Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Przedstawienie założeń konkursu RPWM.02.02.01-IZ.00-28-001/15 Olsztyn, 14 grudnia 2015 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Przedstawienie założeń konkursu RPWM.02.02.01-IZ.00-28-001/15 Olsztyn, 14 grudnia 2015 r."— Zapis prezentacji:

1 Przedstawienie założeń konkursu RPWM.02.02.01-IZ.00-28-001/15 Olsztyn, 14 grudnia 2015 r.

2 Plan prezentacji Część I Informacje ogólne Typy projektów Część II Wskaźniki Warunki finansowania (wkład własny, środki trwałe, cross- financing, uproszczone metody rozliczania wydatków) Limity i ograniczenia Kryteria

3 Działanie 2.2. Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów Poddziałanie 2.2.1 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów – projekty konkursowe Cel szczegółowy Podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych, właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy oraz rozwój zindywidualizowanego podejścia do ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

4 Działanie 2.2. Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów Poddziałanie 2.2.1 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów – projekty konkursowe Alokacja: 14 379 371,26 PLN Dla przedmiotowego konkursu nie określono: - minimalnej i maksymalnej wartości projektu, - maksymalnej liczby składanych wniosków.

5 Wnioski o dofinansowanie projektów w formie elektronicznej będą przyjmowane od dnia 31 grudnia 2015 r. od godz. 0.00 do dnia 18 stycznia 2016 r. do godz. 15.00. W formie elektronicznej za pośrednictwem systemu LSI MAKS2 (maks2.warmia.mazury.pl), W formie papierowej będą przyjmowane w Departamencie Europejskiego Funduszu Społecznego, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, adres: ul. E. Plater 1, II piętro, pokój 303/304 (Punkt przyjmowania wniosków). Wnioski o dofinansowanie projektów można składać osobiście oraz nadsyłać pocztą lub przesyłką kurierską. Nabór wniosków

6 organ prowadzący szkołę/placówkę systemu oświaty, w której realizowany będzie projekt, inny podmiot prowadzący statutową działalność w zakresie edukacji realizujący projekt w partnerstwie z organem prowadzącym szkołę/placówkę, w której realizowany będzie projekt, Kto może składać wnioski?

7 uczniowie szkół/placówek oświatowych prowadzących kształcenie ogólne i specjalne, nauczyciele i kadra wspierająca i organizująca proces nauczania w szkołach/placówkach oświatowych, doradcy zawodowi/osoby realizujące zadania z zakresu doradztwa zawodowego, rodzice i opiekunowie dzieci i młodzieży ze wspieranych szkół i placówek. Grupa docelowa

8 TYPY PROJEKTÓW TYPY PROJEKTÓW Kształcenie kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy (matematyczno-przyrodniczych, ICT, językowych) oraz właściwych postaw/umiejętności (kreatywności, innowacyjności oraz pracy zespołowej), w tym: - zapewnienie zindywidualizowanego podejścia do uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych Tworzenie warunków dla nauczania opartego na metodzie eksperymentu Korzystanie z technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz rozwijanie kompetencji informatycznych

9 1 typ projektu: Kształcenie kompetencji kluczowych (…) - realizowany poprzez 3 działania: 1.1 Doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli w zakresie stosowania metod oraz form organizacyjnych sprzyjających kształtowaniu i rozwijaniu u uczniów kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy oraz właściwych postaw/umiejętności (kreatywności, innowacyjności oraz pracy zespołowej); 1.2 Kształtowanie i rozwijanie u uczniów kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy, właściwych postaw/umiejętności (kreatywności, innowacyjności oraz pracy zespołowej) oraz działań z obszaru doradztwa zawodowego; 1.3 Indywidualizacja pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym wsparcie ucznia młodszego. 1.1 Doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli w zakresie stosowania metod oraz form organizacyjnych sprzyjających kształtowaniu i rozwijaniu u uczniów kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy oraz właściwych postaw/umiejętności (kreatywności, innowacyjności oraz pracy zespołowej); 1.2 Kształtowanie i rozwijanie u uczniów kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy, właściwych postaw/umiejętności (kreatywności, innowacyjności oraz pracy zespołowej) oraz działań z obszaru doradztwa zawodowego; 1.3 Indywidualizacja pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym wsparcie ucznia młodszego. Działania przedstawione w pkt. 1.1 i 1.2 w projekcie muszą być realizowane łącznie, natomiast działanie z pkt. 1.3 będzie realizowane wyłącznie jako uzupełnienie działań 1.1 i 1.2 (o ile wynika to z diagnozy potrzeb).

10 1.1 Doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli (…) Formy kształcenia nauczycieli mogą objąć w szczególności: kursy i szkolenia doskonalące, studia podyplomowe, wspieranie istniejących, budowanie nowych i moderowanie sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli, realizację w szkole lub placówce systemu oświaty programów wspomagania, staże i praktyki nauczycieli realizowane we współpracy z podmiotami z otoczenia szkoły lub placówki systemu oświaty,

11 1.1 Doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli (…) cd. Formy kształcenia nauczycieli mogą objąć w szczególności: współpracę ze specjalistycznymi ośrodkami, wykorzystanie narzędzi, metod lub form pracy wypracowanych w ramach projektów, w tym pozytywnie zwalidowanych produktów projektów innowacyjnych, zrealizowanych w latach 2007-2013 w ramach PO KL.

