Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PS- Polityka Spójności(5,2 mld euro) PROW- Program Rozwoju Obszarów Wiejskich (13,5 mld euro)

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PS- Polityka Spójności(5,2 mld euro) PROW- Program Rozwoju Obszarów Wiejskich (13,5 mld euro)"— Zapis prezentacji:

1 PS- Polityka Spójności(5,2 mld euro) PROW- Program Rozwoju Obszarów Wiejskich (13,5 mld euro)

2 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 (projekt) styczeń 2014

3 Cel główny PROW 2014-2020 Poprawa konkurencyjności rolnictwa, zrównoważone zarządzanie zasobami naturalnymi i działania w dziedzinie klimatu oraz zrównoważony rozwój terytorialny obszarów wiejskich. Program jest ukierunkowany głównie na wzrost konkurencyjności rolnictwa z uwzględnieniem celów rolnośrodowiskowych. PROW 2014-2020MRiRW

4 Przegląd działań i poddziałań PROW 2014-2020 MRiRW

5 Działanie: Transfer wiedzy i działalność informacyjna Poddziałania: 1.Szkolenia zawodowe i nabywanie umiejętności; 2.Demonstracje i działania informacyjne, zakresy: inwestycje w projekty demonstracyjne służące promowaniu innowacji; działania upowszechniające dobre praktyki lub innowacje. Wielkość wsparcia: do 100% kosztów kwalifikowalnych operacji. Beneficjenci: jednostki naukowe i uczelnie wyższe; publiczne podmioty doradcze; podmioty prowadzące działalność szkoleniową. Budżet działania: 50 mln euro. PROW 2014-2020MRiRW

6 Działanie: Usługi doradcze Poddziałania: 1.Udzielanie pomocy w korzystaniu z usług doradczych zakresy: świadczenie kompleksowej porady dla rolnika lub grupy rolników; świadczenie kompleksowej porady dla właścicieli lasów; 1.Wsparcie szkoleń dla doradców. Wielkość wsparcia: do 100% kosztów kwalifikowalnych operacji, nie więcej niż: 1500 euro za poradę - za 3-letni program doradczy, 1050 euro za poradę - za 2-letni program doradczy, 500 euro za poradę za program doradczy dla właściciela lasów, 200 000 euro – za 3 lata szkolenia doradców. Beneficjenci: publiczne i prywatne podmioty doradcze. Budżet działania: 100 mln euro. PROW 2014-2020 MRiRW

7 Działanie: Systemy jakości produktów rolnych i środków spożywczych Poddziałania: 1.Wsparcie dla nowych uczestników systemów jakości żywności; 2.Wsparcie działań informacyjnych i promocyjnych. Wielkość wsparcia: do 3000 euro / gospodarstwo / rok – za uczestnictwo w systemach jakości żywności; do 70% kosztów kwalifikowalnych za prowadzenie działań informacyjnych i promocyjnych. Beneficjenci: rolnicy aktywni zawodowo ; podmiot utworzony przez co najmniej 2 producentów. Budżet działania: 30 mln euro. PROW 2014-2020MRiRW

8 Działanie: Inwestycje w środki trwałe Poddziałania: 1.Inwestycje w gospodarstwach rolnych (Modernizacja gospodarstw rolnych); 2.Inwestycje w przetwórstwo/marketing i rozwój produktów rolnych (Przetwórstwo i marketing produktów rolnych); 3.Scalanie gruntów. Budżet poddziałania: 3,5 mld euro. PROW 2014-2020MRiRW

9 Poddziałanie: Modernizacja gospodarstw rolnych Zakresy: rozwój produkcji prosiąt, rozwój produkcji mleka krowiego, rozwój produkcji bydła mięsnego, inne operacje związane z racjonalizacją technologii produkcji, wprowadzeniem innowacji, zmianą profilu produkcji, zwiększeniem skali produkcji, poprawą jakości produkcji lub zwiększeniem wartości dodanej produktu. Beneficjenci: rolnik prowadzący działalność rolniczą w celach zarobkowych lub grupa rolników. Budżet poddziałania: 2,8 mld euro PROW 2014-2020MRiRW

