Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA I OGRANICZENIA NARKOMANII ORAZ PRZESTĘPCZOŚCI I DEMORALIZACJI NIELETNICH. „SZKOŁA.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA I OGRANICZENIA NARKOMANII ORAZ PRZESTĘPCZOŚCI I DEMORALIZACJI NIELETNICH. „SZKOŁA."— Zapis prezentacji:

1 Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA I OGRANICZENIA NARKOMANII ORAZ PRZESTĘPCZOŚCI I DEMORALIZACJI NIELETNICH. „SZKOŁA WOLNA OD NARKOTYKÓW I PRZEMOCY”

2 Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa Z analizy zjawiska przestępczości, demoralizacji nieletnich oraz zachowań patologicznych wśród dzieci i młodzieży w mieście Poznaniu wynika jednoznacznie, iż w latach 2005 – 2006 mieliśmy do czynienia z tendencją wzrostową negatywnych zjawisk. Wyniki badań społecznych z tamtego okresu wskazują, iż lawinowo zwiększała się liczba i obniżał wiek nieletnich sprawców czynów karalnych oraz młodych ludzi zagrożonych patologiami, przejawiających symptomy demoralizacji tj. spożywających alkohol, zażywających środki odurzające, trudniących się prostytucją, co skutkuje między innymi niepowodzeniami szkolnymi tzw. wagarami, czy przemocą rówieśniczą. Było to powodem przystąpienia do opracowania i pilotażowego wdrożenia Programu „Szkoła Wolna od Narkotyków i Przemocy”. SZKOŁA WOLNA OD NARKOTYKÓW I PRZEMOCY

3 Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa SZKOŁA WOLNA OD NARKOTYKÓW I PRZEMOCY Program pod nazwą „SZKOŁA WOLNA OD NARKOTYKÓW I PRZEMOCY”, przygotowany został przez: Urząd Miejski w Poznaniu, Komendę Miejską Policji w Poznaniu, Wielkopolskie Kuratorium Oświaty oraz Straż Miejską w Poznaniu inne jednostki odpowiedzialne za profilaktykę uzależnień.

4 Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa SZKOŁA WOLNA OD NARKOTYKÓW I PRZEMOCY Założenia programu: Program „SZKOŁA WOLNA OD NARKOTYKÓW I PRZEMOCY” zakłada wprowadzenie i realizację jednolitych form współdziałania szkoły, rodziców i uczniów oraz policji i straży miejskiej zmierzających do przeciwdziałania uzależnieniom, a w szczególności przeciwdziałaniu zjawiskom związanych z narkotykami i przemocą wśród nieletnich.

5 Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa SZKOŁA WOLNA OD NARKOTYKÓW I PRZEMOCY Cele programu: Zahamowanie dynamiki wzrostu używania narkotyków przez młodzież. Podniesienie świadomości adresatów Programu w zakresie zagrożeń związanych ze zjawiskami związanymi z substancjami narkotycznymi i przemocą wśród nieletnich oraz promowanie aktywności w zakresie profilaktyki i zapobiegania zachowaniom niebezpiecznym i niepożądanym, a także promowanie zasad bezpieczeństwa w szkołach.

6 Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa SZKOŁA WOLNA OD NARKOTYKÓW I PRZEMOCY Cele operacyjne: Zbieranie danych i informacji na temat skali związanych z substancjami narkotycznymi i przestępczością wśród młodzieży. Uwrażliwienie adresatów programu w zakresie zagrożeń związanych ze zjawiskami związanymi z substancjami narkotycznymi i przemocą wśród nieletnich. Wdrożenia i stosowania rozszerzonych „Procedur do działań profilaktycznych, interwencyjnych w ograniczaniu zjawisk narkotykowych oraz przeciwdziałaniu przestępczości wśród nieletnich” stanowiący załącznik nr 4. do Programu. Organizacja warsztatów dla młodzieży zagrożonej uzależnieniem („eksperymentującej” z narkotykami) oraz dla ich rodziców.

7 Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa SZKOŁA WOLNA OD NARKOTYKÓW I PRZEMOCY Grupa docelowa Młodzież z poznańskich szkół (szkoły gimnazjalne, ponadgimnazjalne) w tym młodzież zagrożona uzależnieniem. Rodzice młodzieży. Nauczyciele i kadra szkoły.

8 Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa SZKOŁA WOLNA OD NARKOTYKÓW I PRZEMOCY Gimnazja włączone do Programu w roku 2007 1.Gimnazjum nr 2, ul. Powstańców Wielkopolskich 3, 61-895, 2.Społeczne Gimnazjum nr 4, ul. Oświecenia 64, 61-209, 3.Gimnazjum nr 6, os. Przyjaźni 136, 61-686, 4.Gimnazjum nr 12, os. Batorego 101, 60-687, 5.Gimnazjum nr 24, os. Bohaterów II Wojny Światowej 29, 61-387, 6.Gimnazjum nr 27, os. Stare Żegrze 1, 61-249, 7.Gimnazjum nr 33, ul. Wyspiańskiego 27, 60-751, 8.Gimnazjum nr 40, ul Różana 1/361-577, 9.Gimnazjum nr 54, ul. Newtona 2, 60-161, 10.Gimnazjum nr 57, ul. Sierakowska 23. 60-367, 11.Gimnazjum nr 61, ul. Słowackiego 58/60, 60-521, 12.Gimnazjum nr 62, ul. Janickiego 22, 60-542, 13.Gimnazjum nr 68, ul. Hangarowa 14, 60-409,

