Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1. Rozwój nowoczesnych technik informacyjnych i komunikacyjnych (sprzęt komputerowy, oprogramowanie, środki łączności oraz wzajemne współdziałanie tych.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1. Rozwój nowoczesnych technik informacyjnych i komunikacyjnych (sprzęt komputerowy, oprogramowanie, środki łączności oraz wzajemne współdziałanie tych."— Zapis prezentacji:

1 1. Rozwój nowoczesnych technik informacyjnych i komunikacyjnych (sprzęt komputerowy, oprogramowanie, środki łączności oraz wzajemne współdziałanie tych elementów) 2. Rosnąca ilość informacji i coraz większy dostęp do nich nowym trendem w procesie rozwoju społecznego - „społeczeństwa bogate w informację” Do określania błyskawicznych zmian w obszarze dostępu do informacji oraz komunikowania, coraz powszechniej używa się pojęcia „rewolucja informatyczna”

2 Rewolucja informatyczna miała swój początek w Stanach Zjednoczonych w latach 40 minionego stulecia. W ślad za Stanami Zjednoczonymi szły kolejne kraje wysoko rozwinięte. Teleinformatyczne technologie stawały się coraz bardziej inteligentne, tanie, a w konsekwencji – bardziej dostępne. Obecne najnowsze rozwiązania technologiczne są wszędzie: w szkole, na uczelni, w pracy, w banku, a także w rolnictwie, medycynie, polityce.

3 Rewolucja informatyczna w Europie Według danych z Raportu strategicznego IAB Polska ze stycznia 2006 roku W 2005 roku dostęp do internetu miało 15,7 proc. ludzkości, czyli już ponad 1 miliard osób Światowymi liderami Internetu SA państwa skandynawskie: Szwecja – 74,9 % mieszkańców korzystających z Internetu i Dania – 69,4 %, a także Holandia – 65,9 %. Ze wszystkich krajów europejskich najłatwiej w sieci spotkać Niemców – 48,7 mln internautów, Brytyjczyków – 37,8 mln, Włochów – 28,8 mln i Francuzów – 26,2 mln osób Polska zajmuje 7 miejsce w Europie pod względem liczebności internautów – 10,6 mln osób na koniec 2005 roku

4 Rozwój e-usług publicznych Uwarunkowania: Dostęp do infrastruktury telekomunikacyjnej (zarówno infrastruktury sieciowej, jak i sprzętu teleinformatycznego, oprogramowania oraz platform cyfrowych) Środki finansowe na rozbudowę infrastruktury, ich źródło i możliwości ich pozyskania Popyt na usługi cyfrowe, który jednocześnie wpływa na pierwszy z wymienionych

5 E-usługi w Europie Liderzy W krajach europejskich, które stosunkowo niedawno wstąpiły do UE zauważyć można bardzo wysoki wskaźnik rozwoju e-usług publicznych. Dla Irlandii wskaźnik ten wynosi 68,42% i jest najwyższy spośród wszystkich krajów UE. Oznacza to możliwość zasięgnięcia nie tylko informacji, ale załatwienie wielu spraw przez internet (między innymi realizację w pełni zobowiązań VAT czy uzyskiwanie pozwoleń na budowę). Portugalia zajmuje szóste miejsce ze wskaźnikiem sięgającym 51,41%, Hiszpania plasuje się tuż za Portugalią ze wskaźnikiem równym 50,37%

6 Rodzaje usług internetowych wykorzystywanych przez internautów Poczta elektroniczna Komunikatory internetowe Czaty Fora i grupy dyskusyjne Internetowa telefonia Wideokonferencje Przeglądanie stron www Szukanie materiałów do pracy lub nauki Kursy przez internet Poszukiwanie pracy Kupowanie produktów Korzystanie z banku Płacenie rachunków Uczestnictwo w aukcjach internetowych Granie w gry sieciowe Ściąganie oprogramowania Ściąganie muzyki, filmów Tworzenie i modyfikacje własnej strony www Twórczość Instytucje Formularze Słuchanie Radia, muzyki przez internet Oglądanie telewizji Praca przez sieć na komputerze domowym

