Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

MODERNIZACJA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO NA DOLNYM ŚLĄSKU oparta jest na 3 komplementarnych ze sobą projektach systemowych: - 2 współfinansowanych ze środków.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "MODERNIZACJA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO NA DOLNYM ŚLĄSKU oparta jest na 3 komplementarnych ze sobą projektach systemowych: - 2 współfinansowanych ze środków."— Zapis prezentacji:

1

2

3 MODERNIZACJA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO NA DOLNYM ŚLĄSKU oparta jest na 3 komplementarnych ze sobą projektach systemowych: - 2 współfinansowanych ze środków EFS w ramach PO KL „Modernizacja Kształcenia Zawodowego na Dolnym Śląsku I” „Modernizacja Kształcenia Zawodowego na Dolnym Śląsku II” - 1 współfinansowanym ze środków RPO WD „Modernizacja Centrów Kształcenia Zawodowego na Dolnym Śląsku”

4 SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO 30 291 922,62 PLN 15%

5 3) Kompleksowe doposażenie pracowni kształcenia zawodowego, zlokalizowanych w szkołach i placówkach kształcenia zawodowego kształcących w 7 wiodących branżach – ustanowionych jako centra 1)Zwiększenie atrakcyjności i jakości kształcenia zawodowego młodzieży Dolnego Śląska, kształcącej się w 14 kluczowych dla rozwoju Regionu branżach kształcenia zawodowego Główne cele projektów to: 2) Utworzenie racjonalnej sieci centrów kształcenia zawodowego, obejmujących obszar całego Dolnego Śląska (wszystkie Powiaty), w ramach wyodrębnionych 7 wiodących branż kształcenia zawodowego

6 BUDOWLANA B - doposażona EKONOMICZNA E ELEKTRYCZNO-ENERGETYCZNAE-E - doposażona HANDLOWO-USŁUGOWA H-U INFORMATYCZNA I - doposażona LOGISTYCZNO-SPEDYCYJNO-TRANSPORTOWA L-S-T MECHANICZNA M - doposażona MECHATRONICZNO-ELEKTRONICZNA M-E - doposażona MEDYCZNA M ODZIEŻOWA O ROLNICZA R SAMOCHODOWA S - doposażona TELEKOMUNIKACYJNA T TURYSTYCZNA T - doposażona

7 OBJĘTYCH WSPARCIEM: 7 CENTRÓW KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO na terenie 9 POWIATÓW 52 Szkoły i 415 Pracownie doposażone w sprzęt techno-dydaktyczny do kształcenia zawodowego (ok. 20 tys. sztuk najnowocześniejszego sprzętu) 250 DOLNOŚLĄSKICH SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH prowadzących kształcenie zawodowe 100 318 MŁODYCH DOLNOŚLĄZAKÓW

8 Koncepcja chronologia najważniejszych działań

9 NAWIĄZANIE PARTNERSTWA pomiędzy KONWENTEM POWIATÓW DOLNEGO ŚLĄSKA (29 JST) i SAMORZĄDEM WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wydziałem Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego

10 I.Prezentacja koncepcji projektów podczas Konwentu Powiatów Województwa Dolnośląskiego oraz powołanie Zespołu Roboczego, w skład którego weszli reprezentanci wszystkich Powiatów II.Przeprowadzenie diagnozy stanu wyjściowego w zakresie kształcenia zawodowego w poszczególnych Powiatach, w tym m.in.: ▪ Analiza zawodów w jakich kształcą szkoły w poszczególnych Powiatach i 4 Subregionach ▪Analiza rynku pracy w poszczególnych Powiatach i 4 Subregionach - zakładów o profilu zbieżnym z w/w zawodami ▪Analiza zasobów materialnych – istniejącej bazy kształcenia zawodowego, w tym: ◦warsztatów, pracowni i laboratoriów ◦wyposażenia specjalistycznego związanego z poszczególnymi zawodami ◦liczby stanowisk, w tym liczby stanowisk wyposażonych zgodnie ze standardami wymagań egzaminacyjnych dla danego zawodu

