Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 „Możliwości finansowania.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 „Możliwości finansowania."— Zapis prezentacji:

1 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 „Możliwości finansowania działań dotyczących aktywizacji społeczno-zawodowej przez organizacje pozarządowe w perspektywie finansowej 2014-2020” 1 Martyna Sawicka Departament Programów Regionalnych Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego

2 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 2

3 Działanie 2.4 Modernizacja publicznych i niepublicznych służb zatrudnienia oraz lepsze dostosowanie ich do potrzeb rynku pracy Typ beneficjenta: Typ operacji nr 3,4,5,7,10: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej jednostki samorządu terytorialnego oraz ich jednostki organizacyjne ogólnopolskie stowarzyszenia i związku jednostek samorządu terytorialnego organizacje pozarządowe podmioty ekonomii społecznej federacje lub związki organizacji pozarządowych i podmiotów ekonomii społecznej partnerzy społeczni zgodnie z definicją przyjętą w PO WER jednostki naukowe, w tym instytuty badawcze. 3

4 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 4 Typy projektów: 3. Szkolenia kluczowych i merytorycznych pracowników Instytucji Rynku Pracy w zakresie wyłącznie: a. zmian związanych z przeprowadzoną w 2014 r. nowelizacją (w tym przede wszystkim możliwości wykorzystania nowych instrumentów i usług, takich jak m.in. bony szkoleniowe, zatrudnieniowe, granty na telepracę) oraz przyszłymi nowelizacjami ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, b. indywidualizacji wsparcia udzielanego osobom bezrobotnym, poszukującym pracy oraz pracodawcom przez pracowników PSZ pełniących funkcję doradcy klienta, c. profesjonalizacji usług świadczonych na rzecz osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy, w tym lepsze przygotowanie pracowników do świadczenia usług dla tych osób (z wyłączeniem szkoleń, które nie są związane bezpośrednio z zadaniami wykonywanymi na zajmowanych stanowiskach), d. świadczenia usług w ramach sieci EURES, których finansowanie państwa członkowskie są zobowiązane przejąć na mocy reformy zasad funkcjonowania sieci EURES. 4. Rozwijanie, uzupełnienie i aktualizacja informacji o zawodach oraz jej upowszechnianie za pomocą nowoczesnych narzędzi komunikacji. 5. Rozbudowa narzędzia prognozowania popytu na pracę pozwalająca na lepsze dopasowanie narzędzia do potrzeb instytucji rynku pracy oraz jego integracja z innymi funkcjonującymi narzędziami prognostycznymi i bazami danych. 7. Zwiększenie zakresu i trafności oferty aktywizacyjnej wobec osób młodych znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy. 10. Opracowanie i pilotażowe wdrożenie narzędzi, które umożliwiają monitorowanie działań (w tym ewaluacja sieci EURES) realizowanych przez Instytucje Rynku Pracy inne niż Publiczne Służby Zatrudnienia, np. organizacje pozarządowe.

5 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 5 Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna Typ beneficjenta: W odniesieniu do typów projektów 2-4, 7-9: administracja rządowa i jej jednostki podległe oraz nadzorowane jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne stowarzyszenia i związki jednostek samorządu terytorialnego organizacje pozarządowe podmioty ekonomii społecznej federacje lub związki organizacji pozarządowych i podmiotów ekonomii społecznej związki rewizyjne właściwe do spraw spółdzielczości samorząd gospodarczy i zawodowy partnerzy społeczni zgodnie z definicją przyjętą w POWER uczelnie i podmioty uczestniczące w kształceniu na poziomie wyższym i jednostki prowadzące kształcenie lub doskonalenie zawodowe jednostki naukowe, w tym instytuty badawcze.

