Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Poddziałanie 2.2.2 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów – projekty ZIT bis Elbląg KONKURS RPWM.02.02.02-IZ.00-28-001/16.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Poddziałanie 2.2.2 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów – projekty ZIT bis Elbląg KONKURS RPWM.02.02.02-IZ.00-28-001/16."— Zapis prezentacji:

1 Poddziałanie 2.2.2 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów – projekty ZIT bis Elbląg KONKURS RPWM.02.02.02-IZ.00-28-001/16

2 Plan prezentacji Część I Informacje ogólne dotyczące konkursu Typy projektów Wskaźniki Warunki finansowania (wkład własny, środki trwałe, cross-financing, uproszczone metody rozliczania wydatków) Część II Limity i ograniczenia Kryteria

3 Poddziałanie 2.2.2 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów – projekty ZIT bis Elbląg Cel szczegółowy Podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych, właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy oraz rozwój zindywidualizowanego podejścia do ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi Alokacja: 5 163 465,24 PLN Dla przedmiotowego konkursu nie określono: - minimalnej i maksymalnej wartości projektu, - maksymalnej liczby składanych wniosków.

4 Obszar ZIT bis Elbląg Gmina Miasto Elbląg Gmina Elbląg Gmina Tolkmicko Gmina Milejewo Gmina Młynary Powiat Elbląski (w obszarze gmin: Miasta Elbląg, Gminy Elbląg, Gminy Tolkmicko, Gminy Milejewo, Gminy Młynary)

5 Wnioski o dofinansowanie projektów w formie elektronicznej będą przyjmowane od dnia 31 marca 2016 r. od godz. 0.00 do dnia 31 maja 2016 r. do godz. 15.00. W formie elektronicznej za pośrednictwem systemu LSI MAKS2 (maks2.warmia.mazury.pl), W formie papierowej będą przyjmowane w Departamencie Europejskiego Funduszu Społecznego, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, adres: ul. E. Plater 1, II piętro, pokój 356 (Punkt przyjmowania wniosków). Nabór wniosków

6 Wnioskodawcą jest organ prowadzący szkołę/placówkę systemu oświaty na obszarze ZIT bis Elbląg, w której realizowany będzie projekt lub inny podmiot prowadzący statutową działalność w zakresie edukacji realizujący projekt w partnerstwie z organem prowadzącym szkołę/placówkę na obszarze ZIT bis Elbląg, w której realizowany będzie projekt kryterium specyficzne obligatoryjne Kto może składać wnioski?

7 uczniowie szkół/placówek oświatowych prowadzących kształcenie ogólne i specjalne, nauczyciele i kadra wspierająca i organizująca proces nauczania w szkołach/placówkach oświatowych, doradcy zawodowi/osoby realizujące zadania z zakresu doradztwa zawodowego, rodzice i opiekunowie dzieci i młodzieży ze wspieranych szkół i placówek. Kto może otrzymać wsparcie?

8 TYPY PROJEKTÓW TYPY PROJEKTÓW 1. Kształcenie kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy (matematyczno-przyrodniczych, ICT, językowych) oraz właściwych postaw/umiejętności (kreatywności, innowacyjności oraz pracy zespołowej), w tym: - zapewnienie zindywidualizowanego podejścia do uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych 2. Tworzenie warunków dla nauczania opartego na metodzie eksperymentu

9 1 typ projektu: Kształcenie kompetencji kluczowych (…): 1.1 Doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli w zakresie stosowania metod oraz form organizacyjnych sprzyjających kształtowaniu i rozwijaniu u uczniów kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy oraz właściwych postaw/umiejętności (kreatywności, innowacyjności oraz pracy zespołowej); 1.2 Kształtowanie i rozwijanie u uczniów kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy, właściwych postaw/umiejętności (kreatywności, innowacyjności oraz pracy zespołowej) oraz działań z obszaru doradztwa zawodowego; 1.3 Indywidualizacja pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym wsparcie ucznia młodszego. 1.1 Doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli w zakresie stosowania metod oraz form organizacyjnych sprzyjających kształtowaniu i rozwijaniu u uczniów kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy oraz właściwych postaw/umiejętności (kreatywności, innowacyjności oraz pracy zespołowej); 1.2 Kształtowanie i rozwijanie u uczniów kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy, właściwych postaw/umiejętności (kreatywności, innowacyjności oraz pracy zespołowej) oraz działań z obszaru doradztwa zawodowego; 1.3 Indywidualizacja pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym wsparcie ucznia młodszego. Działania przedstawione w pkt. 1.1 i 1.2 w projekcie muszą być realizowane łącznie, natomiast działanie z pkt. 1.3 będzie realizowane wyłącznie jako uzupełnienie działań 1.1 i 1.2 (o ile wynika to z diagnozy potrzeb).

10 1.1 Doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli (…) Formy kształcenia nauczycieli mogą objąć w szczególności: kursy i szkolenia doskonalące, studia podyplomowe, wspieranie istniejących, budowanie nowych i moderowanie sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli, realizację w szkole lub placówce systemu oświaty programów wspomagania, staże i praktyki nauczycieli realizowane we współpracy z podmiotami z otoczenia szkoły lub placówki systemu oświaty,

11 1.1 Doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli (…) cd. Formy kształcenia nauczycieli mogą objąć w szczególności: współpracę ze specjalistycznymi ośrodkami, wykorzystanie narzędzi, metod lub form pracy wypracowanych w ramach projektów, w tym pozytywnie zwalidowanych produktów projektów innowacyjnych, zrealizowanych w latach 2007-2013 w ramach PO KL.

