Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zintegrowany System Kwalifikacji. Wprowadzenie do tematyki Wojciech Stęchły Instytut Badań Edukacyjnych Biłgoraj, 8 lutego 2016 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zintegrowany System Kwalifikacji. Wprowadzenie do tematyki Wojciech Stęchły Instytut Badań Edukacyjnych Biłgoraj, 8 lutego 2016 r."— Zapis prezentacji:

1 Zintegrowany System Kwalifikacji. Wprowadzenie do tematyki Wojciech Stęchły Instytut Badań Edukacyjnych Biłgoraj, 8 lutego 2016 r.

2 Uczenie się przez całe życie (dorośli, 25-64) Żródło: LFS (2014)

3 Kwalifikacja to określony zestaw efektów uczenia się – zgodnych z ustalonymi standardami – których osiągnięcie zostało formalnie potwierdzone przez upoważnioną instytucję. Od kwalifikacji do systemu kwalifikacji – podstawowe pojęcia

4 Kwalifikacja to określony zestaw efektów uczenia się – zgodnych z ustalonymi standardami – których osiągnięcie zostało formalnie potwierdzone przez upoważnioną instytucję. Rama Kwalifikacji to opis hierarchii poziomów kwalifikacji. Od kwalifikacji do systemu kwalifikacji – podstawowe pojęcia

5 Kwalifikacja to określony zestaw efektów uczenia się – zgodnych z ustalonymi standardami – których osiągnięcie zostało formalnie potwierdzone przez upoważnioną instytucję. Rama Kwalifikacji to opis hierarchii poziomów kwalifikacji. System Kwalifikacji to ogół rozwiązań służących ustanawianiu i nadawaniu kwalifikacji oraz zapewnianiu ich jakości. Od kwalifikacji do systemu kwalifikacji – podstawowe pojęcia

6 Europejska Rama Kwalifikacji (I)  Europejska Rama Kwalifikacji dotyczy kwalifikacji (nie - osób, nie – kompetencji)  ERK to przyjęty w UE układ odniesienia umożliwiający porównywanie kwalifikacji uzyskiwanych w różnych krajach.  Poziomy kwalifikacji w ERK opisane za pomocą efektów uczenia się (a nie czasu nauki) Prace nad zintegrowaniem systemu kwalifikacji i Polską Ramą kwalifikacji wpisane są również w szerszy kontekst zmian zachodzących w europejskiej polityce na rzecz uczenia się przez całe życie.

7 Europejska Rama Kwalifikacji (II) Wykorzystanie Europejskiej Ramy Kwalifikacji (ERK) do porównywania kwalifikacji pomiędzy krajami

8 Polska Rama Kwalifikacji (PRK)  Ośmiopoziomowa struktura  Uporządkowane opisy wymagań dotyczące wiedzy, umiejętności lub kompetencji społecznych, które odpowiadają danemu poziomowi kwalifikacji  Każdy z tych poziomów przyporządkowany jest odpowiadającemu mu poziomowi w Europejskiej Ramie Kwalifikacji

9 Polska Rama Kwalifikacji – odpowiedź na potrzeby budowania społeczeństwa wiedzy Wzmocnienie i stopniowa modernizacja krajowego systemu kwalifikacji ma na celu:  umożliwienie uzyskiwania kwalifikacji różnymi drogami, w tym także uznawanie kwalifikacji zdobytych poza systemem edukacji formalnej,  zwiększenie wiarygodności polskich kwalifikacji w perspektywie krajowej i zagranicznej,  określenie możliwości rozwoju kadry pracowniczej,  lepsze powiązanie edukacji i szkoleń z potrzebami społeczeństwa i gospodarki.

