Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 (projekt) styczeń.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 (projekt) styczeń."— Zapis prezentacji:

1 PS- Polityka Spójności(5,2 mld euro) PROW- Program Rozwoju Obszarów Wiejskich (13,5 mld euro)

2 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – (projekt) styczeń 2014 2

3 Cel główny PROW Poprawa konkurencyjności rolnictwa, zrównoważone zarządzanie zasobami naturalnymi i działania w dziedzinie klimatu oraz zrównoważony rozwój terytorialny obszarów wiejskich. Program jest ukierunkowany głównie na wzrost konkurencyjności rolnictwa z uwzględnieniem celów rolnośrodowiskowych. PROW MRiRW 3

4 Przegląd działań i poddziałań
PROW PROW MRiRW 4

5 Działanie: Transfer wiedzy i działalność informacyjna
Poddziałania: Szkolenia zawodowe i nabywanie umiejętności; Demonstracje i działania informacyjne, zakresy: inwestycje w projekty demonstracyjne służące promowaniu innowacji; działania upowszechniające dobre praktyki lub innowacje. Wielkość wsparcia: do 100% kosztów kwalifikowalnych operacji. Beneficjenci: jednostki naukowe i uczelnie wyższe; publiczne podmioty doradcze; podmioty prowadzące działalność szkoleniową. Budżet działania: 50 mln euro. PROW MRiRW 5

6 Działanie: Usługi doradcze
Poddziałania: Udzielanie pomocy w korzystaniu z usług doradczych zakresy: świadczenie kompleksowej porady dla rolnika lub grupy rolników; świadczenie kompleksowej porady dla właścicieli lasów; Wsparcie szkoleń dla doradców. Wielkość wsparcia: do 100% kosztów kwalifikowalnych operacji, nie więcej niż: 1500 euro za poradę - za 3-letni program doradczy, 1050 euro za poradę - za 2-letni program doradczy, 500 euro za poradę za program doradczy dla właściciela lasów, euro – za 3 lata szkolenia doradców. Beneficjenci: publiczne i prywatne podmioty doradcze. Budżet działania: 100 mln euro. PROW MRiRW 6

7 Działanie: Systemy jakości produktów rolnych i środków spożywczych
Poddziałania: Wsparcie dla nowych uczestników systemów jakości żywności; Wsparcie działań informacyjnych i promocyjnych. Wielkość wsparcia: do 3000 euro / gospodarstwo / rok – za uczestnictwo w systemach jakości żywności; do 70% kosztów kwalifikowalnych za prowadzenie działań informacyjnych i promocyjnych. Beneficjenci: rolnicy aktywni zawodowo ; podmiot utworzony przez co najmniej 2 producentów. Budżet działania: 30 mln euro. PROW MRiRW 7

8 Działanie: Inwestycje w środki trwałe
Poddziałania: Inwestycje w gospodarstwach rolnych (Modernizacja gospodarstw rolnych); Inwestycje w przetwórstwo/marketing i rozwój produktów rolnych (Przetwórstwo i marketing produktów rolnych); Scalanie gruntów. Budżet poddziałania: 3,5 mld euro. PROW MRiRW 8

9 Poddziałanie: Modernizacja gospodarstw rolnych
Zakresy: rozwój produkcji prosiąt, rozwój produkcji mleka krowiego, rozwój produkcji bydła mięsnego, inne operacje związane z racjonalizacją technologii produkcji, wprowadzeniem innowacji, zmianą profilu produkcji, zwiększeniem skali produkcji, poprawą jakości produkcji lub zwiększeniem wartości dodanej produktu. Beneficjenci: rolnik prowadzący działalność rolniczą w celach zarobkowych lub grupa rolników. Budżet poddziałania: 2,8 mld euro PROW MRiRW 9

10 Poddziałanie: Modernizacja gospodarstw rolnych
Wielkość wsparcia: do 60% kosztów kwalifikowalnych operacji dla młodych rolników i inwestycji zbiorowych albo do 50% kosztów kwalifikowalnych operacji w przypadku innych beneficjentów i nie mniej niż zł; do zł na rozwój produkcji prosiąt (obiekty inwentarskie), do zł na rozwój produkcji mleka krowiego i bydła mięsnego (obiekty inwentarskie); do zł na pozostałe operacje. Powyższe limity nie łączą się. PROW MRiRW 10

11 Poddziałanie: Przetwórstwo i marketing produktów rolnych
Wielkość wsparcia: do 50% kosztów kwalifikowalnych, od zł do zł dla 1 beneficjenta , do zł dla rolników rozpoczynających działalność przetwórczą. Beneficjenci podmiot, który ma zarejestrowaną działalność w zakresie przetwórstwa lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych, działa jako przedsiębiorca wykonujący działalność jako mikro, małe lub średnie przedsiębiorstwo. rolnik lub domownik podlegający ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie (dotyczy rolników rozpoczynających działalności gospodarczą w zakresie przetwórstwa produktów rolnych). Budżet poddziałania: 620 mln euro PROW MRiRW 11

