Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

15 grudnia 2015 r..  Programowanie perspektywy finansowej 2014-2020 - Umowa Partnerstwa  Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "15 grudnia 2015 r..  Programowanie perspektywy finansowej 2014-2020 - Umowa Partnerstwa  Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego."— Zapis prezentacji:

1 15 grudnia 2015 r.

2  Programowanie perspektywy finansowej 2014-2020 - Umowa Partnerstwa  Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020  Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020  Ustawa o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020  Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków EFS w obszarze edukacji na lata 2014-2020  Wytyczne w zakresie trybów wyboru projektów na lata 2014-2020  Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 - 2020 Poddziałanie 2.4.1 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego - projekty konkursowe Zmiany w dokumentach programowych

3 Poddziałanie 2.4.1 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego - projekty konkursowe (1 typ) ZAŁOŻENIA KONKURSU Alokacja: 25 716 176,98 PLN Charakter konkursu: zamknięty Nabór wniosków: 31 grudnia 2015 r. - 18 stycznia 2016 r. Minimalny poziom wkładu własnego: 10%

4 Poddziałanie 2.4.1 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego - projekty konkursowe Sposób składania wniosku: w formie elektronicznej za pośrednictwem systemu LSI MAKS (maks2.warmia.mazury.pl), w wersji papierowej (1 egzemplarz wydrukowany za pośrednictwem ww. systemu) Wnioski w wersji papierowej będą przyjmowane w Departamencie Europejskiego Funduszu Społecznego, adres: ul. E. Plater 1, II piętro, (Punkt przyjmowania wniosków). Wnioski o dofinansowanie projektów można składać osobiście oraz nadsyłać pocztą lub przesyłką kurierską.

5 Marzec 2016 Weryfikacja wymogów formalnych Luty 2016 Ocena formalna Ocena merytoryczna Poddziałanie 2.4.1 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego - projekty konkursowe (1 typ) Podpisanie umowy o dofinansowanie Czerwiec 2016

6 Poddziałanie 2.4.1 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego - projekty konkursowe (1 typ) Zwiększenie zatrudnialności uczniów szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe, w szczególności poprzez poprawę jakości kształcenia zawodowego. Cel szczegółowy Programy współpracy szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe z otoczeniem społeczno-gospodarczym (Model I, Model II, Model III) 1 typ projektów

7 Poddziałanie 2.4.1 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego - projekty konkursowe (1 typ) w przypadku Modelu III Wnioskodawcą może być wyłącznie organ prowadzący szkołę/placówkę systemu oświaty prowadzącą kształcenie zawodowe, w której realizowany będzie projekt lub inny podmiot prowadzący statutową działalność w zakresie edukacji realizujący projekt w partnerstwie z organem prowadzącym szkołę/placówkę, w której realizowany będzie projekt wszystkie podmioty, które spełniają kryteria określone w Regulaminie konkursu, z wyłączeniem osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, podmiotów zgodnie ze Strategią ZIT bis Elbląg Wnioskodawca

8 Poddziałanie 2.4.1 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego - projekty konkursowe (1 typ) uczniowie, słuchacze, nauczyciele i kadra wspierająca i organizująca proces nauczania szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe (w tym instruktorzy praktycznej nauki zawodu), otoczenie społeczno-gospodarcze Odbiorcy wsparcia

9 1 Diagnoza przygotowana i przeprowadzona przez szkołę/placówkę oświaty lub inny podmiot prowadzący działalność o charakterze edukacyjnym lub badawczym - zatwierdzona przez organ prowadzący. 2 Porozumienie zawarte pomiędzy szkołą kształcącą w danym zawodzie a pracodawcą/przedsiębiorcą, którego profil działalności jest zgodny z kierunkiem kształcenia wspieranym w ramach projektu 3 Wybór właściwego Modelu Poddziałanie 2.4.1 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego - projekty konkursowe (1 typ) Podstawa realizacji wsparcia - jak wybrać właściwy Model

10 Poddziałanie 2.4.1 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego - projekty konkursowe (1 typ) 1 Zapotrzebowanie pracodawców/przedsiębiorców na uczniów o odpowiednich umiejętnościach/kwalifikacjach, które zostaną wykorzystane podczas stażu/praktyki 2 Diagnoza ucznia pod kątem uzupełnienia jego kwalifikacji i umiejętności zawodowych oraz kompetencji miękkich ułatwiających wejście na rynek pracy / kontynuację nauki 3 Wyposażenie ucznia w dodatkowe kwalifikacje/umiejętności zawodowe oraz w miękkie kompetencje pracownicze w ramach kursów/szkoleń wybranych w porozumieniu z pracodawcami 4 Realizacja stażu/praktyki w rzeczywistych warunkach pracy Możliwość tworzenia klas patronackich i/lub realizacji kursów przygotowawczych na studia we współpracy ze szkołami wyższymi Model I (w ramach porozumienia zawartego między szkołą a pracodawcą/przedsiębiorcą)

