lublin.pl DIAMENTOWY GRANT finansowanie badań naukowych prowadzonych przez wybitnie uzdolnionych studentów lub absolwentów, określonych w projekcie badawczym adresaci konkursu: 1)studenci studiów jednolitych magisterskich lub odpowiednich, którzy ukończyli III lub IV (w przypadku studiów 6-letnich) rok studiów w roku ogłoszenia konkursu i kontynuują naukę, 2)absolwenci studiów pierwszego stopnia (licencjackich), którzy otrzymali tytuł zawodowy licencjata w roku ogłoszenia konkursu, 3)studenci studiów inżynierskich, kończących studia w semestrze zimowym roku 2013/2014. adresaci muszą spełniać następujące warunki: 1)nie posiadają tytułu zawodowego magistra lub jego odpowiednika, 2)posiadają udokumentowaną znajomość co najmniej jednego języka obcego na poziomie nie niższym niż B2, 3)prowadzą zaawansowane badania naukowe i posiadają osiągnięcia naukowe, lub w przypadku kierunków studiów artystycznych posiadają osiągnięcia artystyczne.

5 www.umcs.lublin.pl DIAMENTOWY GRANT składanie wniosków odbywa się poprzez system OSF: www.osf.opi.org.pl zakończenie naboru: 30 stycznia 2014 roku wnioskodawcy zobowiązani są do wysłania wersji elektronicznej i papierowej wniosku wraz z wymaganymi załącznikami; wersja papierowa powinna być podpisana przez osobę/osoby upoważnione do reprezentowania Uczelni oraz osobę prowadzącą badania w ramach Programu okres realizacji projektu: maks. 4 lata, koszt realizacji projektu: maks. 200 000 zł Środki finansowe przyznane na realizację projektu mogą być przeznaczone na wynagrodzenie wybitnie uzdolnionego absolwenta lub studenta oraz personelu pomocniczego niezbędnego do realizacji projektu, przy czym miesięczne wynagrodzenie wypłacane wybitnie uzdolnionemu studentowi lub absolwentowi realizującemu badania naukowe w ramach programu „Diamentowy Grant” nie może być niższe niż 2500 zł. Koszty pośrednie realizacji projektu nie mogą być wyższe niż 10% kosztów ogółem.

6 www.umcs.lublin.pl DIAMENTOWY GRANT kryteria oceny wniosków: 1)wartość naukowa projektu: ocena od 0 do 40 pkt; 2)wybitne osiągnięcia naukowe lub artystyczne: ocena od 0 do 50 pkt, w tym: autorstwo lub współautorstwo publikacji naukowych w recenzowanych czasopismach naukowych o zasięgu co najmniej krajowym, publikacje naukowe w formie monografii naukowej, udział w projektach lub grantach badawczych, autorstwo lub współautorstwo patentu lub wzoru użytkowego, wystąpienia na konferencjach naukowych, nagrody i wyróżnienia w konkursach o zasięgu międzynarodowym, aktywny udział w pracach w kole naukowym, udział w programach międzynarodowych realizowanych w ramach międzynarodowej współpracy naukowej lub dydaktycznej między uczelniami, udział w praktykach zagranicznych; 3) zasadność planowanych kosztów projektu badawczego w stosunku do przedmiotu i zakresu badań: ocena od 0 do 5 pkt; 4) możliwość wykonania projektu, w tym dorobek naukowy i kwalifikacje wykonawców oraz wyposażenie Wnioskodawcy: ocena od 0 do 5 pkt.