12 1.2 Kształtowanie i rozwijanie u uczniów kompetencji kluczowych (…) Formy wsparcia ucznia mogą objąć w szczególności: realizację projektów edukacyjnych w szkołach lub placówkach systemu oświaty objętych wsparciem, realizację dodatkowych zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, realizację różnych form rozwijających uzdolnienia, wdrożenie nowych form i programów nauczania, tworzenie i realizacja zajęć w klasach o nowatorskich rozwiązaniach programowych, organizacyjnych lub metodycznych,

13 1.2 Kształtowanie i rozwijanie u uczniów kompetencji kluczowych (…) - cd. Formy wsparcia ucznia mogą objąć w szczególności: organizację kółek zainteresowań, warsztatów, laboratoriów dla uczniów, nawiązywanie współpracy z otoczeniem zewnętrznym szkoły lub placówki systemu oświaty w celu realizacji programów edukacyjnych, wykorzystanie narzędzi, metod lub form pracy wypracowanych w ramach projektów zrealizowanych w latach 2007-2013,

14 Formy wsparcia ucznia mogą objąć w szczególności: pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów przyrodniczych, informatycznych, języków obcych, matematyki lub przedsiębiorczości, realizację zajęć organizowanych poza lekcjami lub poza szkołą, doradztwo edukacyjno-zawodowe dla uczniów, ze szczególnym uwzględnieniem uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. 1.2 Kształtowanie i rozwijanie u uczniów kompetencji kluczowych (…) - cd.

15 1.3 Indywidualizacja pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym wsparcie ucznia młodszego Działania w zakresie indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi skierowane są do: uczniów klas I oraz klas IV-VI szkoły podstawowej, uczniów wszystkich klas gimnazjum, uczniów z niepełnosprawnością na każdym etapie edukacyjnym (tj. szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych).

16 1.3 Indywidualizacja pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym wsparcie ucznia młodszego - cd. Realizacja kompleksowego programu wspomagania w zakresie indywidualizacji odbywa się w szczególności poprzez następujące rodzaje działań, które w projekcie muszą wystąpić łącznie, tj.: doposażenie szkół lub placówek systemu oświaty w pomoce dydaktyczne oraz specjalistyczny sprzęt do rozpoznawania potrzeb rozwojowych uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, a także podręczniki szkolne i materiały dydaktyczne, przygotowanie nauczycieli do prowadzenia procesu indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym wsparcie ucznia młodszego, wsparcie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz uczniów młodszych w ramach zajęć uzupełniających ofertę szkoły lub placówki systemu oświaty.

17 2 typ projektu: Tworzenie warunków dla nauczania opartego na metodzie eksperymentu: 2.1 Wyposażenie szkolnych pracowni w narzędzia do nauczania przedmiotów przyrodniczych lub matematyki, 2.2 Doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli, w tym nauczycieli przedmiotów przyrodniczych lub matematyki, niezbędnych do prowadzenia procesu nauczania opartego na metodzie eksperymentu, 2.3 Kształtowanie i rozwijanie kompetencji uczniów w zakresie przedmiotów przyrodniczych lub matematyki. 2.1 Wyposażenie szkolnych pracowni w narzędzia do nauczania przedmiotów przyrodniczych lub matematyki, 2.2 Doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli, w tym nauczycieli przedmiotów przyrodniczych lub matematyki, niezbędnych do prowadzenia procesu nauczania opartego na metodzie eksperymentu, 2.3 Kształtowanie i rozwijanie kompetencji uczniów w zakresie przedmiotów przyrodniczych lub matematyki. Wnioskodawca zobligowany jest do realizacji projektu obejmującego co najmniej 2 działania spośród wyżej wymienionych, niemniej jednak działanie przedstawione w pkt. 2.2 należy obligatoryjnie uwzględnić w każdym projekcie.

18 2.1 Wyposażenie szkolnych pracowni w narzędzia do nauczania przedmiotów przyrodniczych lub matematyki Zakres udzielanego wsparcia musi być zgodny z następującymi warunkami: Katalog wydatków kwalifikowalnych w ramach wyposażenia szkolnych pracowni przedmiotów przyrodniczych obejmuje:  podstawowe wyposażenie pracowni,  sprzęt niezbędny do przeprowadzania doświadczeń, eksperymentów i obserwacji,  odczynniki lub substancje chemiczne,  środki czystości,  pomoce dydaktyczne. Szczegółowy katalog wyposażenia szkolnych pracowni przedmiotów przyrodniczych jest udostępniony na stronie internetowej: www.efs.men.gov.pl // dokumenty/wytyczne-w-zakresie-realizacji -przedsiewziec-z- udzialem srodkow-europejskiego-funduszu-społecznego-w-obszarze-edukacji-na-lata- 2014-2020

19 2.1 Wyposażenie szkolnych pracowni w narzędzia do nauczania przedmiotów przyrodniczych lub matematyki – cd. liczba zestawów laboratoryjnych (doświadczalnych) zakupionych w ramach wyposażenia szkolnych pracowni jest zależna od wielkości szkoły lub placówki systemu oświaty, mierzonej liczbą uczniów lub liczbą grup zadaniowych, które będą realizowały doświadczenia, możliwość wyposażenia szkolnych pracowni matematyki – zgodnie ze standardem wyposażenia szkolnych pracowni matematycznych, stanowiącym załącznik nr 8 do Regulaminu konkursu,

20 2.1 Wyposażenie szkolnych pracowni w narzędzia do nauczania przedmiotów przyrodniczych lub matematyki – cd. możliwość sfinansowania w ramach projektów kosztów związanych z adaptacją pomieszczeń na potrzeby pracowni szkolnych wynikających m.in. z konieczności montażu zakupionego wyposażenia oraz zagwarantowania bezpiecznego ich użytkowania, wyposażenie szkolnych pracowni przedmiotów przyrodniczych i matematyki powinno być dostosowane do potrzeb ich użytkowników, w tym wynikających z niepełnosprawności, zakupione wyposażenie powinno być dostosowane do odpowiedniego etapu edukacyjnego i zakresu realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (podstawowego lub rozszerzonego).

