Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Tel. 42 657 16 53; tel./fax 42 655 32 11 fax. 42 657 40 65; infolinia 801505060 WWW: zszs2.szkolnastrona.pl Zespół.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Tel. 42 657 16 53; tel./fax 42 655 32 11 fax. 42 657 40 65; infolinia 801505060 WWW: zszs2.szkolnastrona.pl Zespół."— Zapis prezentacji:

1 tel. 42 657 16 53; tel./fax 42 655 32 11 fax. 42 657 40 65; infolinia 801505060 E-mail: zszs2@poczta.internetdsl.pl WWW: zszs2.szkolnastrona.pl Zespół Szkół Zawodowych Specjalnych nr 2 Al. Pierwszej Dywizji 16/18; 91-836 Łódź „ ZAWODOWO PLUS ” Zespół Szkół Zawodowych Specjalnych nr 2, al. Pierwszej Dywizji 16/18 Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 24 Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy nr 2

2 tel. 42 657 16 53; tel./fax 42 655 32 11 fax. 42 657 40 65; infolinia 801505060 E-mail: zszs2@poczta.internetdsl.pl WWW: zszs2.szkolnastrona.pl Zespół Szkół Zawodowych Specjalnych nr 2 Al. Pierwszej Dywizji 16/18; 91-836 Łódź

3 tel. 42 657 16 53; tel./fax 42 655 32 11 fax. 42 657 40 65; infolinia 801505060 E-mail: zszs2@poczta.internetdsl.pl WWW: zszs2.szkolnastrona.pl Zespół Szkół Zawodowych Specjalnych nr 2 Al. Pierwszej Dywizji 16/18; 91-836 Łódź ART. 27 - Konwencji ONZ o Prawach Osób Niepełnosprawnych mówi o prawie do pracy, w tym do możliwości zarabiania na życie poprzez pracę swobodnie wybraną, w otwartym, integracyjnym i dostępnym środowisku pracy, wprowadzaniu racjonalnych usprawnień w miejscu pracy, zakazie dyskryminacji ze względu na niepełnosprawność we wszystkich sprawach dotyczących zatrudnienia…

4 tel. 42 657 16 53; tel./fax 42 655 32 11 fax. 42 657 40 65; infolinia 801505060 E-mail: zszs2@poczta.internetdsl.pl WWW: zszs2.szkolnastrona.pl Zespół Szkół Zawodowych Specjalnych nr 2 Al. Pierwszej Dywizji 16/18; 91-836 Łódź SPECJALNE POTRZEBY EDUKACYJNE

5 tel. 42 657 16 53; tel./fax 42 655 32 11 fax. 42 657 40 65; infolinia 801505060 E-mail: zszs2@poczta.internetdsl.pl WWW: zszs2.szkolnastrona.pl Zespół Szkół Zawodowych Specjalnych nr 2 Al. Pierwszej Dywizji 16/18; 91-836 Łódź SPECJALNE POTRZEBY EDUKACYJNE

6 tel. 42 657 16 53; tel./fax 42 655 32 11 fax. 42 657 40 65; infolinia 801505060 E-mail: zszs2@poczta.internetdsl.pl WWW: zszs2.szkolnastrona.pl Zespół Szkół Zawodowych Specjalnych nr 2 Al. Pierwszej Dywizji 16/18; 91-836 Łódź Liczba uczniów z poszczególnymi rodzajami niepełnosprawności z terenu miasta Łodzi SPECJALNE POTRZEBY EDUKACYJNE

7 tel. 42 657 16 53; tel./fax 42 655 32 11 fax. 42 657 40 65; infolinia 801505060 E-mail: zszs2@poczta.internetdsl.pl WWW: zszs2.szkolnastrona.pl Zespół Szkół Zawodowych Specjalnych nr 2 Al. Pierwszej Dywizji 16/18; 91-836 Łódź Rozporządzenie MEN z dnia 24 lipca 2015r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym określa niepełnosprawność sprzężoną jako współwystępowanie łącznie dwóch z poniżej wymienionych niepełnosprawności:   niesłyszących, słabo słyszących,   niewidomych, słabo widzących,   z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,   z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym,   z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera. NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI SPRZĘŻONE

8 tel. 42 657 16 53; tel./fax 42 655 32 11 fax. 42 657 40 65; infolinia 801505060 E-mail: zszs2@poczta.internetdsl.pl WWW: zszs2.szkolnastrona.pl Zespół Szkół Zawodowych Specjalnych nr 2 Al. Pierwszej Dywizji 16/18; 91-836 Łódź Wczesne wspomaganie rozwoju - dziecko Szkoła podstawowa - dziecko - uczeń Gimnazjum - dziecko - uczeń Szkoła ponadgimnazjalna - uczeń - młody człowiek Dorosłość - młody człowiek Radzenie sobie z trudnościami życia codziennego na miarę własnych możliwości Nabycie umiejętności zawodowych, które umożliwiałyby samodzielność ekonomiczną Poczucie własnej wartości - przynależność społeczna Rodzice Rodzice, n-le specjaliści, instytucje wspierające - rządowe, pozarządowe DROGA DO DOROSŁOŚCI

9 tel. 42 657 16 53; tel./fax 42 655 32 11 fax. 42 657 40 65; infolinia 801505060 E-mail: zszs2@poczta.internetdsl.pl WWW: zszs2.szkolnastrona.pl Zespół Szkół Zawodowych Specjalnych nr 2 Al. Pierwszej Dywizji 16/18; 91-836 Łódź 1. 1.Radzenie sobie z trudnościami życia codziennego na miarę własnych możliwości. 2. 2.Nabycie takich umiejętności zawodowych, które umożliwiałyby samodzielność ekonomiczną w pełnym zakresie lub częściową. 3. 3.Poczucie własnej wartości - przynależność społeczna. SAMODZIELNOŚĆ - DĄŻENIA

