Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI TURKOWSKIEJ UNII ROZWOJU - T.U.R. ZA ROK 2015 Turek, dn. 12.04.2016 r. WALNE ZEBRANIE.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI TURKOWSKIEJ UNII ROZWOJU - T.U.R. ZA ROK 2015 Turek, dn. 12.04.2016 r. WALNE ZEBRANIE."— Zapis prezentacji:

1 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI TURKOWSKIEJ UNII ROZWOJU - T.U.R. ZA ROK 2015 Turek, dn. 12.04.2016 r. WALNE ZEBRANIE

2 Zarząd Turkowskiej Unii Rozwoju - T.U.R. Zarząd Turkowskiej Unii Rozwoju – T.U.R. - kadencja do 12 października 2015 r.  Magdalena Ciołek – Prezes  Ewa Dygas – Wiceprezes  Katarzyna Skotarek – Skarbnik  Małgorzata Szurgot – Sekretarz  Ewelina Buda – Członek  Piotr Szewczyński – Członek  Wojciech Krzyczkowski – Członek  Piotr Cyls – Członek  Jacek Gajewski – Członek  Justyna Sobczak – Członek W 2015 r. zarząd obradował 8 razy Zarząd stowarzyszenia odpowiedzialny był za realizację zadań wynikających z umów zawartych z Samorządem Województwa oraz innymi instytucjami, a także inicjowanie działań w zakresie aktywizacji i integracji społeczności oraz promocji i szeroko pojętego rozwoju regionu.

3 Zarząd Turkowskiej Unii Rozwoju – T.U.R. - kadencja od 13 października 2015 r. Magdalena Ciołek – Prezes Cezary Krasowski – Wiceprezes Agnieszka Łukasik – Skarbnik Jolanta Kosoń – Sekretarz Anna Kotarska Boczek – Członek Marek Kujawa – Członek Andrzej Piątkowski – Członek Jan Jałkiewicz – Członek Łukasz Siewior – Członek Joanna Barbara Gortat – Członek Jan Nowak – Członek Sylwester Dzikowski – Członek Sylwester Chęciński – Członek Sławomir Prentczyński – Członek Urszula Lament – Członek Mirosław Broniszewski – Członek Karol Mikołajczyk – Członek Jadwiga Glapa – Członek Krzysztof Zając – Członek W 2015 r. zarząd obradował 1 raz Zarząd stowarzyszenia odpowiedzialny był za realizację zadań wynikających z umów zawartych z Samorządem Województwa oraz innymi instytucjami, a także inicjowanie działań w zakresie aktywizacji i integracji społeczności oraz promocji i szeroko pojętego rozwoju regionu.

4 Skład Rady LGD – III i IV kadencji SKŁAD ORGANU DECYZYJNEGO III KANDENCJI: 1. Mirosław Broniszewski – Przewodniczący 2. Barbara Anastaziak – Członek 3. Łukasz Siewior – Członek 4. Andrzej Ciemniewski – Członek 5. Marta Ilkowska – Nowak – Członek 6. Aleksandra Karbowska – Członek 7. Cezary Krasowski – Członek 8. Sławomir Prentczyński – Członek 9. Urszula Lament – Członek 10. Krystyna Łuczak – Członek 11. Jolanta Kosoń – Członek 12. Jan Nowak – Członek 13. Karol Mikołajczyk – Członek 14. Sylwester Chęciński – Członek 15. Elżbieta Tomczak – Członek 16. Krzysztof Zając – Członek 17. Andrzej Piątkowski – Członek 18. Jan Jałkiewicz – Członek SKŁAD ORGANU DECYZYJNEGO IV KANDENCJI: 1. Ewa Dygas – Przewodnicząca (sektor publiczny) 2. Elżbieta Tomczak – sektor publiczny 3. Magdalena Adamek – sektor gospodarczy 4. Jacek Buda – sektor społeczny 5. Sławomir Adamiak – sektor gospodarczy 6. Katarzyna Pawlak – mieszkaniec 7. Maria Szkudlarek – sektor społeczny 8. Jolanta Łożyńska – sektor społeczny 9. Łukasz Marciniak - mieszkaniec