12 Poddziałanie: Scalanie gruntów
Zakres: opracowanie projektu scalenia; zagospodarowanie poscaleniowe. Wielkość wsparcia do 100% kosztów kwalifikowalnych operacji. ad 1. do 800 euro/ha – dolnośląskie, lubelskie, podkarpackie, małopolskie, śląskie, świętokrzyskie ; do 650 euro/ha – pozostałe województwa. ad 2. do 2000 euro/ha – dolnośląskie, lubelskie, podkarpackie, małopolskie, śląskie, świętokrzyskie ; do 1900 euro/ha – pozostałe województwa. Beneficjenci: starosta lub jednostki wykonujące zadania w zakresie scaleń Budżet poddziałania: 130 mln euro. PROW MRiRW 12

13 Działanie: Przywracanie potencjału produkcji rolnej lub wprowadzanie odpowiednich środków zapobiegawczych Poddziałania: Wsparcie inwestycji w środki zapobiegawcze w celu ograniczania skutków prawdopodobnych klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof; Wsparcie inwestycji w odtwarzanie gruntów rolnych i przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof. Budżet działania: 500 mln euro. PROW MRiRW 13

14 Poddziałanie: Wsparcie inwestycji w środki zapobiegawcze…
Wielkość wsparcia: do 80% kosztów kwalifikowalnych operacji, maksymalna wysokość pomocy (dla spółki wodnej) zł, pomoc przyznaje się na operację powyżej 20 tys. zł kosztów kwalifikowanych. Beneficjenci: grupa rolników (grupę rolników stanowi co najmniej dwóch rolników lub spółka wodna, członkami której w większości są rolnicy). PROW MRiRW 14

15 Poddziałanie: Wsparcie inwestycji w odtwarzanie i przywracanie potencjału produkcji rolnej …
Wielkość wsparcia: do 80% kosztów kwalifikowalnych operacji, do zł, na operację o planowanej wysokości kosztów kwalifikowalnych powyżej zł. Beneficjenci: rolnicy. PROW MRiRW 15

16 Działanie: Rozwój gospodarstw i działalności gospodarczej
Poddziałania: Premie dla młodych rolników rolnych; Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej; Restrukturyzacja małych gospodarstw; Rozwój przedsiębiorczości – Rozwój usług rolniczych. Budżet działania: 1,7 mld euro. PROW MRiRW 16

17 Poddziałanie: Premie dla młodych rolników
Wielkość wsparcia: premia w wysokości zł, I rata – 80% kwoty pomocy, II rata – 20% kwoty pomocy. Beneficjenci: osoba, która nie ukończyła 40 roku życia, posiada odpowiednie kwalifikacje zawodowe, po raz pierwszy rozpoczyna prowadzenie gospodarstwa rolnego jako kierujący gospodarstwem. Budżet poddziałania: 700 mln euro. PROW MRiRW 17

18 Poddziałanie: Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej
Wielkość wsparcia: premia w wysokości do zł wypłacana w ratach: I rata – 80% kwoty pomocy, II rata – 20% kwoty pomocy. Wypłacenie II raty uzależnione jest od prawidłowej realizacji biznesplanu. Beneficjenci: osoba fizyczna ubezpieczona w pełnym zakresie w KRUS. Budżet działania: 450 mln euro. PROW MRiRW 18

19 Poddziałanie: Restrukturyzacja małych gospodarstw
Wielkość wsparcia: premia w wysokości do zł wypłacana w ratach: I rata – 80% kwoty pomocy, II rata – 20% kwoty pomocy. Wypłacenie drugiej raty uzależnione jest od prawidłowej realizacji biznesplanu. Beneficjenci: rolnik będący osobą fizyczną ubezpieczoną na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników z mocy ustawy i w pełnym zakresie jako rolnik, prowadzącą wyłącznie działalność rolniczą. Budżet poddziałania: 450 mln euro. PROW MRiRW 19

20 Poddziałanie: Rozwój usług rolniczych
Wielkość wsparcia: do 50% kosztów kwalifikowalnych. do zł. Beneficjenci: osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, prowadząca działalność gospodarczą w zakresie usług rolniczych jako mikro- lub małe przedsiębiorstwo przez co najmniej dwa lata przed złożeniem wniosku o przyznanie pomocy. Budżet poddziałania: 100 mln euro. PROW MRiRW 20