11 Poddziałanie 2.4.1 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego - projekty konkursowe (1 typ) MODEL II (w ramach porozumienia zawartego między szkołą a pracodawcą/przedsiębiorcą) Możliwość tworzenia klas patronackich i/lub realizacji kursów przygotowawczych na studia we współpracy ze szkołami wyższymi 1 Elementy I Modelu 2 wsparcie na rzecz doskonalenia umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu, w tym obligatoryjnie staże lub praktyki dla nauczycieli w przedsiębiorstwach.

12 MODEL III (w ramach porozumienia zawartego między szkołą a pracodawcą/przedsiębiorcą) Możliwość tworzenia klas patronackich Poddziałanie 2.4.1 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego - projekty konkursowe (1 typ) 1 Doposażenie bazy dydaktycznej przy jednoczesnym: - wprowadzeniu nowego zawodu na użytek zdiagnozowanych potrzeb firm (szczególnie w obszarach inteligentnych specjalizacji) i/lub - zmodernizowaniu/dopasowaniu metod i treści kształcenia i szkolenia do zapotrzebowania rynku pracy 2 wsparcie na rzecz doskonalenia umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu, w tym obligatoryjnie staże lub praktyki dla nauczycieli w przedsiębiorstwach.

13 Poddziałanie 2.4.1 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego - projekty konkursowe (1 typ) W ramach jednego projektu istnieje możliwość łączenia Modeli W ramach przedmiotowego konkursu nie ma możliwości finansowania staży/praktyk zagranicznych dla uczniów/słuchaczy oraz dla kadry kształcenia zawodowego. Takie działania realizowane są bowiem w ramach PO WER - Działanie 4.2 Programy mobilności ponadnarodowej na zasadach określonych dla Programu Erasmus +

14 Kursy/szkolenia dla uczniów/słuchaczy:  zgodnie z § 3 Rozporządzenia MEN w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych  nabyciu przez uczniów kwalifikacji/umiejętności zawodowych pożądanych na rynku pracy może towarzyszyć wsparcie ukierunkowane na rozwój miękkich kompetencji pracowniczych. Poddziałanie 2.4.1 (1 typ) Wsparcie uczniów/słuchaczy - Model I, Model II

15 Poddziałanie 2.4.1 (1 typ) Praktyki zawodowe organizuje się dla uczniów zasadniczych szkół zawodowych Staże zawodowe organizowane w ramach kształcenia zawodowego praktycznego dotyczą uczniów techników i szkół policealnych, w których kształcenie zawodowe praktyczne nie jest realizowane u pracodawców lub przedsiębiorców ze względu na brak możliwości sfinansowania kosztów takiego kształcenia Staże zawodowe wykraczające poza zakres kształcenia zawodowego praktycznego organizuje się dla uczniów techników i szkół policealnych w celu zwiększenia wymiaru praktyk zawodowych objętych podstawą programową nauczania danego zawodu Założenia realizacji praktyk/staży dla uczniów/słuchaczy - Model I, Model II

16 Staże/praktyki dla uczniów/słuchaczy: okres realizacji stażu/praktyki - minimum 150 h i nie więcej niż 970 h opracowanie programu stażu/praktyki przez nauczyciela oraz dyrektora szkoły we współpracy z podmiotem przyjmującym uczniów na praktykę/staż konieczność zawarcia umowy pomiędzy stronami zaangażowanymi w realizację praktyki zawodowej lub stażu zawodowego pokrycie kosztów związanych z odbywaniem praktyki/stażu w wysokości nieprzekraczającej 5000 zł na 1 osobę odbywającą praktykę/staż na etapie przygotowań do realizacji programu praktyki/stażu są wyznaczani opiekunowie praktykantów/stażystów na jednego opiekuna praktyki/stażu nie może przypadać jednocześnie więcej niż 6 praktykantów/stażystów Poddziałanie 2.4.1 (1 typ) Wsparcie uczniów/słuchaczy - Model I, Model II