7 www.umcs.lublin.pl DIAMENTOWY GRANT wymagane załączniki: 1) kopia dyplomu ukończenia studiów I stopnia w roku ogłoszenia konkursu lub zaświadczenie z uczelni, potwierdzające ukończenie III lub IV roku jednolitych studiów magisterskich, w roku ogłoszenia konkursu. W przypadku studentów studiów inżynierskich, kończących studia w semestrze zimowym 2013/2014 kopię dyplomu ukończenia studiów należy przesłać do końca marca 2014 r. 2) dokumenty potwierdzające osiągnięcia naukowe lub osiągnięcia artystyczne 3) potwierdzenie znajomości co najmniej jednego języka obcego, na poziomie nie niższym niż B2 (certyfikat lub oświadczenie poświadczone przez lektora) 4) opinia opiekuna naukowego, promotora lub promotora pomocniczego o przebiegu badań naukowych dotychczas prowadzonych 5) ankieta dorobku naukowego opiekuna naukowego, promotora lub promotora pomocniczego (ankieta obejmuje okres ostatnich 4 lat) 6) oświadczenie studenta/absolwenta poświadczone przez Wnioskodawcę (Uczelnię), że student/absolwent nie posiada tytułu zawodowego magister lub jego odpowiednika

8 www.umcs.lublin.pl GENERACJA PRZYSZŁOŚCI wsparcie wybitnie uzdolnionych studentów w rozwoju ich aktywności, poprzez wspieranie ich uczestnictwa w międzynarodowych konkursach lub zawodach adresaci konkursu: nie ukończyli 25 lat; studiują na kierunku studiów należącym do jednego z poniższych obszarów wiedzy:  posiadają udokumentowaną znajomość co najmniej jednego języka obcego, na poziomie nie niższym niż B2;  posiadają opinię opiekuna naukowego lub opiekuna koła naukowego na temat dotychczasowej aktywności, zawierającą ocenę szans powodzenia planowanego przedsięwzięcia oraz informację na temat rangi konkursu w środowisku międzynarodowym. a) obszar nauk ścisłych,d) obszar nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych, b) obszar nauk przyrodniczych,e) obszar nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej c) obszar nauk technicznych,f) obszar nauk społecznych;

9 www.umcs.lublin.pl GENERACJA PRZYSZŁOŚCI składanie wniosków odbywa się poprzez system ePUAP obecnie nabór nie jest prowadzony okres realizacji projektu: maks. 2 lata koszt realizacji projektu: maks. 100 000 zł dla projektów realizowanych samodzielnie lub maks. 500 000 zł dla projektów realizowanych w zespołach A. Wydatki kwalifikowalne studenta (zgodne z przepisami wewnętrznymi uczelni): a) wydatki związane z podróżami, w tym m.in. koszt noclegu; b) opłaty za udział w konferencjach; c) zakup materiałów edukacyjno-dydaktycznych; d) zakup oprogramowania i licencji na oprogramowanie; e) zakup usług informatycznych; f) zakup sprzętu i drobnej aparatury naukowo-badawczej (wydatki na zakup sprzętu i drobnej aparatury naukowo-badawczej nie mogą przekroczyć 20% wartości projektu); g) wydatki związane z realizacją projektu poniesione na: nabycie dostępu do baz danych i innych odpłatnych źródeł informacji, nabycie profesjonalnych opracowań dotyczących trendów i charakterystyki rynku i badań oraz innych publikacji; h) wydatki na ochronę patentową i doradztwo w zakresie ochrony własności intelektualnej wraz z opłatami za pierwsze zgłoszenie patentowe będące bezpośrednim wynikiem realizowanego projektu; i) wydatki dla studentów niepełnosprawnych, ułatwiające im realizację zadań objętych programem. B. Wydatki kwalifikowalne podstawowej jednostki organizacyjnej uczelni, bezpośrednio związane z obsługą studenta, nie przekraczające 5% wartości projektu.