21 2.2 Doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli, w tym nauczycieli przedmiotów przyrodniczych lub matematyki (…) Formy kształcenia nauczycieli mogą objąć w szczególności: kursy i szkolenia doskonalące, studia podyplomowe, wspieranie istniejących, budowanie nowych i moderowanie sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli, realizację w szkole lub placówce systemu oświaty programów wspomagania, staże i praktyki nauczycieli realizowane we współpracy z podmiotami z otoczenia szkoły,

22 2.2 Doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli, w tym nauczycieli przedmiotów przyrodniczych lub matematyki (…) - cd. Formy kształcenia nauczycieli mogą objąć w szczególności: współpracę ze specjalistycznymi ośrodkami, wykorzystanie narzędzi, metod lub form pracy wypracowanych w ramach projektów, w tym pozytywnie zwalidowanych produktów projektów innowacyjnych, zrealizowanych w latach 2007-2013 w ramach PO KL, realizację dodatkowych zajęć dydaktyczno- wyrównawczych, realizację różnych form rozwijających uzdolnienia, tworzenie i realizację zajęć w klasach o nowatorskich rozwiązaniach programowych, organizacyjnych lub metodycznych,

23 2.3 Kształtowanie i rozwijanie kompetencji uczniów w zakresie przedmiotów przyrodniczych lub matematyki – cd. Formy wsparcia ucznia mogą objąć w szczególności: organizację kółek zainteresowań, warsztatów, laboratoriów dla uczniów, wykorzystanie narzędzi, metod lub form pracy wypracowanych w ramach projektów zrealizowanych w latach 2007-2013 PO KL, realizację zajęć organizowanych poza lekcjami lub poza szkołą, organizację kółek zainteresowań, warsztatów, laboratoriów dla uczniów, wykorzystanie narzędzi, metod lub form pracy wypracowanych w ramach projektów zrealizowanych w latach 2007-2013 PO KL, realizację zajęć organizowanych poza lekcjami lub poza szkołą.

24 Część II Limity i ograniczenia Kryteria

25 Wskaźniki produktu – monitorowane są w momencie rozpoczęcia udziału w projekcie; Wskaźniki rezultatu bezpośredniego – odnotowują efekt wsparcia bezpośrednio po zakończeniu udziału w projekcie i mierzone są do 4 tygodni od zakończenia przez uczestnika udziału w projekcie; Wskaźniki horyzontalne – odnotowują efekt wsparcia na etapie wdrażania projektu Wskaźniki własne (specyficzne dla projektu) – zależy od specyfiki wskaźnika. Wskaźniki pomiaru celu: Wskaźniki produktu Wskaźniki rezultatu bezpośredniego Moment pomiaru wskaźników: Wskaźniki horyzontalne Wskaźniki własne (specyficzne dla projektu)

26 ⁻Liczba uczniów objętych wsparciem w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych w programie (1 i 2 typ projektu); -Liczba nauczycieli objętych wsparciem w programie (1 i 2 typ projektu); -Liczba szkół, których pracownie przedmiotowe zostały doposażone w programie (2 typ projektu); Wybór z listy rozwijanej we wniosku o dofinansowanie projektu. Wskaźniki produktu

27 -Liczba uczniów, którzy nabyli kompetencje kluczowe po opuszczeniu programu (1 i 2 typ projektu); -Liczba nauczycieli, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po opuszczeniu programu (1 i 2 typ projektu); -Liczba szkół, w których pracownie przedmiotowe wykorzystują doposażenie do prowadzenia zajęć edukacyjnych (2 typ projektu); Wybór z listy rozwijanej we wniosku o dofinansowanie projektu. Wskaźniki rezultatu bezpośredniego

28 -Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami; -Liczba projektów, w których sfinansowano koszty racjonalnych usprawnień dla osób z niepełnosprawnościami; -Liczba osób objętych szkoleniami/doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych. Wybór z listy rozwijanej we wniosku o dofinansowanie projektu. Wskaźniki horyzontalne

29 Są określane wówczas, kiedy wskaźniki narzucone przez IZ nie dają możliwości pełnego monitorowania zakresu wsparcia oferowanego w projekcie. Wskaźniki te służą do pomiaru stopnia osiągnięcia celu (wskaźniki rezultatu), kolejnych etapów realizacji zadań lub nawet poszczególnych produktów, usług itp. (wskaźniki produktu). Nie będzie wybierany z listy rozwijanej, ale samodzielnie wpisywany przez Wnioskodawcę. Wskaźniki własne (specyficzne dla projektu)

30 Poddziałanie 2.2.2 Warunki finansowania Poziom dofinansowania 95% w tym wsparcie finansowe z EFS: do 85 % wydatków kwalifikowanych na poziomie projektu w tym budżet państwa (10%) Minimalny wkład własny: - 5% dla projektu Środki trwałe (w tym cross- financing do 8,5 %): - do 10% wartości projektu dotyczy 1 typu projektu - do 40% wartości projektu dotyczy 2 typu projektu

31 Pieniężny – czyli wydatki, które będą finansowane przez Wnioskodawcę (np. w postaci sfinansowania części wynagrodzeń) lub uczestników projektu (np. w postaci wniesionych opłat czy partycypowania w kosztach szkoleń). Niepieniężny – polega na wniesieniu (wykorzystaniu na rzecz projektu) nieruchomości, urządzeń, materiałów (surowców), wartości niematerialnych i prawnych, nieodpłatnej pracy wykonywanej przez wolontariuszy, dodatki lub wynagrodzenia wypłacane przez stronę trzecią. Uzasadnienie dla przewidzianego w projekcie wkładu własnego, w tym metodologia wyliczenia jego wartości - cz. 6.1.6 Uzasadnienie kosztów WND. Minimalny wkład własny - 5%