5 Skład Komisji Rewizyjnej Turkowskiej Unii Rozwoju - T.U.R. Komisja Rewizyjna Turkowskiej Unii Rozwoju – T.U.R. kadencja do 12 października 2015 r. 1. Wiesława Kolenda - Przewodnicząca 2. Beata Kmieć 3. Jolanta Krucka Komisja Rewizyjna Turkowskiej Unii Rozwoju – T.U.R. kadencja od 13 października 2015 r. 1. Urszula Banasiak – Przewodnicząca 2. Ewa Banasiak 3. Małgorzata Michalak

6 OPIS ZREALIZOWANYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ ZBIÓR WYRAZÓW DAWNYCH I ZAPOMNIANYCH NA ZIEMI TURA UŻYWANYCH styczeń - marzec 2015

7 OPIS ZREALIZOWANYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ KURS NA PRZEWODNIKA TURYSTYCZNEGO PO WIELKOPOLSCE WSCHODNIEJ marzec – czerwiec 2015

8 OPIS ZREALIZOWANYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ SMAK ZDROWEJ TRADYCJI Warsztaty smaku marzec – czerwiec 2015 r.

9 OPIS ZREALIZOWANYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ SMAK ZDROWEJ TRADYCJI Warsztaty dla członkiń KGW w ramach projektu 11 kwietnia 2015 r.

10 OPIS ZREALIZOWANYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ KONFERENCJA SMAK ZDROWEJ TRADYCJI 29 kwietnia 2015 r.

11 OPIS ZREALIZOWANYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ OFICJALNE OTWARCIE BARU MLECZNEGO 17 kwietnia 2015 r.

12 OPIS ZREALIZOWANYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ DOBRE PRAKTYKI LEADERA czerwiec 2015 r.

13 OPIS ZREALIZOWANYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ KONKURS DOBRE PRAKTYKI LEADERA czerwiec 2015 r.

14 OPIS ZREALIZOWANYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ SMAK ZDROWEJ TRADYCJI czerwiec 2015 r.

15 OPIS ZREALIZOWANYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ AKTYWIZAJCA SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ NOC KUPAŁY 19 czerwca 2015 r.

16 OPIS ZREALIZOWANYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ AKTYWIZACJA SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ KIERMASZ BOŻONARODZENIOWY Muzeum Miasta Turku im. Józefa Mehoffera 11 – 13 grudnia 2015 r.

17 OPIS ZREALIZOWANYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ WYJAZD DO BRUKSELI – ŚWIĘTO ŚW. MARCINA 17-19 listopada 2015 r. WYJAZD DO BRUKSELI – ŚWIĘTO ŚW. MARCINA 17-19 listopada 2015 r.

18 Podczas spotkań została przedstawiona istota i celowość działania LGD na podstawie dotychczasowych doświadczeń i wyzwań nowego okresu programowania, roli mieszkańców w kształtowaniu rozwoju regionu poprzez włączenie się w proces budowania LSR oraz ocenę skuteczności dotychczasowych działań LGD w kontekście bieżących potrzeb i problemów poszczególnych partnerów. Na spotkaniach określano jakie są pozytywne i negatywne strony naszego obszaru oraz szanse i zagrożenia jego rozwoju. Uczestnicy otrzymali ankiety do wypełnienia oraz arkusze pomysłów. W spotkaniach wzięło udział 162 osoby Spotkania konsultacyjno-informacyjne w dziewięciu gminach członkowskich w okresie: od 31.08.2015 r. do 18.09.2015 r.

19 Spotkania pozwoliły zdefiniować najważniejsze zasoby i aspekty związane z potencjałem każdej z reprezentowanych grup oraz wskazywały bariery i problemy z ich funkcjonowaniem. Spotkania tematyczne z rękodzielnikami, przedstawicielami turystyki aktywnej i zespołów ludowych

20 Podczas warsztatów przy wykorzystaniu metody World Café uczestnicy spotkania zostali podzieleni na 5 grup – każda opracowała mocne i słabe strony obszaru LGD w obszarze: gospodarka, natura, kultura, sprawy społeczne, rolnictwo. Po upływie wyznaczonego czasu uczestnicy (z wyjątkiem gospodarzy tematów) przechodzili do kolejnych stolików, aby wypowiedzieć się w danym obszarze tematycznym. W warsztatach wzięło udział 25 osób Warsztaty: Analiza SWOT

