Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Copyright (c) PortalMatematyczny.pl. Strona Główna Co to jest hazard ? Gry hazardowe Legenda: Slajd końcowy Strona G ł ówna Przejdź do strony głównej.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Copyright (c) PortalMatematyczny.pl. Strona Główna Co to jest hazard ? Gry hazardowe Legenda: Slajd końcowy Strona G ł ówna Przejdź do strony głównej."— Zapis prezentacji:

1 Copyright (c) PortalMatematyczny.pl

2 Strona Główna Co to jest hazard ? Gry hazardowe Legenda: Slajd końcowy Strona G ł ówna Przejdź do strony głównej Następny slajd Poprzedni slajd Wróć do kategorii

3 Legenda: Przejdź do strony głównej Następny slajd Poprzedni slajd Wróć do kategorii Slajd końcowy Poker Ruletka Kości Oczko Strona Główna Co to jest hazard ? Gry hazardowe Strona G ł ówna

4 Co to jest hazard?

5 Gry hazardowe

6 Gry hazardowe – Poker

7 Gry hazardowe – Poker – Co to jest poker ?

8 Gry hazardowe – Poker – Zasady Rodzaje zagra ń Rodzaje gier

9 Gry hazardowe – Poker – Zasady – Rodzaje zagra ń Wró ć do zasad

10 Gry hazardowe – Poker – Zasady – Rodzaje gier Wró ć do zasad

11 Gry hazardowe – Poker – Uk ł ady kart

12 Dziesi ą tka, Walet, Dama, Król i As w jednym kolorze.

13 Gry hazardowe – Poker – Uk ł ady kart Strit w kolorze, czyli pi ęć kart u ł o ż onych po kolei np. 98765, wszystkie w tym samym kolorze

14 Gry hazardowe – Poker – Uk ł ady kart Cztery karty o tej samej warto ś ci, np. 99992.

15 Gry hazardowe – Poker – Uk ł ady kart Trzy karty o takiej samej warto ś ci i dwie karty o innej takiej samej warto ś ci (trójka i para). Je ś li wyst ą pi wi ę cej ni ż jeden ful, wygrywa uk ł ad z wy ż szymi kartami tworz ą cymi trójk ę - np. KKK22 wygrywa z QQQAA.

16 Gry hazardowe – Poker – Uk ł ady kart Pi ęć kart w tym samym kolorze. Je ś li wyst ą pi wi ę cej ni ż jeden kolor, wygrywa uk ł ad z wy ż sz ą kart ą.

17 Gry hazardowe – Poker – Uk ł ady kart Pi ęć kart u ł o ż onych po kolei np. 98765.

18 Gry hazardowe – Poker – Uk ł ady kart Trzy karty tej samej warto ś ci.

19 Gry hazardowe – Poker – Uk ł ady kart Je ś li dwóch graczy ma po dwie pary, wygrywa ten, który ma najwy ż sz ą par ę. Je ś li oboje maj ą tak ą sam ą wysok ą par ę wygrywa ten, który ma wy ż sz ą drug ą par ę. Je ś li oboje maj ą po dwie takie same pary, wygrywa ten, który ma wy ż sz ą pi ą t ą kart ę.

20 Gry hazardowe – Poker – Uk ł ady kart Dwie karty o takiej samej warto ś ci. Je ś li dwóch graczy ma tak ą sam ą par ę, wygrywa ten, który ma wy ż sze pozosta ł e karty.

21 Gry hazardowe – Poker – Uk ł ady kart Ka ż dy uk ł ad kart, który nie kwalifikuje si ę do wymienionych uk ł adów.

22 Gry hazardowe – Poker – Odmiany pokera

23 Gry hazardowe – Poker – Prawdopodobie ń stwo wygranej  Poker Królewski: ok. 0,00000154  Poker: ok. 0,0000154  Kareta: ok. 0,00024  Full: ok. 0,00144  Kolor: ok. 0,00197  Strit: ok. 0,00392  Trójka: ok. 0,0211  Dwie pary: ok. 0,0475  Para: ok. 0,423  Wysoka karta: ok. 0,501  I lo ść mo ż liwych uk ł adów: 2598960  I lo ść mo ż liwych uk ł adów: 2598960 12