17 Poddziałanie 2.4.1 (1 typ) Wsparcie nauczycieli kształcenia zawodowego - Model II, Model III Formy wsparcia nauczycieli: kursy kwalifikacyjne lub szkolenia doskonalące w zakresie tematyki związanej z nauczanym zawodem studia podyplomowe przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela przedmiotów zawodowych albo obejmujących zakresem tematykę związaną z nauczanym zawodem programy walidacji i certyfikacji wiedzy, umiejętności i kompetencji niezbędnych w pracy dydaktycznej nadawanie uprawnień egzaminatora w zawodzie instruktorom praktycznej nauki zawodu Obligatoryjnie staże lub praktyki dla nauczycieli w przedsiębiorstwach

18 Poddziałanie 2.4.1 (1 typ) Wsparcie nauczycieli kształcenia zawodowego - Model II, Model III zakres doskonalenia nauczycieli zgodny z potrzebami wynikającymi z planu rozwoju szkoły (diagnoza) realizacja wsparcia nauczycieli powinna być prowadzona z wykorzystaniem doświadczenia działających na poziomie wojewódzkim i lokalnym placówek doskonalenia nauczycieli program realizacji praktyk/staży nauczycieli kształcenia zawodowego powinien być opracowany zgodnie z podstawą programową kształcenia w zawodach obligatoryjne praktyki/staże dla nauczycieli kształcenia zawodowego powinny trwać minimum 40 godzin (w okresie nie krótszym niż 2 tygodnie)

19 Poddziałanie 2.4.1 (1 typ) Wsparcie nauczycieli kształcenia zawodowego - Model II, Model III studia podyplomowe, kursy kwalifikacyjne lub szkolenia powinny umożliwiać uzyskanie przygotowania pedagogicznego lub kwalifikacji do zajmowania stanowiska nauczyciela teoretycznych przedmiotów zawodowych lub praktycznej nauki zawodu zgodnie z przepisami w sprawie kwalifikacji wymaganych od nauczycieli studia podyplomowe powinny spełniać wymogi określone w rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego ws. standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela.

20 Poddziałanie 2.4.1 (1 typ ) Limity i ograniczenia diagnoza przeprowadzona przez szkołę zatwierdzona przez organ prowadzący działania projektowe finansowane z EFS wyłącznie jako uzupełnienie dotychczas realizowanych działań szkoły wprowadzenie nowego zawodu, modernizacja programów nauczania w odpowiedzi na potrzeby rynku pracy (badania) ) Warunki brzegowe porozumienie pomiędzy szkołą a pracodawcą w przypadku tworzenia nowych zawodów lub modernizacji metod i treści kształcenia zagwarantowanie trwałości inwestycji z EFS

21 Środki trwałe: bezpośrednio powiązane z przedmiotem projektu (np. wózek dwukołowy, mieszadło elektryczne), wykorzystywane w celu wspomagania procesu wdrażania projektu (np. rzutnik na szkolenia) Cross-financing: zakup nieruchomości, zakup infrastruktury (elementy nieprzenośne, na stałe przytwierdzone do nieruchomości, np. wykonanie podjazdu do budynku, zainstalowanie windy w budynku), dostosowanie lub adaptacja (prace remontowo-wykończeniowe) budynków i pomieszczeń. Środki trwałe - cross-financing (dwie odrębne kategorie) Poddziałanie 2.4.1 (1 typ )

22 LIMIT ŚRODKÓW TRWAŁYCH I CROSS-FINANCINGU Poddziałanie 2.4.1 (1 typ) Model projektu Limit cross-financingu Limit środków trwałych + cross-financing I do 8,5 % wartości projektu  do 10% wartości projektu II  do 10 % wartości projektu III  Należy wyodrębnić w budżecie projektu zadanie Doposażenie - do 100% wartości tego zadania  Pozostałe zadania - do 10% wartości projektu pomniejszonej o zadanie Doposażenie  Zakup środków trwałych w zadaniu Doposażenie nie podlega limitom W ramach zadania Doposażenie nie wszystkie wydatki muszą spełniać definicję środka trwałego lub cross-financingu

23  wyposażenie pracowni lub warsztatów szkolnych jest dokonywane na podstawie indywidualnie zdiagnozowanego zapotrzebowania szkół lub placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe w tym zakresie, a także posiadanego przez nie wyposażenia  szczegółowy katalog wyposażenia pracowni lub warsztatów szkolnych dla 190 zawodów został opracowany przez MEN i jest udostępniony za pośrednictwem strony internetowej www.koweziu.edu.pl (zakładka wyposażenie pracowni/warsztatów)www.koweziu.edu.pl Poddziałanie 2.4.1 (1 typ) Warunki doposażenia szkół/placówek - Model III