21 Celem warsztatów było wyłonienie kluczowych (zdaniem uczestników) obszarów problemowych, na które powinny odpowiadać cele działania LGD zawarte w LSR. Kolejnym punktem było wypracowanie celów (praca w grupach). Drugiego dnia zaprezentowano uczestnikom propozycję celów i poddano ją wspólnej dyskusji. Uczestnicy zostali podzieleni na grupy tematyczne - na bazie najważniejszych zaproponowanych celów projektowali adekwatne przedsięwzięcia, będące rozwiązaniem zidentyfikowanych problemów. W warsztatach 27.10.2015r. wzięło udział 26 osób W warsztatach 28.10.2015 r. wzięło udział 24 osoby Warsztaty: Cele LSR, obszary interwencji, rezultaty końcowe, wskaźniki realizacji projektów, wizja obszaru

22 W czasie warsztatów uczestnicy wspólnie wypracowali prototypowe produkty/usługi inkubatora przetwórstwa lokalnego w oparciu o zasoby lokalne. Efektem spotkania było wypracowanie innowacyjnych metod organizacji i dystrybucji oferty inkubatora oraz włączenia reprezentantów różnych sektorów i profilów działalności w procesie tworzenia produktów lokalnych. W warsztatach wzięli udział rolnicy, przedstawiciele biznesu, rękodzielników, sektora publicznego, specjaliści z zakresu marketingu i reklamy Warsztaty: Koncepcja utworzenia Inkubatora przetwórstwa lokalnego w oparciu o zasoby obszaru

23 Podczas warsztatów uczestnicy wytypowali jeden z obszarów problemowych na przykładzie którego omówiono część zaproponowanych przez Panią Grażynę Twardowską kryteriów oceny. Zgromadzeni zapoznali się z formalnym oraz merytorycznym etapem weryfikacji wniosków, mieli okazję wyjaśnić wszelkie wątpliwości oraz zgłosić cenne uwagi odnoszące się do tych kwestii. W ten sposób uczestnicy pod okiem prowadzącej uzgodnili wspólne stanowisko odnoszące się do procedury weryfikacji. W warsztatach wzięło udział 24 osoby Warsztaty: Procedury wyboru projektów, wzory formularzy oraz kryteriów oceny z uwzględnieniem diagnozy obszaru i analizy SWOT

24 WYPRACOWANE DOKUMENTY  Lokalna Strategia Rozwoju Kierowanego przez Społeczność Turkowskiej Unii Rozwoju – T.U.R. 2016-2023  Procedura dokonywania zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju oraz przyjmowania i aktualizacji kryteriów oceny  Formularz dokonywania zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju oraz kryteriach oceny operacji i grantów  Procedura dokonywania ewaluacji i monitoringu  Plan działania  Budżet LSR w ramach PROW 2014-2020  Plan komunikacji  Regulamin ustanawiający procedurę wyboru projektów składanych przez podmioty inne niż LGD, projektów grantowych i operacji własnych LGD do finansowania w ramach LSR Turkowska Unia Rozwoju – T.U.R. PROW 2014- 2020  Kryteria oceny projektów składanych przez podmioty inne niż LGD, projektów grantowych i operacji własnych

25 WYPRACOWANE DOKUMENTY  Umowa o udzielenie grantu  Weryfikacja zgodności operacji z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020  Karta oceny wstępnej projektów indywidualnych  Karta oceny formalnej  Karta oceny merytorycznej  Oświadczenie o bezstronności członka Rady Turkowskiej Unii Rozwoju – T.U.R.  Wniosek o płatność w ramach projektu grantowego realizowanego przez LGD Turkowska Unia Rozwoju – T.U.R.  Formularz wniosku o powierzenie grantu w ramach projektu grantowego realizowanego przez LGD Turkowska Unia Rozwoju – T.U.R.

26 OPIS ZREALIZOWANYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ ZARZĄD (ZATWIERDZENIE LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU) ORAZ WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA KOLACJA WIGILIJNA 21 grudnia 2015 r.

