Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

WYSZUKIWANIE ZAAWANSOWANE PRZY WYKORZYSTANIU DODATKOWYCH FUNKCJI I OPERATORÓW.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "WYSZUKIWANIE ZAAWANSOWANE PRZY WYKORZYSTANIU DODATKOWYCH FUNKCJI I OPERATORÓW."— Zapis prezentacji:

1 WYSZUKIWANIE ZAAWANSOWANE PRZY WYKORZYSTANIU DODATKOWYCH FUNKCJI I OPERATORÓW

2 Dlaczego warto tak szuka ć ? Google jest wyszukiwark ą ogólnotematyczn ą, uniwersaln ą, komercyjn ą i indeksuje tak gigantyczn ą ilo ść stron, trudno jest z niej wy ł owi ć najtrafniejsze, wiarygodne i pewne ź ród ł a informacji. Warto jest korzysta ć z wyszukiwania zaawansowanego lub dodatkowych funkcji i operatorów pozwalaj ą cych na precyzowanie zapyta ń, tak by uzyska ć najtrafniejsze odpowiedzi/wyniki.

3 Wyszukiwanie wyra ż e ń Ca łą fraz ę, zdanie, ci ą g s ł ów umieszczamy w cudzys ł owie „........” W wynikach wyszukiwania otrzymujemy linki tylko do tych stron, na których wyst ę puje ca ł a poszukiwana fraza.

4

5 Używanie + i - (znak plus lub znak minus) Za pomoc ą znaku (+) dodajemy s ł owa, które maj ą koniecznie pojawi ć si ę w wyniku wyszukiwania, za pomoc ą znaku (-) usuwamy wyniki zawieraj ą ce dane s ł owo. Znaki plus i minus musz ą by ć wpisane bezpo ś rednio przed danym wyrazem (bez spacji).

6

7 Wybór wyra ż e ń U ż ywaj ą c operatora OR pomi ę dzy s ł owami wyszukiwarka odnajduje strony, na których jest tylko jedno z tych s ł ów. OR musi by ć napisane wielkimi literami.

8

9 Wype ł nianie luk W zdaniu i wyrazie (znaki maskuj ą ce, maskowanie ko ń cówek) - mo ż e si ę zdarzy ć, ż e nie b ę dziemy chcieli podawa ć jednego z wyrazów w zdaniu/frazie, którego nie jeste ś my pewni. Aby wyszukiwarka doko ń czy ł a nasze zdanie, lub uzupe ł ni ł a wyraz w ś rodku zdania, najlepiej zast ą pi ć ten wyraz znakiem * (gwiazdka). Czyli nale ż y ca ł e zdanie uj ąć w cudzys ł ów i wpisa ć gwiazdki w miejsce brakuj ą cych s ł ów („...*...”). Gwiazdk ą mo ż na te ż zast ą pi ć cz ęś ci wyrazów, litery których pisowni nie jeste ś my pewni, albo te ż mo ż emy w ten sposób szuka ć wyrazów o innych formach fleksyjnych. Znak zapytania (?) zast ę puje tylko jedn ą liter ę. (jest to tzw. wyszukiwanie rozmyte – fuzzy search). Znaku maskuj ą cego nie wolno umieszcza ć na p oczątku wyrażenia wyszukiwawczego.

10

11 Wybór typu/rodzaju wyszukiwanego pliku Wpisujemy: filetype:pdf filetype:ppt filetype:doc oraz wyszukiwany termin/fraz ę

12

13 Wyrazy wyst ę puj ą ce w tytule lub w tre ś ci strony Je ś li wyraz ma wyst ę powa ć w tytule strony, wpisujemy intitle:wyraz, Je ś li ma wyst ę powa ć w tek ś cie, wpisujemy intext:wyraz; Wszystkie s ł owa, które maja by ć w tytule: allintitle:…, Wyraz w adresie strony: allinurl:…

14

15 Liczby z okre ś lonego zakresu liczbowego, zakresu warto ś ci (daty, ceny, miary), zasi ę g chronologiczny wyszukiwanych wydarze ń Nale ż y mi ę dzy liczbami wpisa ć dwie kropki (..), aby wskaza ć tylko doln ą lub górn ą granic ę, nale ż y wpisa ć dwie kropki i dan ą liczb ę.

16

17 Ograniczenie wyszukiwania do konkretnej witryny lub domeny Mo ż na ograniczy ć wyszukiwania tylko do jednej strony/domeny. Po wyszukiwanej frazie nale ż y wpisa ć "site:adres_strony". Adres piszemy bez "http://www".

18 Przyk ł ady site: edu – przeszukiwanie stron placówek edukacyjnych i naukowych, site: gov – strony agend i instytucji rz ą dowych, jednostek administracyjnych i samorz ą dowych, site: org – strony organizacji niekomercyjnych, stowarzysze ń i instytucji charytatywnych, site: int – strony mi ę dzynarodowych organizacji za ł o ż onych z inicjatywy rz ą dowej, site: info – sieciowe serwisy informacyjne, site: pl – strony polskie, related :... (adres strony) – strony pokrewne, powi ą zane z wybran ą witryn ą, o podobnej tre ś ci.

19

20

21 Wyszukiwanie zaawansowane Mo ż liwe jest te ż wyszukiwanie stron w wybranym j ę zyku, wyszukiwanie informacji ze stron ostatnio dodanych, w ostatniej godzinie, ostatnich 24. godzinach, ostatnim tygodniu, miesi ą cu, roku, równie ż w podanym zakresie lat. Wyszukiwarka nie rozró ż nia ma ł ych i wielkich liter, pomija te ż niektóre krótkie wyrazy, tzw. ‘stop words’, spójniki, przedimki, przys ł ówki, znaki interpunkcyjne i znaki specjalne, tak ż e znaki diakrytyczne. Mo ż na wpisa ć maksymalnie10 s ł ów, kolejno ść jest istotna.

22 Zako ń czenie Prezentacj ę przygotowa ł a na podstawie szkolenia „Informacja w bibliotekach XXI wieku: transformacja form, metod i narz ę dzi” Anna Bryk


Pobierz ppt "WYSZUKIWANIE ZAAWANSOWANE PRZY WYKORZYSTANIU DODATKOWYCH FUNKCJI I OPERATORÓW."

Podobne prezentacje


Reklamy Google