10 www.umcs.lublin.pl GENERACJA PRZYSZŁOŚCI wymagane załączniki: harmonogram wykonania projektu kosztorys projektu dokument potwierdzający umocowanie osoby składającej wniosek do wykonania tej czynności CV i list motywacyjny studenta dokumenty potwierdzające osiągnięcia studenta (a) udział w pracach uczelnianego koła naukowego lub aktywność indywidualna; (b) nagrody i wyróżnienia w konkursach i zawodach o zasięgu krajowym i międzynarodowym) potwierdzenie znajomości co najmniej jednego języka obcego, na poziomie nie niższym niż B2 (certyfikat lub oświadczenie poświadczone przez lektora); opinia opiekuna naukowego lub opiekuna koła naukowego o dotychczasowej aktywności studenta, zawierającą ocenę szans powodzenia planowanego przedsięwzięcia oraz informację na temat rangi konkursu w środowisku międzynarodowym; kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku studentów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w wyborze w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów.

11 www.umcs.lublin.pl PRELUDIUM konkurs na projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową nieposiadające stopnia naukowego doktora (kierownik projektu) projekt obejmuje badania podstawowe, czyli oryginalne prace badawcze eksperymentalne lub teoretyczne podejmowane przede wszystkim w celu zdobywania nowej wiedzy o podstawach zjawisk i obserwowalnych faktów bez nastawienia na bezpośrednie praktyczne zastosowanie lub użytkowanie liczba osób zaangażowanych w realizację projektu nie może przekraczać trzech osób, wśród których może być tylko jeden pracownik naukowy posiadający stopień naukowy doktora habilitowanego lub tytuł naukowy, będący opiekunem naukowym lub promotorem.

12 www.umcs.lublin.pl PRELUDIUM składanie wniosków odbywa się poprzez system OSF: www.osf.opi.org.pl przewidywany termin ogłoszenia następnego konkursu: 17 marca 2014 r. przewidywany termin zakończenia naboru: 16 czerwca 2014 r. wnioskodawcy zobowiązani są do wysłania wersji elektronicznej i papierowej wniosku wraz z wymaganymi załącznikami; wersja papierowa powinna być podpisana przez osobę/osoby upoważnione do reprezentowania Uczelni, osobę prowadzącą badania w ramach projektu oraz opiekuna naukowego okres realizacji projektu: 12-36 miesięcy wysokość finansowania: 50 tys. zł dla projektów, których okres realizacji wynosi 12 miesięcy; 100 tys. zł dla projektów, których okres realizacji wynosi 24 miesiące; 150 tys. zł dla projektów, których okres realizacji wynosi 36 miesięcy. zakup aparatury naukowo-badawczej w wysokości do 30% wysokości wnioskowanych środków na realizację projektu; koszty pośrednie nie mogą przekraczać 30% wnioskowanych kosztów bezpośrednich z wyłączeniem kosztów aparatury; beneficjentem środków finansowych przeznaczonych na realizację projektu nie może być opiekun naukowy lub promotor.

13 www.umcs.lublin.pl PRELUDIUM kryteria oceny wniosków: spełnianie kryterium badań podstawowych; osiągnięcia naukowe kierownika projektu (20% wartości oceny) oraz opiekuna naukowego (20% wartości oceny), w tym publikacje w renomowanych czasopismach naukowych; ocena merytoryczna projektu (40% wartości oceny):  poziom naukowy badań lub zadań przewidzianych do realizacji;  nowatorski charakter projektu;  wpływ realizacji projektu badawczego na rozwój dyscypliny naukowej oraz kariery naukowej kierownika projektu; zasadność planowanych kosztów w stosunku do przedmiotu i zakresu badań (10% wartości oceny); ocenę możliwości wykonania projektu (10 % wartości oceny);

14 www.umcs.lublin.pl IUVENTUS PLUS projekty badawcze młodych naukowców (do dnia składania wniosków nie ukończyli 35 roku życia), zakładające kontynuację badań, których wyniki zostały opublikowane albo przyjęte do publikacji w czasopismach ujętych w aktualnym wykazie "Journal Citation Reports" lub w wykazie "European Reference Index for the Humanities„ okres realizacji projektu: maks. 2 lata

15 www.umcs.lublin.pl IUVENTUS PLUS składanie wniosków odbywa się poprzez system OSF: www.osf.opi.org.pl obecnie nabór nie jest prowadzony do wniosku dołącza się kopie artykułów, opublikowanych w latach 2010-2012 w czasopismach naukowych znajdujących się w wykazie JCR lub ERIH albo dokumentów potwierdzających przyjęcie artykułów do druku, w których kierownik projektu występuje jako główny autor (z ogłoszenia MNiSW z dnia 21 września 2012 roku) kryteria oceny: 1) impact factor czasopism naukowych z listy JCR lub kategoria czasopisma na liście ERIH: 0-50 punktów; 2) wartość naukowa projektu: 0-20 punktów.