21 Działanie: Podstawowe usługi i odnowa miejscowości na obszarach wiejskich
Poddziałania: Badania i inwestycje związane z dziedzictwem kulturowym i przyrodniczym wsi, krajobrazem wiejskim i wysoką wartością przyrodniczą … Inwestycje w podstawowe usługi lokalne dla ludności wiejskiej, w tym dot. rekreacji i kultury oraz powiązanej infrastruktury zakresy: inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne oraz kształtowanie przestrzeni publicznej; targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów i usług. Budżet działania: 600 mln euro PROW MRiRW 21

22 Poddziałanie: Badania i inwestycje związane z dziedzictwem kulturowym i przyrodniczym wsi…
Wielkość wsparcia: do zł dla jednej miejscowości. Beneficjenci: gmina, instytucja kultury, dla której organizatorem jest jednostka samorządu terytorialnego, kościół lub inny związek wyznaniowy. PROW MRiRW 22

23 Poddziałanie: Inwestycje w podstawowe usługi lokalne dla ludności wiejskiej…
Zakres: Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne oraz kształtowanie przestrzeni publicznej. Wielkość wsparcia: do zł dla jednej miejscowości. Beneficjenci: gmina, instytucja kultury dla której organizatorem jest jednostka samorządu terytorialnego/ w przypadku budowy, przebudowy, modernizacji lub wyposażenia obiektów pełniących funkcje kulturalne lub gmina – w przypadku kształtowania przestrzeni publicznej. PROW MRiRW 23

24 Poddziałanie: Inwestycje w tworzenie, ulepszanie lub rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej… Zakres: Targowiska lub obiektu budowlanego przeznaczonego na cele promocji lokalnych produktów i usług. Wielkość wsparcia: do 1 mln zł. Beneficjenci: Gmina, powiat lub ich związki Budżet: 100 mln zł. PROW MRiRW 24

25 Działanie: Inwestycje w rozwój obszarów leśnych i poprawę żywotności lasów
Poddziałanie: Zalesianie i tworzenie terenów zalesionych Wysokość wsparcia: ryczałt na hektar (do ustalenia) jednorazowo za założenie uprawy leśnej bądź dolesienie, maksymalnie przez 12 lat od zalesienia. Beneficjenci: rolnicy - właściciele gruntów rolnych oraz gruntów innych niż rolne, jednostki samorządu terytorialnego będące właścicielami gruntów rolnych oraz gruntów innych niż rolne – w zakresie kosztów założenia. Budżet poddziałania: 320 mln euro. PROW MRiRW 25

26 Działanie: Tworzenie grup i organizacji producentów
Poddziałanie: Tworzenie grup i organizacji producentów w sektorze rolnym i leśnym Wielkość wsparcia: do euro w każdym roku pięcioletniego okresu pomocy. 10 % za 1 rok; /8 % za drugi rok; /6% za 3 rok; 5% za 4 rok; 4% za 5 rok (% wielkości produkcji sprzedanej) lub 5 % za 1 rok; /4 % za 2 rok; /3% za 3 rok; /3% za 4 rok; /2%za 5rok (% wielkości produkcji sprzedanej w przypadku sprzedaży produkcji rolnej powyżej 1 mln euro. Wypłata ostatniej raty wsparcia nastąpi po potwierdzeniu prawidłowej realizacji biznesplanu. Beneficjenci: grupy producentów rolnych, które powstaną od dnia 1 stycznia 2014 roku Budżet poddziałania: 350 mln euro PROW MRiRW 26

27 Działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne
Poddziałania: 1. Płatności rolno-środowiskowo-klimatyczne, pakiety: Rolnictwo zrównoważone; Ochrona gleb i wód; Zachowanie i reintrodukcja sadów tradycyjnych odmian drzew owoców; Cenne siedliska i zagrożone gatunki ptaków na obszarach Natura 2000; Cenne siedliska poza obszarami Natura 2000. 2. Wsparcie ochrony i zrównoważonego użytkowania oraz ochrony zasobów genetycznych w rolnictwie, pakiety: 6. Zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych roślin w rolnictwie; 7. Zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych zwierząt w rolnictwie. Wielkość wsparcia: 100% stawki podstawowej – za powierzchnię od 0,1 ha do 10 ha; 50% stawki podstawowej – za powierzchnię od 10,1 ha do 20 ha. Beneficjenci: Rolnicy i inne podmioty gospodarujące gruntami. Budżet działania : 920 mln euro. PROW MRiRW 27