7 Różnorodność E-usług Internet umożliwia łatwiejszy dostęp do rynków, dystrybucję, reklamę oraz zwiększenie konkurencyjności i innowacyjności Rodzaje e-usług: - elektroniczna bankowość (e-banking) - elektroniczne przedsiębiorstwa (e-enterprise) - elektroniczna wymiana danych między przedsiębiorstwami ( m-commerce) - elektroniczna gospodarka (e-economy) - elektroniczna administracja (e-government)

8 E-biznes E-biznes to „zautomatyzowane procesy biznesowe (wewnętrzne i zewnetrzne) realizowane za pośrednictwem sieci komputerowej” Elektroniczny biznes nie ogranicza się wyłącznie do elektronicznego handlu ale obejmuje wymianę danych między wszystkimi uczestnikami rynku (producenci, dystrybutorzy, klienci), zawieranie kontraktów, reklamę produktów i usług, wideo- i telekonferencje, szkolenia itd. Biznes elektroniczny w Europie rozwija się bardzo dynamicznie. Już niemal 19 % firm realizuje zakupy, korzystając z systemu e-zaopatrzenie, a 17 % wykorzystuje ICT do wsparcia marketingu oraz procesu sprzedaży

9 E-administracja  E-administracja (e-government) jest wykorzystaniem technologii telekomunikacyjnych i informacyjnych (ICT) w administracji publicznej w powiązaniu ze zmianami natury organizacyjnej i zdobywaniem nowych umiejętności w celu poprawy usług publicznych i procesów demokratycznych oraz polityk.

10 Cele e-Administracji:  Otwartość i przejrzystość administracji publicznej  Administracja jako usługodawca  Poprawa wykorzystania pieniędzy publicznych

11 Raport CapGemini  Szwecja jest najbardziej zaawansowanym krajem w zakresie świadczenia usług publicznych on-line  Świadczone usługi publiczne online stają się coraz bardziej zaawansowane

12 Porównanie wyników polskiej edycji raportu z edycją badań ogólno- europejskich Rozwój e-usług publicznych dla obywateli w Polsce kształtuje się na niższym poziomie niż w pozostałych 18 krajach europejskich objętych badaniem - stopień rozwoju tej grupy usług wynosi w Polsce 32%, podczas gdy w Europie Zachodniej przekroczył poziom interakcji jednokierunkowej (58%) Największe dysproporcje rozwoju widoczne są w przypadku trzech rodzajów usług: - podatek dochodowy od osób fizycznych (Polska 49%, Europa Zachodnia 94%) - pośrednictwo pracy (ocena odpowiednio 31% i 94%) - świadczenia społeczne (25% i 66%) Z kolei najmniejsze różnice rozwoju występują w przypadku usługi związanej z rejestracją na wyższe uczelnie (Polska 52%, Europa Zachodnia 60%) oraz w dalszej kolejności pozwoleń na budowę (ocena odpowiednio 25% i 37%), usług służby zdrowia (11% i 20%)

13 E-adminisracja - usługi Usługi, z których korzystają obywatele: 1. rozliczenie podatków od osób fizycznych – możliwość złożenia deklaracji i rozliczenie 2. uzyskiwanie ofert pracy 3. społeczne – zasiłki dla bezrobotnych oraz rodzinne, ubezpieczenia chorobowe i stypendia 4. dokumenty tożsamości – załatwianie dowodów osobistych, paszportów i praw jazdy 5. rejestracja pojazdów 6. pozwolenia na budowę 7. zgłoszenia na policję (np. o przestępstwie) 8. biblioteki publiczne – przeszukanie katalogu biblioteki lub międzybibliotecznego, zamówienie książki 9. akty urodzenia, ślubu, zgonu – uzyskanie dokumentów poświadczających te zdarzenia 10. rejestracja kandydatów na studia 11. zameldowania – zgłoszenie zmiany miejsca pobytu