10

11 Polska Rama Kwalifikacji – poziom 1 WiedzaUmiejętnościKompetencje społeczne W dziedzinie uczenia się, twórczości lub w odniesieniu do działalności zawodowej zna i rozumie: W dziedzinie uczenia się, twórczości lub w odniesieniu do działalności zawodowej potrafi: W związku z dziedziną uczenia się, twórczości lub działalności zawodowej jest gotów do:  elementarne fakty i pojęcia oraz zależności między wybranymi zjawiskami przyrodniczymi, społecznymi i w sferze wytworów ludzkiej myśli  wykonywać bardzo proste zadania według szczegółowych wskazówek w typowych warunkach rozwiązywać bardzo proste typowe problemy w typowych warunkach  uczyć się pod bezpośrednim kierunkiem w zorganizowanej formie  odbierać proste wypowiedzi, tworzyć bardzo proste wypowiedzi  respektowania zobowiązań wynikających z przynależności do różnych wspólnot  działania i współdziałania pod bezpośrednim nadzorem w zorganizowanych warunkach  oceniania swoich działań i przyjmowania odpowiedzialności za bezpośrednie ich skutki

12 Polska Rama Kwalifikacji – poziom 4 P O Z I O M 4 WiedzaUmiejętnościKompetencje społeczne W dziedzinie uczenia się, twórczości lub w odniesieniu do działalności zawodowej zna i rozumie: W dziedzinie uczenia się, twórczości lub w odniesieniu do działalności zawodowej potrafi: W związku z dziedziną uczenia się, twórczości lub działalności zawodowej jest gotów do:  poszerzony zbiór podstawowych faktów, umiarkowanie złożonych pojęć i teorii oraz zależności między wybranymi zjawiskami przyrodniczymi, społecznymi i w sferze wytworów ludzkiej myśli a ponadto w określonych dziedzinach  w szerszym zakresie fakty, umiarkowanie złożone pojęcia, teorie i zależności między nimi  podstawowe uwarunkowania prowadzonej działalności  wykonywać niezbyt złożone zadania w części bez instrukcji często w zmiennych warunkach rozwiązywać niezbyt proste, w pewnej części nietypowe problemy często w zmiennych warunkach  uczyć się samodzielnie w zorganizowanej formie  odbierać złożone wypowiedzi, tworzyć niezbyt złożone wypowiedzi dotyczące szerokiego zakresu zagadnień  odbierać i formułować proste wypowiedzi w języku obcym  przyjmowania odpowiedzialności związanej z uczestnictwem w różnych wspólnotach i funkcjonowaniem w różnych rolach społecznych  autonomicznego działania i współdziałania w zorganizowanych warunkach  oceniania działań swoich i osób, którymi kieruje; przyjmowania odpowiedzialności za skutki działań własnych oraz tych osób

13 Polska Rama Kwalifikacji – poziom 7 WiedzaUmiejętnościKompetencje społeczne W dziedzinie uczenia się, twórczości lub w odniesieniu do działalności zawodowej zna i rozumie: W dziedzinie uczenia się, twórczości lub w odniesieniu do działalności zawodowej potrafi: W związku z dziedziną uczenia się, twórczości lub działalności zawodowej jest gotów do: P O Z I O M 7  w pogłębiony sposób wybrane fakty, teorie, metody oraz złożone zależności między nimi, także w powiązaniu z innymi dziedzinami  różnorodne, złożone uwarunkowania i aksjologiczny kontekst prowadzonej działalności  wykonywać zadania oraz formułować i rozwiązywać problemy, z wykorzystaniem nowej wiedzy, także z innych dziedzin  samodzielnie planować własne uczenie się przez całe życie i ukierunkowywać innych w tym zakresie  komunikować się ze zróżnicowanymi kręgami odbiorców, odpowiednio uzasadniać stanowiska  tworzenia i rozwijania wzorów właściwego postępowania w środowisku pracy i życia  podejmowania inicjatyw, krytycznej oceny siebie oraz zespołów i organizacji, w których uczestniczy  przewodzenia grupie i ponoszenia odpowiedzialności za nią

