Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Policja Polska. Policja to : Umundurowana (słu ż ba mundurowa) i uzbrojona formacja słu żą ca społecze ń stwu i przeznaczona do ochrony bezpiecze ń stwa.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Policja Polska. Policja to : Umundurowana (słu ż ba mundurowa) i uzbrojona formacja słu żą ca społecze ń stwu i przeznaczona do ochrony bezpiecze ń stwa."— Zapis prezentacji:

1 Policja Polska

2 Policja to : Umundurowana (słu ż ba mundurowa) i uzbrojona formacja słu żą ca społecze ń stwu i przeznaczona do ochrony bezpiecze ń stwa ludzi oraz do utrzymywania bezpiecze ń stwa publicznego i porz ą dku publicznego. Została utworzona na mocy Ustawy o Policji z dnia 6 kwietnia 1990 roku. Policja podlega Ministerstwu Spraw Wewn ę trznych. Przeło ż onym funkcjonariuszy Policji i pracowników cywilnych tej instytucji jest Komendant Główny Policji. Obecnie jest nim nadinspektor Policji Marek Działoszy ń ski.

3 Organizacja Policji : Policja składa si ę z nast ę puj ą cych słu ż b: Organizacja Policji : Policja składa si ę z nast ę puj ą cych słu ż b: a) kryminalnej (w tym ś ledczej i do spraw z walk ą z przest ę pczo ś ci ą gospodarcz ą ) b) prewencyjnej (w tym oddziałów prewencji i pododdziałów antyterrorystycznych) c) wspomagaj ą cej (administracja, logistyka, szkoły Wy ż szej Szkoły Policji, o ś rodków szkolenia i szkół policyjnych) Wy ż szej Szkoły PolicjiWy ż szej Szkoły Policji

4 Zadania Policji : Zadania Policji : ochrona ż ycia i zdrowia ludzi oraz mienia przed bezprawnymi zamachami godz ą cymi w te dobra; ochrona ż ycia i zdrowia ludzi oraz mienia przed bezprawnymi zamachami godz ą cymi w te dobra; ochrona bezpiecze ń stwa i porz ą dku, zapewnienie spokoju w miejscach publicznych, w transporcie i komunikacji publicznej, w ruchu drogowym i na wodach; ochrona bezpiecze ń stwa i porz ą dku, zapewnienie spokoju w miejscach publicznych, w transporcie i komunikacji publicznej, w ruchu drogowym i na wodach; wykrywanie i ś ciganie sprawców przest ę pstw i wykrocze ń wykrywanie i ś ciganie sprawców przest ę pstw i wykrocze ń działania profilaktyczne (prewencyjne) w celu ograniczenia popełniania przest ę pstw i wykrocze ń, a tak ż e wszelkim zachowaniom kryminogennym, współpraca w tym zakresie z innymi podmiotami; działania profilaktyczne (prewencyjne) w celu ograniczenia popełniania przest ę pstw i wykrocze ń, a tak ż e wszelkim zachowaniom kryminogennym, współpraca w tym zakresie z innymi podmiotami; kontrola przestrzegania przepisów porz ą dkowych i administracyjnych obowi ą zuj ą cych w miejscach publicznych, a tak ż e zwi ą zanych z działalno ś ci ą publiczn ą ; kontrola przestrzegania przepisów porz ą dkowych i administracyjnych obowi ą zuj ą cych w miejscach publicznych, a tak ż e zwi ą zanych z działalno ś ci ą publiczn ą ; zarz ą dzanie informacj ą kryminaln ą, prowadzenie baz danych Systemu Informacyjnego Schengen, DNA; zarz ą dzanie informacj ą kryminaln ą, prowadzenie baz danych Systemu Informacyjnego Schengen, DNA; współpraca z policjami innych pa ń stw, realizacja zada ń wynikaj ą cych z podpisanych umów mi ę dzynarodowych i odr ę bnych przepisów; współpraca z policjami innych pa ń stw, realizacja zada ń wynikaj ą cych z podpisanych umów mi ę dzynarodowych i odr ę bnych przepisów; nadzór nad stra ż ami gminnymi/miejskimi oraz nad innymi specjalistycznymi uzbrojonymi formacjami nadzór nad stra ż ami gminnymi/miejskimi oraz nad innymi specjalistycznymi uzbrojonymi formacjami