24 Gry hazardowe – Poker – Prawdopodobie ń stwo wygranej   „szóstka“ : 1:13 983 816  „pi ą tka“: ~1:54 201  „czwórka“: ~1:1032  „trójka“: ~1:57  „dwójka“: ~1:7,5  „jedynka“: ~1:2,4  nic: ~1:2,3 21

25 Gry hazardowe - Ruletka

26 Gry hazardowe – Ruletka – Co to jest ruletka ? Gra ruletka jest bardzo popularn ą gr ą hazardow ą w któr ą gra si ę w kasynach na ca ł ym ś wiecie. Grze ruletka towarzyszy ryzyko dostarczaj ą ce graczom wiele niesamowitych emocji. Regu ł y gry ruletka s ą bardzo proste do zrozumienia i ju ż po krótkim zapoznaniu si ę z zasadami panuj ą cymi w grze ruletk ą ka ż dy gracz mo ż e spróbowa ć swego szcz ęś cia przy wiruj ą cym kole ruletki. Gra urletka toczy si ę przeciwko kasynu, a nie przeciw innym graczom. charakteryzuje si ę tym ż e ka ż dy gracz gra ż etonami o innym kolorze, ż eby nie pomyli ł y si ę graczom dokonane zak ł ady.

27 Gry hazardowe – Ruletka – Zasady Ko ł o do gry ruletka posiada z zasady 37 przedzia ł ów z numerami, wliczaj ą c w to zero. Taki uk ł ad na kole stosowany jest na kole do ruletki europejskiej. Natomiast w wersji ameryka ń skiej gry ruletka jest 38 przedzia ł ów z numerami. Rozgrywka w grze ruletka rozpoczyna si ę w momencie rzutu kulki na kr ę c ą ce si ę ko ł o ruletki. Kulka poruszaj ą ca si ę po kole ruletki mo ż e wyl ą dowa ć w ka ż dym z przedzia ł ów z liczbami i na ka ż dym kolorze. Zadaniem gracza w grze ruletka jest odgadni ę cie jaki b ę dzie wynik rzutu krupiera kulk ą poruszaj ą c ą si ę po wiruj ą cym kole ruletki. Zwyci ę stwo w ruletce mo ż e zale ż e ć wy łą cznie od szcz ęś cia. W ruletce numer, na który padnie wygrana, w ka ż dym nast ę pnym rozdaniu jest równie losowy i nieprzewidywalny.

28 Gry hazardowe – Ruletka – Przebieg gry Na pocz ą tku krupier przyjmuje zak ł ady od wszystkich graczy. Po wypowiedzeniu s ł ów „ koniec zak ł adów”. Krupier zakr ę ca ko ł em, a nast ę pnie wprawia w ruch ma łą kulk ę wykonan ą cz ę sto z ko ś ci s ł oniowej i rzuca ni ą w przeciwnym kierunku. Rozliczenie nast ę puje po zatrzymaniu si ę kulki w konkretnym miejscu. Gdy kulka zatrzyma si ę w konkretnym miejscu, polu nast ę puje rozliczenie. Osoba, której dopisa ł o szcz ęś cie mo ż e próbowa ć dalej, lub po prostu sko ń czy ć gr ę.

29 Gry hazardowe – Ruletka – Rodzaje zak ł adów 12

30 12

31 Gry hazardowe – Ruletka – Uk ł ady sto ł ów

32 Gry hazardowe - Ko ś ci

33 Gry hazardowe – Ko ś ci - Historia

34 Gry hazardowe – Ko ś ci – Podstawowe informacje 12

35 12

36 Gry hazardowe – Ko ś ci – Zasady gry Zestaw do gry w ko ś ci

37 Gry hazardowe – Ko ś ci – Zasady gry Zestaw do gry w ko ś ci

38 Gry hazardowe – Ko ś ci – Tabela

39 Wybieraj ą c jedn ą z kategorii (jedynki lub dwójki lub trójki…), w pozycji odpowiadaj ą cej kategorii wpisuje si ę sum ę oczek z kostek wskazuj ą cych wybran ą liczb ę. 12