32 ŚRODEK TRWAŁY – wartość jednostkowa wydatku jest równa lub wyższa 350,00 PLN netto Bezpośrednio powiązane z przedmiotem projektu (np. wyposażenie pracowni komputerowych), Wykorzystane w celu wspomagania procesu wdrażania projektu (np. rzutnik na szkolenia). CROSS-FINANCING – dotyczy wyłącznie: zakupu nieruchomości, zakupu infrastruktury tj. elementy nieprzenośne, na stale przytwierdzone do nieruchomości (np. wykonanie podjazdu do budynku, zainstalowanie windy w budynku), dostosowania lub adaptacji (prace remontowo-wykończeniowe) budynków i pomieszczeń. Środki trwałe a cross-financing

33 W przypadku łączenia typu 1 z 2: do 40% wartości projektu (w tym cross-financing). Obowiązujące w konkursie limity TYP PROJEKTULIMIT CROSS-FINANCINGULIMIT ŚRODKÓW TRWAŁYCH + CROSS- FINANCING 1do 8,5% wartości projektudo 10% wartości projektu 2do 8,5% wartości projektudo 40% wartości projektu

34 1.Stawki jednostkowe 2.Kwoty ryczałtowe Stosowanie metod uproszczonych uzależnione jest od wartości wkładu publicznego w projekcie. Jako wkład publiczny należy rozumieć dofinansowanie ze środków EFS wraz z dofinansowaniem ze środków Budżetu Państwa oraz wkład własny – o ile pochodzi ze środków publicznych np. JST, FP. O zakwalifikowaniu wkładu własnego do ww. kategorii decyduje status Beneficjenta/Partnera. Uproszczone metody rozliczania wydatków W przypadku projektów o wartości wkładu publicznego równej lub niższej niż 100 000 EURO rozliczenie całości kosztów za pomocą przynajmniej jednej z uproszczonych metod rozliczania wydatków jest obowiązkowe.

35 Limity i ograniczenia Łączny limit wydatków związanych z zakupem sprzętu nie przekroczy 30% alokacji na cały Priorytet Inwestycyjny (włączając cross- financing) Operacje będą odpowiadać specyfice i potrzebom regionu, a także będą uzasadnione trendami demograficznymi Doposażenie w materiały dydaktyczne będzie poprzedzone należytą diagnozą potrzeb, a nacisk zostanie położony na ich efektywność użytkową

36 Limity i ograniczenia Zatwierdzona przez organ prowadzący diagnoza została przygotowana i przeprowadzona przez szkołę/placówkę systemu oświaty lub inny podmiot prowadzący działalność o charakterze edukacyjnym lub badawczym Dotyczy 1 i 2 typu Przedsięwzięcia finansowane ze środków EFS będą stanowiły uzupełnienie działań prowadzonych przed rozpoczęciem realizacji projektu przez szkoły i placówki systemu oświaty. Skala działań prowadzonych przed rozpoczęciem realizacji projektu przez szkoły lub placówki systemu oświaty (nakłady środków na ich realizację) nie ulegnie zmniejszeniu w stosunku do skali działań (nakładów) prowadzonych przez szkoły lub placówki systemu oświaty w okresie 12 miesięcy poprzedzających rozpoczęcie realizacji projektu (średniomiesięcznie). Dotyczy 1 i 2 typu

37 Kryteria specyficzne obligatoryjne Organ prowadzący Kryteria specyficzne obligatoryjne Organ prowadzący Wnioskodawcą jest organ prowadzący szkołę/placówkę systemu oświaty na obszarze ZIT bis Elbląg, w której realizowany będzie projekt lub inny podmiot prowadzący statutową działalność w zakresie edukacji realizujący projekt w partnerstwie z organem prowadzącym szkołę/placówkę na obszarze ZIT bis Elbląg, w której realizowany będzie projekt. Nazwa Dotyczy 1 i 2 typu projektu - Kryterium będzie weryfikowane na podstawie zapisów wniosku o dofinansowanie projektu, - w odniesieniu do rodzaju podmiotu aplikującego/partnera, w odniesieniu do charakteru działalności prowadzonej przez podmiot niebędący jst. Uwzględnienie powyższego kryterium przyczyni się do realizacji projektu przez najbardziej doświadczonych i znających swoje placówki projektodawców posiadających najlepsze, niezbędne informacje do realizacji projektów w szkołach. Definicja Kryterium obligatoryjne, zero-jedynkowe, weryfikowane na etapie oceny formalnej. Znaczenie

38 Kryteria specyficzne obligatoryjne Okres realizacji Kryteria specyficzne obligatoryjne Okres realizacji Okres realizacji projektu jest nie dłuższy niż 24 miesiące. Nazwa Dotyczy 1 i 2 typu projektu Kryterium będzie weryfikowane na podstawie zapisów wniosku o dofinansowanie projektu. Zakładany okres realizacji projektu wynika z doświadczenia we wdrażaniu projektów w ramach PO KL, pozwoli na kompleksowe wykonanie planowanych działań oraz wpłynie na racjonalne wydatkowanie środków (relacja nakład/rezultat). Definicja Kryterium obligatoryjne, zero-jedynkowe, weryfikowane na etapie oceny formalnej. Znaczenie