12 1.2 Kształtowanie i rozwijanie u uczniów kompetencji kluczowych (…) Formy wsparcia ucznia mogą objąć w szczególności: realizację projektów edukacyjnych w szkołach lub placówkach systemu oświaty objętych wsparciem, realizację dodatkowych zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, realizację różnych form rozwijających uzdolnienia, wdrożenie nowych form i programów nauczania, tworzenie i realizacja zajęć w klasach o nowatorskich rozwiązaniach programowych, organizacyjnych lub metodycznych,

13 1.2 Kształtowanie i rozwijanie u uczniów kompetencji kluczowych (…) - cd. Formy wsparcia ucznia mogą objąć w szczególności: organizację kółek zainteresowań, warsztatów, laboratoriów dla uczniów, nawiązywanie współpracy z otoczeniem zewnętrznym szkoły lub placówki systemu oświaty w celu realizacji programów edukacyjnych, wykorzystanie narzędzi, metod lub form pracy wypracowanych w ramach projektów zrealizowanych w latach 2007-2013,

14 Formy wsparcia ucznia mogą objąć w szczególności: pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów przyrodniczych, informatycznych, języków obcych, matematyki lub przedsiębiorczości, realizację zajęć organizowanych poza lekcjami lub poza szkołą, doradztwo edukacyjno-zawodowe dla uczniów, ze szczególnym uwzględnieniem uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. 1.2 Kształtowanie i rozwijanie u uczniów kompetencji kluczowych (…) - cd.

15 1.3 Indywidualizacja pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym wsparcie ucznia młodszego Działania w zakresie indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi skierowane są do: uczniów klas I oraz klas IV-VI szkoły podstawowej, uczniów wszystkich klas gimnazjum, uczniów z niepełnosprawnością na każdym etapie edukacyjnym (tj. szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych).

16 1.3 Indywidualizacja pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym wsparcie ucznia młodszego - cd. Realizacja kompleksowego programu wspomagania w zakresie indywidualizacji odbywa się w szczególności poprzez następujące rodzaje działań, które w projekcie muszą wystąpić łącznie, tj.: doposażenie szkół lub placówek systemu oświaty w pomoce dydaktyczne oraz specjalistyczny sprzęt do rozpoznawania potrzeb rozwojowych uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, a także podręczniki szkolne i materiały dydaktyczne,

17 1.3 Indywidualizacja pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym wsparcie ucznia młodszego - cd. przygotowanie nauczycieli do prowadzenia procesu indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym wsparcie ucznia młodszego, wsparcie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz uczniów młodszych w ramach zajęć uzupełniających ofertę szkoły lub placówki systemu oświaty.

18 2 typ projektu: Tworzenie warunków dla nauczania opartego na metodzie eksperymentu – realizowany poprzez 3 działania: 2.1 Wyposażenie szkolnych pracowni w narzędzia do nauczania przedmiotów przyrodniczych lub matematyki, 2.2 Doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli, w tym nauczycieli przedmiotów przyrodniczych lub matematyki, niezbędnych do prowadzenia procesu nauczania opartego na metodzie eksperymentu, 2.3 Kształtowanie i rozwijanie kompetencji uczniów w zakresie przedmiotów przyrodniczych lub matematyki. 2.1 Wyposażenie szkolnych pracowni w narzędzia do nauczania przedmiotów przyrodniczych lub matematyki, 2.2 Doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli, w tym nauczycieli przedmiotów przyrodniczych lub matematyki, niezbędnych do prowadzenia procesu nauczania opartego na metodzie eksperymentu, 2.3 Kształtowanie i rozwijanie kompetencji uczniów w zakresie przedmiotów przyrodniczych lub matematyki. Wnioskodawca zobligowany jest do realizacji projektu obejmującego co najmniej 2 działania spośród wyżej wymienionych, niemniej jednak działanie przedstawione w pkt. 2.2 należy obligatoryjnie uwzględnić w każdym projekcie.

19 2.1 Wyposażenie szkolnych pracowni w narzędzia do nauczania przedmiotów przyrodniczych lub matematyki Zakres udzielanego wsparcia musi być zgodny z następującymi warunkami: Katalog wydatków kwalifikowalnych w ramach wyposażenia szkolnych pracowni przedmiotów przyrodniczych obejmuje:  podstawowe wyposażenie pracowni,  sprzęt niezbędny do przeprowadzania doświadczeń, eksperymentów i obserwacji,  odczynniki lub substancje chemiczne,  środki czystości,  pomoce dydaktyczne. Szczegółowy katalog wyposażenia szkolnych pracowni przedmiotów przyrodniczych został opracowany przez MEN i jest udostępniany za pośrednictwem strony internetowej www.men.gov.plwww.men.gov.pl

20 2.1 Wyposażenie szkolnych pracowni w narzędzia do nauczania przedmiotów przyrodniczych lub matematyki – cd. liczba zestawów laboratoryjnych (doświadczalnych) zakupionych w ramach wyposażenia szkolnych pracowni jest zależna od wielkości szkoły lub placówki systemu oświaty, mierzonej liczbą uczniów lub liczbą grup zadaniowych, które będą realizowały doświadczenia, możliwość wyposażenia szkolnych pracowni matematyki – zgodnie ze standardem wyposażenia szkolnych pracowni matematycznych, stanowiącym załącznik nr 8 do Regulaminu konkursu,

21 2.1 Wyposażenie szkolnych pracowni w narzędzia do nauczania przedmiotów przyrodniczych lub matematyki – cd. możliwość sfinansowania w ramach projektów kosztów związanych z adaptacją pomieszczeń na potrzeby pracowni szkolnych wynikających m.in. z konieczności montażu zakupionego wyposażenia oraz zagwarantowania bezpiecznego ich użytkowania, wyposażenie szkolnych pracowni przedmiotów przyrodniczych i matematyki powinno być dostosowane do potrzeb ich użytkowników, w tym wynikających z niepełnosprawności,

22 2.1 Wyposażenie szkolnych pracowni w narzędzia do nauczania przedmiotów przyrodniczych lub matematyki – cd. zakupione wyposażenie powinno być dostosowane do odpowiedniego etapu edukacyjnego i zakresu realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (podstawowego lub rozszerzonego).