24 Poddziałanie 2.4.1 (1 typ) Wskaźniki produktu: 1.Liczba nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu objętych wsparciem 2.Liczba uczniów szkół i placówek kształcenia zawodowego uczestniczących w stażach i praktykach u pracodawców 3.Liczba szkół i placówek kształcenia zawodowego doposażonych w sprzęt i materiały dydaktyczne niezbędne do realizacji kształcenia zawodowego 4.Liczba osób uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia w programie Wskaźniki rezultatu bezpośredniego: 1.Liczba nauczycieli kształcenia zawodowego i instruktorów praktycznej nauki zawodu, którzy uzyskali nabyli kompetencje po opuszczeniu programu 2.Liczba szkół i placówek kształcenia zawodowego wykorzystujących doposażenie zakupione dzięki EFS

25 Poddziałanie 2.4.1 (1 typ) Wskaźniki własne (specyficzne dla projektu): są określane wówczas, kiedy wskaźniki narzucone przez IZ nie dają możliwości pełnego monitorowania zakresu wsparcia oferowanego w projekcie. Wskaźniki horyzontalne: ( jeśli Wnioskodawca go realizuje i jest adekwatny do przedmiotu projektu) Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami; Liczba projektów, w których sfinansowano koszty racjonalnych usprawnień dla osób z niepełnosprawnościami.

26 Poddziałanie 2.4.1 (1 typ) Koszty wsparcia szkoleniowego/kursowego Koszty walidacji i certyfikacji nabytych umiejętności i kwalifikacji Koszty związane z realizacją praktyk/staży zawodowych Koszty bezpośrednie Koszty związane z funkcjonowaniem Beneficjanta w zakresie związanym z projektem Koszty informacji/promocji projektu Koszty zarządzania projektem Koszty rekrutacji Koszty zabezpieczenia bankowego Koszty pośrednie Rozliczane jedynie ryczałtem

27 Poddziałanie 2.4.1 (1 typ)  Projekty o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w PLN równowartości kwoty 100 000 EUR wkładu publicznego rozliczane uproszczonymi metodami  Do uproszczonych metod rozliczania wydatków zalicza się: -stawki jednostkowe -kwoty ryczałtowe -stawki ryczałtowe

28 Kryteria specyficzne obligatoryjne 1/2 Wnioskodawca zobowiązany jest do zawarcia porozumienia pomiędzy szkołą kształcącą w danym zawodzie a pracodawcą lub grupą pracodawców/przedsiębiorcą lub grupą przedsiębiorców, którego/ których profil działalności jest zgodny z kierunkiem kształcenia wspieranym w ramach projektu. Zakres i warunki porozumienia muszą być zgodne ze specyfiką wsparcia danego Modelu. Model I, Model II, Model III Projekty związane z zakupem środków trwałych lub infrastruktury (w ramach cross – financingu) w szkołach i placówkach edukacyjnych będą finansowane wyłącznie, jeśli zostanie zagwarantowana trwałość z inwestycji EFS. Model I, Model II, Model III

29 Kryteria specyficzne obligatoryjne 2/2 Wnioskodawca w okresie realizacji projektu prowadzi biuro projektu (lub posiada siedzibę, filię, delegaturę, oddział czy inną prawnie dozwoloną formę organizacyjną działalności podmiotu) na terenie województwa warmińsko – mazurskiego. Model I, Model II, Model III Wnioskodawcą jest organ prowadzący szkołę/placówkę systemu oświaty prowadzącą kształcenie zawodowe, w której realizowany będzie projekt lub inny podmiot prowadzący statutową działalność o charakterze edukacyjnym realizujący projekt w partnerstwie z organem prowadzącym szkołę/placówkę systemu oświaty prowadzącą kształcenie zawodowe, w której realizowany będzie projekt. Model III

30 Kryteria specyficzne fakultatywne 1/3 Projekt zakłada współpracę szkół i placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe z pracodawcami lub przedsiębiorcami prowadzącymi działalność w ramach Specjalnych Stref Ekonomicznych na rzecz podnoszenia umiejętności oraz uzyskiwania kwalifikacji zawodowych przez uczniów i słuchaczy szkół i placówek kształcenia zawodowego- 5 pkt Model I, Model II Projekt zakłada realizację zadań na rzecz doskonalenia umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli zawodu oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu i/lub nadawanie uprawnień egzaminatora w zawodzie instruktorom praktycznej nauki zawodu we współpracy z pracodawcami lub przedsiębiorcami prowadzącymi działalność w ramach Specjalnych Stref Ekonomicznych – 5 pkt Model II, Model III