27 OPIS PRZEDSIĘWZIĘĆ Usługi doradcze i szkoleniowe, w tym: Doradcze: 391 (w całym okresie) 11 w 2015 Szkoleniowe w 2015 roku: 7 szkoleń i warsztatów, w których uczestniczyło 254 osoby

28 OPIS ZREALIZOWANYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ WŁĄCZENIE SPOŁECZNOŚCI W PROCES BUDOWANIA LSR (statystyka)  Liczba zorganizowanych spotkań – 13  Liczba przeprowadzonych badań ankietowych – 175 os.  Liczba przeprowadzonych wywiadów pogłębionych – 18  Liczba zorganizowanych warsztatów – 5  Usługi doradcze - 11  Liczba przesłanych arkuszy pomysłów – 217  Sondaż wśród mieszkańców – 33 osoby  Badanie metodą CATI wśród rolników – 26 rolników

29 ODNOWA I ROZWÓJ WSI

30 STOSUNEK REZULTATÓW DO ZAKŁADANYCH CELÓW – 2009-2015r. ODNOWA I ROZÓJ WSI  Alokacja: 3 303 238,93zł  Wnioski złożone – 30  Wnioski wycofane – 3  Wnioski odrzucone – 6  Projekty zrealizowane – 21  Wartość projektów zrealizowanych –2 970 474,64zł

31 EFEKTYWNOŚĆ KOSZTOWA – ODNOWA I ROZWÓJ WSI WARTOŚCI NARASTAJĄCO ( 2009-2015 )

32 STOSUNEK REZULTATÓW DO ZAKŁADANYCH CELÓW ODNOWA I ROZWÓJ WSI - WSKAŹNIKI PRODUKTU PRZEDIĘWZIĘCIE: IDĘ, JADĘ PŁYNĘ – JESTEM SILNY JAK TUR

33 Produkt Wartość docelowa Wartość osiągnięta na dzień 31.12.2015 r. Liczba wybudowanych /zmodernizowanych obiektów rekreacyjno -sportowych 1815 Długość wybudowanych szlaków i ścieżek turystycznych (km) 2,012 Długość wytyczonych i oznakowanych szlaków i ścieżek turystycznych 10968,7 Liczba punktów postojowych129 Liczba nowych/odnowionych punktów dydaktycznych i informacyjnych 152 Liczba punktów widokowych50

34 STOSUNEK REZULTATÓW DO ZAKŁADANYCH CELÓW ODNOWA I ROZWÓJ WSI - WSKAŹNIKI REZULTATU PRZEDIĘWZIĘCIE: IDĘ, JADĘ PŁYNĘ – JESTEM SILNY JAK TUR

35 STOSUNEK REZULTATÓW DO ZAKŁADANYCH CELÓW ODNOWA I ROZWÓJ WSI - WSKAŹNIKI PRODUKTU PRZEDSIĘWZIĘCIE: OD HISTORII DO WSPÓŁCZESNOŚCI

36 STOSUNEK REZULTATÓW DO ZAKŁADANYCH CELÓW ODNOWA I ROZWÓJ WSI - WSKAŹNIKI REZULTATU PRZEDSIĘWZIĘCIE: OD HISTORII DO WSPÓŁCZESNOŚCI

37 MAŁE PROJEKTY STOSUNEK REZULTATÓW DO ZAKŁADANYCH CELÓW

38 STOSUNEK REZULTATÓW DO ZAKŁADANYCH CELÓW – 2009-2015 MAŁE PROJEKTY  Alokacja: 1658637,07zł  Wnioski złożone – 147  Wnioski wycofane – 14  Wnioski odrzucone – 30  Projekty zrealizowane – 103  Wartość projektów zrealizowanych –1 577 341,30 zł

39 EFEKTYWNOŚĆ KOSZTOWA – MAŁE PROJEKTY WARTOŚCI NARASTAJĄCO (2009-2015)

40 STOSUNEK REZULTATÓW DO ZAKŁADANYCH CELÓW MAŁE PROJEKTY - WSKAŹNIKI PRODUKTU PRZEDIĘWZIĘCIE: IDĘ, JADĘ PŁYNĘ – JESTEM SILNY JAK TUR