23 2.2 Doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli, w tym nauczycieli przedmiotów przyrodniczych lub matematyki (…) Formy kształcenia nauczycieli mogą objąć w szczególności: kursy i szkolenia doskonalące, studia podyplomowe, wspieranie istniejących, budowanie nowych i moderowanie sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli, realizację w szkole lub placówce systemu oświaty programów wspomagania, staże i praktyki nauczycieli realizowane we współpracy z podmiotami z otoczenia szkoły,

24 2.2 Doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli, w tym nauczycieli przedmiotów przyrodniczych lub matematyki (…) - cd. Formy kształcenia nauczycieli mogą objąć w szczególności: współpracę ze specjalistycznymi ośrodkami, wykorzystanie narzędzi, metod lub form pracy wypracowanych w ramach projektów, w tym pozytywnie zwalidowanych produktów projektów innowacyjnych, zrealizowanych w latach 2007-2013 w ramach PO KL.

25 2.3 Kształtowanie i rozwijanie kompetencji uczniów w zakresie przedmiotów przyrodniczych lub matematyki Formy wsparcia ucznia mogą objąć w szczególności: realizację dodatkowych zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, realizację różnych form rozwijających uzdolnienia, tworzenie i realizację zajęć w klasach o nowatorskich rozwiązaniach programowych, organizacyjnych lub metodycznych,

26 2.3 Kształtowanie i rozwijanie kompetencji uczniów w zakresie przedmiotów przyrodniczych lub matematyki – cd. Formy wsparcia ucznia mogą objąć w szczególności: organizację kółek zainteresowań, warsztatów, laboratoriów dla uczniów, wykorzystanie narzędzi, metod lub form pracy wypracowanych w ramach projektów zrealizowanych w latach 2007-2013 PO KL, realizację zajęć organizowanych poza lekcjami lub poza szkołą.

27 3 typ projektu: Korzystanie z technologii informacyjno- komunikacyjnych oraz rozwijanie kompetencji informatycznych – realizowany poprzez 4 działania: 3.1 Wyposażenie szkół lub placówek systemu oświaty w pomoce dydaktyczne oraz narzędzia TIK niezbędne do realizacji programów nauczania w szkołach lub placówkach systemu oświaty, w tym zapewnienie odpowiedniej infrastruktury sieciowo-usługowej; 3.2 Podnoszenie kompetencji cyfrowych nauczycieli wszystkich przedmiotów w zakresie korzystania z narzędzi TIK zakupionych do szkół lub placówek systemu oświaty oraz włączania narzędzi TIK do nauczania przedmiotowego; 3.3 Kształtowanie i rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów, w tym z uwzględnieniem bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni i wynikających z tego tytułu zagrożeń; 3.4 Programy rozwijania kompetencji cyfrowych uczniów poprzez naukę programowania. 3.1 Wyposażenie szkół lub placówek systemu oświaty w pomoce dydaktyczne oraz narzędzia TIK niezbędne do realizacji programów nauczania w szkołach lub placówkach systemu oświaty, w tym zapewnienie odpowiedniej infrastruktury sieciowo-usługowej; 3.2 Podnoszenie kompetencji cyfrowych nauczycieli wszystkich przedmiotów w zakresie korzystania z narzędzi TIK zakupionych do szkół lub placówek systemu oświaty oraz włączania narzędzi TIK do nauczania przedmiotowego; 3.3 Kształtowanie i rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów, w tym z uwzględnieniem bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni i wynikających z tego tytułu zagrożeń; 3.4 Programy rozwijania kompetencji cyfrowych uczniów poprzez naukę programowania. Działanie z pkt. 3.1 nie może być realizowane jako samodzielne przedsięwzięcie, lecz musi być kompleksowe z realizacją działań wskazanych w pkt. 3.2 oraz 3.3, o ile stwierdzono zasadność podjętych działań w pkt. 3.1 na podstawie wcześniej przeprowadzonej diagnozy.

28 3.1 Wyposażenie szkół lub placówek systemu oświaty w pomoce dydaktyczne oraz narzędzia TIK (…) Wyposażenie w pomoce dydaktyczne oraz narzędzia TIK musi być zgodne z następującymi warunkami: w ramach udzielonego wsparcia finansowego mogą zostać zakupione pomoce dydaktyczne zgodnie z katalogiem określonym przez MEN i udostępnionym za pośrednictwem strony internetowej www.men.gov.pl,www.men.gov.pl nowoczesne pomoce dydaktyczne oraz narzędzia TIK powinny być dostosowane do potrzeb ich użytkowników, w tym wynikających z niepełnosprawności,

29 3.1 Wyposażenie szkół lub placówek systemu oświaty w pomoce dydaktyczne oraz narzędzia TIK (…) – cd. wyposażenie szkół lub placówek systemu oświaty jest dokonywane na podstawie zdiagnozowanego zapotrzebowania ww. podmiotów w tym zakresie. Szkoła lub placówka oświaty objęta projektem przeprowadza inwentaryzację posiadanego wyposażenia, maksymalna wartość wsparcia finansowego na zakup nowoczesnych pomocy dydaktycznych i narzędzi TIK w szkole lub placówce systemu oświaty, objętej wsparciem projektowym wynosi:  dla szkół do 300 uczniów – 140 000zł  dla szkół od 301 uczniów – 200 000zł