6 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 6 Typy projektów: 2. Dokonanie na poziomie krajowym przeglądu strategii rozwiązywania problemów społecznych, opracowanie dla jednostek samorządu terytorialnego narzędzia do programowania strategicznego w obszarze przeciwdziałania ubóstwu i wykluczeniu społecznemu na poziomie lokalnym oraz zapewnienie tym jednostkom wsparcia szkoleniowo-doradczego w zakresie stosowania tych narzędzi i dostosowania strategii lokalnych do celów i kierunków wskazanych w Krajowym Programie Przeciwdziałania Ubóstwu i Wykluczeniu Społecznemu i innych dokumentach krajowych. 3. Wypracowanie, przetestowanie i wdrożenie modelu systemu transferów społecznych oraz systemu podatkowego, wspierających aktywność zawodową i ograniczających ubóstwo. 4. Działania edukacyjne na rzecz kluczowych pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej obejmujące: a. studia I i II stopnia dla aspirantów pracy socjalnej, b. specjalizacje I i II stopnia w zawodzie pracownika socjalnego, c. szkolenia z zakresu superwizji, d. szkolenia z nowych rozwiązań organizacyjnoprawnych w pomocy społecznej. 7. Wypracowanie i wdrożenie modeli kooperacji pomiędzy instytucjami pomocy i integracji społecznej a podmiotami innych polityk sektorowych m. in. pomocy społecznej, edukacji, zdrowia, sądownictwa i policji. 8. Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej przez nakierowanie działań na poprawę obsługi klienta. 9. Wypracowanie i upowszechnienie modelu współpracy instytucji zatrudnienia socjalnego z innymi podmiotami realizującymi usługi społeczne.

7 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 7 Działanie 2.6 Wysoka jakość polityki na rzecz włączenia społecznego i zawodowego osób niepełnosprawnych Typ beneficjenta: administracja rządowa i jej jednostki podległe oraz nadzorowane jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne stowarzyszenia i związki jednostek samorządu terytorialnego organizacje pozarządowe podmioty ekonomii społecznej federacje lub związki organizacji pozarządowych i podmiotów ekonomii społecznej partnerzy społeczni zgodnie z definicją przyjętą w PO WER uczelnie i podmioty uczestniczące w kształceniu na poziomie wyższym jednostki naukowe, w tym instytuty badawcze jednostki badawczo-rozwojowe przedsiębiorcy.

8 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 8 Typy projektów: 1. Identyfikacja barier prawnych, administracyjnych, organizacyjnych we wdrażaniu postanowień Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych w zakresie polityk publicznych, również w zakresie ich komplementarności i spójności wraz ze wskazaniem pożądanych kierunków działań. 2. Monitoring działań jednostek administracji rządowej i samorządowej pod kątem realizacji praw osób z niepełnosprawnościami. 3. Formułowanie rekomendacji zmian w zakresie dostosowania polityk publicznych do postanowień Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych z zapewnieniem ich komplementarności i spójności. 4. Podnoszenie kompetencji osób uczestniczących w procesie kształtowania i wdrażania polityk publicznych w zakresie zapewnienia równości szans i dostępności dla osób z niepełnosprawnościami. 5. Wypracowanie i wdrożenie instrumentów, wspierających zatrudnienie i utrzymanie się na rynku pracy osób niepełnosprawnych: a. instrument wspierania pracodawców w zakresie dostosowania do zatrudnienia osoby niepełnosprawnej, pozyskania niepełnosprawnego pracownika, utrzymania w zatrudnieniu przez ograniczenie skutków niepełnosprawności, b. instrument wspierania osób niepełnosprawnych w zakresie pozyskania przez nie zatrudnienia, w tym przechodzenia pomiędzy rehabilitacją społeczną a zawodową, c. instrument wspierania osób niepełnosprawnych w zakresie podejmowania przez nie działalności gospodarczej.

9 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 9 6. Rewizja i rozbudowa istniejących rozwiązań ustawowych realizowanych przez podmioty publiczne i niepubliczne na rzecz włączenia społecznego osób niepełnosprawnych oraz wypracowanie nowych rozwiązań w tym zakresie. 7. Dokonanie przeglądu systemu orzekania o niepełnosprawności i stworzenie rekomendacji dla zmian, pozwalających na precyzyjne identyfikowanie osób, do których ze względu na niepełnosprawność powinny być kierowane instrumenty wsparcia. 8. Działania szkoleniowe w zakresie zmian organizacyjnoprawnych dla członków zespołów ds. orzekania o niepełnosprawności (wyłącznie po dokonaniu zmian w systemie orzekania o niepełnosprawności) oraz kadry pozostałych publicznych i niepublicznych podmiotów działających na rzecz osób niepełnosprawnych, w tym warsztatów terapii zajęciowej. 9. Wypracowanie i upowszechnianie, we współpracy z partnerami społecznymi, modelu wsparcia osób niepełnosprawnych w środowisku pracy. 10. Wypracowanie, przetestowanie, wdrożenie i upowszechnienie standardu usług asystenckich świadczonych na rzecz osób niepełnosprawnych, z uwzględnieniem świadczenia tych usług przez osoby w wieku 50+, w tym opracowanie narzędzi rekrutacji i szkolenia niezbędnych do świadczenia tych usług.

