Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zmiany we Wspólnej Polityce Rolnej w Unii Europejskiej.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zmiany we Wspólnej Polityce Rolnej w Unii Europejskiej."— Zapis prezentacji:

1 Zmiany we Wspólnej Polityce Rolnej w Unii Europejskiej

2 Płatności bezpośrednie w mld EUR wydatki ogółemw tym wkład krajowy 2007-2013 19,76,6 2014-2020 21,20 przesunięcie z II filara 2,7 2014-2020 ogółem 23,9 PROW 2007-2013 17,43,9 2014-2020 13,6 2,7 przesunięcie do I filara 3,4 2014-2020 po redukcji 10,9 ogółem nakłady na WPR 2007-2013 37,19,9 ogółem nakłady na WPR 2014-2020 34,82,4 różnica 2,3 wydatki z budżetu krajowego na WPR w latach 2007-2013 9,9 różnica pomiędzy wydatkami na PROW w latach 2007-2013 a kwotą pozostała po przesunięciu na I filar 6,5 Opracowanie własne Nakłady na WPR w Polsce

3 Płatności bezpośrednie (model płatności) Wsparcie powiązane z wielkością produkcji (do 8 lub do 15% koperty) System dla drobnych producentów rolnych (do 10% koperty) Płatność dla młodych rolników (do 2% kopery) Płatność dla rolników na obszarach z ograniczeniami naturalnymi (do 5% koperty) Greening (30% koperty krajowej) Płatność do pierwszych hektarów (do 30% rocznego pułapu krajowego) Płatność podstawowa lub SAPS

4 Greening dywersyfikacja upraw gospodarstwa do 10 ha powierzchni gruntów ornych wyłączone z wymogu dywersyfikacji upraw gospodarstwa 10-30 ha min liczba różnych upraw to 2, gospodarstwa powyżej 30 ha – 3 uprawy utrzymanie trwałych użytków zielonych utrzymanie istniejących trwałych użytków zielonych dopuszcza się zmniejszenie powierzchni trwałych UZ do 5% utrzymanie obszarów proekologicznych gospodarstwa do 15 ha powierzchni gruntów ornych wyłączone z wymogu wykazania obszarów proekologicznych przeznaczenie co najmniej 5% (odsetek ten może wzrosnąć do 7%) użytków rolnych Brak respektowania wymogów dotyczących zazielenienia spowoduje obniżenie płatności i nałożenie kar przekraczających wysokość płatności z tego tytułu Obszary, na których prowadzona jest produkcja ekologiczna, przynosząca uznane korzyści dla środowiska, uznaje się za spełniające warunki otrzymania tej dopłaty

5 Płatności bezpośrednie 2014-2020 Średnia stawka na ha (wg obliczeń na 2015 rok) Średnia stawka na ha po przesunięciu środków z II filaru WPR (wg obliczeń na 2015 rok) 211 EUR/ha246 EUR/ha

6 Stawki płatności bezpośrednich Podział kopert Stawka EUR/ha Stawka EUR/ha po przesunięciu środków z II filaru płatność podstawowa101118 greening6778 płatność podstawowa i greening168197 max stawka na pierwsze ha116136 Płatność podstawowa po wyłączeniu części na pierwsze hektary 96112 Opracowanie własne

7 Stawki płatności bezpośrednich w zależności od wielkości gospodarstwa Wielkość gospodarstwa Stawka EUR/ha Stawka EUR/ha po przesunięciu z II filaru gospodarstwo 300 hagreening67 pierwsze 30 ha116 pozostałe95 ŁĄCZNIE165193 gospodarstwo 100 haŁĄCZNIE169198 gospodarstwo 50 haŁĄCZNIE175205 gospodarstwo 30 haŁĄCZNIE184215 Opracowanie własne

8 PROW 2014-2020

9 Rozkład środków finansowych na działania w PROW 2014-2020 DziałaniaKwota w mld EUR środowiskowe 3,06 modernizacja 2,50 zobowiązania 1,35 leader 0,51 pomoc techniczna 0,41 działania pozostałe 3,08 Opracowanie własne po przesunięciu środków do I filaru WPR

10 Działania w PROW Transfer wiedzy Doradztwo Współpraca Premia dla młodych rolników Modernizacja gospodarstw rolnych Restrukturyzacja małych gospodarstw Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej Przetwórstwo i marketing produktów rolnych Scalanie gruntów Przywracanie potencjału produkcji rolnej Systemy jakości produktów rolnych i środków spożywczych Tworzenie grup producentów Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich Zalesianie i tworzenie terenu zalesionego Działanie rolnośrodowiskowo-klimatyczne Rolnictwo ekologiczne Płatności dla obszarów ONW Leader Działania w ramach Polityki Spójności Działania wspierające rozwój pozarolniczej przedsiębiorczości Działania zwiększające dostęp i upowszechniające wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych Inwestycje związane z produkcją i dystrybucją odnawialnych źródeł energii oraz ze zwiększaniem efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Projekty miękkie, mające na celu zwiększenie aktywizacji zawodowej, walkę z ubóstwem i wyłączeniem społecznym, wyrównywaniem szans edukacyjnych Szkolenia zawodowe i doradztwo mające na celu ułatwienie podjęcia dodatkowej działalności pozarolniczej