16 STYPENDIA I STAŻE ZAGRANICZNE

17 www.umcs.lublin.pl ETIUDA konkurs na stypendia doktorskie adresaci konkursu: osoby rozpoczynające karierę naukową nieposiadające stopnia naukowego doktora, które:  przygotowują rozprawę doktorską i mają wszczęty przewód doktorski w polskich jednostkach naukowych lub zobowiążą się do wszczęcia przewodu doktorskiego do dnia 30 czerwca 2014 r.  wykazują się sukcesami w dotychczasowej działalności naukowej  przygotowywana przez nie rozprawa doktorska odznacza się szczególną wartością naukową projekt obejmuje badania podstawowe, czyli oryginalne prace badawcze eksperymentalne lub teoretyczne podejmowane przede wszystkim w celu zdobywania nowej wiedzy o podstawach zjawisk i obserwowalnych faktów bez nastawienia na bezpośrednie praktyczne zastosowanie lub użytkowanie wnioskodawca musi zaplanować staż trwający od 3 do 6 miesięcy, w wybranym zagranicznym ośrodku naukowym

18 www.umcs.lublin.pl ETIUDA składanie wniosków odbywa się poprzez system OSF: www.osf.opi.org.pl obecny nabór wniosków zostanie zakończony 17 marca 2014 r. wnioskodawcy zobowiązani są do wysłania wersji elektronicznej i papierowej wniosku wraz z wymaganymi załącznikami; wersja papierowa powinna być podpisana przez osobę/osoby upoważnione do reprezentowania Wnioskodawcy oraz osobę prowadzącą badania w ramach projektu okres pobierania stypendium: maks. 12 miesięcy

19 www.umcs.lublin.pl ETIUDA zasady finansowania stypendysty: Stypendysta otrzymuje: stypendium naukowe w wysokości 3 000 zł miesięcznie na czas przygotowywania rozprawy doktorskiej (maks. 12 miesięcy) środki finansowe na pokrycie kosztów związanych z pobytem w zagranicznym ośrodku naukowym w zryczałtowanej kwocie w wysokości 9 000 zł miesięcznie, skorygowanej o procentowy wskaźnik korekcyjny dla danego kraju środki finansowe na pokrycie kosztów podróży do/z zadeklarowanego ośrodka naukowego, będącego miejscem stażu zagranicznego, w zryczałtowanej kwocie w wysokości od 1000 zł do 10 000 zł wymagane załączniki: uchwała rady jednostki organizacyjnej lub zaświadczenie o wszczęciu przewodu doktorskiego wnioskodawcy ubiegającego się o stypendium doktorskie (lub oświadczenie o zobowiązaniu do wszczęcia przewodu doktorskiego do dnia 30 czerwca 2014 r.) dokument (w języku angielskim) potwierdzający zgodę zagranicznego ośrodka naukowego na odbycie przez wnioskodawcę stażu.