14 E-administracja - usługi Usługi dla przedsiębiorców: - rejestracja oraz rozliczenie ubezpieczenia społecznego pracowników - rozliczenie podatku dochodowego od osób prawnych - rozliczenie podatku Vat - rejestracja działalności gospodarczej - przekazywanie danych statystycznych - zgłoszenie celne - uzyskanie pozwolenia i wnoszenie opłat za korzystanie ze środowiska naturalnego - udział w zamówieniach publicznych

15 Preferencje obywateli

16 Preferencje przedsiębiorców

17 Wzywania dla e-Administracji Wzywania natury technicznej - interoperacyjność - ochrona prywatności - bezpieczeństwo Wyzwania natury ekonomicznej - niskie koszty użytkowania - obsługiwalność - możliwość wielokrotnego wykorzystania - przenoszalność Wyzwania natury społecznej - dostępność - użyteczność - akceptacja

18 E-health E-health to usługi skierowane do lekarzy, dyrektorów zarządzających placówkami zdrowia, pielgniarek, pracowników administracji, pacjentów i wszystkich obywateli W niektórych krajach dostępne są usługi oferujące dostęp do informacji medycznych dla pacjentów, szkolenia, badania i diagnozy na odległość, wideokonferencje, hospitalizacje domowe oraz przeprowadzane są zaawansowane zabiegi chirurgiczne Dzięki licznym inicjatywom wspieranym finansowo z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej, funduszy programów ramowych, programu eTEN i innych, e-zdrowie jest jednym z dynamiczniej rozwijających się obszarów usług elektronicznych Powstają portale informacyjne dla pacjentów oraz lekarzy ułatwiające dostęp do informacji z zakresu ochrony zdrowia. Świadczone są proste porady lekarskie, ale pojawia się również coraz więcej komercyjnych usług w bardziej zaawansowanych obszarach medycyny.

19 Cele e-health -stworzenie struktury elektronicznych kartotek dzięki normalizacji zmierzającej do wymiany sprawdzonych rozwiązań, - utworzenie sieci informacji łączącej punkty opieki zdrowotnej w celu koordynowania reakcji na zagrożenia dla zdrowia, -zapewnienie usług zdrowotnych on-line, takich jak informacje na temat zdrowego stylu życia i zapobiegania chorobom, jak również telekonsultacje oraz wypisywanie recept i zwrot kosztów drogą elektroniczną.

20 Telemedycyna Telemedycyna (medycyna na odległość) - jest to najnowsza forma medycyny i opieki zdrowotnej łącząca w sobie elementy telekomunikacji, informatyki oraz medycyny. Dzięki wykorzystaniu nowych technologii pozwala ona przełamywać geograficzne bariery, pozwalając na wymianę specjalistycznych informacji przesyłając obrazy statystyczne, jak i dynamiczne (przesyłanie najwyższej jakości zdjęć EKG, USG, MRI). Pozwala na diagnozę na odległość. Duże zastosowanie telemedycyna znajduje w środowisku chirurgicznym, które wykorzystuje ją do przeprowadzania operacji "na odległość". Nowoczesna technologia, wykorzystująca szybkie procesory i algorytmy do cyfrowego przetwarzania i kompresji sygnałów, umożliwia przesyłanie obrazów o wysokiej rozdzielczości, a także interaktywną transmisję audiowizualną z wyjątkową dokładnością i w czasie rzeczywistym. Systemy wideokomunikacyjne (wideokodery) pracują na ogólnodostępnych cyfrowych liniach transmisyjnych ISDN, w ogólnoświatowej sieci Internet, a także na liniach satelitarnych. Przykładowe zastosowania telemedycyny w życiu: - konsultacje specjalistyczne - badania - długotrwałe leczenie - monitorowanie pacjentów i wyników leczenia - asystowanie przy trudnych zabiegach chirurgicznych - medycyna powypadkowa - ratownictwo morskie i górskie

21 E-edukacja E-edukacja, określana również jako szkolenie elektroniczne, jest nową metodą nauczania i prowadzenia szkoleń, umożliwiającą naukę w dowolnym miejscu, czasie i tempie eLearning jest metodą szkolenia, która wykorzystuje dostępne media elektroniczne, takie jak Internet, intranet, extranet, przekazy satelitarne, taśmy audio/video, telewizję interaktywną, a także CD – Romy inna nazwa elearning to nauczanie na odległość (distance learning), w którym nauczycielem jest komputer. Uczeń ma możliwość wyboru drogi dostarczania wiedzy oraz tempa jej przekazywania