14 Szkoła podstawowaŚwiadectwo ukończenia szkoły podstawowej1 GimnazjumŚwiadectwo ukończenia gimnazjum2 Zasadnicza szkoła zawodowa Świadectwo ukończenia zasadniczej szkoły zawodowej Nie został jeszcze określony Świadectwo potwierdzające kwalifikacje zawodowe 3 Dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe3 Technikum Świadectwo ukończenia technikum Nie został jeszcze określony Świadectwo potwierdzające kwalifikacje zawodowe 3 lub 4 zależnie od kwalifikacji Dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe4 Świadectwo dojrzałości (matura)4 Liceum ogólnokształcące Świadectwo ukończenia liceum ogólnokształcącego Nie został jeszcze określony Świadectwo dojrzałości (matura)4 Kwalifikacje przyznawane w systemie oświaty – propozycje poziomów PRK

15 Rodzaj studiów:Nazwa kwalifikacjiPunkty ECTS Planowany poziom kwalifikacji w PRK Studia pierwszego stopnia (pierwszy stopień w systemie bolońskim) Dyplom potwierdzający uzyskanie tytułu zawodowego Licencjata /inżyniera lub tytułu równoważnego Przynajmniej 1806 Studia drugiego stopnia (drugi stopień w systemie bolońskim) lub Jednolite studia magisterskie Dyplom potwierdzający uzyskanie tytułu zawodowego Magistra /magistra inżyniera lub Tytułu równoważnego (np. Lekarz) Studia drugiego stopnia - przynajmniej 90 Jednolite studia magisterskie: Przynajmniej 300 (studia 5-letnie), 360 (studia 6-letnie) 7 Studia trzeciego stopnia (trzeci stopień w systemie bolońskim) Dyplom potwierdzający uzyskanie stopnia naukowego doktora w określonej dyscyplinie 45-608 Dodatkowo: Podyplomowe studia niezakończone przyznaniem tytułu naukowego Świadectwa ukończenia studiów podyplomowych Przynajmniej 60; (studia nie powinny trwać krócej niż dwa semestry) Zależnie od programu Kwalifikacje przyznawane w systemie szkolnictwa wyższego – propozycje poziomów PRK

16 W Polsce nie wszystkie kwalifikacje będą włączone do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji. Do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji będą włączone: kwalifikacje nadawane w oświacie i szkolnictwie wyższym oraz kwalifikacje „uregulowane” i „rynkowe” nadawane poza tymi systemami na zasadach określonych w odpowiedniej ustawie (zob. Standard Opisu Kwalifikacji) Kwalifikacje w ZSK

17 z dnia 22 grudnia 2015 r. określa: zakres kwalifikacji włączonych do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji oraz cele Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji; Polską Ramę Kwalifikacji; standardy opisywania kwalifikacji; zasady przypisywania poziomów Polskiej Ramy Kwalifikacji do kwalifikacji; zasady włączania kwalifikacji do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji; zasady włączania do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji Sektorowych Ram Kwalifikacji; wymogi dotyczące podmiotów przeprowadzających walidację i certyfikowanie oraz zasady uzyskiwania uprawnień do certyfikowania; zasady zapewniania jakości walidacji i certyfikowania; zasady nadzoru nad walidacją i certyfikowaniem; Zintegrowany Rejestr Kwalifikacji; koordynację funkcjonowania Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji. Ustawa o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji

18 Projekt systemowy „Opracowanie założeń merytorycznych i instytucjonalnych wdrażania Krajowych Ram Kwalifikacji oraz Krajowego Rejestru Kwalifikacji dla uczenia się przez całe życie” Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Instytut Badań Edukacyjnych Biuro Projektu Krajowych Ram Kwalifikacji ul. Górczewska 8, 01-180 Warszawa tel.: (22) 241 71 70, e-mail: krkbiuro@ibe.edu.pl


Pobierz ppt "Zintegrowany System Kwalifikacji. Wprowadzenie do tematyki Wojciech Stęchły Instytut Badań Edukacyjnych Biłgoraj, 8 lutego 2016 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google