Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

UCHWAŁA NR........................................ RADY MIASTA POZNANIA z dnia.............................2008r. w sprawie przebiegu istniejącej drogi.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "UCHWAŁA NR........................................ RADY MIASTA POZNANIA z dnia.............................2008r. w sprawie przebiegu istniejącej drogi."— Zapis prezentacji:

1 UCHWAŁA NR........................................ RADY MIASTA POZNANIA z dnia.............................2008r. w sprawie przebiegu istniejącej drogi gminnej w granicach administracyjnych miasta Poznania. Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z 2002r.Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz.1806, z 2003r.Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 116, poz. 1203, Nr 102, poz. 1055, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175 poz. 1457 z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218 z 2007r.) w związku z art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2007r. Nr 19, poz. 115, Nr 23, poz. 136, Nr 192, poz. 1381 z 2007r. Nr 54, poz. 326 z 2008r.) Rada Miasta Poznania uchwala, co następuje: §1 Wyłącza się część drogi gminnej – ulicy Uznamskiej oznaczonej w ewidencji gruntów jako obręb Głowieniec ark. 13 działka nr 69/1 na odcinku od ulicy Warpińskiej do ulicy Sarniej. §2 Ustala się nowy przebieg istniejącej drogi gminnej –ulicy Uznamskiej na odcinku od ulicy Warpińskiej do ulicy Sarniej na gruncie oznaczonym w ewidencji gruntów jako obręb Główieniec ark. 13 działki nr 62/8, 60/2, 62/20, 62/18, 62/16 zgodnie z załącznikami od nr 1 do nr 4.

2 §3 Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Poznania. §4 Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY RADY MIASTA POZNANIA w sprawie przebiegu istniejącej drogi gminnej w granicach administracyjnych miasta Poznania. Prezydent Miasta Poznania, będący zarządcą wszystkich dróg publicznych w granicach administracyjnych miasta Poznania z wyjątkiem autostrad i dróg ekspresowych, przedkłada do decyzji Rady Miasta Poznania projekt uchwały zawierający szczegółową zmianę przebiegu istniejącej drogi gminnej – ul. Uznamskiej w granicach administracyjnych miasta Poznania.

3 Ustalenie nowego przebiegu nastąpiło na skutek analizy technicznej i ekonomicznej oraz na wniosek mieszkańców osiedla Zieliniec i ma na celu unormowanie prawne w zakresie zaliczenia i utrzymania istniejących dróg publicznych położonych w granicach administracyjnych miasta Poznania oraz usankcjonowanie stanu faktycznego na gruncie. Części nieruchomości gruntowych zlokalizowanych w obrębie nowego pasa drogowego oraz w bezpośrednim ich sąsiedztwie wymagały korekty granic lub zmiany klasyfikacji użytku gruntu. Nowy przebieg ulicy Uznamskiej określają numery nieruchomości gruntowych (zgodnie ze stanem rejestru gruntów na dzień zatwierdzenia niniejszej uchwały), stanowiących obręb pasa drogowego. Załącznik 1 Str. 1Str. 2Str. 3

4 Załącznik 1 - Str. 1

5 Załącznik 1 - Str. 2

6 Załącznik 1 - Str. 3

7 Konsekwencją między innymi wniosków mieszkańców była decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu nr 1828/03 z dnia 29.09.2003r. wydana przez Prezydenta Miasta Poznania ustalająca warunki dla inwestycji polegającej na budowie ul. Uznamskiej na odcinku od ul. Sarniej do ul. Warpińskiej, przewidzianej na działkach nr 60, 62/5, 62/6, 62/7, 62/8, 67, 71 z obrębu Główieniec arkusz mapy 13. Wyżej wymieniona decyzja została wydana na podstawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Poznania, zatwierdzonego uchwałą Nr X/58/II/94 z dnia 06.12.1994r. i określała również warunki podziału przedmiotowych działek. Załącznik 2 Str. 1Str. 2

8 Załącznik 2 - Str. 1

9 Załącznik 2 - Str. 2

10 Załącznik 2

11 Na podstawie decyzji nr ZG-540/4151/115/04 z dnia 15.07.2004r. ZGiKM GEOPOZ z podziału działki nr 62/5 powstała działka nr 62/16, z podziału działki nr 62/6 powstała działka nr 62/18, z podziału działki nr 62/7 powstała działka nr 62/20. Wyżej wymienione działki oraz działka 62/8 stanowiły własność prywatną. Powyższe działki aktem notarialnym repertorium nr A 3943/2004 z dnia 26.11.2004r. zostały nabyte na własność Miasta Poznania. Natomiast działka nr 60/2 powstała z podziału działki 60, została nabyta na własność Miasta Poznania aktem notarialnym nr A 3317/2008 z dnia 11.06.2008r. Powyższe znalazło swoje odzwierciedlenie w stosownych zapisach w księdze wieczystej. Załącznik 3 Str. 1Str. 2

12 Czynności zmierzające do zmiany uchwały Nr XV/116/86 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Poznaniu z dnia 10 października 1986r. - w sprawie zaliczenia dróg na terenie województwa poznańskiego do kategorii dróg gminnych oraz lokalnych miejskich (Dziennik Urzędowy Województwa Poznańskiego z dnia 27 grudnia 1986r. ), mające na celu zmianę przebiegu ul. Uznamskiej są elementem porządkowania kategorii dróg i ich przebiegów w mieście Poznaniu, co z pewnością zapewni sprawniejsze zarządzanie tymi drogami. Procedura ta jest zgodna z art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (t.j. Dz.U. z 2004r. Nr 204 poz. 2086 z późn. zm.) – zmiana przebiegu drogi następuje w drodze uchwały rady gminy. Na sesji Rady Miasta Poznania referuje: Jacek Szukała Dyrektor Zarządu Dróg Miejskich Załącznik 4

13 Załącznik 3 - Str. 1

14 Załącznik 3 - Str. 2

15 Załącznik 3

16 Załącznik 4

17

18

19


Pobierz ppt "UCHWAŁA NR........................................ RADY MIASTA POZNANIA z dnia.............................2008r. w sprawie przebiegu istniejącej drogi."

Podobne prezentacje


Reklamy Google