30 Dodatkowe wymagania - TIK stały dostęp do Internetu zestawy komputerów prezentacja treści multimedialnych komputery do użytku nauczycieli miejsce do korzystania z komputerów miejsce z dostępem do Internetu Funkcjonalności: element gwarantujący trwałość działań projektowych powinny zostać osiągnięte w okresie do 6 miesięcy od daty zakończenia realizacji projektu zobowiązanie dotyczące ich osiągnięcia powinno wynikać z zapisów wniosków o dofinansowanie projektu

31 3.2 Podnoszenie kompetencji cyfrowych nauczycieli wszystkich przedmiotów w zakresie korzystania z narzędzi TIK (…) Formy kształcenia nauczycieli mogą objąć w szczególności: kursy i szkolenia doskonalące, studia podyplomowe, wspieranie istniejących, budowanie nowych i moderowanie sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli, realizację w szkole lub placówce systemu oświaty programów wspomagania, staże i praktyki nauczycieli realizowane we współpracy z podmiotami z otoczenia szkoły lub placówkami systemu oświaty,

32 3.2 Podnoszenie kompetencji cyfrowych nauczycieli wszystkich przedmiotów w zakresie korzystania z narzędzi TIK (…) - cd. Formy kształcenia nauczycieli mogą objąć w szczególności: współpracę ze specjalistycznymi ośrodkami, wykorzystanie narzędzi, metod lub form pracy wypracowanych w ramach projektów, w tym pozytywnie zwalidowanych produktów projektów innowacyjnych, zrealizowanych w latach 2007-2013 w ramach PO KL.

33 3.2 Podnoszenie kompetencji cyfrowych nauczycieli wszystkich przedmiotów w zakresie korzystania z narzędzi TIK - cd. Zakres wsparcia na rzecz przygotowania nauczycieli do korzystania z TIK może objąć w szczególności: obsługę urządzeń cyfrowych oraz sprzętu informatycznego, w tym mobilnego, zakupionego do szkół w ramach wsparcia EFS, wykorzystanie narzędzi cyfrowych w nauczaniu przedmiotowym, nowe metody kształcenia z wykorzystaniem narzędzi cyfrowych,

34 3.2 Podnoszenie kompetencji cyfrowych nauczycieli wszystkich przedmiotów w zakresie korzystania z narzędzi TIK - cd. Zakres wsparcia (…) edukacja w zakresie bezpieczeństwa w sieci oraz bezpiecznego korzystania ze sprzętu komputerowego lub innych mobilnych narzędzi mających funkcje komputera, wykorzystanie zasobów dydaktycznych dostępnych w Internecie, administracja wewnętrzną infrastrukturą sieciowo-usługową szkoły lub placówki oświaty (komputerową i bezprzewodową).

35 3.3 Kształtowanie i rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów, w tym z uwzględnieniem bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni i wynikających z tego tytułu zagrożeń Formy wsparcia ucznia mogą objąć w szczególności: realizację projektów edukacyjnych w szkołach lub placówkach systemu oświaty objętych wsparciem, realizację dodatkowych zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, realizację różnych form rozwijających uzdolnienia, wdrożenie nowych form i programów nauczania, organizację kółek zainteresowań, warsztatów, laboratoriów dla uczniów.

36 3.4 Programy rozwijania kompetencji cyfrowych uczniów poprzez naukę programowania Programy rozwijania kompetencji cyfrowych uczniów poprzez naukę programowania obejmują następujące działania: podnoszenie kompetencji nauczycieli w zakresie programowania, realizacja nauki programowania wśród uczniów.

37 3.4 Programy rozwijania kompetencji cyfrowych uczniów poprzez naukę programowania – cd. Programy rozwijania kompetencji cyfrowych uczniów mogą być realizowane w pierwszej kolejności w szkołach lub placówkach systemu oświaty, które spełniają jeden z poniższych warunków: w latach 2012-2013 wzięły udział w programie Cyfrowa szkoła lub innych analogicznych programach, osiągnęły albo mają dostęp do funkcjonalności opisanych w działaniu 3.1, dysponują zapleczem technicznym do realizacji działań z zakresu programowania,

38 3.4 Programy rozwijania kompetencji cyfrowych uczniów poprzez naukę programowania – cd. realizują projekt w partnerstwie ze szkołą lub placówką systemu oświaty, która uczestniczyła w analogicznych przedsięwzięciach, realizują projekt we współpracy z podmiotami dysponującymi potencjałem do prowadzenia działań projektowych, nauczyciele zatrudnieni w szkołach lub placówkach systemu oświaty zostali przygotowani do realizacji zajęć z zakresu programowania.

39 Część II Wskaźniki Warunki finansowania (wkład własny, środki trwałe, cross- financing, uproszczone metody rozliczania wydatków) Limity i ograniczenia Kryteria

40 Wskaźniki pomiaru celu: Wskaźniki produktu Wskaźniki rezultatu bezpośredniego Wskaźnik rezultatu długoterminowego Wskaźniki horyzontalne Wskaźniki własne (specyficzne dla projektu)

41 ⁻Liczba uczniów objętych wsparciem w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych w programie (dotyczy 1, 2 i 3 typu projektu); -Liczba nauczycieli objętych wsparciem w programie (dotyczy 1 i 2 typu projektu); -Liczba nauczycieli objętych wsparciem z zakresu TIK w programie (dotyczy 3 typu projektu); -Liczba szkół i placówek systemu oświaty wyposażonych w ramach programu w sprzęt TIK do prowadzenia zajęć edukacyjnych (dotyczy 3 typu projektu); -Liczba szkół, których pracownie przedmiotowe zostały doposażone w programie (dotyczy 2 typu projektu); Moment pomiaru: -w przypadku osób – wskaźnik ten będzie monitorowany w momencie rozpoczęcia udziału w projekcie; -w przypadku szkół – moment pomiaru wskaźnika rozumiany jest jako dzień dostarczenia sprzętu do szkoły; Wybór z listy rozwijanej we wniosku o dofinansowanie projektu. Wskaźniki produktu