10 Poddziałanie: Modernizacja gospodarstw rolnych Wielkość wsparcia: do 60% kosztów kwalifikowalnych operacji dla młodych rolników i inwestycji zbiorowych albo do 50% kosztów kwalifikowalnych operacji w przypadku innych beneficjentów i nie mniej niż 50 000 zł; do 1 500 000 zł na rozwój produkcji prosiąt (obiekty inwentarskie), do 500 000 zł na rozwój produkcji mleka krowiego i bydła mięsnego (obiekty inwentarskie); do 200 000 zł na pozostałe operacje. Powyższe limity nie łączą się. PROW 2014-2020MRiRW

11 Poddziałanie: Przetwórstwo i marketing produktów rolnych Wielkość wsparcia: do 50% kosztów kwalifikowalnych, od 100 000 zł do 2 000 000 zł dla 1 beneficjenta, do 100 000 zł dla rolników rozpoczynających działalność przetwórczą. Beneficjenci podmiot, który ma zarejestrowaną działalność w zakresie przetwórstwa lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych, działa jako przedsiębiorca wykonujący działalność jako mikro, małe lub średnie przedsiębiorstwo. rolnik lub domownik podlegający ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie (dotyczy rolników rozpoczynających działalności gospodarczą w zakresie przetwórstwa produktów rolnych). Budżet poddziałania: 620 mln euro PROW 2014-2020MRiRW

12 Poddziałanie: Scalanie gruntów Zakres: 1)opracowanie projektu scalenia; 2)zagospodarowanie poscaleniowe. Wielkość wsparcia do 100% kosztów kwalifikowalnych operacji. ad 1. do 800 euro/ha – dolnośląskie, lubelskie, podkarpackie, małopolskie, śląskie, świętokrzyskie ; do 650 euro/ha – pozostałe województwa. ad 2. do 2000 euro/ha – dolnośląskie, lubelskie, podkarpackie, małopolskie, śląskie, świętokrzyskie ; do 1900 euro/ha – pozostałe województwa. Beneficjenci: starosta lub jednostki wykonujące zadania w zakresie scaleń Budżet poddziałania: 130 mln euro. PROW 2014-2020MRiRW

13 Działanie: Przywracanie potencjału produkcji rolnej lub wprowadzanie odpowiednich środków zapobiegawczych Poddziałania: 1.Wsparcie inwestycji w środki zapobiegawcze w celu ograniczania skutków prawdopodobnych klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof; 2.Wsparcie inwestycji w odtwarzanie gruntów rolnych i przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof. Budżet działania: 500 mln euro. PROW 2014-2020MRiRW

14 Poddziałanie : Wsparcie inwestycji w środki zapobiegawcze… Wielkość wsparcia: do 80% kosztów kwalifikowalnych operacji, maksymalna wysokość pomocy (dla spółki wodnej) 500 000 zł, pomoc przyznaje się na operację powyżej 20 tys. zł kosztów kwalifikowanych. Beneficjenci: grupa rolników (grupę rolników stanowi co najmniej dwóch rolników lub spółka wodna, członkami której w większości są rolnicy). PROW 2014-2020MRiRW

15 Poddziałanie: Wsparcie inwestycji w odtwarzanie i przywracanie potencjału produkcji rolnej … Wielkość wsparcia: do 80% kosztów kwalifikowalnych operacji, do 300 000 zł, na operację o planowanej wysokości kosztów kwalifikowalnych powyżej 20 000 zł. Beneficjenci: rolnicy. PROW 2014-2020MRiRW

16 Działanie: Rozwój gospodarstw i działalności gospodarczej Poddziałania: 1.Premie dla młodych rolników rolnych; 2.Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej; 3.Restrukturyzacja małych gospodarstw; 4.Rozwój przedsiębiorczości – Rozwój usług rolniczych. Budżet działania: 1,7 mld euro. PROW 2014-2020MRiRW