10 tel. 42 657 16 53; tel./fax 42 655 32 11 fax. 42 657 40 65; infolinia 801505060 E-mail: zszs2@poczta.internetdsl.pl WWW: zszs2.szkolnastrona.pl Zespół Szkół Zawodowych Specjalnych nr 2 Al. Pierwszej Dywizji 16/18; 91-836 Łódź MOŻLIWOŚCI UCZENIA SIĘ W SYSTEMIE KSZTAŁCENIA SPECJALNEGO Typy szkół:   Liceum   Technikum   Zasadnicza szkoła zawodowa   Szkoła przysposabiająca do pracy   Zawodowe kursy kwalifikacyjne

11 tel. 42 657 16 53; tel./fax 42 655 32 11 fax. 42 657 40 65; infolinia 801505060 E-mail: zszs2@poczta.internetdsl.pl WWW: zszs2.szkolnastrona.pl Zespół Szkół Zawodowych Specjalnych nr 2 Al. Pierwszej Dywizji 16/18; 91-836 Łódź MOŻLIWOŚCI UCZENIA SIĘ W SYSTEMIE KSZTAŁCENIA SPECJALNEGO Warunki uczenia się: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dn. 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół z późniejszymi zmianami. szkoła przysposabiająca do pracy: liczba uczniów w oddziale 6 – 8 z możliwością obniżenia o 2, liczba uczniów w oddziale autystycznym 2 – 4. zasadnicza szkoła zawodowa: liczba uczniów niewidomych i słabowidzących w oddziale 8 – 10, liczba uczniów z niepełnosprawnością ruchową w tym z afazją w oddziale 8 – 12, liczba uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim w oddziale 10 – 16, liczba uczniów z autyzmem i niepełnosprawnościami sprzężonymi 2 – 4.

12 tel. 42 657 16 53; tel./fax 42 655 32 11 fax. 42 657 40 65; infolinia 801505060 E-mail: zszs2@poczta.internetdsl.pl WWW: zszs2.szkolnastrona.pl Zespół Szkół Zawodowych Specjalnych nr 2 Al. Pierwszej Dywizji 16/18; 91-836 Łódź CO DALEJ ??? Po ukończeniu szkoły przysposabiającej do pracy:   warsztaty terapii zajęciowej,   praca w zakładzie pracy chronionej,   domy pomocy społecznej,   pomoc socjalna, pozostanie na utrzymaniu rodziców. Po ukończeniu zasadniczej szkoły zawodowej:   uzyskanie kwalifikacji zawodowych w zawodach określonych rozporządzeniem MEN z dnia 23 grudnia 2011r. z późniejszymi zmianami w sprawie kwalifikacji zawodów szkolnictwa zawodowego ( Dz. U. z 2012r.),   praca zawodowa,   praca dorywcza,   praca „na czarno”,   korzystanie z pomocy socjalnej,   domy pomocy społecznej,   dziedziczne bezrobocie.

13 tel. 42 657 16 53; tel./fax 42 655 32 11 fax. 42 657 40 65; infolinia 801505060 E-mail: zszs2@poczta.internetdsl.pl WWW: zszs2.szkolnastrona.pl Zespół Szkół Zawodowych Specjalnych nr 2 Al. Pierwszej Dywizji 16/18; 91-836 Łódź 1. 1.Stworzenie klasyfikacji zawodów pomocniczych (cząstkowych) w obrębie Polskiej Ramy Kwalifikacji, z położeniem nacisku na zdawalność egzaminu zewnętrznego potwierdzającego umiejętności praktyczne. 2. 2.Stworzenie systemu badania predyspozycji zawodowych na poziomie kształcenia gimnazjalnego. 3. 3.Możliwość dostosowywania podstaw programowych do możliwości psychofizycznych ucznia (elastyczność podstawy programowej). Zwiększenie ilości godzin zajęć praktycznych i teoretycznych przedmiotów zawodowych kosztem przedmiotów ogólnokształcących. 4. 4.Stworzenie systemu wprowadzania ucznia z niepełnosprawnościami na otwarty rynek pracy we współpracy z instytucjami rządowymi i pozarządowymi. RZECZYWISTE POTRZEBY - - SZANSA NA SAMODZIELNOŚĆ

14 tel. 42 657 16 53; tel./fax 42 655 32 11 fax. 42 657 40 65; infolinia 801505060 E-mail: zszs2@poczta.internetdsl.pl WWW: zszs2.szkolnastrona.pl Zespół Szkół Zawodowych Specjalnych nr 2 Al. Pierwszej Dywizji 16/18; 91-836 Łódź ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH SPECJALNYCH nr 2 91 – 836 Łódź, al. I Dywizji 16/18 t tel. 42 657 16 53 tel./fax 42 655 32 11, fax 42 657-40-65 Infolinia: 801 50 50 60 Strona internetowa www.zszs2.szkolnastron a.pl

15 tel. 42 657 16 53; tel./fax 42 655 32 11 fax. 42 657 40 65; infolinia 801505060 E-mail: zszs2@poczta.internetdsl.pl WWW: zszs2.szkolnastrona.pl Zespół Szkół Zawodowych Specjalnych nr 2 Al. Pierwszej Dywizji 16/18; 91-836 Łódź Oprac.: I. Kowalska Zespół Szkół Zawodowych Specjalnych nr 2 al. Pierwszej Dywizji 16/18 91 – 836 Łódź


Pobierz ppt "Tel. 42 657 16 53; tel./fax 42 655 32 11 fax. 42 657 40 65; infolinia 801505060 WWW: zszs2.szkolnastrona.pl Zespół."

Podobne prezentacje


Reklamy Google