20 www.umcs.lublin.pl ETIUDA 2 etapy oceny wniosków:  ocena merytoryczna wniosku;  rozmowa kwalifikacyjna przeprowadzana bezpośrednio z wnioskodawcą w języku polskim w siedzibie NCN (ocena prezentacji wniosku i ocena rozmowy na temat wniosku – po 50% wartości oceny) ocena merytoryczna: spełnienie przez prowadzone badania naukowe kryterium badań podstawowych osiągnięcia naukowe wnioskodawcy (40% wartości oceny), w tym publikacje w renomowanych wydawnictwach/czasopismach naukowych i wyróżnienia wynikające z prowadzenia badań naukowych, stypendia, nagrody oraz doświadczenie naukowe zdobyte poza macierzystą jednostką naukową w kraju lub za granicą, warsztaty i szkolenia naukowe, udział w projektach badawczych; ocena jakości planowanych badań, w tym poziom naukowy wykonywanych badań (30% wartości oceny); zasadność wyboru miejsca stażu zagranicznego (30% wartości oceny): ranga naukowa jednostki, w której będzie się odbywał staż; trafność wyboru jednostki naukowej; wpływ odbycia stażu na rozwój kariery naukowej wnioskodawcy.

21 www.umcs.lublin.pl MOBILNOŚĆ PLUS finansowanie zagranicznych pobytów uczestników programu, w celu udziału w badaniach naukowych lub pracach rozwojowych realizowanych w zagranicznych ośrodkach naukowych adresaci konkursu: młodzi naukowcy, którzy nie ukończyli 35. roku życia, w tym uczestnicy studiów doktoranckich kwota finansowania: 10 000 zł dla uczestnika programu, 2 000 zł dla współmałżonka i 1 000 zł dla dziecka uczestnika programu (stawki miesięczne) Środki mogą być wykorzystane na finansowanie trwającego od 6 do 36 miesięcy pobytu uczestnika programu w zagranicznym ośrodku naukowym, na podróże między miejscem zamieszkania uczestnika programu a miejscowością, w której znajduje się zagraniczny ośrodek, na finansowanie pobytu za granicą wraz z uczestnikiem programu małżonka i/lub niepełnoletnich dzieci oraz kosztów ich podróży. okres realizacji projektu: 6 do 36 miesięcy

22 www.umcs.lublin.pl MOBILNOŚĆ PLUS składanie wniosków odbywa się poprzez system ePUAP obecnie nabór nie jest prowadzony wymagane załączniki: 1) dokument potwierdzający zgodę zagranicznego ośrodka na udział w planowanych badaniach naukowych lub pracach rozwojowych kandydata na uczestnika programu 2) informację na temat dorobku naukowego przedstawiciela zagranicznego ośrodka pełniącego funkcję opiekuna wobec uczestnika programu z okresu ostatnich 5 lat 3) zaświadczenie o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę na czas określony lub nieokreślony/mianowania lub zaświadczenie o uczestnictwie w studiach doktoranckich 4) w przypadku uczestników studiów doktoranckich - opinię o kandydacie na uczestnika programu wydaną przez opiekuna naukowego lub promotora 5) w przypadku udziału kandydata na uczestnika w poprzedniej edycji programu – szczegółowy raport z efektów z udziału w poprzedniej edycji programu.

23 www.umcs.lublin.pl MOBILNOŚĆ PLUS kryteria oceny: wartość naukowa planowanych badań naukowych lub prac rozwojowych, ze szczególnym uwzględnieniem ich wpływu na rozwój nauki w danej dziedzinie lub możliwości praktycznego zastosowania ich wyników w kraju (30% wartości oceny); dotychczasowe osiągnięcia naukowe kandydata na uczestnika programu (30% wartości oceny); ranga naukowa zagranicznego ośrodka, w tym dorobek naukowy przedstawiciela tego ośrodka, pełniącego funkcję opiekuna wobec uczestnika programu, z okresu ostatnich 5 lat (25% wartości oceny); wpływ uczestnictwa w programie na dalszy rozwój naukowy uczestnika programu (15% wartości oceny).