40 Gry hazardowe – Ko ś ci – Tabela Na przyk ł ad, je ś li gracz wyrzuci uk ł ad 4, 3, 4, 4, 1 i wska ż e kategori ę "czwórki", to uzyska 12 pkt. (bo w uk ł adzie s ą trzy czwórki), a je ś li wybierze "trójki", to 3 pkt. (bo wyrzuci ł tylko jedn ą trójk ę ). Z kolei wskazuj ą c kategori ę "dwójki", "pi ą tki" lub "szóstki" otrzyma 0 pkt. (bo w uk ł adzie nie ma kostek z tak ą liczb ą oczek).Je ś li w górnych kategoriach tabeli (od jedynek do szóstek) uzyska si ę razem 63 pkt. lub wi ę cej, to dodatkowo otrzymuje si ę premi ę w wysoko ś ci 35 pkt. 12 12

41 Gry hazardowe – Ko ś ci – Tabela trzy jednakowe - je ś li w uk ł adzie wyst ę puj ą trzy jednakowe liczby oczek, uzyskuje si ę sum ę oczek z wszystkich pi ę ciu kostek; np. dla uk ł adu 6,5,2,5,5, by ł oby to 23 pkt. trzy jednakowe - je ś li w uk ł adzie wyst ę puj ą trzy jednakowe liczby oczek, uzyskuje si ę sum ę oczek z wszystkich pi ę ciu kostek; np. dla uk ł adu 6,5,2,5,5, by ł oby to 23 pkt. cztery jednakowe – jak w przypadku trzech jednakowych, ale co najmniej cztery jednakowe liczby oczek. cztery jednakowe – jak w przypadku trzech jednakowych, ale co najmniej cztery jednakowe liczby oczek. 12 3

42 Gry hazardowe – Ko ś ci – Tabela ful - 25 pkt., je ś li w uk ł adzie wyst ę puj ą trzy jednakowe liczby oczek oraz dwie inne jednakowe, np. 4, 2, 4, 4, 2 (trzy czwórki i dwie dwójki); ful - 25 pkt., je ś li w uk ł adzie wyst ę puj ą trzy jednakowe liczby oczek oraz dwie inne jednakowe, np. 4, 2, 4, 4, 2 (trzy czwórki i dwie dwójki); ma ł y strit - 30 pkt., je ś li w uk ł adzie wyst ę puj ą cztery kolejne liczby oczek, np. 2, 3, 4, 5, 2; albo 6, 1, 2, 3, 4; itp. (kolejno ść liczb na kostkach nie gra roli, bo nawet nie s ą numerowane); ma ł y strit - 30 pkt., je ś li w uk ł adzie wyst ę puj ą cztery kolejne liczby oczek, np. 2, 3, 4, 5, 2; albo 6, 1, 2, 3, 4; itp. (kolejno ść liczb na kostkach nie gra roli, bo nawet nie s ą numerowane); 12 3 1

43 Gry hazardowe – Ko ś ci – Tabela du ż y strit - 40 pkt., liczby oczek z wszystkich pi ę ciu kostek musz ą by ć kolejnymi liczbami; du ż y strit - 40 pkt., liczby oczek z wszystkich pi ę ciu kostek musz ą by ć kolejnymi liczbami; genera ł - 50 pkt., je ś li liczba oczek na wszystkich pi ę ciu kostkach jest jednakowa; genera ł - 50 pkt., je ś li liczba oczek na wszystkich pi ę ciu kostkach jest jednakowa; szansa - niezale ż nie od uk ł adu kostek uzyskuje si ę sum ę oczek z wszystkich kostek; szansa - niezale ż nie od uk ł adu kostek uzyskuje si ę sum ę oczek z wszystkich kostek; 2 3 113

44 Gry hazardowe – Ko ś ci –Wynik 0

45 Gry hazardowe – Ko ś ci – Zako ń czenie gry

46 Gry hazardowe - Oczko

47 Gry hazardowe – Oczko – Podstawowe informacje 12

48 12

49 Gry hazardowe – Oczko – Punktacja kart

50 Gry hazardowe – Oczko – Zako ń czenie gry

51 Strona G ł ównaZako ń cz Copyright (c) PortalMatematyczny.pl


Pobierz ppt "Copyright (c) PortalMatematyczny.pl. Strona Główna Co to jest hazard ? Gry hazardowe Legenda: Slajd końcowy Strona G ł ówna Przejdź do strony głównej."

Podobne prezentacje


Reklamy Google