Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Ul. Kołobrzeska 2tel/fax: +48 22 625 36 36 02-923 Warszawamob: +48 602-763-400

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Ul. Kołobrzeska 2tel/fax: +48 22 625 36 36 02-923 Warszawamob: +48 602-763-400"— Zapis prezentacji:

1 ul. Kołobrzeska 2tel/fax: +48 22 625 36 36 02-923 Warszawamob: +48 602-763-400 www.pbih.com.pl e-mail: biuro@pbih.com.pl

2 Polsko-Bułgarska Izba Handlowa jest organizacją powstałą w 2006 roku w celu stworzenia warunków rozwoju gospodarki oraz wspierania inicjatyw gospodarczych przedsiębiorców z obu krajów. Izba Handlowa dąży do zwiększania wymiany handlowej pomiędzy Rzeczpospolitą Polską a Republiką Bułgarii, polepszenia jej efektywności, jakości i bezpieczeństwa. Polsko-Bułgarska Izba Handlowa bierze aktywny udział we wspieraniu podmiotów gospodarczych, w poszukiwaniu produktów i usług na rynku polskim oraz bułgarskim, dąży do utrzymywania dobrych kontaktów i nawiązywania długotrwałej współpracy pomiędzy Polską i Bułgarią. Izba jest pewnego rodzaju platformą wymiany doświadczeń pomiędzy krajami i przedsiębiorstwami w sferze gospodarki, nauki i kultury.

3 Organy Polsko-Bułgarskiej Izby Handlowej Zarząd reprezentuje Izbę oraz odpowiada za działalność operacyjną. Członkowie zarządu są przedstawicielami różnych branż. W swoich działaniach Zarząd wspierany jest przez Radę Doradców, która ma charakter zmienny i składa się przede wszystkim ze specjalistów danej branży znających specyfikę danej polsko-bułgarskich stosunków. Skład Rady formułowany jest w zależności od bierzących konkretnych zadań Izby. w konkretnych dziedzinach jej działalności. Vladislav Anguelov – Honorowy Prezes Izby oraz Przewodniczący Rady Doradców.

4 Polsko-Bułgarska Izba Handlowa od 2011 roku jest koordynatorem Polsko- Bułgarskiego Klastra Doradczego, który został utworzony na potrzeby realizacji projektu „Tworzenie warunków do współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami na Mazowszu dzięki utworzeniu Polsko-Bułgarskiego Klastra Doradczego”, z działania 1.6 RPO WM „Wspieranie powiązań kooperacyjnych o znaczeniu regionalnym”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013. W ramach projektu Izba stworzyła solidną bazę, która umożliwia funkcjonowanie Klastra. Siedziba Klastra stanowi centrum obsługi polskich i bułgarskich przedsiębiorców. Każdy z członków Klastra ma możliwość korzystania z pomieszczeń Izby (gabinety, Show room oraz sale konferencyjne) platformy internetowej B2B, która jest miejscem wymiany informacji biznesowej, informacjach o targach oraz zamówieniach publicznych.

5 Główne cele projektu: ochrona i popieranie interesów gospodarczych swoich członków wobec organów państwowych, samorządu terytorialnego oraz innych podmiotów i instytucji polskich i bułgarskich; promocja Mazowsza oraz firm działających w tym regionie; wdrażanie nowych rozwiązań i technologii na Mazowszu w różnych branżach przemysłu; ułatwianie dostępu do zewnętrznych źródeł finansowania, w tym pozyskiwaniu środków z funduszy unijnych oraz inicjatyw wspólnotowych; ułatwienie kontaktów oraz dostępu do informacji naukowej, technicznej i biznesowej; inicjonowanie, podtrzymywanie i rozwijanie współpracy gospodarczej pomiędzy podmiotami gospodarczymi obydwu krajów; promowanie oferty produktowej i usługowej uczestników Klastra na rynku bułgarskim; nawiązywanie współpracy z innymi Klastrami, w tym wymiana doświadczeń i pomysłów pomiędzy tymi podmiotami; poszukiwanie partnerów biznesowych wśród przedsiębiorstw bułgarskich; rozwój nauki poprzez kształcenie specjalistów.

6 Klaster realizuje swoje cele poprzez: Pozyskiwanie innych podmiotów, partnerów – członków Klastra, wspomagających działalność przedsiębiorców w regionie Mazowsza, a w szczególności: - Ośrodków naukowych i badawczo-wdrożeniowych; - Podmiotów gospodarczych; - Organizacji pozarządowych – organizowanie bezpłatnych szkoleń, konferencji i warsztatów na rzecz promocji przedsiębiorczości na Mazowszu; Inicjowanie i rozwijanie kontaktów oraz nawiązywanie współpracy z instytucjami, organizacjami i firmami spoza Klastra, w celu zapewnienia i ułatwienia Partnerom i ich pracownikom dostępu do najnowszych osiągnięć wiedzy i technologii; Wskazywanie możliwości zbytu, zaopatrzenia i inwestowania w obydwu krajach; Gromadzenie i rozpowszechnianie informacji dotyczących sytuacji gospodarczej w Polsce i w Bułgarii, w szczególności informacji o stanie i rozwoju zagadnień polityki gospodarczej i handlowej, poprzez wydawanie pism ogólnych, roczników, przeglądów i innych publikatorów; Inicjowanie i koordynowanie wspólnych projektów badawczych, rozwojowych i wdrożeniowych oraz występowanie z wnioskami o dofinansowanie tych projektów z różnych funduszy, w szczególności z funduszy europejskich; Organizowanie konferencji, seminariów informacyjnych, sympozjów, konferencji, dyskusji, wystaw i innych imprez promocyjnych oraz udział w nich.