42 -Liczba uczniów, którzy nabyli kompetencje kluczowe po opuszczeniu programu (dotyczy 1, 2 i 3 typu projektu); -Liczba nauczycieli, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po opuszczeniu programu (dotyczy 1, 2 i 3 typu projektu); -Liczba szkół i placówek systemu oświaty wykorzystujących sprzęt TIK do prowadzenia zajęć edukacyjnych (dotyczy 3 typu projektu); -Liczba szkół, w których pracownie przedmiotowe wykorzystują doposażenie do prowadzenia zajęć edukacyjnych (dotyczy 2 typu projektu); Moment pomiaru: odnotowują efekt wsparcia bezpośrednio po zakończeniu udziału w projekcie i mierzone są do 4 tygodni od zakończenia projektu; Wybór z listy rozwijanej we wniosku o dofinansowanie projektu. Wskaźniki rezultatu bezpośredniego

43 -Liczba nauczycieli prowadzących zajęcia z wykorzystaniem TIK dzięki EFS (dotyczy 3 typu projektu); W związku z udzieleniem wsparcia finansowego Wnioskodawca jest zobligowany do wykorzystywania TIK na zajęciach lekcyjnych z różnych przedmiotów, średnio w każdym tygodniu nauki w wymiarze: dla szkół do 300 uczniów – na co najmniej 5 godzinach lekcyjnych, dla szkól od 301 uczniów – na co najmniej 9 godzinach lekcyjnych. Moment pomiaru: mierzą efekty osiągnięte w dłuższym okresie po opuszczeniu projektu przez uczestnika - odnoszą się do sytuacji uczestnika po upływie co najmniej 4 tygodni, przy czym w WLWK 2014 stosuje się okres sześciu miesięcy lub dłuższy w zależności od specyfiki wsparcia i oczekiwanej zmiany; Nie będzie wybierany z listy rozwijanej, ale samodzielnie wpisywany przez Wnioskodawcę. Wskaźniki rezultatu długoterminowego

44 -Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami; -Liczba projektów, w których sfinansowano koszty racjonalnych usprawnień dla osób z niepełnosprawnościami; -Liczba osób objętych szkoleniami/doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych. Moment pomiaru: na etapie wdrażania projektu. Wybór z listy rozwijanej we wniosku o dofinansowanie projektu. Wskaźniki horyzontalne

45 Są określane wówczas, kiedy wskaźniki narzucone przez IZ nie dają możliwości pełnego monitorowania zakresu wsparcia oferowanego w projekcie. Wskaźniki te służą do pomiaru stopnia osiągnięcia celu (wskaźniki rezultatu), kolejnych etapów realizacji zadań lub nawet poszczególnych produktów, usług itp. (wskaźniki produktu). Moment pomiaru: zależy od specyfiki wskaźnika. Określając częstotliwość pomiaru wskaźnika własnego należy mieć na względzie okres realizacji projektu i termin zakończenia poszczególnych zadań. Nie będzie wybierany z listy rozwijanej, ale samodzielnie wpisywany przez Wnioskodawcę. Wskaźniki własne (specyficzne dla projektu)

46 Dotyczy wyłącznie 3 typu projektu! Liczba nauczycieli prowadzących zajęcia z wykorzystaniem TIK dzięki EFS ( wskaźnik długoterminowy ); Wnioskodawca zobowiązuje się do osiągnięcia przez szkołę lub placówkę systemu oświaty objętą wsparciem w okresie do 6 miesięcy od daty zakończenia realizacji projektu wszystkich poniższych funkcjonalności: Trwałość rezultatów projektu stały dostęp do Internetu zestawy komputerów prezentacja treści multimedialnych komputery do użytku nauczycieli miejsce z dostępem do Internetu miejsce do korzystania z komputerów

47 Poddziałanie 2.2.1 Warunki finansowania Poziom dofinansowania z EFS: do 85 % wydatków kwalifikowanych na poziomie projektu Minimalny wkład własny: - 5% dla projektu Środki trwałe (w tym cross- financing do 8,5 %): - do 10% wartości projektu dotyczy 1 typu projektu - do 40% wartości projektu dotyczy 2 i 3 typu projektu

48 Pieniężny – czyli wydatki, które będą finansowane przez Wnioskodawcę (np. w postaci sfinansowania części wynagrodzeń) lub uczestników projektu (np. w postaci wniesionych opłat czy partycypowania w kosztach szkoleń). Niepieniężny – polega na wniesieniu (wykorzystaniu na rzecz projektu) nieruchomości, urządzeń, materiałów (surowców), wartości niematerialnych i prawnych, nieodpłatnej pracy wykonywanej przez wolontariuszy, dodatki lub wynagrodzenia wypłacane przez stronę trzecią. Uzasadnienie dla przewidzianego w projekcie wkładu własnego, w tym metodologia wyliczenia jego wartości - cz. 6.1.6 Uzasadnienie kosztów WND. Minimalny wkład własny - 5%

49 ŚRODEK TRWAŁY – wartość jednostkowa wydatku jest równa lub wyższa 350,00 PLN netto Bezpośrednio powiązane z przedmiotem projektu (np. wyposażenie pracowni komputerowych), Wykorzystane w celu wspomagania procesu wdrażania projektu (np. rzutnik na szkolenia). CROSS-FINANCING – dotyczy wyłącznie: zakupu nieruchomości, zakupu infrastruktury tj. elementy nieprzenośne, na stale przytwierdzone do nieruchomości (np. wykonanie podjazdu do budynku, zainstalowanie windy w budynku), dostosowania lub adaptacji (prace remontowo-wykończeniowe) budynków i pomieszczeń. Środki trwałe, a cross-financing