41 Produkt Wartość docelowa Wartość osiągnięta na dzień 31.12.2015r. Liczba zorganizowanych imprez rekreacyjno-sportowych 5159 Liczba przedsięwzięć o charakterze promocyjnym i informacyjnym 4859 Budowa/odbudowa/przebudowa/ remont lub oznakowanie obiektów małej infrastruktury turystycznej 4446 Liczba zorganizowanych szkoleń i warsztatów 2934

42 STOSUNEK REZULTATÓW DO ZAKŁADANYCH CELÓW MAŁE PROJEKTY - WSKAŹNIKI REZULTATU PRZEDIĘWZIĘCIE: IDĘ, JADĘ PŁYNĘ – JESTEM SILNY JAK TUR

43 STOSUNEK REZULTATÓW DO ZAKŁADANYCH CELÓW MAŁE PROJEKTY - WSKAŹNIKI PRODUKTU PRZEDSIĘWZIĘCIE: OD HISTORII DO WSPÓŁCZESNOŚCI

44 ProduktWartość docelowa Wartość osiągnięta na dzień 31.12.2015r. Liczba incjatyw i imprez integracyjnych 90 96 Liczba przedsiewzięć szkoleniowo- warsztatowych oraz edukacyjno- artystycznych 106 109 Liczba zagospodarowanych miejsc przestrzeni publicznej (pełniacych funkcje społeczno kulturalne) 34 31 Liczba przedsięwzięć o charakterze wydawniczym 25 22

45 STOSUNEK REZULTATÓW DO ZAKŁADANYCH CELÓW MAŁE PROJEKTY - WSKAŹNIKI REZULTATU PRZEDSIĘWZIĘCIE: OD HISTORII DO WSPÓŁCZESNOŚCI

46 STOSUNEK REZULTATÓW DO ZAKŁADANYCH CELÓW TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW

47 STOSUNEK REZULTATÓW DO ZAKŁADANYCH CELÓW – 2009-2015 TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW  Alokacja: 500000,00 zł  Wnioski złożone – 15  Wnioski wycofane – 1  Wnioski odrzucone – 11  Projekty zrealizowane – 3  Wartość projektów zrealizowanych –288 150,00 zł

48 EFEKTYWNOŚĆ KOSZTOWA – TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW WARTOŚCI NARASTAJĄCO (2009-2015)

49 STOSUNEK REZULTATÓW DO ZAKŁADANYCH CELÓW TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW - WSKAŹNIKI PRODUKTU PRZEDIĘWZIĘCIE: IDĘ, JADĘ PŁYNĘ – JESTEM SILNY JAK TUR

50 STOSUNEK REZULTATÓW DO ZAKŁADANYCH CELÓW TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW - WSKAŹNIKI REZULTATU PRZEDIĘWZIĘCIE: IDĘ, JADĘ PŁYNĘ – JESTEM SILNY JAK TUR

51 STOSUNEK REZULTATÓW DO ZAKŁADANYCH CELÓW TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW – WSKAŹNIKI PRODUKTU PRZEDIĘWZIĘCIE: OD HISTORII DO WSPÓŁCZESNOŚCI

52 STOSUNEK REZULTATÓW DO ZAKŁADANYCH CELÓW TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW – WSKAŹNIKI REZULTATU PRZEDIĘWZIĘCIE: OD HISTORII DO WSPÓŁCZESNOŚCI

53 STOSUNEK REZULTATÓW DO ZAKŁADANYCH CELÓW – 2009-2015 RÓŻNICOWANIE W KIERUNKU DZIAŁALNOŚCI NIEROLNICZEJ  Alokacja: 341 372,00zł  Wnioski złożone – 23  Wnioski wycofane – 3  Wnioski odrzucone – 18  Projekty zrealizowane 3  Wartość projektów zrealizowanych: 96 372,00zł

