Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Grupa lokalnych liderów / lokalne stowarzyszenie skoncentrowana na aktywności społecznej, poszukująca źródeł finansowania działań statutowych: -różne.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Grupa lokalnych liderów / lokalne stowarzyszenie skoncentrowana na aktywności społecznej, poszukująca źródeł finansowania działań statutowych: -różne."— Zapis prezentacji:

1

2

3 Grupa lokalnych liderów / lokalne stowarzyszenie skoncentrowana na aktywności społecznej, poszukująca źródeł finansowania działań statutowych: -różne postrzeganie idei wsi tematycznej – konieczna weryfikacja czy dla mieszkańców wieś tematyczna to wieś o spójnej wizualizacji, możliwość działania dla siebie w kontekście dostępnych funduszy czy postrzeganie inicjatywy jako sposobu na rozwój aktywności zawodowych, -częste rozczarowanie założeniami biznesowymi wsi tematycznej, brak gotowości i potrzeby rozwoju wsi jako produktu, -częste zamknięcie koncepcji wokół jednej prostej inicjatywy np. wspólne kulinaria, okazjonalne przygotowanie potraw na targi / jarmarki o charakterze stricte degustacyjnym, ZAINTERESOWANIE INICJATYWĄ W FORMULE BIZNESOWEJ – DZIAŁAMY!

4 Mieszkańcy wsi, którzy zarobkują na wsi, poszukują alternatywnych źródeł dochodu, planują zmianę aktywności zawodowej: -Weryfikacja czy idea wsi tematycznej dotyczy indywidualnego pomysłu na biznes / jednej działalności, czy opiera się na integrowaniu zasobów, -Integrowanie zasobów – czy dotyczy tworzenia biznesu / formy zarobkowania przez jeden czy wiele Podmiotów, -Czy pomysł na wieś tematyczną jest znany i akceptowany przez mieszkańców wsi, -Czy oferta produktowa opiera się o społeczną aktywność, czy formuła zarobkowania mieści się w kategorii “ekonomia społeczna” JEŚLI POMYSŁ NA BIZNES JEST INICJATYWĄ GRUPY MIESZKAŃCÓW WSI, OPARTA O AKTYWNOŚĆ SPOŁECZNĄ – DZIAŁAMY!

5 Jednostki samorządu terytorialnego, instytucje publiczne (MOPS, GOPS) zachęcające do tworzenia wsi tematycznych – spotkania z Sołtysami, Przedstawicielami organizacji pozarządowych, Pracownikami samorządowymi: - Opowiadamy o założeniach idei WSI TEMATYCZNEJ, -Mocno akcentujemy biznesowe podejście do aktywności społecznych -Uważnie słuchamy przedstawicieli poszczególnych miejscowości – czy mają pomysł na wieś, czy są gotowi do aktywności społecznej / biznesowej, rozwoju, zaangażowania, -Czy są gotowi do współpracy I Partnerstwa lokalnego, czy aktywność społeczna nie jest uzależniona od dostępu funduszy i ciągłego wsparcia samorządu lokalnego? -Umawiamy się na indywidualne konsultacje i rozmawiamy z Przedstawicielami każdej miejscowości z osobna (badanie potencjału rozwoju wsi tematycznej jak w pierwszym i drugim przypadku). JEST POTENCJAŁ – DZIAŁAMY!

6  Badanie potencjałów, zasobów, podstaw Partnerstwa  Budowanie koncepcji produktowej  Model Osterwaldera  Weryfikacja standardów funkcjonowania wsi tematycznej PO SPELNIENIU STANDARDU IDZIEMY DALEJ!  Planowanie biznesowe  Określenie modelu produktowego:  lider mikroklastra – organizacja pozarządowa, która będzie formalnym SPRZEDAWCĄ OFERTY Wsi Tematycznej  Określenie powiązań finansowych, zasad budżetowania, rozliczania kosztów produktu, uzyskiwanych przychodów.