11 Modernizacja gospodarstw rolnych Zakres: wsparcie na inwestycje poprawiające ogólne wyniki gospodarstw rolnych prowadzących zarobkową działalność rolniczą Beneficjent: rolnik lub grupa rolników Gospodarstwo: wielkość ekonomiczna gospodarstwa stanowi co najmniej równowartość 15 tys. euro i nie jest większa niż 100 tys. euro (300 tys.) Forma pomocy: refundacja części kosztów kwalifikowalnych operacji (możliwe jest podwyższenie poziomu pomocy: młodym rolnikom, rolnikom na ONW, inwestycji w ramach Europejskich Partnerstw Innowacji - EPI) Wysokość pomocy nie może przekroczyć: 1) 500 000 zł – dotyczy budowy lub modernizacji budynków inwentarskich łącznie z ich wyposażeniem w zakresie niezbędnym do produkcji,(1,5,mln) 2) 200 000 zł - dotyczy pozostałych operacji Intensywność pomocy: do 50% kosztów kwalifikowalnych operacji i nie mniej niż 40%

12 Restrukturyzacja małych gospodarstw Zakres: pomoc w celu rozwoju małego gospodarstwa rolnego. Warunkiem jest przedłożenie i realizacja biznesplanu dot. rozwoju gospodarstwa Beneficjent: producent rolny prowadzący małe gospodarstwo rolne Gospodarstwo: ma wielkość ekonomiczną nie mniejszą niż 2 tys. euro i nie większą niż 15 tys. euro Forma pomocy: premia wypłacana w 2 ratach Wysokość premii 60 000 zł

13 Program rolnośrodowiskowo-klimatyczny Pakiet 1. Rolnictwo zrównoważone Pakiet 2. Cenne siedliska i zagrożone gatunki ptaków na obszarach Natura 2000 Pakiet 3. Cenne siedliska poza obszarami Natura 2000 Pakiet 4. Zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych roślin w rolnictwie Pakiet 5. Zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych zwierząt w rolnictwie Pakiet 6. Ochrona gleb i wód Pakiet 7. Strefy buforowe i miedze śródpolne

14 Pakiet 1. Rolnictwo zrównoważone Pakiet 2. Cenne siedliska i zagrożone gatunki ptaków na obszarach Natura 2000, Pakiet 3. Cenne siedliska poza obszarami Natura 2000 Pakiet 6. Ochrona gleb i wód Pakiet 5. Zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych zwierząt w rolnictwie Degresywność oraz limity powierzchni wspieranej 100 % płatności – za powierzchnię od 0,1 ha do 10 ha 50 % płatności – za powierzchnię od 10,1 ha do 20 ha dla krów: 1) 100 % płatności – za liczbę zwierząt do 10 2) 66 % płatności – za liczbę zwierząt od 11 do 20 3) 33 % płatności – za liczbę zwierząt od 21 do 40 dla koni: 1) 100 % płatności – za liczbę zwierząt do 5 2) 66 % płatności – za liczbę zwierząt od 6 do 10 3) 33 % płatności – za liczbę zwierząt od 11 do 20 dla owiec: 1) 100 % płatności – za liczbę zwierząt do 40 2) 66 % płatności – za liczbę zwierząt od 41 do 80 3) 33 % płatności – za liczbę zwierząt od 81 do 160 dla świń: 1) 100 % płatności – za liczbę zwierząt do 20 2) 66 % płatności – za liczbę zwierząt od 21 do 40 3) 33 % płatności – za liczbę zwierząt od 41 do 80

15 Rolnictwo ekologiczne Degresywność: –Płatność ekologiczna dla Pakietu 1. Uprawy rolnicze oraz dla Pakietu 2. Uprawy warzywne, jest przyznawana w wysokości: 100% stawki podstawowej – za powierzchnię od 0,1 ha do 10 ha 50% stawki podstawowej – za powierzchnię od 10,01 do 20 ha – Płatność ekologiczna dla Pakietu 3. Uprawy zielarskie, Pakietu 4. Uprawy sadownicze + jagodowe oraz Pakietu 5. Uprawy paszowe jest przyznawana w wysokości: 100% stawki podstawowej – za powierzchnię od 0,1 ha do 10 ha

16 Płatność ONW Beneficjent: rolnik użytkujący grunty rolne na obszarach z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami Wsparcie: zryczałtowana, roczna płatność udzielana na hektar użytków rolnych, stanowiąca iloczyn stawki ustalonej dla danego typu ONW oraz ilość hektarów zgłoszonych przez rolnika Płatności ONW podlegają degresywności w zależności od łącznej powierzchni działek rolnych lub ich części objętych pomocą, z wyjątkiem przypadku, gdy przyznana płatność jest równa minimalnej płatności na hektar rocznie. Płatność jest przyznawana w zależności od powierzchni: 1) 1 – 50 ha – 100% płatności 2) 50,01 – 100 ha – 40% płatności 3) 100,01 – 300 ha – 20% płatności 4) powyżej 300 ha – brak płatności

17 Dziękuję za uwagę Marek Zagórski EFRWP


Pobierz ppt "Zmiany we Wspólnej Polityce Rolnej w Unii Europejskiej."

Podobne prezentacje


Reklamy Google