50 W przypadku łączenia typu 1 z 2 i/lub 3: do 40% wartości projektu (w tym cross-financing). Obowiązujące w konkursie limity TYP PROJEKTULIMIT CROSS-FINANCINGULIMIT ŚRODKÓW TRWAŁYCH + CROSS- FINANCING 1do 8,5% wartości projektudo 10% wartości projektu 2do 8,5% wartości projektudo 40% wartości projektu 3do 8,5% wartości projektudo 40% wartości projektu

51 1.Stawki jednostkowe, 2.Kwoty ryczałtowe. Stosowanie metod uproszczonych uzależnione jest od wartości wkładu publicznego w projekcie. Jako wkład publiczny należy rozumieć dofinansowanie ze środków EFS wraz z dofinansowaniem ze środków Budżetu Państwa oraz wkład własny – o ile pochodzi ze środków publicznych np. JST, FP. O zakwalifikowaniu wkładu własnego do ww. kategorii decyduje status Beneficjenta/Partnera. Uproszczone metody rozliczania wydatków W przypadku projektów o wartości wkładu publicznego równej lub niższej niż 100 000 EURO rozliczenie całości kosztów za pomocą przynajmniej jednej z uproszczonych metod rozliczania wydatków jest obowiązkowe.

52 Limity i ograniczenia Łączny limit wydatków związanych z zakupem sprzętu nie przekroczy 30% alokacji na cały Priorytet Inwestycyjny (włączając cross- financing) Operacje będą odpowiadać specyfice i potrzebom regionu, a także będą uzasadnione trendami demograficznymi Doposażenie w materiały dydaktyczne będzie poprzedzone należytą diagnozą potrzeb, a nacisk zostanie położony na ich efektywność użytkową

53 Limity i ograniczenia Interwencja EFS zostanie skierowana do szkół lub placówek systemu oświaty, które osiągają najsłabsze wyniki edukacyjne w skali regionu. Dotyczy 1, 2 i 3 typu Zatwierdzona przez organ prowadzący diagnoza została przygotowana i przeprowadzona przez szkołę/placówkę systemu oświaty lub inny podmiot prowadzący działalność o charakterze edukacyjnym lub badawczym Dotyczy 1, 2 i 3 typu Skala działań prowadzonych przed rozpoczęciem realizacji projektu nie ulegnie zmniejszeniu w stosunku do skali działań (nakładów) prowadzonych przez szkoły lub placówki systemu oświaty w okresie 12 miesięcy poprzedzających rozpoczęcie realizacji projektu (średniomiesięcznie). Dotyczy 1, 2 i 3 typu

54 Kryteria specyficzne obligatoryjne Organ prowadzący Kryteria specyficzne obligatoryjne Organ prowadzący Wnioskodawcą jest organ prowadzący szkołę/placówkę systemu oświaty, w której realizowany będzie projekt lub inny podmiot prowadzący statutową działalność w zakresie edukacji realizujący projekt w partnerstwie z organem prowadzącym szkołę/placówkę, w której realizowany będzie projekt. Nazwa Dotyczy 1, 2 i 3 typu projektu - Kryterium będzie weryfikowane na podstawie zapisów wniosku o dofinansowanie projektu, - w odniesieniu do rodzaju podmiotu aplikującego/partnera w odniesieniu do charakteru działalności prowadzonej przez podmiot niebędący jst. Uwzględnienie powyższego kryterium przyczyni się do realizacji projektu przez najbardziej doświadczonych i znających swoje placówki projektodawców posiadających najlepsze, niezbędne informacje do realizacji projektów w szkołach. Definicja Kryterium obligatoryjne, zerojedynkowe, weryfikowane na etapie oceny formalnej lub formalno-merytorycznej. Projekty niespełniające danego kryterium są odrzucane na etapie oceny formalnej lub formalno-merytorycznej. Znaczenie

55 Kryteria specyficzne obligatoryjne Okres realizacji Kryteria specyficzne obligatoryjne Okres realizacji Okres realizacji projektu jest nie dłuższy niż 24 miesiące. Nazwa Dotyczy 1, 2 i 3 typu projektu Kryterium będzie weryfikowane na podstawie zapisów wniosku o dofinansowanie projektu. Zakładany okres realizacji projektu wynika z doświadczenia we wdrażaniu projektów w ramach PO KL, pozwoli na kompleksowe wykonanie planowanych działań oraz wpłynie na racjonalne wydatkowanie środków (relacja nakład/rezultat). Definicja Kryterium obligatoryjne, zerojedynkowe, weryfikowane na etapie oceny formalnej lub formalno-merytorycznej. Projekty niespełniające danego kryterium są odrzucane na etapie oceny formalnej lub formalno- merytorycznej. Znaczenie

56 Kryteria specyficzne obligatoryjne Biuro projektu Kryteria specyficzne obligatoryjne Biuro projektu Wnioskodawca w okresie realizacji projektu prowadzi biuro projektu (lub posiada siedzibę, filię, delegaturę, oddział czy inną prawnie dozwoloną formę organizacyjną działalności podmiotu) na terenie województwa warmińsko – mazurskiego. Nazwa Dotyczy 1, 2 i 3 typu projektu - Kryterium będzie weryfikowane na podstawie zapisów wniosku o dofinansowanie projektu, gdzie Wnioskodawca zobowiązany jest opisać posiadane biuro projektu lub zobowiązać się do uruchomienia i prowadzenia takiego biura w okresie realizacji z możliwością udostępnienia pełnej dokumentacji wdrażanego projektu oraz zapewniające uczestnikom projektu możliwość osobistego kontaktu z kadrą projektu. Definicja Kryterium obligatoryjne, zerojedynkowe, weryfikowane na etapie oceny formalnej lub formalno-merytorycznej. Projekty niespełniające danego kryterium są odrzucane na etapie oceny formalnej lub formalno-merytorycznej. Znaczenie