9 Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa SZKOŁA WOLNA OD NARKOTYKÓW I PRZEMOCY Gimnazja włączone do Programu w roku 2008 1.Gimnazjum nr 1, ul. Cegielskiego 1, 61-862 2.Gimnazjum nr 4, ul. Przełajowa 4, 61-622, 3.Gimnazjum nr 22, ul. Leszka 42, 61-062, 4.Gimnazjum nr 32, Jagiellońskie 128, 61-361 5.Gimnazjum nr 41, ul. Prądzyńskiego 53, 61-527, 6.Gimnazjum nr 56, ul. Promyk 4, 60-393, 7.Gimnazjum nr 66, ul. Leśnowolska 33, 60-452,

10 Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa SZKOŁA WOLNA OD NARKOTYKÓW I PRZEMOCY W ramach Programu w szkołach zostały wprowadzone Procedury działań profilaktycznych i interwencyjnych w ograniczaniu zjawisk narkotykowych oraz przeciwdziałaniu przestępczości i demoralizacji wśród nieletnich Dotyczą one następujących sytuacji: uzyskania informacji, że uczeń, który nie ukończył 18 lat, używa alkoholu lub innych środków w celu wprowadzenia się w stan odurzenia bądź przejawia inne zachowania świadczące o demoralizacji podejrzenia, że na terenie szkoły znajduje się uczeń będący pod wpływem alkoholu podejrzenia, że na terenie szkoły znajduje się uczeń będący pod wpływem narkotyków znalezienia na terenie szkoły substancję przypominającą wyglądem narkotyk podejrzenia, że uczeń posiada przy sobie substancję przypominającą narkotyk postępowania wobec ucznia – sprawcy czynu karalnego lub przestępstwa postępowania wobec ucznia, który stał się ofiarą czynu karalnego prowadzenia działań z użyciem psów służbowych policji

11 Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa SZKOŁA WOLNA OD NARKOTYKÓW I PRZEMOCY W przypadku, gdy nauczyciel podejrzewa, że na terenie szkoły znajduje się uczeń będący pod wpływem narkotyków powinien podjąć następujące kroki: Powiadamia o swoich przypuszczeniach dyrektora szkoły. Stwarza warunki, w których nie będzie zagrożone życie ani zdrowie ucznia, nie pozostawia go samego. Wzywa lekarza w celu udzielenia pomocy medycznej, stwierdzenia stanu odurzenia oraz wydaje zalecenia dot. dalszego postępowania. Dyrektor szkoły zawiadamia o tym fakcie rodziców/opiekunów, których zobowiązuje do niezwłocznego odebrania ucznia ze szkoły po wykonaniu niezbędnych czynności. Gdy rodzice/opiekunowie z różnych przyczyn nie mogą odebrać dziecka, o pozostaniu ucznia w szkole, czy przewiezieniu do placówki służby zdrowia - decyduje lekarz, po ustaleniu aktualnego stanu zdrowia ucznia i w porozumieniu z dyrektorem szkoły/placówki.

12 Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa SZKOŁA WOLNA OD NARKOTYKÓW I PRZEMOCY Testowanie na obecność narkotyku w ślinie wykonuje przeszkolony pracownik szkoły (np. pielęgniarka, psycholog, pedagog szkolny), gdyż procedura ta nie jest badaniem medycznym wobec powyższego może zostać wykonana przez wymienione osoby. Test należy wykonać za pisemną zgodą i w obecności rodziców, opiekunów prawnych. Każdorazowo przy wykonywaniu testów narkotykowych należy zachować zasadę intymności i poszanowania godności ucznia. Przed przystąpieniem do wykonania testu należy także przeprowadzić szczegółowy wywiad nt. zażywanych leków, stosowanej diety itp., W przypadkach, gdy uczeń oraz rodzice nie wyrażą zgody na wykonanie testu można oprzeć się na badaniu lekarskim i zaświadczeniu z tego badania oraz na udokumentowaniu podjętych czynności przez szkołę. Szkoła zawiadamia najbliższą jednostkę policji, gdy rodzice ucznia będącego pod wpływem narkotyków nie chcą odebrać ucznia ze szkoły, policja umieszcza małoletniego w pogotowiu opiekuńczym.

13 Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa SZKOŁA WOLNA OD NARKOTYKÓW I PRZEMOCY Jeżeli powtarzają się przypadki, w których uczeń (przed ukończeniem 18 lat) znajduje się pod wpływem narkotyków na terenie szkoły, szkoła ma obowiązek powiadomienia o tym policji (specjalisty ds. nieletnich) i sądu rodzinnego.

14 Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa SZKOŁA WOLNA OD NARKOTYKÓW I PRZEMOCY Program Przeciwdziałania i Ograniczenia Narkomanii oraz Przestępczości i Demoralizacji Nieletnich „Szkoła Wolna od Narkotyków i Przemocy” zakłada wprowadzenie i realizację jednolitych form współdziałania szkoły, rodziców i uczniów oraz policji i straży miejskiej zmierzających do przeciwdziałania uzależnieniom jako rozwiązań systemowych, a w szczególności przeciwdziałaniu zjawiskom związanych z narkotykami i przemocą wśród nieletnich. Wdrożenie i realizacja programu zapobiegać ma także postrzeganiu szkół prowadzących działania w zakresie ograniczania zjawisk związanych z narkotykami i demoralizacji nieletnich jako szkół “mających problem”, natomiast szkół które niewiele w tym zakresie robią, jako szkół, które tych problemów nie mają.


Pobierz ppt "Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA I OGRANICZENIA NARKOMANII ORAZ PRZESTĘPCZOŚCI I DEMORALIZACJI NIELETNICH. „SZKOŁA."

Podobne prezentacje


Reklamy Google