39 Kryteria specyficzne obligatoryjne Biuro projektu Kryteria specyficzne obligatoryjne Biuro projektu Wnioskodawca w okresie realizacji projektu prowadzi biuro projektu (lub posiada siedzibę, filię, delegaturę, oddział czy inną prawnie dozwoloną formę organizacyjną działalności podmiotu) na obszarze ZIT bis Elbląg. Nazwa Dotyczy 1 i 2 typu projektu - Kryterium będzie weryfikowane na podstawie zapisów wniosku o dofinansowanie projektu, gdzie Wnioskodawca zobowiązany jest opisać posiadane biuro projektu lub zobowiązać się do uruchomienia i prowadzenia takiego biura w okresie realizacji z możliwością udostępnienia pełnej dokumentacji wdrażanego projektu oraz zapewniające uczestnikom projektu możliwość osobistego kontaktu z kadrą projektu. Definicja Kryterium obligatoryjne, zero-jedynkowe, weryfikowane na etapie oceny formalnej. Znaczenie

40 Kryteria specyficzne fakultatywne Wykorzystanie metody eksperymentu Kryteria specyficzne fakultatywne Wykorzystanie metody eksperymentu Realizacja działań na rzecz kształtowania i rozwijania u uczniów kompetencji kluczowych w zakresie przedmiotów matematyczno-przyrodniczych odbywa się z wykorzystaniem nauczania opartego na metodzie eksperymentu (zgodnie z warunkami określonymi w 2 typie projektu) Nazwa Dotyczy wyłącznie 1 typu projektu - kryterium będzie weryfikowane na podstawie zapisów wniosku o dofinansowanie projektu. Dodatkowe punkty otrzyma projekt łączący typ 1 z typem 2. Przedmiotowe kryterium wpłynie na jakość realizowanych projektów poprzez realizację w ramach pojedynczego projektu kompleksowego wsparcia, co wpłynie na efektywniejsze rozwiązanie zdiagnozowanego problemu. Definicja Spełnienie kryterium nie jest konieczne do przyznania dofinansowania, ale ma charakter premiujący. Kryterium punktowe (0-8 pkt.). Znaczenie

41

42 Kryteria specyficzne fakultatywne Wykorzystanie narzędzi, metod lub form pracy projektów innowacyjnych Kryteria specyficzne fakultatywne Wykorzystanie narzędzi, metod lub form pracy projektów innowacyjnych Realizacja projektu odbywa się z wykorzystaniem narzędzi, metod lub form pracy wypracowanych w ramach projektów, w tym pozytywnie zwalidowanych produktów projektów innowacyjnych zrealizowanych w latach 2007-2013 w ramach PO KL. Nazwa Dotyczy 1 i 2 typu projektu - Kryterium będzie weryfikowane na podstawie zapisów wniosku o dofinansowanie projektu, gdzie Wnioskodawca zobowiązany jest zawrzeć informacje umożliwiające ocenę wskazanego kryterium (należy wskazać nazwę projektodawcy, tytuł projektu oraz zakres wykorzystanych narzędzi, metod, form pracy oraz produktów). Kryterium ma na celu zastosowanie rozwiązań wypracowanych w latach 2007-2013 w ramach PO KL, przyczyniających się do poprawy jakości kształcenia w szkołach/placówkach prowadzących kształcenie ogólne oraz pozytywnie wpłynie na osiągane rezultaty. Projekty innowacyjne zrealizowane w województwie warmińsko-mazurskim oraz na terenie całego kraju dostępne są na stronie Krajowej Instytucji Wspomagającej (http://kiw- pokl.org.pl). Definicja Spełnienie kryterium nie jest konieczne do przyznania dofinansowania, ale ma charakter premiujący. Kryterium punktowe (0-3 pkt). Znaczenie

43 Kryteria specyficzne fakultatywne Szkoła zlokalizowana na tzw. obszarze strategicznej interwencji Kryteria specyficzne fakultatywne Szkoła zlokalizowana na tzw. obszarze strategicznej interwencji Projekt obejmuje wyłącznie szkoły/placówki zlokalizowane na tzw. obszarach strategicznej interwencji: OSI – Obszary peryferyzacji społeczno-gospodarczej; OSI – Obszary o słabym dostępie do usług publicznych; OSI – Obszary wymagające restrukturyzacji i rewitalizacji. Nazwa Dotyczy 1 i 2 typ projektu - Kryterium będzie weryfikowane na podstawie zapisów wniosku o dofinansowanie projektu, gdzie Wnioskodawca zobowiązany jest zawrzeć informacje umożliwiające ocenę wskazanego kryterium. Kryterium umożliwi wspieranie dodatkowych obszarów strategicznej interwencji o znaczeniu regionalnym, co zapewni realizację celów rozwojowych wynikających ze strategii województwa. Definicja Spełnienie kryterium nie jest konieczne do przyznania dofinansowania, ale ma charakter premiujący. Kryterium punktowe (0-1pkt za każde OSI). Znaczenie

44 Kryteria specyficzne fakultatywne Doskonalenie nauczycieli w krótkich formach Kryteria specyficzne fakultatywne Doskonalenie nauczycieli w krótkich formach Projekt zakłada kształcenie nauczycieli w ramach krótkich form doskonalenia zawodowego. Nazwa Dotyczy 1 i 2 typu projektu - Kryterium będzie weryfikowane na podstawie zapisów pkt. 4.1 wniosku o dofinansowanie projektu. Z uwagi na przewidywany okres realizacji projektu preferowane będą krótkie formy wsparcia - kursy doskonalące (min. 40 godzin dydaktycznych, realizowanych w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy) i szkolenia pozwalające w stosunkowo krótkim czasie zdobyć wiedzę i umiejętności niezbędne do efektywnego stosowania aktywizujących metod pracy z uczniem. Definicja Spełnienie kryterium nie jest konieczne do przyznania dofinansowania, ale ma charakter premiujący. Kryterium punktowe (0-5 pkt). Znaczenie