54 RÓŻNICOWANIE W KIERUNKU DZIAŁALNOŚCI NIEROLNICZEJ

55 EFEKTYWNOŚĆ KOSZTOWA – RÓŻNICOWANIE W KIERUNKU DZIAŁALNOŚCI NIEROLNICZEJ WARTOŚCI NARASTAJĄCO (2009-2015)

56 STOSUNEK REZULTATÓW DO ZAKŁADANYCH CELÓW RÓŻNICOWANIE W KIERUNKU DZIAŁALNOŚCI NIEROLNICZEJ WSKAŹNIKI PRODUKTU PRZEDIĘWZIĘCIE: IDĘ, JADĘ PŁYNĘ – JESTEM SILNY JAK TUR

57 STOSUNEK REZULTATÓW DO ZAKŁADANYCH CELÓW RÓŻNICOWANIE W KIERUNKU DZIAŁALNOŚCI NIEROLNICZEJ WSKAŹNIKI REZULTATU PRZEDIĘWZIĘCIE: IDĘ, JADĘ PŁYNĘ – JESTEM SILNY JAK TUR

58 STOSUNEK REZULTATÓW DO ZAKŁADANYCH CELÓW RÓŻNICOWANIE W KIERUNKU DZIAŁALNOŚCI NIEROLNICZEJ WSKAŹNIKI PRODUKTU PRZEDIĘWZIĘCIE: OD HISTORII DO WSPÓŁCZESNOŚCI

59

60 Projekty łącznie Odnowa i rozwój wsi Małe projekty Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej Tworzenie i rozwój mikro- przedsiębiorstw Łącznie Wnioski złożone 301472315215 Wnioski wycofane 3143121 Wnioski odrzucone 630 16 przez UM, 2 przez LGD 7 przez UM, 4 przez LGD 65 Projekty zrealizowane 21103 2 3 129

61 Projekty – łącznie, gminy ODNOWAMPROZTIRŁĄCZNIE Brudzew674 437,11 zł203 534,83 zł- zł 877 971,94 zł Goszczanów217 378,53 zł97 690,44 zł48 600,00 zł- zł363 668,97 zł Kawęczyn364 961,00 zł202 767,65 zł47 772,00 zł- zł615 500,65 zł Kościelec294 521,00 zł229 426,16 zł- zł 523 947,16 zł Malanów349 576,00 zł176 634,36 zł- zł100 000,00 zł626 210,36 zł Przykona509 705,00 zł294 447,31 zł- zł 892 302,31 zł Władysławów194 638,00 zł111 256,13 zł- zł100 000,00 zł405 894,13 zł Turek365 258,00 zł258 584,42 zł- zł 623 842,42 zł Łącznie2 970 474,64 zł1 577 341,30 zł96 372,00 zł200 000,00 zł4 844 187,94 zł

62 Dofinansowanie w podziale na gminy

63 Budżet LSR PROJEKT WSPÓŁPRACY: Kwota pierwotnie założona: 150.084,00 zł Kwota rozliczona 150.030,22 zł FUNKCJONOWANIE: Kwota ogólna pierwotnie założona na funkcjonowanie: 1.450.812,00 Kwota rozliczona: 1.450.742,68 WDRAŻANIE: Kwota pierwotnie założona: 5 803 248,00 zł Kwota rozliczona z projektów: 4 844 187,94 zł

64 SPÓJNOŚĆ STRATEGII – OSIĄGANYCH CELÓW W SOSUNKU DO SPECYFIKI OBSZARU Realizacja celów uwzględnia uwarunkowania społeczne, geograficzne oraz historyczne obszaru LGD, co ma odzwierciedlenie w przyjętych kryteriach wyboru operacji, stanowiących podstawę ich wyboru oraz działalności Zarządu LGD.

65 ODDZIAŁYWANIE NA SPOŁECZNOŚĆ LOKALNĄ WSKAŹNIKI ODDZIAŁYWANIA Cel ogólny: Poprawa warunków i jakości życia stan początkowy stan realizacji wartość docelowa Zwiększenie poczucia wspólnoty lokalnej i tożsamości kulturowo-regionalnej100%86%137% Wzrost atrakcyjności i potencjału regionu do rozwoju inicjatyw społeczno- kulturalnych100%119%137% Zwiększenie poczucia wspólnoty lokalnej i tożsamości kulturowo-regionalnej100%86%137% Zwiększenie alternatywnych źródeł dochodów na obszarach wiejskich w zakresie przedsięwzięć z kultury i tradycji100%122%137% Poprawa warunków do tworzenia mikroprzedsiębiorstw nawiązujących do tradycji rękodzielniczo-rzemieślniczej oraz historii i regionu100%142%140%