10 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 10 Działanie 2.7 Zwiększenie szans na zatrudnienie osób szczególnie zagrożonych wykluczeniem społecznym Typ beneficjenta: W odniesieniu do typu projektu 1: administracja rządowa i jej jednostki podległe oraz nadzorowane jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne stowarzyszenia i związki jednostek samorządu terytorialnego organizacje pozarządowe i inne podmioty ekonomii społecznej federacje lub związki organizacji pozarządowych i podmiotów ekonomii społecznej samorząd gospodarczy i zawodowy partnerzy społeczni zgodnie z definicją przyjętą w POWER jednostki naukowe, w tym instytuty badawcze jednostki badawczo-rozwojowe przedsiębiorcy Typy projektów: 1. Kompleksowe działania na rzecz poprawy wykształcenia i zatrudnienia członków społeczności romskiej, a także działania na rzecz likwidacji barier, które utrudniają zatrudnianie Romów i integrację ze społecznością większościową.

11 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 11 Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym Typ beneficjenta: administracja rządowa i jej jednostki podległe oraz nadzorowane jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne stowarzyszenia i związki jednostek samorządu terytorialnego organizacje pozarządowe podmioty ekonomii społecznej federacje lub związki organizacji pozarządowych i podmiotów ekonomii społecznej samorząd gospodarczy i zawodowy partnerzy społeczni zgodnie z definicją przyjętą w POWER uczelnie i podmioty uczestniczące w kształceniu na poziomie wyższym jednostki naukowe, w tym instytuty badawcze jednostki badawczo-rozwojowe przedsiębiorcy

12 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 12 Typy projektów: 1. Stworzenie narzędzia weryfikacji rozwiązań dotyczących deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w powiatach wraz z identyfikacją stanu wdrażania zmian w samorządach powiatowych oraz raportem końcowym wraz z rekomendacjami, które będą wykorzystane w procesie szkoleniowym władz samorządowych. 2. Szkolenia władz samorządowych szczebla gminnego i powiatowego w zakresie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej, w tym działań profilaktycznych i systemu pieczy zastępczej. 3. Szkolenia kadr systemu wsparcia rodziny i pieczy zastępczej w zakresie realizacji ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. 4. Wypracowanie, przetestowanie i wdrożenie (w tym upowszechnienie) standardów usług łącznie z weryfikacją standardów kształcenia kadr usług asystenckich i opiekuńczych na rzecz osób starszych o różnym stopniu niesamodzielności w miejscu zamieszkania z uwzględnieniem świadczenia tych usług przez osoby 50+. 5. Opracowanie standardów kształcenia w usługach asystenckich i opiekuńczych świadczonych na rzecz osób starszych o różnym stopniu niesamodzielności w ich miejscu zamieszkania (w powiązaniu z wypracowanymi standardami). 6. Wypracowanie i przetestowanie modelowych rozwiązań w zakresie sprawowania opieki wspierających aktywność zawodową i ograniczających ubóstwo. 7. Wypracowanie standardów i przeprowadzenie pilotaży w zakresie usług mieszkalnictwa wspomaganego dla osób o specyficznych potrzebach, z uwzględnieniem możliwości finansowania tych rozwiązań.

13 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 13 Działanie 2.12 Zwiększenie wiedzy o potrzebach kwalifikacyjno-zawodowych Typ beneficjenta: W odniesieniu do typu projektu nr 1b: organizacje pozarządowe lub związki organizacji pozarządowych samorząd gospodarczy i zawodowy partnerzy społeczni zgodnie z definicją przyjętą w PO WER przedsiębiorcy