45 Kryteria specyficzne fakultatywne Wsparcie rodziców uczniów Kryteria specyficzne fakultatywne Wsparcie rodziców uczniów Projekt obejmuje wsparciem rodziców uczniów szkół/placówek systemu oświaty. Nazwa Dotyczy 1 i 2 typ projektu - Kryterium będzie weryfikowane na podstawie zapisów wniosku o dofinansowanie projektu. Podnoszenie kompetencji rodziców, w ramach których rodzice zdobędą kompetencje w zakresie właściwego wspierania edukacji i rozwoju swoich dzieci, umiejętnego reagowania na pojawiające się problemy w tym zakresie oraz motywowania dzieci do rozwijania pasji i zainteresowań (indywidualne konsultacje, spotkania warsztatowe itp.). Definicja Spełnienie kryterium nie jest konieczne do przyznania dofinansowania, ale ma charakter premiujący. Kryterium punktowe (0-5 pkt). Znaczenie

46 Kryteria specyficzne fakultatywne Komplementarność z Priorytetem 9b Kryteria specyficzne fakultatywne Komplementarność z Priorytetem 9b Projekt jest komplementarny z interwencją w ramach priorytetu 9b (wspieranie rewitalizacji fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich społeczności na obszarach miejskich i wiejskich) RPO WiM 2014-2020. Nazwa Dotyczy 1 typu projektu (działanie 1.3) - Kryterium będzie weryfikowane na podstawie zapisów wniosku o dofinansowanie projektu, gdzie Wnioskodawca zobowiązany jest wykazać komplementarność podejmowanych w projekcie działań z działaniami podejmowanymi w ramach priorytetu 9b (Oś 2.8 RPO WiM Obszary wymagające rewitalizacji). Wnioskodawca powinien wskazać konkretne działania w obu projektach, które są względem siebie komplementarne, tytuł projektu który był lub będzie współfinansowany z innych niż EFS źródeł wspólnotowych oraz wskazać przedmiotowe źródło finansowania. Definicja Spełnienie kryterium nie jest konieczne do przyznania dofinansowania, ale ma charakter premiujący. Kryterium punktowe (0-3 pkt.). Znaczenie

47 MOŻLIWOŚCI UZYSKANIA WSPARCIA W RAMACH EDUKACJI PRZEDSZKOLNEJ I OGÓLNEJ – PROJEKTY KONKURSOWE

48 Działanie 2.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej Działanie 2.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej Cel szczegółowy Zwiększenie dostępności i jakości edukacji przedszkolnej w województwie warmińsko-mazurskim. Konkurs nr RPWM.02.01.00-IZ.00-28-001/16 Regulamin Konkursu http://rpo.warmia.mazury.pl/artykul/12/zobacz-ogloszenia-i-wyniki-naborow-wnioskow Termin naboru wniosków: 31 marca 2016r.- 8 lipca 2016 r. Alokacja: 18 376 443,08 PLN

49 dzieci w wieku przedszkolnym zgodnie z ustawą o systemie oświaty, nauczycieli i kadry wspierającej i organizującej proces nauczania przedszkoli/i funkcjonujących innych form wychowania przedszkolnego, rodziców i opiekunów dzieci wspieranych przedszkoli i placówek. Kto może otrzymać wsparcie? Kto może otrzymać dofinansowanie? organy prowadzące ośrodki wychowania przedszkolnego, stowarzyszenia, fundacje, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą.

50 1. Tworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego 2. Dofinansowanie udziału dzieci w edukacji przedszkolnej 3. Wspieranie kompetencji kluczowych dzieci w zakresie porozumiewania się w językach obcych oraz kompetencji społecznych, inicjatywności, przedsiębiorczości, kreatywności

51 1. Tworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego – realizowany przez następujące działania: 1. Tworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego – realizowany przez następujące działania: 1.1 Tworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego, w tym dostosowanych do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami, w istniejących lub nowoutworzonych ośrodkach wychowania przedszkolnego; 1.2 Dostosowanie istniejących miejsc wychowania przedszkolnego do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami lub realizacja dodatkowej oferty edukacyjnej i specjalistycznej umożliwiającej dziecku z niepełnosprawnością udział w wychowaniu przedszkolnym poprzez wyrównywanie deficytu wynikającego z niepełnosprawności; 1.3 Rozszerzenie oferty ośrodka wychowania przedszkolnego o dodatkowe zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne dzieci w zakresie stwierdzonych deficytów; 1.4 Wydłużenie godzin pracy ośrodków wychowania przedszkolnego; 1.5 Doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli ośrodków wychowania przedszkolnego do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym, w tym w szczególności z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz w zakresie współpracy nauczycieli z rodzicami, w tym radzenia sobie w sytuacjach trudnych. 1.1 Tworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego, w tym dostosowanych do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami, w istniejących lub nowoutworzonych ośrodkach wychowania przedszkolnego; 1.2 Dostosowanie istniejących miejsc wychowania przedszkolnego do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami lub realizacja dodatkowej oferty edukacyjnej i specjalistycznej umożliwiającej dziecku z niepełnosprawnością udział w wychowaniu przedszkolnym poprzez wyrównywanie deficytu wynikającego z niepełnosprawności; 1.3 Rozszerzenie oferty ośrodka wychowania przedszkolnego o dodatkowe zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne dzieci w zakresie stwierdzonych deficytów; 1.4 Wydłużenie godzin pracy ośrodków wychowania przedszkolnego; 1.5 Doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli ośrodków wychowania przedszkolnego do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym, w tym w szczególności z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz w zakresie współpracy nauczycieli z rodzicami, w tym radzenia sobie w sytuacjach trudnych. Działania przedstawione w pkt 1.3., 1.4., 1.5. będą realizowane wyłącznie jako uzupełnienie działań 1.1. lub 1.2. Uwzględniając powyższy warunek, możliwe jest profilowanie interwencji poprzez dowolne łączenie wymienionych działań.