22 Inicjatywy związane z e- learningiem promowanie alfabetyzacji cyfrowej, tworzenie wirtualnych kampusów, tzw. E-Twinning szkół w Europie (czyli długofalowa wirtualna współpraca bliźniaczych szkół europejskich, to ich wspólne przedsięwzięcia oparte na wykorzystaniu łączy internetowych do wymiany doświadczeń pomiędzy dwoma nauczycielami lub ich zespołami, zespołami przedmiotowymi, bibliotekarzami lub dyrektorami. Uczniowie pracując nad wspólnym projektem ćwiczą umiejętności językowe i lepiej poznają swoje środowiska i kultury. W zależności od charakteru projektu mogą korespondować, wspólnie publikować czasopismo internetowe, przygotowywać pliki muzyczne i audycje radiowe, prowadzić badania naukowe lub tworzyć filmy wideo) promocja szkolenia nauczycieli, a także akcje propagujące nauczanie na odległość w Europie.

23 Zalety e-learningu nowoczesny sposób nauczania przy użyciu najnowocześniejszych technologii. Program ten umożliwia nieograniczony dostęp do wiedzy Redukcja kosztów. Oszczędność nakładów finansowych przeznaczanych na szkolenia tradycyjne. Oszczędność czasu. Pracownicy uczestniczą w kursie w najwygodniejszym dla nich czasie, bez konieczności opuszczania stanowisk pracy. Lepsza organizacja pracy. W szkoleniu może wziąć udział dowolna ilość osób, a tryb nauczania jest dostosowany do specyficznych wymagań pracowników Klienta. Kontrola wyników nauczania. Dzięki prostym procedurom weryfikującym, przełożeni mogą w łatwy sposób monitorować efektywność szkolenia i stopień przyswajania wiedzy przez pracowników. Ciągłe doskonalenia szkoleń. Elastyczne programy szkoleń uwzględniają zmieniające się potrzeby i wymagania Klienta. Łatwy i powszechny dostęp do wiedzy. Możliwość wielokrotnego uruchamiania wybranych szkoleń pozwala pracownikom na powtórzenie w szybki i prosty sposób poznanych wcześniej zagadnień. Sprawne zarządzanie ścieżkami karier. Pracownicy mogą systematycznie doskonalić i poszerzać swoją wiedzę poprzez uczestnictwo w szkoleniach, których ścieżka budowana jest zgodnie z wymaganiami przedsiębiorstwa.

24 Biblioteka elektroniczna jest to strona internetowa udostępniająca w Internecie publikacje w formie elektronicznej, takie jak książki, mapy, dokumenty, zdjęcia itp. Nazwą „biblioteka” strony takie nawiązują do klasycznych bibliotek, które wypożyczają książki we własnym lokalu, podczas gdy dostęp do biblioteki cyfrowej zazwyczaj może mieć każdy, wszędzie i zawsze, tj. bez wcześniejszego zapisywania się, z każdego miejsca na świecie (gdzie jest dostęp do Internetu) i o każdej porze dnia czy nocy (...). Bardzo często dostęp do biblioteki jest bezpłatny Biblioteki elektroniczne oferują dostęp do ogromnych zorganizowanych zasobów informacji i usług bibliotecznych. Użytkownicy mogą przeszukiwać katalogi, bazy danych, serwery, na których przechowywane są opracowania, skrypty i inne zasoby wiedzy Google Print Europejska Biblioteka elektroniczna