14 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 14 Typy projektów: 1. Stworzenie i wsparcie funkcjonowania Rady Programowej ds. kompetencji oraz sektorowych rad ds. kompetencji poprzez: a. powołanie i funkcjonowanie Rady Programowej ds. kompetencji, do zadań której należeć będzie m.in.: koordynacja i monitorowanie pracy sektorowych rad ds. kompetencji prowadzenie działań na rzecz wprowadzania zmian legislacyjnych w obszarze nauki, edukacji i innej edukacji nieformalnej i jej dostosowania do potrzeb rynku pracy, w tym mogących wpłynąć na poprawę sytuacji pracowników w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy (m.in. pracownicy powyżej 50 roku życia, pracownicy o niskich kwalifikacjach) zapewnienie szerokiego dostępu do wyników monitoringu rynku pracy b. powołanie i funkcjonowanie 15 sektorowych rad ds. kompetencji, do zadań których należeć będzie m.in.: rekomendowanie rozwiązań/zmian legislacyjnych w obszarze edukacji i jej dostosowania do potrzeb rynku pracy w danym sektorze, w tym mogących wpłynąć na poprawę sytuacji pracowników w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy (m.in. pracownicy powyżej 50 roku życia, pracownicy o niskich kwalifikacjach) współpraca w zakresie porozumień edukacyjnych działających w zakresie zintegrowania edukacji i pracodawców określanie obszarów badawczych odnoszących się do kompetencji w danym sektorze, ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji pracowników znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy, w tym powyżej 50 roku życia lub o niskich kwalifikacjach oraz zlecenia ww. badań identyfikacja potrzeb tworzenia sektorowych ram kwalifikacji oraz kwalifikacji przekazywanie informacji nt. zapotrzebowania na kompetencje do instytucji edukacyjnych, instytucji rynku pracy, w tym agencji zatrudnienia oraz powiatowych urzędów pracy, co w efekcie powinno wpłynąć na wzrost skuteczności działań z zakresu pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego, przekazywanie informacji nt. specyficznych potrzeb danego sektora w obszarze kompetencji do partnerów społecznych dokonujących identyfikacji potrzeb rozwojowych przedsiębiorstw w danym sektorze.

15 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 15 Działanie 2.14 Rozwój narzędzi dla uczenia się przez całe życie Typ beneficjenta: Dla typów operacji nr 1,2,4,5: Ministerstwo Gospodarki Ministerstwo Edukacji Narodowej Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej Instytut Badań Edukacyjnych jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne stowarzyszenia i związki jednostek samorządu terytorialnego organizacje pozarządowe lub związki organizacji pozarządowych samorząd gospodarczy i zawodowy partnerzy społeczni zgodnie z definicją w PO WER jednostki naukowe, w tym instytuty badawcze jednostki badawczo-rozwojowe przedsiębiorcy lub pracodawcy placówki doskonalenia nauczycieli szkoły wyższe

16 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 16 Typy projektów: 1. Zwiększenie oferty pozaszkolnych form kształcenia i uczenia się dorosłych, w tym: a. opracowanie modelowych programów kwalifikacyjnych kursów zawodowych b. opracowanie modelowych programów kursów umiejętności zawodowych c. opracowanie przykładowych programów kursów kompetencji ogólnych d. opracowanie kursów multimedialnych umożliwiających prowadzenie części teoretycznej kursów dla osób dorosłych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. 2. Przygotowanie szkół do pełnienia roli Lokalnych Ośrodków Wiedzy i Edukacji we współpracy z organem prowadzącym i społecznością lokalną, tj. do prowadzenia działań na rzecz aktywności edukacyjnej osób dorosłych, w zakresie rozwijania potrzebnych na rynku pracy kompetencji kluczowych, oraz rozwój metod i narzędzi pracy nauczycieli tych szkół z osobami dorosłymi, w szczególności na terenach wiejskich i w małych miastach, a także na terenach defaworyzowanych. 4. Przygotowanie kadry doradców edukacyjno-zawodowych do wdrożenia wypracowanych rozwiązań, w tym: a. opracowanie narzędzi i instrumentów diagnozowania lokalnego rynku pracy i rynku kwalifikacji dla doradców edukacyjno-zawodowych, uwzględniających współpracę i wymianę doświadczeń z instytucjami rynku pracy, w tym publicznymi służbami zatrudnienia, b. przygotowanie programów szkoleniowych, w tym elearningowych dla doradców edukacyjno-zawodowych (w związku z uruchomieniem nowych instrumentów i narzędzi związanych z gromadzeniem i udostępnianiem informacji o możliwych do uzyskania kwalifikacjach), c. przygotowanie kadry trenerów, którzy będą prowadzili szkolenia dla osób realizujących zadania z zakresu doradztwa edukacyjno- zawodowego w szkołach i placówkach, d. przygotowanie kadry osób realizujących zadania z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego w szkołach i placówkach systemu oświaty do stosowania nowych rozwiązań organizacyjno-prawnych w pracy z uczniami i dorosłymi, ze szczególnym uwzględnieniem rozwiązań zintegrowanego systemu kwalifikacji. 5. Przygotowanie i udostępnienie multimedialnych zasobów wspierających proces doradztwa dla wszystkich grup wiekowych (danych o zawodach i kwalifikacjach, filmów zawodoznawczych, statystyk dotyczących uczniów i absolwentów, narzędzi i materiałów wzbogacających warsztat pracy doradców zawodowych oraz zasobów możliwych do wykorzystania bezpośrednio przez uczniów, ich rodziców i innych dorosłych użytkowników systemu).