52 2. Dofinansowanie udziału dzieci w edukacji przedszkolnej – realizowany przez następujące działania: 2. Dofinansowanie udziału dzieci w edukacji przedszkolnej – realizowany przez następujące działania: 2.1 Wsparcie funkcjonujących ośrodków wychowania przedszkolnego w zakresie wykorzystania wolnych miejsc wychowania przedszkolnego; 2.2 Dostosowanie istniejących miejsc wychowania przedszkolnego do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami lub realizacja dodatkowej oferty edukacyjnej i specjalistycznej umożliwiającej dziecku z niepełnosprawnością udział w wychowaniu przedszkolnym poprzez wyrównywanie deficytu wynikającego z niepełnosprawności; 2.3 Rozszerzenie oferty ośrodka wychowania przedszkolnego o dodatkowe zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne dzieci w zakresie stwierdzonych deficytów; 2.4 Wydłużenie godzin pracy ośrodków wychowania przedszkolnego; 2.5 Doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli ośrodków wychowania przedszkolnego do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym, w tym w szczególności z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz w zakresie współpracy nauczycieli z rodzicami, w tym radzenia sobie w sytuacjach trudnych. 2.1 Wsparcie funkcjonujących ośrodków wychowania przedszkolnego w zakresie wykorzystania wolnych miejsc wychowania przedszkolnego; 2.2 Dostosowanie istniejących miejsc wychowania przedszkolnego do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami lub realizacja dodatkowej oferty edukacyjnej i specjalistycznej umożliwiającej dziecku z niepełnosprawnością udział w wychowaniu przedszkolnym poprzez wyrównywanie deficytu wynikającego z niepełnosprawności; 2.3 Rozszerzenie oferty ośrodka wychowania przedszkolnego o dodatkowe zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne dzieci w zakresie stwierdzonych deficytów; 2.4 Wydłużenie godzin pracy ośrodków wychowania przedszkolnego; 2.5 Doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli ośrodków wychowania przedszkolnego do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym, w tym w szczególności z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz w zakresie współpracy nauczycieli z rodzicami, w tym radzenia sobie w sytuacjach trudnych. Działania wymienione w pkt. 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 będą realizowane wyłącznie jako uzupełnienie działania 2.1. Uwzględniając powyższy warunek, możliwe jest profilowanie interwencji poprzez dowolne łączenie wymienionych działań.

53 3. Wspieranie kompetencji kluczowych dzieci w zakresie porozumiewania się w językach obcych oraz kompetencji społecznych, inicjatywności, przedsiębiorczości, kreatywności – realizowany przez następujące działania: 3. Wspieranie kompetencji kluczowych dzieci w zakresie porozumiewania się w językach obcych oraz kompetencji społecznych, inicjatywności, przedsiębiorczości, kreatywności – realizowany przez następujące działania: 3.1 Kształtowanie i rozwijanie u dzieci w wieku przedszkolnym kompetencji kluczowych; 3.2 Doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli w zakresie stosowania metod i form organizacyjnych sprzyjających kształtowaniu i rozwijaniu u dzieci w wieku przedszkolnym kompetencji kluczowych. 3.1 Kształtowanie i rozwijanie u dzieci w wieku przedszkolnym kompetencji kluczowych; 3.2 Doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli w zakresie stosowania metod i form organizacyjnych sprzyjających kształtowaniu i rozwijaniu u dzieci w wieku przedszkolnym kompetencji kluczowych. Działanie wymienione w pkt 3.2. będzie realizowane wyłącznie jako uzupełnienie działania 3.1.

54 Poddziałanie 2.2.2 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów – projekty konkursowe Cel szczegółowy Podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych, właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy oraz rozwój zindywidualizowanego podejścia do ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi Konkurs nr RPWM.02.01.00-IZ.00-28-001/16 Alokacja: 31 835 303, 78 PLN Termin naboru wniosków: od 30 kwietnia 2016r.

55 uczniowie szkół/placówek oświatowych prowadzących kształcenie ogólne i specjalne, nauczyciele i kadra wspierająca i organizująca proces nauczania w szkołach/placówkach oświatowych, doradcy zawodowi/osoby realizujące zadania z zakresu doradztwa zawodowego, rodzice i opiekunowie dzieci i młodzieży ze wspieranych szkół i placówek. Kto może otrzymać wsparcie? wszystkie podmioty – z wyłączeniem osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz z wyłączeniem podmiotów zgodnie ze strategią ZIT bis Elbląg w przypadku realizacji 1 i 2 typu projektu.

56 TYPY PROJEKTÓW TYPY PROJEKTÓW 1. Kształcenie kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy (matematyczno-przyrodniczych, ICT, językowych) oraz właściwych postaw/umiejętności (kreatywności, innowacyjności oraz pracy zespołowej), w tym: - zapewnienie zindywidualizowanego podejścia do uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych. 2. Tworzenie warunków dla nauczania opartego na metodzie eksperymentu 3. Korzystanie z technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz rozwijanie kompetencji informatycznych MOŻLIWOŚĆ APLIKOWANIA WSZYSTKICH PODMIOTÓW ZOGDNIE ZE STRATEGIĄ ZIT BIS ELBLĄG