7 Członkowie Klastra mają możliwość korzystania z następujących usług: I.Rejestracja działalności gospodarczej: - pomoc prawna; - pomoc w opracowaniu biznesplanu; - pomoc w zebraniu niezbędnych dokumentów; - pomoc w znalezieniu biura oraz pracowników; - wyszukiwanie kontrahentów; - pomoc w umieszczaniu reklam, ogłoszeń. II. Konsultacje prawne i gospodarcze: - konsultacje z fachowcami z danej branży; - analiza sytuacji gospodarczej w Bułgarii; - analiza rynku, konkretnej branży; III. Pomoc dla przedsiębiorców podczas wejścia na bułgarski i polski rynek. IV. Umowy polsko-bułgarskie: - sporządzanie, redagowanie i opiniowanie umów; - tłumaczenie umów i niezbędnych dokumentów.

8 V.Bezpieczeństwo obrotu: Jesteśmy w stanie wskazać sprawdzonego i solidnego partnera. Istnieje również możliwość sprawdzenia wskazanego partnera przez członka Klastra Na rzecz członków wspieramy windykację wobec dłużników mających siedzibę w Bułgarii i/lub Polsce. Windykacja zaległych należności prowadzona jest w trybie polubownym. VI.Rozstrzyganie sporów: Pomagamy w rozstrzyganiu sporów w drodze mediacji oraz postępowania polubownego pojednawczego. VII.Poszukiwanie partnerów biznesowych: - badanie rynku; - opracowanie wykazu firm; - tłumaczenie materiałów promocyjnych i informacyjnych; - wysłanie oferty; - pomoc w prowadzeniu rozmów. VIII.Uczestnictwo w targach: - wyszukiwanie odpowiednich targów branżowych; - pomoc w rejestracji; - tłumaczenie materiałów informacyjnych i promocyjnych; - pomoc w znalezieniu hostess; - pomoc w rozmowach biznesowych.

9 IX.Tłumaczenia (przysięgłe i zwykłe): - tłumaczenia umów i dokumentów; - tłumaczenia dokumentów przetargowych; - tłumaczenia artykułów, wywiadów itp.; - tłumaczenia ofert handlowych; - tłumaczenie i prowadzenie korespondencji handlowej. X.Transport i spedycja: - pomoc w znalezieniu towarów; - pomoc w zorganizowaniu transportu z Bułgarii do Polski i odwrotnie. XI.Pomoc przy zakupie nieruchomości: - pomoc w wyszukiwaniu nieruchomości; - pomoc prawna; - pomoc przy sporządzaniu umów; - redagowanie i opiniowanie umów.

10 Klaster zrzesza polskich i bułgarskich przedsiębiorców z różnych branż, np: Park Przemysłowy w Katowicach; Park Przemysłowy w Shumen, Bułgaria; Uniwersytet Techniczny w Sofii, filia w Sliven; Wyższa Szkoła Zawodowa w Warszawie; Zakład Językoznawstwa Słowiańskiego UMCS w Lublinie Desy Sp. z o.o. (transport i spedycja); Ava Trans Sp. z o.o. (transport i spedycja); Grupa ZUE (infrastruktura miejska i kolejowa); Biuro Projektów Komunikacyjnych w Poznaniu Sp. z o.o.; Giga Stroi Ltd., Bułgaria (branża budowlana); Geo-Chonov Ltd., Bułgaria (branża budowlana); AT Engineering 2000 Ltd., Bułgaria (branża budowlana); Ivmar-Zhekovi Ltd., Bułgaria (produkty rolne) Viditerra Sp. z o.o. (branża nieruchomości); Damakra Sp. z o.o. (branża spożywcza); Vinomania Sp. z o.o. (branża spożywcza); Just and Gal Sp. z o.o. (branża ekskluzywnej odzieży); JGV Bulgaria Ltd. (branża spożywcza, miody); Corpo Sp. z o.o. (branża spożywcza, miody);

11 PH Vinex Slavyantsi Poland Sp. z o.o. (branża spożywcza); Bułgarsko-Polska Kancelaria Adwokacka ; Idea Call Center Sp. z o.o. (branża telekomunikacyjna); Egal Sp. z o.o.; Scorpio Poland (branża odzieżowa); Na szczególna uwagę zasługuję współpraca z wieloma podmiotami z sektora publicznego, prywatnego oraz pozarządowego. Jako przykład można wskazać: Bułgarska Krajowa Izba Gospodarcza; Biura Radców handlowych Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw ; Mazowiecka Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Warszawie ;