17 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 17 Działanie 2.15 Kształcenie i szkolenie zawodowe dostosowane do potrzeb zmieniającej się gospodarki Typ beneficjenta: W odniesieniu do typów projektu 1, 3, 5, 6, 7: Ministerstwo Edukacji Narodowej Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej Instytut Badań Edukacyjnych jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne stowarzyszenia i związki jednostek samorządu terytorialnego organizacje pozarządowe lub związki organizacji pozarządowych samorząd gospodarczy i zawodowy partnerzy społeczni zgodnie z definicją w PO WER jednostki naukowe, w tym instytuty badawcze jednostki badawczo-rozwojowe przedsiębiorcy lub pracodawcy placówki doskonalenia nauczycieli szkoły wyższe

18 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 18 Typy projektów: 1. Wdrożenie mechanizmów strategicznej współpracy z przedstawicielami partnerów społecznych na rzecz dostosowywania kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy, w tym: a. utworzenie zespołów partnerów społecznych reprezentatywnych dla obszarów kształcenia zawodowego, w skład których wejdą przedstawiciele stowarzyszeń zawodowych, organizacji pracodawców oraz związków zawodowych właściwi dla 25 grup zawodów, w ramach których, z udziałem przedstawicieli rad sektorowych, zostaną podjęte m.in. następujące działania: pozyskiwanie od rad sektorowych informacji na temat zapotrzebowania na zawody i kwalifikacje (ustalenie potrzeb rynku pracy w zakresie zawodów i kwalifikacji, w oparciu o które powinno być prowadzone kształcenie w szkołach zawodowych), wypracowanie ścieżek rozwoju zawodowego w danej branży/zawodzie szkolnictwa zawodowego (określenie pożądanych typów szkół oraz oczekiwanego profilu ich absolwentów), dokonanie przeglądu klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego pod kątem uwzględnienia oczekiwań partnerów społecznych właściwych dla zawodów szkolnictwa zawodowego oraz przygotowanie wytycznych do zmian w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego; b. przegląd i aktualizacja we współpracy z partnerami społecznymi podstaw programowych kształcenia w zawodach oraz innych treści kształcenia i szkolenia zawodowego, pod względem uwzględnienia oczekiwań pracodawców w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji, w tym: modernizacja podstaw programowych kształcenia w zawodach we współpracy z partnerami społecznymi, w tym pracodawcami, modyfikacja programów nauczania, planów nauczania, suplementów do dyplomów i kwalifikacji, uwzględniająca zmiany w podstawach programowych wprowadzone we współpracy z pracodawcami, monitorowanie procesu wdrażania zmodyfikowanej podstawy programowej kształcenia w zawodach. 3. Przygotowanie rozwiązań w zakresie angażowania pracodawców w organizację praktycznej nauki zawodu, w tym: a. opracowanie ram jakości staży i praktyk dla uczniów realizujących kształcenie praktyczne w przedsiębiorstwach, z uwzględnieniem europejskich ram staży zawodowych, b. opracowanie modelowych programów praktycznej nauki zawodu dla zawodów na poziomie kwalifikacji technika, c. wypracowanie modelu zachęt dla pracodawców angażujących się w proces kształcenia zawodowego, ze szczególnym uwzględnieniem kształcenia praktycznego, d. ewaluacja wypracowanych rozwiązań w zakresie praktycznej nauki zawodu.