57 1 typ projektu: Kształcenie kompetencji kluczowych (…) - realizowany poprzez 3 działania: 1.1 Doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli w zakresie stosowania metod oraz form organizacyjnych sprzyjających kształtowaniu niezbędnych na rynku pracy oraz właściwych postaw/umiejętności (kreatywności, innowacyjności oraz pracy zespołowej); 1.2 Kształtowanie i rozwijanie u uczniów kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy, właściwych postaw/umiejętności (kreatywności, innowacyjności oraz pracy zespołowej) oraz działań z obszaru doradztwa zawodowego; 1.3 Indywidualizacja pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym wsparcie ucznia młodszego. 1.1 Doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli w zakresie stosowania metod oraz form organizacyjnych sprzyjających kształtowaniu niezbędnych na rynku pracy oraz właściwych postaw/umiejętności (kreatywności, innowacyjności oraz pracy zespołowej); 1.2 Kształtowanie i rozwijanie u uczniów kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy, właściwych postaw/umiejętności (kreatywności, innowacyjności oraz pracy zespołowej) oraz działań z obszaru doradztwa zawodowego; 1.3 Indywidualizacja pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym wsparcie ucznia młodszego. Działania przedstawione w pkt. 1.1 i 1.2 w projekcie będą realizowane łącznie, natomiast o ile wynika to z diagnozy potrzeb, działanie z pkt. 1.3 będzie realizowane wyłącznie jako uzupełnienie działań 1.1 i 1.2.

58 2 typ projektu: Tworzenie warunków dla nauczania opartego na metodzie eksperymentu – realizowany poprzez 3 działania: 2.1 Wyposażenie szkolnych pracowni w narzędzia do nauczania przedmiotów przyrodniczych lub matematyki; 2.2 Doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli, w tym nauczycieli przedmiotów przyrodniczych lub matematyki, niezbędnych do prowadzenia procesu nauczania opartego na metodzie eksperymentu; 2.3 Kształtowanie i rozwijanie kompetencji uczniów w zakresie przedmiotów przyrodniczych lub matematyki. 2.1 Wyposażenie szkolnych pracowni w narzędzia do nauczania przedmiotów przyrodniczych lub matematyki; 2.2 Doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli, w tym nauczycieli przedmiotów przyrodniczych lub matematyki, niezbędnych do prowadzenia procesu nauczania opartego na metodzie eksperymentu; 2.3 Kształtowanie i rozwijanie kompetencji uczniów w zakresie przedmiotów przyrodniczych lub matematyki. Wnioskodawca zobligowany jest do realizacji projektu obejmującego co najmniej 2 działania spośród wyżej wymienionych, niemniej jednak działanie przedstawione w pkt. 2.2 należy obligatoryjnie uwzględnić w każdym projekcie.

59 3 typ projektu: Korzystanie z technologii informacyjno- komunikacyjnych oraz rozwijanie kompetencji informatycznych – realizowany poprzez 3 działania: 3.1 Wyposażenie szkół lub placówek systemu oświaty w pomoce dydaktyczne oraz narzędzia TIK niezbędne do realizacji programów nauczania w szkołach lub placówkach systemu oświaty, w tym zapewnienie odpowiedniej infrastruktury sieciowo-usługowej; 3.2 Podnoszenie kompetencji cyfrowych nauczycieli wszystkich przedmiotów w zakresie korzystania z narzędzi TIK zakupionych do szkół lub placówek systemu oświaty oraz włączania narzędzi TIK do nauczania przedmiotowego; 3.3 Kształtowanie i rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów, w tym z uwzględnieniem bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni i wynikających z tego tytułu zagrożeń; 3.4 Programy rozwijania kompetencji cyfrowych uczniów poprzez naukę programowania 3.1 Wyposażenie szkół lub placówek systemu oświaty w pomoce dydaktyczne oraz narzędzia TIK niezbędne do realizacji programów nauczania w szkołach lub placówkach systemu oświaty, w tym zapewnienie odpowiedniej infrastruktury sieciowo-usługowej; 3.2 Podnoszenie kompetencji cyfrowych nauczycieli wszystkich przedmiotów w zakresie korzystania z narzędzi TIK zakupionych do szkół lub placówek systemu oświaty oraz włączania narzędzi TIK do nauczania przedmiotowego; 3.3 Kształtowanie i rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów, w tym z uwzględnieniem bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni i wynikających z tego tytułu zagrożeń; 3.4 Programy rozwijania kompetencji cyfrowych uczniów poprzez naukę programowania Działanie z pkt. 3.1 nie może być realizowane jako samodzielne przedsięwzięcie, lecz musi być kompleksowe z realizacją działań wskazanych w pkt. 3.2 oraz 3.3, o ile stwierdzono zasadność podjętych działań w pkt. 3.1 na podstawie wcześniej przeprowadzonej diagnozy.

60 INFORMACJE DOT. KONKURSU Lokalny Punkt Informacyjny w Elblągu, Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego Ul. Zacisze 18, tel. 55 620 09 13/14/16, e-mail lpielblag@warmia.mazury.pl INFORMACJE DOT. KONKURSU Lokalny Punkt Informacyjny w Elblągu, Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego Ul. Zacisze 18, tel. 55 620 09 13/14/16, e-mail lpielblag@warmia.mazury.pl WYDAWANIE REKOMENDACJI DLA PROJEKTU Biuro ds. Inwestycji Terytorialnych, Urząd Miejski w Elblągu Ul. Łączności 1, Budynek „D” tel. 55 239 33 26, 55 239 32 74, e-mail zit.elblag@umelblag.pl WYDAWANIE REKOMENDACJI DLA PROJEKTU Biuro ds. Inwestycji Terytorialnych, Urząd Miejski w Elblągu Ul. Łączności 1, Budynek „D” tel. 55 239 33 26, 55 239 32 74, e-mail zit.elblag@umelblag.pl

61 Dziękuję za uwagę! Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Dziękuję za uwagę! Departament Europejskiego Funduszu Społecznego


Pobierz ppt "Poddziałanie 2.2.2 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów – projekty ZIT bis Elbląg KONKURS RPWM.02.02.02-IZ.00-28-001/16."

Podobne prezentacje


Reklamy Google