12 Współpraca i osiągnięcia Jednym z najważniejszych sukcesów Izby było stworzenie Polsko-Bułgarskiego Klastra Doradczego, będącego podstawą i impulsem dla prężniejszego rozwoju współpracy polsko-bułgarskiej, która w ostatnim roku zauważalnie nabrała tempa. Przystępujący do Klastra członkowie to niewątpliwie ludzie sukcesu, starający się rozwinąć skrzydła na nowym rynku, który do niedawna w świadomości przedsiębiorców był nieosiągalny i egzotyczny. Nasza organizacja powstała właśnie w tym celu – aby zmniejszyć dystans między polskimi i bułgarskimi przedsiębiorcami. W ostatnim roku prężnej działalności Izby i Klastra uczestniczyliśmy w wielu międzynarodowych targach branżowych oraz spotkaniach w instytucjach państwowych i pozarządowych, podczas których poruszane były kwestie międzynarodowej współpracy biznesowej. Dla lepszej efektywności naszych działań podejmujemy stałą współpracę z instytucjami państwowymi oraz regionalnymi, m.in. z Ambasadą Republiki Bułgarii w Polsce, Wydziałem Promocji Handlu i Inwestycji przy Ambasadzie RP w Sofii, Bułgarską Krajową Izbą Gospodarczą, Krajową Izbą Gospodarczą w Polsce, Ministerstwem Gospodarki Republiki Bułgarii, Bułgarską Agencją ds. Inwestycji, Międzynarodowymi Targami Poznańskimi, Zespołem organizacji targów Warsaw Expo, Agencją Rozwoju Mazowsza i in.

13 Na szczególną uwagę zasługuje aktywność w zakresie uczestnictwa w przetargach ogłaszanych na terytorium Bułgarii. Z inicjatywy Izby w 2014 roku powstały Polsko-Bułgarskie Konsorcja: P.D. Project 2014 oraz V.H.P. Project 2014, w skład których weszły czołowe firmy z branży kolejnictwa. Wspólne działania doświadczonego personelu składającego się z zespołu ekspertów w danej dziedzinie oraz wyniki finansowe polskiego partnera zaowocowały wygraniem dwóch przetargów na modernizację i rekonstrukcję linii kolejowych na terenie Bułgarii. W skład wyżej wymienionych konsorcjów weszły: POLSKA: Grupa kapitałowa ZUE S.A., czołowy lider rynku budownictwa infrastruktury komunikacji miejskiej i kolejowej. Wykonawcą z ramienia grupy jest firma Biuro Projektów Komunikacyjnych w Poznaniu S.A. BUŁGARIA: AT Engineering 2000 Ltd., Giga Stroy Ltd., Enel Stroy Ltd.

14 Ponadto w ostatnim roku pomogliśmy w nawiązaniu współpracy firmom: Unisun Ltd. (Dobrich, Bułgaria), Greek Trade (Kraków), Arkin Bulgaria Ltd (Sofia), Fanex (Błonie), Koliber (Zgierz), Mlekovita, Mlekpol, Bartex, El Oil 14 Ltd. (Sofia), Ivmar-Zhekovi Ltd. (Dolni Chiflik), Agro 77 EOOD (Bułgaria), Panek Ltd. (Bułgaria), Z.P. Kalin Sevov (Bułgaria), Domasz, Wilga Fruit Sp. z o.o., Vinomania Sp. z o.o., Damakra Sp. z o.o., Domain Menada Sp. z o.o. i in. Udzieliliśmy również wielu porad prawnych związanych z wejściem na rynek bułgarski/polski, wyszukiwaliśmy informacji dotyczących międzynarodowych targów branżowych, jak również z pomocą Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji przy Ambasadzie RP w Sofii przekazywaliśmy informacje dotyczące baz danych firm, działających w poszczególnych sektorach.

15 Działalność Polsko-Bułgarskiej Izby Handlowej, skupiająca się wokół wsparcia inicjatyw gospodarczych polskich i bułgarskich przedsiębiorców, wielokrotnie okazała się owocna. Każdego dnia pomagamy przedsiębiorcom z obu krajów w zjednoczeniu swoich sił w kierunku rozwoju polskiej i bułgarskiej gospodarki. Jesteśmy niezmiernie dumni, że członkowie Klastra rozwijają z sukcesem swoją działalność na rynkach zagranicznych, a także otrzymują prestiżowe nagrody.

16 Polsko-Bułgarska Izba Handlowa Stwarzamy lepsze warunki do współpracy biznesowej


Pobierz ppt "Ul. Kołobrzeska 2tel/fax: +48 22 625 36 36 02-923 Warszawamob: +48 602-763-400"

Podobne prezentacje


Reklamy Google