11 III.Wyodrębnienie kluczowych, a pośród nich wiodących, dla Regionu branż kształcenia zawodowego, które doposażone zostaną ze środków RPO WD IV.Określenie liczby i rodzajów zawodów w każdej branży V.Opracowanie standardów wyposażenia techno-dydaktycznego dla każdej branży VI.Propozycja Powiatów, na obszarze których funkcjonować powinny centa kształcące w wiodących dla Regionu branżach

12 VII.Określenie form wsparcia, jakie udzielone zostaną młodzieży uczęszczającej do szkół prowadzących kształcenie zawodowe ze środków EFS w ramach PO KL VIII.Opracowanie propozycji wartości projektów oraz źródeł ich finasowania IX.Opracowanie wstępnego harmonogramu i zakresu działań zmierzających do przygotowania wniosków o dofinansowanie realizacji projektów X.Prezentacja efektów prac Zespołu Roboczego Konwentowi Powiatów Dolnego Śląska i Samorządowi Województwa Dolnośląskiego

13 VII.Akceptacja efektów prac Zespołu Roboczego i podpisane Listu Intencyjnego przez: ▪ SWD, ▪ 26 Powiatów, ▪ 3 Miasta na prawach Powiatów.

14 Pozytywne doświadczenie modernizacji kształcenia zawodowego 2007-2013 współpraca = szkoła + pracodawca

15 W perspektywie 2014-2020 idziemy o krok dalej współpraca = szkoła + pracodawca oraz klastry edukacyjne = szkoły + pracodawcy ze SSE

16 Powołanie klastrów edukacyjnych na Dolnym Śląsku 1.Strefowy klaster edukacyjny (SSEMP w Kamiennej Górze) – listopad 2014 r. 2.Klaster INVEST in EDU (Wałbrzyska SSE INVEST – PARK) – luty 2015 r. 3.Dolnośląski Klaster Edukacyjny (Legnicka SSE) – kwiecień 2015 r.

17 W ramach RPO WD 2014-2020, na dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy (Działanie 10.4), przeznaczono kwotę blisko 60 mln EURO. Wprowadzono preferencje dla projektów: ▪ realizowanych w partnerstwie szkół z lokalnymi pracodawcami, ▪ zawierających działania prowadzone we współpracy z pracodawcami prowadzącymi działalność w ramach Specjalnych Stref Ekonomicznych, ▪ w ramach których pracodawcy partycypują finansowo w wymiarze co najmniej 5% w kosztach organizacji i prowadzenia praktyk i staży zawodowych.

18 Wsparcie kształcenia i szkolenia zawodowego w regionie, we współpracy z pracodawcami lub przedsiębiorcami prowadzącymi działalność w ramach Specjalnych Stref Ekonomicznych będzie polegało m.in. na: ▪ organizacji staży i praktyk u pracodawców, ▪ realizacji dodatkowych zajęć specjalistycznych, ▪ opracowywania i modyfikacji programów nauczania, ▪ tworzenia klas patronackich, ▪ włączenia pracodawców lub przedsiębiorców w system egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe.

19 Na wsparcie projektów współpracy szkół i placówek systemu oświaty w zakresie kształcenia zawodowego, z przedsiębiorcami ze Specjalnych Stref Ekonomicznych prowadzonej m.in. w ramach klastrów edukacyjnych utworzonych w porozumieniu ze SSE, Samorząd Województwa Dolnośląskiego przeznaczy co najmniej 30 mln PLN alokacji RPO WD 2014-2020. Początek 2016 roku – konkurs z silnymi preferencjami dla współpracy. 2017 rok - wyodrębniony konkurs na działania podejmowane wspólnie ze SSE według modelu opracowanego przez Ministerstwo Gospodarki w ramach PO WER.

20


Pobierz ppt "MODERNIZACJA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO NA DOLNYM ŚLĄSKU oparta jest na 3 komplementarnych ze sobą projektach systemowych: - 2 współfinansowanych ze środków."

Podobne prezentacje


Reklamy Google