17 Poddziałanie: Premie dla młodych rolników Wielkość wsparcia: premia w wysokości 100 000 zł, I rata – 80% kwoty pomocy, II rata – 20% kwoty pomocy. Beneficjenci: osoba, która nie ukończyła 40 roku życia, posiada odpowiednie kwalifikacje zawodowe, po raz pierwszy rozpoczyna prowadzenie gospodarstwa rolnego jako kierujący gospodarstwem. Budżet poddziałania: 700 mln euro. PROW 2014-2020MRiRW

18 Poddziałanie: Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej Wielkość wsparcia: premia w wysokości do 100 000 zł wypłacana w ratach: I rata – 80% kwoty pomocy, II rata – 20% kwoty pomocy. Wypłacenie II raty uzależnione jest od prawidłowej realizacji biznesplanu. Beneficjenci: osoba fizyczna ubezpieczona w pełnym zakresie w KRUS. Budżet działania: 450 mln euro. PROW 2014-2020MRiRW

19 Poddziałanie: Restrukturyzacja małych gospodarstw Wielkość wsparcia: premia w wysokości do 60 000 zł wypłacana w ratach: I rata – 80% kwoty pomocy, II rata – 20% kwoty pomocy. Wypłacenie drugiej raty uzależnione jest od prawidłowej realizacji biznesplanu. Beneficjenci: rolnik będący osobą fizyczną ubezpieczoną na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników z mocy ustawy i w pełnym zakresie jako rolnik, prowadzącą wyłącznie działalność rolniczą. Budżet poddziałania: 450 mln euro. PROW 2014-2020MRiRW

20 Poddziałanie: Rozwój usług rolniczych Wielkość wsparcia: do 50% kosztów kwalifikowalnych. do 500 000 zł. Beneficjenci: osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, prowadząca działalność gospodarczą w zakresie usług rolniczych jako mikro- lub małe przedsiębiorstwo przez co najmniej dwa lata przed złożeniem wniosku o przyznanie pomocy. Budżet poddziałania: 100 mln euro. PROW 2014-2020MRiRW

21 Działanie: Podstawowe usługi i odnowa miejscowości na obszarach wiejskich Poddziałania: 1.Badania i inwestycje związane z dziedzictwem kulturowym i przyrodniczym wsi, krajobrazem wiejskim i wysoką wartością przyrodniczą … 2.Inwestycje w podstawowe usługi lokalne dla ludności wiejskiej, w tym dot. rekreacji i kultury oraz powiązanej infrastruktury zakresy: inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne oraz kształtowanie przestrzeni publicznej; targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów i usług. Budżet działania: 600 mln euro PROW 2014-2020MRiRW

22 Poddziałanie: Badania i inwestycje związane z dziedzictwem kulturowym i przyrodniczym wsi… Wielkość wsparcia: do 500 000 zł dla jednej miejscowości. Beneficjenci: gmina, instytucja kultury, dla której organizatorem jest jednostka samorządu terytorialnego, kościół lub inny związek wyznaniowy. PROW 2014-2020MRiRW

23 Poddziałanie: Inwestycje w podstawowe usługi lokalne dla ludności wiejskiej… Zakres: Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne oraz kształtowanie przestrzeni publicznej. Wielkość wsparcia: do 500 000 zł dla jednej miejscowości. Beneficjenci: gmina, instytucja kultury dla której organizatorem jest jednostka samorządu terytorialnego/ w przypadku budowy, przebudowy, modernizacji lub wyposażenia obiektów pełniących funkcje kulturalne lub gmina – w przypadku kształtowania przestrzeni publicznej. PROW 2014-2020MRiRW

24 Poddziałanie: Inwestycje w tworzenie, ulepszanie lub rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej… Zakres: Targowiska lub obiektu budowlanego przeznaczonego na cele promocji lokalnych produktów i usług. Wielkość wsparcia: do 1 mln zł. Beneficjenci: Gmina, powiat lub ich związki Budżet: 100 mln zł. PROW 2014-2020MRiRW