25 Telepraca  Obecnie mianem telepracy określa się pracę wykonywaną zdalnie w dowolnej odległości od miejsca zatrudnienia z użyciem technicznych środków łączności (np. telefon, fax, modem, internet) oraz komputera. Określenie telepraca (telework) pojawiło się na początku lat 70-tych XX wieku w czasie kryzysu paliwowego w USA i embarga nałożonego na kraje arabskie, eksportujące ropę naftową. W ten sposób nazwano nową formę organizacji procesu pracy, która ograniczając potrzebę dojeżdżania do miejsca pracy pozwalała na zredukowanie zapotrzebowania na paliwo. Amerykanin Jack Nilles twórca pojęcia telework (a wcześniej pojęcia telecommuting) twierdził, że ludzie nie powinni dojeżdżać do pracy, ale praca winna docierać do ludzi poprzez telefon i internet. W USA telepraca była odpowiedzią na ówczesny kryzys paliwowy oraz wzrastającą świadomość ekologiczną i zapisy ustaw wspierające działania na rzecz czystości środowiska – głównym motywem telepracy było zmniejszenie ruchu drogowego

26 Korzyści z telepracy dla pracodawcy jest to ograniczenie kosztów stałych (wynajem pomieszczeń biurowych, parkingów), redukcja kosztów związana z adaptacją pracowników i szkoleniami, wzrost efektywności i wydajności pracy (pracownicy sami organizują swoją pracę, lepiej koncentrują się na tym, co robią), możliwość zatrudniania pracowników z regionów o niższym poziomie płac, ograniczenie absencji chorobowych, redukcja godzin nadliczbowych, poprawa wizerunku firmy (postrzeganie jako firmy nowoczesnej, społecznie zaangażowanej)

27 Nowe technologie podczas wyborów  Zupełnie nowy sposób oddawania głosów przez wyborców – bez wychodzenia z domu, bez lokalu wyborczego, komisji sprawdzającej dowód osobisty i urny,  Niczym nieograniczone możliwości wykorzystania nowych mediów w szeroko rozumianym marketingu politycznym

28 Głosowanie elektroniczne E-voting, czyli wybór przedstawicieli społeczeństwa do władz różnego szczebla przy udziale internetu zdobywa coraz większą popularność Najszerzej rzecz ujmując e-voting to wykorzystanie środków elektronicznych w procesie oddawania i liczenia głosów wyborczych. Wiele krajów ma już za sobą pierwsze doświadczenia związane z e-votingiem lub przygotowuje się do wdrożenia tego typu rozwiązań Pierwsze prawomocne wybory, podczas których korzystano z głosowania przez internet miały miejsce w USA Również dzisiaj USA jest krajem najbardziej zaawansowanym w e-votingu, jednak ten system wykorzystuje się również w innych krajach

29 E-voting w europie W Belgii zaczęto wykorzystywać internet w wyborach już na początku lat 90-tych XX w. Współcześnie aż połowa uprawnionych do głosowania mieszkańców Belgii korzysta z e-votingu, zaś w Holandii z tego udogodnienia korzystają obywatele mieszkający za granicą. W Wielkiej Brytanii, która elektroniczne wybory zamierzała wprowadzić w 2006 r., programy pilotażowe zostały przeprowadzone już podczas wyborów lokalnych w latach 2002-2003. Liderem e-votingu w Europie Środkowo-Wschodniej jest Estonia, jej obywatele będą mieli możliwość głosowania przez internet podczas najbliższych wyborów, które zaplanowano koniec października tego roku. Podobny program do wprowadzonego w USA zaczęto stosować w Rosji. W styczniu 2003 r. pierwsze głosowanie z wykorzystaniem internetu odbyło się także w szwajcarskim mieście pod Genewą, jego śladem poszły później inne kantony

30 Teleinformatyka w marketingu politycznym Wykorzystywanie nowych technologii w kampaniach wyborczych - np. głos kandydata w słuchawce - sms-y reklamowe - strony internetowe kandydatów - uczestniczenia kandydatów w czatach internetowych, zabieranie głosu na forach dyskusyjnych, prowadzenie indywidualnych dyskusji za pomocą komunikatorów - akcje mailingowe


Pobierz ppt "1. Rozwój nowoczesnych technik informacyjnych i komunikacyjnych (sprzęt komputerowy, oprogramowanie, środki łączności oraz wzajemne współdziałanie tych."

Podobne prezentacje


Reklamy Google