28 Działanie: Rolnictwo ekologiczne
Poddziałania: 1. Płatności w okresie konwersji na rolnictwo ekologiczne, pakiety: Uprawy rolnicze; Uprawy warzywne; Uprawy zielarskie; Uprawy sadownicze; Uprawy paszowe ; 2. Płatności w celu utrzymania rolnictwa ekologicznego, pakiety: jak wyżej Wielkość wsparcia: Zróżnicowana w zależności od pakietu, Zastosowanie limitów powierzchniowych. Beneficjenci: Rolnicy, którzy spełniają definicję rolnika aktywnego zawodowo. Budżet działania: 700 mln euro PROW MRiRW 28

29 Działanie:Płatności dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami
Poddziałania: Płatności dla obszarów górskich (ONW typ górski); Płatności dla obszarów nizinnych (ONW tym nizinny); Płatności dla obszarów specyficznych (ONW typ specyficzny). Wielkość wsparcia: Płatność ryczałtowa do hektara użytków rolnych położonych na obszarach ONW. Płatność jest przyznawana w zależności od powierzchni ONW w gospodarstwie: 1 – 50 ha – 100% płatności; 50,01 – 100 ha – 50% płatności; 100,01 – 300 ha – 25% płatności; powyżej 300 ha – brak płatności. Beneficjenci: rolnicy aktywni zawodowo. Budżet działania: 2,3 mld euro. PROW MRiRW 29

30 Działanie: Współpraca
Poddziałanie: Wsparcie na rzecz rozwoju nowych produktów, praktyk, procesów i technologii w sektorze rolno-spożywczym poprzez współpracę w ramach grup operacyjnych na rzecz innowacji (EPI) . Wielkość wsparcia do 100% bieżących kosztów kwalifikowalnych funkcjonowania grupy EPI, koszty ogólne do10% całkowitych kosztów kwalifikowalnych operacji i nie więcej niż 1 000 000 zł, do zł na grupę EPI. Beneficjenci: grupy operacyjne na rzecz innowacji, w tym organizacje międzybranżowe. Budżet działania: 80 mln euro. PROW MRiRW 30

31 Działanie: LEADER Poddziałania: Wsparcie przygotowawcze;
Realizacja operacji w ramach lokalnych strategii rozwoju; Wdrażanie projektów współpracy; Koszty bieżące; Aktywizacja. Budżet: mln euro . PROW MRiRW 31

32 Poddziałanie: Wsparcie przygotowawcze
Wielkość wsparcia: pomoc ma formę ryczałtowanej płatności. Kwota i wielkość wsparcia zostanie określona na podstawie przeprowadzonej analizy kosztów. Beneficjenci : stowarzyszenie, fundacja lub związek stowarzyszeń, z wyłączeniem stowarzyszeń jednostek samorządu terytorialnego. PROW MRiRW 32

33 Poddziałanie: Realizacja operacji w ramach LSR
Beneficjenci ( w zależności od zakresu operacji ): osoby fizyczne, osoby prawne, np. JST i ich związki bądź ich jednostki organizacyjne, kółka rolnicze, organizacje pozarządowe, spółdzielnie, kościoły, związki wyznaniowe. jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym ustawy przyznają zdolność prawną. W przypadku projektów parasolowych beneficjentem jest LGD a odbiorcami realizującymi „mikro-projekt” są: osoby prawne, Odbiorcami realizującymi mikro-projekt mogą być również grupy nieformalne, tj. np. koła gospodyń wiejskich, nadleśnictwa i jednostki ochotniczej straży pożarnej. PROW MRiRW 33

34 Poddziałanie: Realizacja operacji w ramach lokalnych strategii rozwoju
Wielkość wsparcia: maksymalna kwota pomocy dla operacji ustalana przez LGD, do zł na inkubatory przetwórstwa lokalnego, do zł dla pozostałych beneficjentów, mikro-projekty w ramach „projektów parasolowych” – do zł, do projekty parasolowe, do 20 % wartości całego projektu „parasolowego”, projekty realizowane przez JST, minimalna całkowita wartość operacji realizowanych poza projektem „parasolowym” zł. PROW MRiRW 34

35 Poddziałanie: Wdrażanie projektów współpracy
Wielkość wsparcia: zł (projekty międzyregionalne), do zł na LGD, w tym do zł na przygotowanie projektów. Beneficjenci: LGD, których LSR zostały wybrane do realizacji i finansowania ze środków Programu. PROW MRiRW 35

36 Poddziałania: Koszty bieżące ; Aktywizacja
Wielkość wsparcia: wsparcie nie może dotyczyć kosztów zrefundowanych w ramach innych programów współfinansowanych ze środków funduszy EFSI. Beneficjenci: LGD, których LSR zostały wybrane do realizacji i finansowania ze środków Programu. PROW MRiRW 36

37 Dziękuję za uwagę PROW MRiRW


Pobierz ppt "Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 (projekt) styczeń."

Podobne prezentacje


Reklamy Google