24 STYPENDIA

25 www.umcs.lublin.pl PROGRAM START roczne stypendia dla wybitnych młodych uczonych na początku kariery naukowej posiadających udokumentowane osiągnięcia w swojej dziedzinie badań adresaci konkursu: Wybitni młodzi uczeni ze znaczącymi sukcesami w swojej dziedzinie nauki, którzy: nie przekroczyli wieku 30 lat w roku składania wniosku (lub 32 lat w przypadku kandydatów, którzy korzystali z urlopów wychowawczych /macierzyńskich), są pracownikami (ze stopniem naukowym magistra lub doktora) lub doktorantami w szkole wyższej lub innej krajowej instytucji, do której celów statutowych należy prowadzenie badań naukowych, mają dorobek udokumentowany publikacjami (artykuły w uznanych periodykach naukowych lub pozycje książkowe).

26 www.umcs.lublin.pl składanie wniosków odbywa się poprzez elektroniczny system składania wniosków FNP obecnie nabór nie jest prowadzony przewidywany termin ogłoszenia następnego naboru – jesień 2014 r. wysokość rocznego stypendium wynosi 28 000 zł (edycja 2014 r.) laureaci programu mają także możliwość otrzymania dodatkowego finansowania na wyjazd studyjny do maks. 2 ośrodków badawczych za granicą stypendia dla laureatów, którzy uzyskali najlepsze oceny w trzech obszarach dziedzinowych: nauk humanistycznych i społecznych, przyrodniczych i medycznych oraz ścisłych i technicznych PROGRAM START

27 www.umcs.lublin.pl wymagane załączniki: CV kandydata kserokopia dyplomu dokumentującego wyższe wykształcenie (poświadczona przez sekretariat) lista publikacji o zasięgu ogólnokrajowym lub międzynarodowym trzy publikacje, które kandydat uważa za najważniejsze w swoim dorobku naukowym opis dotychczasowej pracy naukowej opis planów naukowych na najbliższy rok opinię opiekuna naukowego lub kierownika zespołu badawczego, w którym pracuje kandydat kryteria oceny: głównym kryterium oceny jest naukowa jakość i oryginalność opublikowanego dorobku naukowego kandydatów PROGRAM START

28 www.umcs.lublin.pl MIEJSKI PROGRAM STYPENDIALNY stypendium dla studentów i doktorantów zamieszkałych na terenie Gminy Lublin STUDENCIDOKTORANCI Student studiów I lub II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich w trybie stacjonarnym Uczestnik stacjonarnych studiów doktoranckich W ostatnich 2 latach akademickich prowadził działalność naukową lub artystyczną mogącą przyczynić się do rozwoju Lublina i regionu lub wnieść znaczący wkład w rozwój nauki Zaliczył co najmniej drugi rok studiów I stopnia lub jednolitych studiów magisterskich albo jest studentem studiów II stopnia Zaliczył, co najmniej pierwszy rok studiów III stopnia W poprzednim roku akademickim uzyskał średnią ocen nie niższą niż 4,7 W poprzednim roku akademickim uzyskał średnią ocen nie niższą niż 4,9 oraz ma otwarty przewód doktorski; Nie przebywa na urlopie, z wyjątkiem urlopów naukowych i w ramach stypendiów zagranicznych.

29 www.umcs.lublin.pl MIEJSKI PROGRAM STYPENDIALNY Wnioski o przyznanie stypendium przyjmowane są do końca października każdego roku kryteria oceny merytorycznej: działalność naukowa lub artystyczna mogąca wnieść znaczący wkład w rozwój nauki - od 0 do 60 pkt., działalność naukowa lub artystyczna mogąca przyczynić się do rozwoju Lublina i regionu - od 0 do 40 pkt.

30 www.umcs.lublin.pl STYPENDIA MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO stypendia dla studentów zamieszkujących na terenie województwa lubelskiego adresaci konkursu: Studenci spełniający łącznie poniższe kryteria: zamieszkują w województwie lubelskim, w roku ubiegania się o stypendium nie ukończyli 26 roku życia, złożyli wniosek o przyznanie stypendium, w terminie wynikającym z regulaminu studiów uczelni zaliczyli drugi rok studiów I stopnia lub kontynuuje naukę na studiach II stopnia, rozpoczętych w terminie roku od ukończenia studiów pierwszego stopnia. uzyskali średnią ocen uprawniającą do ubiegania się o stypendium rektora dla najlepszych studentów na macierzystej uczelni, w ostatnim roku akademickim przed złożeniem wniosku o stypendium legitymowali się osiągnięciami co najmniej w trzech rodzajach działalności określonych w §5 Uchwały