57 Kryteria specyficzne obligatoryjne Kompetencje cyfrowe u nauczycieli Kryteria specyficzne obligatoryjne Kompetencje cyfrowe u nauczycieli Organ prowadzący jest zobligowany do objęcia wsparciem min. 30% nauczycieli podnoszących kompetencje cyfrowe w zakresie korzystania z narzędzi TIK z danej szkoły/placówki systemu oświaty w ramach projektu. Nazwa Dotyczy wyłącznie 3 typu projektu - Kryterium będzie weryfikowane na podstawie zapisów wniosku o dofinansowanie projektu, gdzie Wnioskodawca zobowiązany jest przedstawić wymagany % nauczycieli objętych wsparciem w stosunku do ogólnej liczby nauczycieli pracujących w szkole/placówce. Zapewnienie objęcia wsparciem min. 30% nauczycieli wpłynie na efektywniejsze wykorzystanie narzędzi cyfrowych w trakcie zajęć prowadzonych z uczniami. Definicja Kryterium obligatoryjne, zerojedynkowe, weryfikowane na etapie oceny formalnej lub formalno-merytorycznej. Projekty niespełniające danego kryterium są odrzucane na etapie oceny formalnej lub formalno-merytorycznej. Znaczenie

58 Kryteria specyficzne obligatoryjne Zajęcia edukacyjne z wykorzystaniem TIK Kryteria specyficzne obligatoryjne Zajęcia edukacyjne z wykorzystaniem TIK Projektodawca gwarantuje prowadzenie zajęć edukacyjnych z wykorzystaniem TIK przez nauczycieli objętych projektem w okresie co najmniej 6 miesięcy po zakończeniu projektu. Nazwa Dotyczy wyłącznie 3 typu projektu - Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie stosownych zapisów wniosku o dofinansowanie projektu, w ramach których Wnioskodawca jest zobowiązany złożyć oświadczenie dotyczące prowadzenia zajęć z wykorzystaniem TIK po zakończeniu realizacji projektu, ze wskazaniem częstotliwości prowadzenia zajęć z wykorzystaniem określonym w Regulaminie konkursu. Definicja Kryterium obligatoryjne, zerojedynkowe, weryfikowane na etapie oceny formalnej lub formalno-merytorycznej. Projekty niespełniające danego kryterium są odrzucane na etapie oceny formalnej lub formalno-merytorycznej. Znaczenie

59 Kryteria specyficzne fakultatywne Wykorzystanie metody eksperymentu oraz TIK Kryteria specyficzne fakultatywne Wykorzystanie metody eksperymentu oraz TIK Realizacja działań na rzecz kształtowania i rozwijania u uczniów kompetencji kluczowych w zakresie przedmiotów matematyczno-przyrodniczych odbywa się z wykorzystaniem nauczania opartego na metodzie eksperymentu (zgodnie z warunkami określonymi w 2 typie projektu), natomiast rozwijanie podstawowych i zaawansowanych kompetencji cyfrowych oraz informatycznych uczniów z wykorzystaniem TIK (zgodnie z warunkami określonymi w 3 typie projektu). Nazwa Dotyczy wyłącznie 1 typu projektu - Kryterium będzie weryfikowane na podstawie zapisów wniosku o dofinansowanie projektu. Dodatkowe punkty otrzyma projekt łączący typ 1 z typem 2 i/lub 3. Przedmiotowe kryterium wpłynie na jakość realizowanych projektów, poprzez realizację w ramach pojedynczego projektu kompleksowego wsparcia, co wpłynie na efektywniejsze rozwiązanie zdiagnozowanego problemu. Definicja Spełnienie kryterium nie jest konieczne do przyznania dofinansowania ale ma charakter premiujący. Kryterium punktowe (0-8 pkt.) Znaczenie

60 Kryteria specyficzne fakultatywne Wykorzystanie narzędzi, metod lub form pracy projektów innowacyjnych Kryteria specyficzne fakultatywne Wykorzystanie narzędzi, metod lub form pracy projektów innowacyjnych Realizacja projektu odbywa się z wykorzystaniem narzędzi, metod lub form pracy wypracowanych w ramach projektów, w tym pozytywnie zwalidowanych produktów projektów innowacyjnych zrealizowanych w latach 2007-2013 w ramach PO KL. Nazwa Dotyczy 1, 2 i 3 typu projektu - Kryterium będzie weryfikowane na podstawie zapisów wniosku o dofinansowanie projektu, gdzie Wnioskodawca zobowiązany jest zawrzeć informacje umożliwiające ocenę wskazanego kryterium (należy wskazać nazwę projektodawcy, tytuł projektu oraz zakres wykorzystanych narzędzi, metod, form pracy oraz produktów). Kryterium ma na celu zastosowanie rozwiązań wypracowanych w latach 2007-2013 w ramach PO KL, przyczyniających się do poprawy jakości kształcenia w szkołach/placówkach prowadzących kształcenie ogólne oraz pozytywnie wpłynie na osiągane rezultaty. Projekty innowacyjne zrealizowane w województwie warmińsko-mazurskim oraz na terenie całego kraju dostępne są na stronie Krajowej Instytucji Wspomagającej (http://kiw- pokl.org.pl). Definicja Spełnienie kryterium nie jest konieczne do przyznania dofinansowania ale ma charakter premiujący. Kryterium punktowe (0-3 pkt.) Znaczenie