66 ODDZIAŁYWANIE NA SPOŁECZNOŚĆ LOKALNĄ WSKAŹNIKI ODDZIAŁYWANIA Cel ogólny: Rozwój rekreacji i turystyki stan początkowy stan realizacji wartość docelowa Poprawa warunków do tworzenia i rozwoju mikroprzedsiębiorstw w branżach związanych z rekreacją i turystyką100%121%140% Zwiększenie alternatywnych źródeł dochodów na obszarach wiejskich w zakresie przedsięwzięć z zakresu rekreacji i turystyki100%122%126% Wzrost liczy mieszkańców wskazujących zainteresowanie aktywnym trybem życia100%95%144% Zwiększenie atrakcyjności rekreacyjno- turystycznej obszaru100%120%160%

67 WPŁYW REALIZACJI STRATEGII NA ZIDENTYFIKOWANE PROBLEMY (SŁABE STRONY OBSZARU) I ZAGROŻENIA Przewiduje się, iż operacje wybrane do dofinansowania w ramach ogłoszonych konkursów miały pozytywny wpływ na niwelowanie zidentyfikowanych i określonych w LSR następujących słabych stron:  Niewykorzystane dla rekreacji i turystyki zasoby naturalne (lasy, fauna, flora).  Brak kontynuacji tradycji tkackich  Brak infrastruktury i oferty turystycznej oraz rekreacyjnej  Słabe oznakowanie terenu  Niewielka liczba punktów i informacji turystycznej  Niska aktywność w zakresie produkcji wyrobów lokalnych  Duże rozdrobnienie gospodarstw rolnych (gospodarstwa o niekorzystnym rozłogu gruntów) - ograniczone możliwości rozwoju małych gospodarstw rolnych  Mała aktywność młodzieży w działalności na rzecz społeczności lokalnych  Brak specjalistów w zawodach rzemieślniczych  Niewykorzystana infrastruktura jako miejsce spotkań (integracyjno-kulturalnych) lokalnej społeczności  Ograniczona liczba upraw ekologicznych  Niski odsetek nowych produktów i usług wprowadzanych na rynek przez okoliczne podmioty w zakresie turystyki i działalności pokrewnych oraz nawiązujących do tradycji i specyfiki regionu  Niskie dochody mieszkańców  Ograniczona liczba działań o charakterze innowacyjnym  Emigracja ludzi młodych i wykształconych (brak chęci i motywacji do pozostania na wsi)  Nieadekwatna pula środków zewnętrznych do liczby projektów  Słaba współpraca zagraniczna samorządów  Niewielka liczba przedsięwzięć realizowanych w partnerstwie o szerszym zasięgu oddziaływania 

68 WPŁYW REALIZACJI STRATEGII NA ZIDENTYFIKOWANE PROBLEMY (SŁABE STRONY OBSZARU) I ZAGROŻENIA Przewiduje się, iż operacje wybrane do dofinansowania w ramach ogłoszonych konkursów miały wpływ na niwelowanie zidentyfikowanych i określonych w LSR następujących zagrożeń:  Wyczerpywanie się zasobów naturalnych dla kopalni węgla brunatnego (zagrożenie bezrobociem strukturalnym)  Ograniczenia wynikające z NATURA 2000 i występowania obszarów objętych szczególną ochroną  Położenie na peryferiach województwa  Zawiłe procedury korzystania z zewnętrznych źródeł finansowania  Starzenie się społeczeństwa  Bariery instytucjonalne dla rozwoju MSP (wysokie koszty prowadzenia działalności gospodarczej)  Rozluźnienie więzi społecznych  Zmniejszające się zainteresowanie młodego pokolenia aktywnym uczestnictwem w życiu lokalnej społeczności  Brak młodych ludzi z wykształceniem zawodowym