5 Uprawnienia Policji : legitymowania osób w celu ustalenia ich to ż samo ś ci (z uzasadnieniem); legitymowania osób w celu ustalenia ich to ż samo ś ci (z uzasadnieniem); zatrzymywania osób na zasadach okre ś lonych w przepisach Kodeksu post ę powania karnego i innych ustaw; zatrzymywania osób na zasadach okre ś lonych w przepisach Kodeksu post ę powania karnego i innych ustaw; zatrzymywania osób pozbawionych wolno ś ci, które korzystaj ą c z przepustki nie powróciły w wyznaczonym terminie do zakładu karnego lub aresztu ś ledczego; zatrzymywania osób pozbawionych wolno ś ci, które korzystaj ą c z przepustki nie powróciły w wyznaczonym terminie do zakładu karnego lub aresztu ś ledczego;zakładu karnegoaresztu ś ledczegozakładu karnegoaresztu ś ledczego zatrzymywania osób stwarzaj ą cych zagro ż enie dla ż ycia lub zdrowia ludzkiego i mienia; zatrzymywania osób stwarzaj ą cych zagro ż enie dla ż ycia lub zdrowia ludzkiego i mienia; pobierania od osób wymazu ze ś luzówki policzków celu identyfikacji osób o nieustalonej to ż samo ś ci oraz osób usiłuj ą cych ukry ć swoj ą to ż samo ść, je ż eli ustalenie to ż samo ś ci w inny sposób nie jest mo ż liwe, pobierania materiału biologicznego ze zwłok ludzkich o nieustalonej to ż samo ś ci; pobierania od osób wymazu ze ś luzówki policzków celu identyfikacji osób o nieustalonej to ż samo ś ci oraz osób usiłuj ą cych ukry ć swoj ą to ż samo ść, je ż eli ustalenie to ż samo ś ci w inny sposób nie jest mo ż liwe, pobierania materiału biologicznego ze zwłok ludzkich o nieustalonej to ż samo ś ci; przeszukiwania osób i pomieszcze ń na podstawie przepisów Kodeksu post ę powania karnego i innych ustaw; przeszukiwania osób i pomieszcze ń na podstawie przepisów Kodeksu post ę powania karnego i innych ustaw; dokonywania kontroli osobistej, a tak ż e przegl ą dania zawarto ś ci baga ż y i sprawdzania ładunku w portach i na dworcach oraz w ś rodkach transportu l ą dowego, powietrznego i wodnego, w razie istnienia uzasadnionego podejrzenia popełnienia czynu zabronionego pod gro ź b ą kary; dokonywania kontroli osobistej, a tak ż e przegl ą dania zawarto ś ci baga ż y i sprawdzania ładunku w portach i na dworcach oraz w ś rodkach transportu l ą dowego, powietrznego i wodnego, w razie istnienia uzasadnionego podejrzenia popełnienia czynu zabronionego pod gro ź b ą kary; obserwowania i rejestrowania obrazu zdarze ń w miejscach publicznych, a w okre ś lonych przypadkach, tak ż e i d ź wi ę ku, obserwowania i rejestrowania obrazu zdarze ń w miejscach publicznych, a w okre ś lonych przypadkach, tak ż e i d ź wi ę ku, kontrolowanie rodzaju u ż ywanego paliwa przez pobranie próbek paliwa ze zbiornika pojazdu; kontrolowanie rodzaju u ż ywanego paliwa przez pobranie próbek paliwa ze zbiornika pojazdu; żą dania pomocy od instytucji pa ń stwowych, organów administracji rz ą dowej i samorz ą du terytorialnego oraz jednostek gospodarczych prowadz ą cych działalno ść w zakresie u ż yteczno ś ci publicznej, oraz zwracania si ę o niezb ę dn ą pomoc do innych jednostek gospodarczych i organizacji społecznych, jak równie ż zwracania si ę w nagłych wypadkach do ka ż dej osoby o udzielenie dora ź nej pomocy, w ramach obowi ą zuj ą cych przepisów prawa. żą dania pomocy od instytucji pa ń stwowych, organów administracji rz ą dowej i samorz ą du terytorialnego oraz jednostek gospodarczych prowadz ą cych działalno ść w zakresie u ż yteczno ś ci publicznej, oraz zwracania si ę o niezb ę dn ą pomoc do innych jednostek gospodarczych i organizacji społecznych, jak równie ż zwracania si ę w nagłych wypadkach do ka ż dej osoby o udzielenie dora ź nej pomocy, w ramach obowi ą zuj ą cych przepisów prawa.

6 Ś rodki przymusu bezpo ś redniego stosowane przez Policj ę : - kajdanki i prowadnice - pałka policyjna - kaftan bezpiecze ń stwa - gaz dra ż ni ą cy (chemiczne ś rodki obezwładniaj ą ce) - siła fizyczna - pasy i siatki obezwładniaj ą ce - pies- pies i ko ń słu ż bowy ko ń - piesko ń - wodne ś rodki obezwładniaj ą ce (armatka wodna) - kolczatka drogowa - Pocisk i niepenetracyjne miotane z broni palnej - kask zabezpieczaj ą cy - przedmioty przeznaczone do obezwładniania osób za pomoc ą energii elektrycznej - pojazdy słu ż bowe - ś rodki przeznaczone do pokonywania zamkni ęć budowlanych i innych przeszkód, w tym materiały wybuchowe - ś rodki pirotechniczne o wła ś ciwo ś ciach ogłuszaj ą cych lub ol ś niewaj ą cych

7 Bro ń palna u ż ywana przez Policje : a) Pistolety : - Walther P99 - Glock-17 - Glock-19 b) Pistolety maszynowe : - PM-84 Glauberyt - PM-94 Glauberyt - H&K MP5 c) Karabinki automatyczne : - AKMS - H&K G-36 - H&K G-36 - HK-416 d) Karabiny wyborowe : - SWD - SAKO TRG-21 - SAKO TRG-22 e) Granatniki : RWGŁ-3 AWGŁ-1 f) Strzelby : Mossberg 590 Remington 870 MCS

8 Odznaka Policyjna :

9 Stopnie Policyjne :

10 Drogówka Jest to służba którą wybrałem ponieważ, po prostu mi się podoba. Drogówka zajmuje się kontrolowaniem, sytuacji na drodze, kontrolowaniem pojazdów i dbaniem o bezpieczeństwo


Pobierz ppt "Policja Polska. Policja to : Umundurowana (słu ż ba mundurowa) i uzbrojona formacja słu żą ca społecze ń stwu i przeznaczona do ochrony bezpiecze ń stwa."

Podobne prezentacje


Reklamy Google