Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Opis karty według metody wielowskaźnikowej-podwójnego sprawdzenia.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Opis karty według metody wielowskaźnikowej-podwójnego sprawdzenia."— Zapis prezentacji:

1 Opis karty według metody wielowskaźnikowej-podwójnego sprawdzenia

2 Prawa strona karty tzw. pudełka Cykl numer V  Liczba ilo ś ci zaobserwowanych cykli, któr ą sprawdza si ę poprzez postawienie znaku V przy pudełku.  Trzy pierwsze cykle s ą płodne od pocz ą tku.

3 Prawa strona karty tzw. pudełka Wzrost temp. w poprzednim cyklu tak □ nie □ V  Informacj ę o wzro ś cie temperatury w poprzednim cyklu sprawdza si ę poprzez postawienie znaku V przy pudełku.

4 Prawa strona karty tzw. pudełka Wzrost temp. w poprzednim cyklu tak □ nie □ V  Pytanie czy poprzedni cykl był owulacyjny.  Je ś li tak, to b ę dzie wyznaczana faza niepłodno ś ci przedowulacyjnej. X

5 Prawa strona karty tzw. pudełka Wzrost temp. w poprzednim cyklu tak □ nie □ V  Je ś li nie było owulacji w poprzedniej karcie, to:  nast ą pi kontynuacja cyklu,  numer kolejnej karty b ę dzie 2,  nie wyst ą pi miesi ą czka tylko krwawienie,  płodno ść b ę dzie od pocz ą tku karty,  do długo ś ci cyklu dodaje si ę liczb ę z poprzedniej karty X

6 Prawa strona karty tzw. pudełka Numer kolejnej karty cyklu  Je ś li cykl jest po owulacyjnym, to karta jest pierwsza.  Je ś li nie, to numer kolejnej karty b ę dzie 2.

7 Prawa strona karty tzw. pudełka Ostatni dzie ń miesi ą czki  Miesi ą czka trwa od 1-go dnia krwawienia do dnia ust ą pienia jakiekolwiek wydzieliny krwistej (ł ą cznie z plamieniami).  Je ś li karta jest kontynuacj ą cyklu z poprzedniej karty, to nie wyst ę puje miesi ą czka tylko krwawienie - słowo miesi ą czka przekre ś la si ę i wpisuje słowo krwawienie.

8 Prawa strona karty tzw. pudełka Najkrótszy cykl minus 21/20  Je ś li b ę d ą stosowane wyliczenia, to kółkiem zaznacza si ę liczb ę, która b ę dzie odejmowana, a liczba uzyskana z wylicze ń oznacza ilo ść dni niepłodnych.  Je ś li wyliczenia nie b ę d ą stosowane, to pudełka przekre ś la si ę.

9 Prawa strona karty tzw. pudełka Dzie ń wyst ą pienia pierwszego ś luzu  Ta informacja dotyczy dnia pojawienia si ę jakiegokolwiek ś luzu, a wi ę c zmiany w odczuciu lub wygl ą dzie objawu ś luzu, która pojawi si ę pierwsza.  Je ś li objaw nie jest obserwowany, to pudełka przekre ś la si ę.

10 Prawa strona karty tzw. pudełka Dzie ń wyst ą pienia ś luzu wysoce płodnego  Ta informacja dotyczy pierwszego dnia pojawienia si ę ś luzu wysoce płodnego, a wi ę c wystarczy pojawienie si ę chocia ż jednej cechy ś luzu wysoce płodnego.  Je ś li objaw nie jest obserwowany, to pudełka przekre ś la si ę.

11 Prawa strona karty tzw. pudełka Dzie ń szczytu objawu ś luzu  Jest to ostatni dzie ń, kiedy wyst ę puje ś luz z chocia ż jedn ą cech ą ś luzu wysoce płodnego.  Je ś li w trakcie cyklu wyst ę puje kilka szczytów ś luzu, to do pudełka wpisuje si ę, ten szczyt, który pokrywa si ę ze wzrostem PTC.  Je ś li objaw nie jest obserwowany, to pudełka przekre ś la si ę.

12 Prawa strona karty tzw. pudełka Dzie ń szczytu objawu ś luzu +3  To trzeci dzie ń po szczycie ś luzu, który b ę dzie ko ń czył płodno ść według objawu ś luzu.  Je ś li objaw nie jest obserwowany, to pudełka przekre ś la si ę.

13 Prawa strona karty tzw. pudełka Dzie ń szczytu objawu szyjki  Jest to ostatni dzie ń, kiedy szyjka jest najbardziej otwarta, mi ę kka i najwy ż ej uło ż ona.  Je ś li w trakcie cyklu wyst ę puje kilka szczytów szyjki, to do pudełka wpisuje si ę, ten szczyt, który pokrywa si ę ze wzrostem PTC.  Je ś li objaw nie jest obserwowany, to pudełka przekre ś la si ę.