69 WPŁYW REALIZACJI STRATEGII NA ZIDENTYFIKOWANE PROBLEMY (SŁABE STRONY OBSZARU) I ZAGROŻENIA  brak kontynuacji badań naukowych (gównie archeologicznych, przyrodniczych itp.)  Słaba znajomość języków obcych  Zanikająca komunikacja autobusowa  Niż demograficzny  Brak stabilizacji cen w rolnictwie oraz cen energii i paliw BRAK WPŁYWU NA NIWELOWANIE SŁABYCH STRON BRAK WPŁYWU NA NIWELOWANIE ZAGROŻEŃ

70 TRWAŁOŚĆ W CZASIE OSIĄGNIĘTYCH EFEKTÓW ORAZ MOŻLIWOŚĆ ICH KONTYNUOWANIA W PRZYSZŁOŚCI  projekty o charakterze inwestycyjnym - służyć będą lokalnej społeczności, realizując zarazem zadeklarowane cele;  wnioskodawcy podejmujący działania na rzecz integracji lokalnej społeczności – planują kontynuację przewidywanych projektami form aktywizacji, co znajduje odzwierciedlenie we wskaźnikach deklarowanych przez wnioskodawców;  realizowane operacje przyczyniają się do „ożywienia” zainteresowania mieszkańców integracją i współdziałaniem na rzecz regionu;  Działania podejmowane w ramach wdrażania LSR sprzyjają zacieśnianiu współpracy i kreowaniu wspólnych przedsięwzięć zespołów i twórców lokalnych (rękodzielników);  Efekty operacje stymulują i aktywizują społeczność w zakresie podejmowania działalności gospodarczej oraz dywersyfikacji działalności rolniczej, przyczyniając się tym samym do generowania dodatkowych dochodów;  Operacje podejmowane przez wnioskodawców, jak i działania Zarządu LGD sprzyjają promocji regionu i jego potencjału na mapie województwa i kraju  Efekty operacji wpływają na zmianę wizerunku regionu, czyniąc go bardziej atrakcyjnym zarówno dla mieszkańców, jak i potencjalnych turystów.

71 SPRAWNOŚĆ FUNKCJONOWANIA BIURA LGD PRACOWNICY BIURA – stan na dzień 31.12.2015 r.  Magdalena Ciołek – umowa o pracę, DYREKTOR BIURA (nadzór postępu rzeczowo-finansowy, koordynacja działań związanych z funkcjonowaniem biura)  Magdalena Bartnicka – umowa o pracę, SPECJALISTA DS. FUNDUSZY (przygotowanie i rozliczanie wniosków o przyznanie pomocy oraz doradztwo w zakresie przygotowania i rozliczania wniosków na rzecz beneficjentów) Od 21.10.2015 r. przebywa na urlopie macierzyńskim  Daria Robaszek – 01.07.2015 – 30.11.2015 – stażystka na mocy zawartej z PUP, od 01.12.2015 r. umowa o pracę, SPECJALISTA DS. WDRAŻANIA LSR I OBSŁUGI BIURA LGD (0bsługa biura, przygotowanie i rozliczanie wniosków o przyznanie pomocy, obsługa posiedzeń organów LGD, czynności organizacyjne w związku ze spotkaniami, wydarzeniami, imprezami LGD, obsługa strony internetowej LGD)  Anna Kotarska Boczek – umowa o pracę, ANIMATOR ROZWOJU LOKALNEGO/KONSULTANT (aktywizowanie społeczności lokalnych, doradztwo i szkolenia na rzecz beneficjentów, realizacja zadań wynikających z przyjętego Planu Komunikacji), zatrudniona od 04.02.2015 r.  Julita Bogusz – umowa o pracę, ANIMATOR ROZWOJU LOKALNEGO (aktywizowanie społeczności lokalnych, tworzenie i prowadzenie baz danych, działania promocyjne LGD, prowadzenie rejestru materiałów promocyjnych), zatrudniona od 26.10.2015 r.

72 DZIĘKUJEMY ZA WSPÓŁPRACĘ


Pobierz ppt "SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI TURKOWSKIEJ UNII ROZWOJU - T.U.R. ZA ROK 2015 Turek, dn. 12.04.2016 r. WALNE ZEBRANIE."

Podobne prezentacje


Reklamy Google