25 Działanie: Inwestycje w rozwój obszarów leśnych i poprawę żywotności lasów Poddziałanie: Zalesianie i tworzenie terenów zalesionych Wysokość wsparcia: ryczałt na hektar (do ustalenia) jednorazowo za założenie uprawy leśnej bądź dolesienie, maksymalnie przez 12 lat od zalesienia. Beneficjenci: rolnicy - właściciele gruntów rolnych oraz gruntów innych niż rolne, jednostki samorządu terytorialnego będące właścicielami gruntów rolnych oraz gruntów innych niż rolne – w zakresie kosztów założenia. Budżet poddziałania: 320 mln euro. PROW 2014-2020MRiRW

26 Działanie: Tworzenie grup i organizacji producentów Poddziałanie: Tworzenie grup i organizacji producentów w sektorze rolnym i leśnym Wielkość wsparcia: do 100 000 euro w każdym roku pięcioletniego okresu pomocy. 10 % za 1 rok; /8 % za drugi rok; /6% za 3 rok; 5% za 4 rok; 4% za 5 rok (% wielkości produkcji sprzedanej) lub 5 % za 1 rok; /4 % za 2 rok; /3% za 3 rok; /3% za 4 rok; /2%za 5rok (% wielkości produkcji sprzedanej w przypadku sprzedaży produkcji rolnej powyżej 1 mln euro. Wypłata ostatniej raty wsparcia nastąpi po potwierdzeniu prawidłowej realizacji biznesplanu. Beneficjenci: grupy producentów rolnych, które powstaną od dnia 1 stycznia 2014 roku Budżet poddziałania: 350 mln euro PROW 2014-2020MRiRW

27 Działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne Poddziałania: 1. Płatności rolno-środowiskowo-klimatyczne, pakiety: 1.Rolnictwo zrównoważone; 2.Ochrona gleb i wód; 3.Zachowanie i reintrodukcja sadów tradycyjnych odmian drzew owoców; 4.Cenne siedliska i zagrożone gatunki ptaków na obszarach Natura 2000; 5.Cenne siedliska poza obszarami Natura 2000. 2. Wsparcie ochrony i zrównoważonego użytkowania oraz ochrony zasobów genetycznych w rolnictwie, pakiety: 6. Zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych roślin w rolnictwie; 7. Zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych zwierząt w rolnictwie. Wielkość wsparcia: 100% stawki podstawowej – za powierzchnię od 0,1 ha do 10 ha; 50% stawki podstawowej – za powierzchnię od 10,1 ha do 20 ha. Beneficjenci: Rolnicy i inne podmioty gospodarujące gruntami. Budżet działania : 920 mln euro. PROW 2014-2020MRiRW

28 Działanie: Rolnictwo ekologiczne Poddziałania: 1. Płatności w okresie konwersji na rolnictwo ekologiczne, pakiety: 1.Uprawy rolnicze; 2.Uprawy warzywne; 3.Uprawy zielarskie; 4.Uprawy sadownicze; 5.Uprawy paszowe ; 2. Płatności w celu utrzymania rolnictwa ekologicznego, pakiety: jak wyżej Wielkość wsparcia: Zróżnicowana w zależności od pakietu, Zastosowanie limitów powierzchniowych. Beneficjenci: Rolnicy, którzy spełniają definicję rolnika aktywnego zawodowo. Budżet działania: 700 mln euro PROW 2014-2020MRiRW

29 Działanie:Płatności dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami Poddziałania: Płatności dla obszarów górskich (ONW typ górski); Płatności dla obszarów nizinnych (ONW tym nizinny); Płatności dla obszarów specyficznych (ONW typ specyficzny). Wielkość wsparcia: Płatność ryczałtowa do hektara użytków rolnych położonych na obszarach ONW. Płatność jest przyznawana w zależności od powierzchni ONW w gospodarstwie: 1 – 50 ha – 100% płatności; 50,01 – 100 ha – 50% płatności; 100,01 – 300 ha – 25% płatności; powyżej 300 ha – brak płatności. Beneficjenci: rolnicy aktywni zawodowo. Budżet działania: 2,3 mld euro. PROW 2014-2020MRiRW