31 Kryteria specyficzne fakultatywne 2/3 Realizacja projektów, w których pracodawcy partycypują finansowo w wymiarze co najmniej 5 % w kosztach organizacji i prowadzenia praktyki zawodowej lub stażu zawodowego – 5 pkt Model I, Model II Projekt zakłada udział w studiach podyplomowych lub kursach kwalifikacyjnych przygotowujących do wykonywania zawodu nauczyciela kształcenia zawodowego w ramach zawodów nowo wprowadzonych do klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego, zawodów wprowadzonych w efekcie modernizacji oferty kształcenia zawodowego albo tworzenia nowych zawodów (na które występuje deficyt na regionalnym lub lokalnym rynku pracy oraz braki kadrowe wśród nauczycieli kształcenia zawodowego) - 5 pkt Model III

32 Kryteria specyficzne fakultatywne 3/3 Wprowadzaniu nowych zawodów winno towarzyszyć wygaszanie starych, na których absolwentów znacząco zmniejsza się zapotrzebowanie - 5pkt Model III Projekt zakłada wprowadzenie nowego zawodu służącego rozwojowi inteligentnych specjalizacji - 10 pkt Zgodnie z Instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie należy wybrać z listy odpowiednią nazwę inteligentnej specjalizacji oraz kod PKD wiodący dla projektu Model III

33 Strategia rozwoju społeczno-gospodarczego województwa warmińsko- mazurskiego do 2025 r. www.strategia2025.warmia.mazury.plwww.strategia2025.warmia.mazury.pl RPO WiM 2014-2020 – www.rpo.14-20.warmia.mazury.plwww.rpo.14-20.warmia.mazury.pl – Opis zawartej w programie strategii dotyczącej wkładu w realizację unijnej strategii na rzecz inteligentnego, zrównoważonego wzrostu sprzyjającego włączeniu społecznemu oraz do osiągnięcia spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej (str. 28) oraz warunki realizacji operacji w osi, – Załącznik nr 2 - Proces identyfikacji inteligentnych specjalizacji województwa warmińsko-mazurskiego. Regionalna Strategia Innowacyjności Warmii i Mazury www.ris.warmia.mazury.pl www.ris.warmia.mazury.pl Kluczowe źródła informacji o IS

34 Raporty dotyczące inteligentnych specjalizacji Raporty dotyczące IS są dostępne na www.ris.warmia.mazury.pl

35 Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Olsztynie ul. Kościuszki 89/91, 10-554 Olsztyn e-mail: gpiolsztyn@warmia.mazury.pl Telefony do konsultantów: 89 521-93-85 89 521-93-86 89 521-94-82 89 521-94-83 godziny pracy punktu: poniedziałek 8:00 - 18:00 wtorek - piątek 7:30 - 15:30 Informacje dotyczące konkursów Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Elblągu ul. Zacisze 18, 82-300 Elbląg e-mail: lpielblag@warmia.mazury.pl Telefony do konsultantów: 55 620-09-13 55 620-09-14 55 620-09-16 godziny pracy punktu: poniedziałek 8:00 - 18:00 wtorek - piątek 7:30 - 15:30 Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Ełku ul. Kajki 10,19-300 Ełk e-mail: lpielk@warmia.mazury.pl Telefony do konsultantów: 87 734-11-09 87 734-11-10 87 610-07-77 godziny pracy punktu: poniedziałek 8:00 - 18:00 wtorek - piątek 7:30 - 15:30

36 Harmonogram konkursów Harmonogram konkursów dla Działania 2.4 Poddziałanie 2.4.1 - 3 typ projektów: Przygotowanie i poradnictwa edukacyjno- zawodowego w szkołach i placówkach prowadzących kształcenie zawodowe realizacja wysokiej jakości usług Nabór wniosków - luty 2016 Poddziałanie 2.4.1 - 2 typ projektów: Tworzenie i/lub rozwój ukierunkowanych branżowo centrów kształcenia zawodowego i ustawicznego lub innych jednostek organizacyjnych realizujących tego samego typu zadania Konkurs dedykowany rozwojowi inteligentnej specjalizacji woj. warmińsko - mazurskiego: żywność wysokiej jakości, ekonomia wody, drewno i meblarstwo, produkcja i obsługa specjalistycznych maszyn i urządzeń Nabór wniosków - marzec 2016 Poddziałanie 2.4.2 - 1 typ projektów ZIT bis Elbląg Programy współpracy szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe z otoczeniem społeczno-gospodarczym Nabór wniosków - luty/marzec 2016

37 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "15 grudnia 2015 r..  Programowanie perspektywy finansowej 2014-2020 - Umowa Partnerstwa  Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego."

Podobne prezentacje


Reklamy Google