14 Prawa strona karty tzw. pudełka Dzie ń szczytu objawu szyjki +3  To trzeci dzie ń po szczycie szyjki, który b ę dzie ko ń czył płodno ść według objawu szyjki macicy.  Je ś li objaw nie jest obserwowany, to pudełka przekre ś la si ę.

15 Prawa strona karty tzw. pudełka Trzeci dzie ń temp. powy ż ej linii pokrywaj ą cej  To trzecia wy ż sza temperatura spełniaj ą ca warunek minimalnego wzrostu o 0,2 °C i ko ń cz ą ca płodno ść według PTC.  Je ś li według PTC płodno ść ko ń czy inny dzie ń ni ż trzeci, to wpisujemy w pudełka ten dzie ń, który b ę dzie ko ń czył płodno ść a słowo trzeci przekre ś la si ę i wpisuje wła ś ciwy.  Je ś li objaw nie jest obserwowany, to pudełka przekre ś la si ę.

16 Prawa strona karty tzw. pudełka Długo ść fazy lutealnej  Trwa od pierwszej wy ż szej temperatury do dnia przed krwawieniem miesi ą czkowym.  Powinna wynosi ć 14 dni +/- 2 dni.  Nieprawidłowa faza b ę dzie poni ż ej 10 dni i powy ż ej 16 dni.  Je ś li PTC nie jest obserwowane, to fazy lutealnej nie wyznacza si ę, a pudełka przekre ś la si ę.

17 Prawa strona karty tzw. pudełka Długo ść cyklu  Cykl trwa od pierwszego dnia krwawienia do dnia przed kolejnym krwawieniem.  Je ś li wyst ą pi karta bez wzrostu PTC, to jej długo ść zostanie dodana do karty ze wzrostem.  Je ś li cykl nie zostanie zako ń czony, to nad słowami długo ść cyklu pisze si ę : cykl w trakcie obserwacji.

18 Prawa strona karty tzw. pudełka Najwcze ś niejszy skok temp.  T ę informacj ę wpisuje si ę tylko, gdy b ę dzie stosowana metoda termiczna poszerzona.  We wszystkich innych kartach pudełka pozostaj ą puste!

19 Prawa strona karty tzw. pudełka Godzina pomiaru temperatury  To przyj ę ta stała godzina pomiaru PTC.  W przypadku pracy na zmiany, czy przy karmieniu piersi ą nie b ę dzie stałej godziny pomiaru, wi ę c pudełko b ę dzie puste.

20 Prawa strona karty tzw. pudełka Najdłu ż szy z ostatnichcykli  Minimalnie musi by ć podana długo ść najdłu ż szego z trzech cykli, a maksymalnie z 12 cykli.  Je ś li nie ma informacji o długo ś ciach cykli pudełka si ę przekre ś la.

21 Prawa strona karty tzw. pudełka Najkrótszy z ostatnichcykli  Minimalnie musi by ć podana długo ść najkrótszego z trzech cykli, a maksymalnie z 12 cykli.  Je ś li nie ma informacji o długo ś ciach cykli pudełka si ę przekre ś la.

22 Prawa strona karty tzw. pudełka Miejsce pomiaru temperatury usta odbyt pochwa  Informacja dotyczy miejsca pomiaru PTC.  Je ż eli zachodzi potrzeba zmiany miejsca pomiaru, to robi si ę to od pocz ą tku nowego cyklu.  Je ż eli wyst ę puje trudno ść interpretacji PTC, to nale ż y zwróci ć uwag ę, czy pomiar nie był prowadzony w ustach.

23 Opis karty Czy cykl jest dwufazowy tzn. czy wyst ą piła owulacja?

24 Opis karty Czy rozwój ś luzu i szyjki macicy jest prawidłowy?

25 Opis karty Według jakiego wska ź nika rozpoczyna si ę i ko ń czy płodno ść ?

26 Opis karty Czy wyst ą piła zbie ż no ść objawów płodno ś ci?

27 Opis karty Jakiej długo ś ci jest faza lutealna i czy jest prawidłowa?

28 Opis karty Wszelkie informacje dotycz ą ce nietypowo ś ci i zaburze ń w danym cyklu. Wskazówki i zalecenia dla prowadz ą cego obserwacje.


Pobierz ppt "Opis karty według metody wielowskaźnikowej-podwójnego sprawdzenia."

Podobne prezentacje


Reklamy Google