30 Działanie: Współpraca Poddziałanie: Wsparcie na rzecz rozwoju nowych produktów, praktyk, procesów i technologii w sektorze rolno-spożywczym poprzez współpracę w ramach grup operacyjnych na rzecz innowacji (EPI). Wielkość wsparcia do 100% bieżących kosztów kwalifikowalnych funkcjonowania grupy EPI, koszty ogólne do10% całkowitych kosztów kwalifikowalnych operacji i nie więcej niż 1 000 000 zł, do 10 000 000 zł na grupę EPI. Beneficjenci: grupy operacyjne na rzecz innowacji, w tym organizacje międzybranżowe. Budżet działania: 80 mln euro. PROW 2014-2020MRiRW

31 Działanie: LEADER Poddziałania: 1.Wsparcie przygotowawcze; 2.Realizacja operacji w ramach lokalnych strategii rozwoju; 3.Wdrażanie projektów współpracy; 4.Koszty bieżące; 5.Aktywizacja. Budżet: 734 545 695 mln euro. PROW 2014-2020MRiRW

32 Poddziałanie: Wsparcie przygotowawcze Wielkość wsparcia: pomoc ma formę ryczałtowanej płatności. Kwota i wielkość wsparcia zostanie określona na podstawie przeprowadzonej analizy kosztów. Beneficjenci : stowarzyszenie, fundacja lub związek stowarzyszeń, z wyłączeniem stowarzyszeń jednostek samorządu terytorialnego. PROW 2014-2020MRiRW

33 Poddziałanie: Realizacja operacji w ramach LSR Beneficjenci ( w zależności od zakresu operacji ): osoby fizyczne, osoby prawne, np. JST i ich związki bądź ich jednostki organizacyjne, kółka rolnicze, organizacje pozarządowe, spółdzielnie, kościoły, związki wyznaniowe. jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym ustawy przyznają zdolność prawną. W przypadku projektów parasolowych beneficjentem jest LGD a odbiorcami realizującymi mikro-projekt są: osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym ustawy przyznają zdolność prawną. Odbiorcami realizującymi mikro-projekt mogą być również grupy nieformalne, tj. np. koła gospodyń wiejskich, nadleśnictwa i jednostki ochotniczej straży pożarnej. PROW 2014-2020MRiRW

34 Poddziałanie: Realizacja operacji w ramach lokalnych strategii rozwoju Wielkość wsparcia: maksymalna kwota pomocy dla operacji ustalana przez LGD, do 800 000 zł na inkubatory przetwórstwa lokalnego, do 300 000 zł dla pozostałych beneficjentów, mikro-projekty w ramach projektów parasolowych – do 50 000 zł, do 400 000 projekty parasolowe, do 20 % wartości całego projektu parasolowego, projekty realizowane przez JST, minimalna całkowita wartość operacji realizowanych poza projektem parasolowym - 50 000 zł. PROW 2014-2020MRiRW

35 Poddziałanie: Wdrażanie projektów współpracy Wielkość wsparcia: 50 000 zł (projekty międzyregionalne), do 500 000 zł na LGD, w tym do 75 000 zł na przygotowanie projektów. Beneficjenci: LGD, których LSR zostały wybrane do realizacji i finansowania ze środków Programu. PROW 2014-2020MRiRW

36 Poddziałania: Koszty bieżące ; Aktywizacja Wielkość wsparcia: wsparcie nie może dotyczyć kosztów zrefundowanych w ramach innych programów współfinansowanych ze środków funduszy EFSI. Beneficjenci: LGD, których LSR zostały wybrane do realizacji i finansowania ze środków Programu. PROW 2014-2020MRiRW

37 Dziękuję za uwagę PROW 2014-2020MRiRW


Pobierz ppt "PS- Polityka Spójności(5,2 mld euro) PROW- Program Rozwoju Obszarów Wiejskich (13,5 mld euro)"

Podobne prezentacje


Reklamy Google