7 Wieś tematyczna jako przedsięwzięcie gospodarcze to wyodrębniona organizacyjnie (i najlepiej prawnie) struktura, działająca zgodnie ze swoim statutem (umową), posiadająca określoną specjalizację, ofertę produktów i usług i pomysł na ich skuteczne sprzedanie. Zakłada się, że do skutecznego rozwoju wsi tematycznej niezbędne jest przygotowanie co najmniej dwuproduktowej oferty sprzedażowej, obejmującej co najmniej letni sezon turystyczny, a najlepiej oferty całorocznej uwzględniającej zróżnicowane warunkami pogodowymi opcje.

8 FORMY UZYSKIWANIA PRZYCHODÓW

9  To działalność prowadzona przez stowarzyszenia i fundacje oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie, zgodnie z ich działalnością statutową w sferze zadań publicznych, o której mowa w art. 4 ustawy, za które pobierają opłaty. Działalnością odpłatną jest sprzedaż towarów lub usług wytworzonych lub świadczonych przez osoby bezpośrednio korzystające z działalności pożytku publicznego, z której nie czerpiemy zysków. JAK POWSTAJA NOWE MIEJSCA PRACY:  Zlecanie wykonania usług (umowy zlecenie, umowy o dzieło),  Pozarolnicza działalność gospodarcza - zlecanie zadań,  Zakup płodów rolnych (współpraca z rolnikami),  Zatrudnienie (rzadko),  Inicjowanie tworzenia nowych firm (wsparcie w pozyskiwaniu dotacji – start – up)

10  Działalność gospodarcza to zarobkowa działalnosc wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa oraz poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin ze złóz ̇, a takz ̇ e działalnosc zawodowa wykonywana w sposób zorganizowany, tzn. w pewnej formie organizacyjno- oraz w sposób cia ̨ gły, czyli stały i powtarzalny z możliwością przerw sezonowych, czy technologicznych.  Działalność gospodarcza organizacji pozarządowej to działalność odpłatna, która przy kalkulowaniu ceny umożliwia doliczenie marży przynoszącej zysk. JAK POWSTAJA NOWE MIEJSCA PRACY:  Zlecanie wykonania usług (umowy zlecenie, umowy o dzieło),  Zatrudnienie,  Pozarolnicza dzialalność gospodarcza - zlecanie zadań,  Zakup płodów rolnych (współpraca z rolnikami),

11  Spółdzielnia socjalna jest formą działalności gospodarczej wprowadzoną ustawą o spółdzielniach socjalnych, stwarzającą warunki do wspólnego prowadzenia biznesu osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym. Spółdzielnie socjalne nie mogą liczyć mniej niż 5 członków założycieli, a liczba członków spółdzielni socjalnej nie może być niższa niż 5 i wyższa niż 50.Dodatkowo członkami spółdzielni socjalnej mogą zostać osoby prawne, w tym organizacje pozarządowe, których zadaniem statutowym są działania na rzecz reintegracji społecznej i zawodowej mieszkańców gminy.  Spółdzielnia socjalna jest dosyć trudną formą prowadzenia działalności gospodarczej, w której osoby nieaktywne zawodowo i długo pozostające poza rynkiem pracy ponoszą odpowiedzialność za funkcjonowanie firmy. Szansa rozwoju spoldzielczosci socjalnej jest zaangazowanie organizacji pzoarzadowych.  JEST to forma, która na chwilę obecną ma szansę otrzymania najwyższego wsparcia ze środków zewnętrznych za postednictwem OWES. JAK POWSTAJA NOWE MIEJSCA PRACY:  zatrudnienie  Zlecanie wykonania usług (umowy zlecenie, umowy o dzieło),  Pozarolnicza działalnosść gospodarcza - zlecanie zadań,  Zakup płodów rolnych (współpraca z rolnikami).

12  Indywidualna działalność gospodarcza, w tym korzystanie z dofinansowania w formule start – up  Pozarolnicza dzialalnosść gospodarcza  Wsparcie instytucjonalne / organizacyjne / biznesowe tworzenia firm na wsi, prowadzenia działalności odpłatnej / gospodarczej

13 MAŁGORZATA OFIERSKA Tel. 89 6160058 / 668845263 e-mail: malgorzata.ofierska@warminskizakatek.com.pl


Pobierz ppt "Grupa lokalnych liderów / lokalne stowarzyszenie skoncentrowana na aktywności społecznej, poszukująca źródeł finansowania działań statutowych: -różne."

Podobne prezentacje


Reklamy Google