Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Formalno prawne aspekty współpracy. Zlecanie zadań publicznych.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Formalno prawne aspekty współpracy. Zlecanie zadań publicznych."— Zapis prezentacji:

1 Formalno prawne aspekty współpracy. Zlecanie zadań publicznych.

2 Wspierania realizacji zadań Powierzenie realizacji zadań Partnerstwo

3 Wspieranie realizacji zadań etap testowania, odkrywania potrzeb, pilotaż zadania jednorazowe wspieranie aktywności obywatelskiej poprzez realizację zadań

4 Powierzenie realizacji zadań - Kontraktowanie umowy wieloletnie finansowanie realizacji całości zadania standaryzacja system akredytacji

5 Partnerstwo Obejmuje: identyfikację potrzeb ustalenie priorytetów wypracowywanie standardów alokację środków wspólną realizację zadań ewaluację działań i współpracy

6 Partnerstwo jest dobrowolnym i zorganizowanym współdziałaniem różnorodnych podmiotów na rzecz określonej sprawy, w danym środowisku lokalnym, przy zachowaniu pełnej otwartości i przejrzystości działania oraz równoprawności wszystkich uczestników

7 Wybrane aspekty formalno prawne w zakresie zlecania zadań podmiotom ekonomii społecznej działalność odpłatna – ogranicza do kosztów działalność gospodarcza – źle postrzegana, system dotacyjny - uzależnia, odciąga od zachowań przedsiębiorczych zlecenie ustawa o zamówieniach publicz. zlecenie zadań do 14 tys.euro

8 Wybrane aspekty formalno prawne w zakresie zlecania zadań podmiotom ekonomii społecznej w konkursach pożytku publicznego można zawrzeć kryteria społeczne (zatrudnienie przy realizacji projektu osób wykluczonych społecznie) Klauzula społeczna – typy zadań zarezerwowane dla realizacji przez podmioty ES (zysk społeczny – profilaktyka tańsza)

9 Standaryzacja Standaryzacja to: proces tworzenia i stosowania reguł zmierzających do porządkowania określonej działalności dla dobra i współpracy zainteresowanych, polega na: racjonalnym wyborze, uporządkowaniu, uproszczeniu i ujednoliceniu symboli, pojęć,(........) metod badawczych (........). Obejmuje planowanie prac standaryzacyjnych, opracowywanie i ustalanie norm., wprowadzenie ich w życie, badanie skutków wprowadzenia norm oraz kontrolę ich stosowania. Encyklopedia Powszechna PWN W-wa 1985 r.

10 Standard minimalny to akceptowany zestaw norm i procedur, które na danym poziomie rozwoju cywilizacyjnego i ekonomicznego, są niezbędne dla prawidłowej realizacji zadania/usługi. Zejście poniżej standardu minimalnego jest nieakceptowane społecznie i nie gwarantuje osiągnięcia celu założonego zadania/usługi.

11 Standard optymalny - rekomendowany to taki zestaw norm i procedur, które dają szansę na osiągnięcie najlepszych z możliwych efektów przy realizacji założonego zadania/usługi, przy akceptacji krańcowej wysokości kosztów. Przekroczenie w górę standardu rekomendowanego, pociąga za sobą nieuzasadniony społecznie wzrost kosztów.

12

13 Korzyści z procesu standaryzacji Refleksja nad omawianą sferą życia społ. Identyfikacja podmiotów realizujących zadania w tej sferze Zapoznanie się z warunkami i metodami pracy poszczególnych instytucji Zapoznanie się ludzi i wymiana doświadczeń Opracowanie standardu zadania/usługi

14 Standard pozwala na: Ocenę merytoryczną oferty realizacji zadania/usługi Realną wycenę realizowanego zadania/usługi Dokonanie wyboru najlepszej oferty realizacji zadania/usługi

15 STANDARD nie jest zwykłą sumą doświadczeń uczestników grupy roboczej (standaryzacyjnej). Powstaje w wyniku żmudnych negocjacji i jest efektem kompromisu pomiędzy indywidualnymi doświadczeniami i rozwiązaniami wielu różnych realizatorów zadania/usługi oraz kompromisem pomiędzy ogólnie akceptowanymi normami, specyfiką środowiska, dla którego standard jest opracowywany oraz możliwościami finansowymi danego środowiska

16 Standardy nie są tworzone raz na zawsze. Są dynamiczne i ulegają weryfikacji wraz z następującymi zmianami w funkcjonowaniu i zamożności danej społeczności.

17 Dziękuję za uwagę. Jerzy Boczoń Sieć Wspierania Organizacji Pozarządowych SPLOT Ul.Szpitalna 5, III p. 00-031 Warszawa Tel. (0-22) 828 91 28 w.161 E-mail:splot@splot.ngo.pl www.splot.ngo.pl


Pobierz ppt "Formalno prawne aspekty współpracy. Zlecanie zadań publicznych."

Podobne prezentacje


Reklamy Google