31 www.umcs.lublin.pl STYPENDIA MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO rodzaje działalności określone w Uchwale Sejmiku: 1) praca w kole/towarzystwie naukowym/organizacji o charakterze naukowym zarejestrowanym w uczelni macierzystej (1-3 pkt.) 2) działalność popularnonaukowa (1-2 pkt.) 3) praca naukowo – badawcza (program, grant, projekt) prowadzona w uczelni macierzystej (2-3 pkt.) 4) praca naukowo - badawcza (program, grant, projekt) prowadzona poza uczelnią macierzystą (3-4 pkt.) 5) odbyte studia w ramach stypendium zagranicznego lub/i programów międzyuczelnianych (3 pkt.) 6) studia równoległe na dodatkowym kierunku (2-3 pkt.) 7) studia międzyobszarowe (1 pkt.) 8) publikacje naukowe (1-4 pkt.) 9) czynny udział w konferencji naukowej, seminarium naukowym (1-3 pkt.) 10) patenty, prawa ochronne na wzory użytkowe i znaki towarowe, prawa z rejestracji wzorów przemysłowych lub topografii układu scalonego oraz zgłoszenia wynalazków (4-8 pkt.) 11) osiągnięcia edukacyjne (1-3 pkt.) 12) osiągnięcia artystyczne (1-3 pkt.) 13) osiągnięcia sportowe (1-3 pkt.) 14) działalność/świadczenia w wolontariacie (1-3 pkt.)

32 www.umcs.lublin.pl STYPENDIA MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO termin składania wniosków: do 31 stycznia 2014 r. miejsce składania wniosków: Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie ul. Spokojna 4, 20-074 Lublin więcej informacji: lubelskie.pl > BIP > Załatwianie spraw > Stypendia

33 www.umcs.lublin.pl STYPENDIA MINISTRA za wybitne osiągnięcia dla studentów adresaci konkursu: Studenci szczególnie wyróżniający się w nauce (jest w grupie 5% najlepszych studentów na danym kierunku) lub posiadający wybitne osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe, którzy zaliczyli co najmniej 1 rok studiów przy ocenie wniosków o stypendium za wybitne osiągnięcia naukowe brane są pod uwagę następujące osiągnięcia: publikacje naukowe w recenzowanych czasopismach naukowych o zasięgu co najmniej krajowym lub publikacje naukowe w formie książki; udział w projektach badawczych prowadzonych przez uczelnię lub we współpracy z innymi ośrodkami akademickimi lub naukowymi; autorstwo lub współautorstwo patentu lub wzoru użytkowego; wystąpienia na konferencjach naukowych; nagrody i wyróżnienia w konkursach o zasięgu międzynarodowym.

34 www.umcs.lublin.pl STYPENDIA MINISTRA za wybitne osiągnięcia dla studentów wniosek o stypendium składa się kierownikowi podstawowej jednostki organizacyjnej uczelni (Dziekanowi) w terminie określonym przez Uczelnię przewidywany termin następnego naboru – wrzesień 2014 r. wniosek może uzyskać maksymalnie 100 pkt, z tego: a. 95 pkt – za wybitne osiągnięcia b. 5 pkt – za średnią ocen

35 www.umcs.lublin.pl Serdecznie dziękujemy za uwagę mgr inż. Beata Herbaczyńska mgr Joanna Górka Biuro ds. Badań Naukowych Pokój 1320 (Rektorat) Tel. 81 537 51 16


Pobierz ppt "Programy, staże, stypendia naukowe dla studentów i doktorantów Wydziału Prawa i Administracji Biuro ds. Badań Naukowych Centrum Badań Naukowych i Współpracy."

Podobne prezentacje


Reklamy Google