61 Kryteria specyficzne fakultatywne Stworzenie nowych lub doposażenie pracowni międzyszkolnych Kryteria specyficzne fakultatywne Stworzenie nowych lub doposażenie pracowni międzyszkolnych Projekt zakłada stworzenie nowych lub doposażenie istniejących pracowni międzyszkolnych, zlokalizowanych w szkole lub placówce systemu oświaty, podlegającej pod konkretny organ prowadzący i dostępnych dla szkół lub placówek oświatowych funkcjonujących w ramach tego organu. Nazwa Dotyczy wyłącznie 2 typu projektu - Kryterium będzie weryfikowane na podstawie zapisów wniosku o dofinansowanie projektu, gdzie Wnioskodawca zobowiązany jest zawrzeć informacje umożliwiające ocenę wskazanego kryterium, którego celem jest zwiększenie dostępności do efektywniejszego sposobu nauczania. Definicja Spełnienie kryterium nie jest konieczne do przyznania dofinansowania ale ma charakter premiujący. Kryterium punktowe (0-3 pkt.) Znaczenie

62 Kryteria specyficzne fakultatywne Szkoła zlokalizowana na tzw. obszarze strategicznej interwencji Kryteria specyficzne fakultatywne Szkoła zlokalizowana na tzw. obszarze strategicznej interwencji Projekt obejmuje wyłącznie szkoły/placówki zlokalizowane na tzw. obszarach strategicznej interwencji: OSI – Obszary peryferyzacji społeczno-gospodarczej; OSI – Obszary o słabym dostępie do usług publicznych; OSI – Obszary wymagające restrukturyzacji i rewitalizacji. Nazwa Dotyczy 1, 2 i 3 typu projektu - Kryterium będzie weryfikowane na podstawie zapisów wniosku o dofinansowanie projektu, gdzie Wnioskodawca zobowiązany jest zawrzeć informacje umożliwiające ocenę wskazanego kryterium. Kryterium umożliwi wspieranie dodatkowych obszarów strategicznej interwencji o znaczeniu regionalnym co zapewni realizację celów rozwojowych wynikających ze strategii województwa. Definicja Spełnienie kryterium nie jest konieczne do przyznania dofinansowania ale ma charakter premiujący. Kryterium punktowe (0-1pkt za każde OSI) Znaczenie

63 Kryteria specyficzne fakultatywne Doskonalenie nauczycieli w krótkich formach Kryteria specyficzne fakultatywne Doskonalenie nauczycieli w krótkich formach Projekt zakłada kształcenie nauczycieli w ramach krótkich form doskonalenia zawodowego. Nazwa Dotyczy 1, 2 i 3 typu projektu - Kryterium będzie weryfikowane na podstawie zapisów pkt. 4.1 wniosku o dofinansowanie projektu. Z uwagi na przewidywany okres realizacji projektu, preferowane będą krótkie formy wsparcia - kursy doskonalące (min. 40 godzin dydaktycznych, realizowanych w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy), i szkolenia pozwalające w stosunkowo krótkim czasie zdobyć wiedzę i umiejętności niezbędne do efektywnego stosowania aktywizujących metod pracy z uczniem. Do krótkich form nie zaliczają się studia podyplomowe oraz studia wyższe. Definicja Spełnienie kryterium nie jest konieczne do przyznania dofinansowania ale ma charakter premiujący. Kryterium punktowe (0-5 pkt.) Znaczenie

64 Kryteria specyficzne fakultatywne Wsparcie rodziców uczniów Kryteria specyficzne fakultatywne Wsparcie rodziców uczniów Projekt obejmuje wsparciem rodziców uczniów szkół/placówek systemu oświaty. Nazwa Dotyczy 1, 2 i 3 typu projektu - Kryterium będzie weryfikowane na podstawie zapisów wniosku o dofinansowanie projektu. Podnoszenie kompetencji rodziców, w ramach których rodzice zdobędą kompetencje w zakresie właściwego wspierania edukacji i rozwoju swoich dzieci, umiejętnego reagowania na pojawiające się problemy w tym zakresie oraz motywowania dzieci do rozwijania pasji i zainteresowań (indywidualne konsultacje, spotkania warsztatowe itp.). Definicja Spełnienie kryterium nie jest konieczne do przyznania dofinansowania ale ma charakter premiujący. Kryterium punktowe (0-5 pkt.) Znaczenie

65 Kryteria specyficzne fakultatywne Komplementarność z Priorytetem 9b Kryteria specyficzne fakultatywne Komplementarność z Priorytetem 9b Projekt jest komplementarny z interwencją w ramach priorytetu 9b (wspieranie rewitalizacji fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich społeczności na obszarach miejskich i wiejskich) RPO WiM 2014-2020. Nazwa Dotyczy 1 (działanie 1.3) typu projektu - Kryterium będzie weryfikowane na podstawie zapisów wniosku o dofinansowanie projektu, gdzie Wnioskodawca zobowiązany jest wykazać komplementarność podejmowanych w projekcie działań z działaniami podejmowanymi w ramach priorytetu 9b (Oś 2.8 RPO WiM Obszary wymagające rewitalizacji) Wnioskodawca powinien wskazać konkretne działania w obu projektach, które są względem siebie komplementarne, tytuł projektu który był lub będzie współfinansowany z innych niż EFS źródeł wspólnotowych oraz wskazać przedmiotowe źródło finansowania. Definicja Spełnienie kryterium nie jest konieczne do przyznania dofinansowania ale ma charakter premiujący. Kryterium punktowe (0-3 pkt.) Znaczenie

66 Dziękuję za uwagę! Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Dziękuję za uwagę! Departament Europejskiego Funduszu Społecznego


Pobierz ppt "Przedstawienie założeń konkursu RPWM.02.02.01-IZ.00-28-001/15 Olsztyn, 14 grudnia 2015 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google