19 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 19 5. Wypracowanie i upowszechnienie przykładowych rozwiązań w zakresie współpracy szkół zawodowych z wyższymi, w tym: a. przykładowego programu nauczania dla danego zawodu, uwzględniającego współpracę szkół zawodowych z wyższymi w jego realizacji, b. przykładowej organizacji zajęć dla uczniów przez wykładowców z wykorzystaniem bazy dydaktycznej szkoły zawodowej lub wyższej, c. propozycji działań mających na celu zapoznawanie uczniów i nauczycieli kształcenia zawodowego z nowymi technikami/technologiami stosowanymi w danej branży/zawodzie, d. przykładowych form doskonalenia nauczycieli kształcenia zawodowego. 6. Tworzenie i upowszechnianie e-zasobów i e-podręczników do kształcenia zawodowego. 7. Monitorowanie losów absolwentów, obejmujące: a. opracowanie systemowych narzędzi dla monitorowania losów zawodowych absolwentów szkół na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym w tym: narzędzi do badań ilościowych losów absolwentów pozwalających na reprezentatywne wnioski dotyczące losów zawodowych absolwentów; systemu monitorowania losów zawodowych absolwentów w oparciu o dane administracyjne (w tym rekomendacje w zakresie rozwiązań prawnych pozwalających na wdrożenie takiego monitoringu); opracowanie narzędzi do monitorowania losów absolwentów dla dyrektorów szkół w postaci: kwestionariusza on-line, programu raportującego wraz z narzędziami wsparcia (podręcznik, kurs online). b. przeprowadzenie w latach 2015-2022 trzech edycji monitorowania losów zawodowych absolwentów szkół zawodowych w wykorzystaniem wypracowanych rozwiązań, obejmujących: badania jakościowe interesariuszy kształcenia zawodowego (pracodawców, szkół zawodowych, doradców edukacyjno-zawodowych, samorządów) dotyczącego możliwości, potrzeb i oczekiwań w zakresie monitorowania losów absolwentów szkół zawodowych; badania ilościowego o charakterze podłużnym (dwie fale badania: pierwsza w ostatnim roku nauki, druga pół roku po zakończeniu nauki), reprezentatywnego na poziomie zawodów oraz województw, którego celem będą oczekiwania uczniów ostatnich klas oraz ocena sytuacji absolwentów na rynku pracy badania ilościowego: ankiety audytoryjnej, której celem jest stworzenie możliwości wykorzystania danych administracyjnych (pochodzących z SIO2, OKE oraz ZUS) do monitorowania sytuacji na rynku pracy.

20 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 20 Więcej informacji znajduje się na stronie: www.power.gov.pl

21 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 21

22 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 22 Oś Priorytetowa 5. Zatrudnienie 225,46 mln Euro

23 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 23 Oś Priorytetowa 5. Zatrudnienie Cel: wzrost zatrudnienia Ukierunkowanie interwencji:  aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy, m.in. poprzez staże, praktyki zawodowe, wsparcie psychologiczno-doradcze;  zachęty do podejmowania pracy poza dotychczasowym miejscem zamieszkania;  tworzenia skutecznego i efektywnego poradnictwa zawodowego;  wspieranie powstawania i rozwoju miejsc opieki dla dzieci do lat 3 (np. żłóbków);  realizacja regionalnego programu zdrowotnego ukierunkowanego w szczególności na zapobieganie występowaniu chorób ograniczających aktywność zawodową;  stworzenie oferty edukacyjnej dla osób w wieku aktywności zawodowej;  wsparcie typu outplacement skierowane do pracowników w okresie wypowiedzenia, bądź osób zwolnionych z pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy;  udzielanie środków finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

24 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 24 PODDZIAŁANIE 5.2.2 AKTYWIZACJA ZAWODOWA OSÓB POZOSTAJĄCYCH BEZ PRACY Kompleksowe rozwiązania w zakresie aktywizacji zawodowej dla: Osób pozostających bez pracy, zaliczanych do grupy pierwszej lub drugiej oddalenia od rynku pracy, przy czym działania kierowane będą wyłącznie do osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy (z wyłączeniem osób przed ukończeniem 30 roku życia), tj. -w wieku 50 lat i więcej, -z niepełnosprawnościami, -długotrwale bezrobotnych, -o niskich kwalifikacjach zawodowych, -kobiet. Ukierunkowanie terytorialne: Projekty realizowane będą na obszarze całego województwa z preferencją projektów realizowanych na obszarach o wysokiej stopie bezrobocia (dotyczy projektów skierowanych do osób bezrobotnych).

25 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 25 Typy projektów: 1. Projekty ukierunkowane na zwiększenie zatrudnienia osób pozostających bez pracy, znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy (z wyłączeniem osób przed ukończeniem 30 roku życia), realizowane w postaci kompleksowych rozwiązań w zakresie aktywizacji zawodowej, w oparciu o pogłębioną analizę umiejętności, predyspozycji i problemów zawodowych danego uczestnika projektu, w szczególności poprzez: a) usługi służące indywidualizacji wsparcia oraz pomocy w zakresie określenia ścieżki zawodowej (obligatoryjne), obejmujące m.in: wsparcie psychologiczno-doradcze, indywidualne i grupowe poradnictwo zawodowe, pośrednictwo pracy, warsztaty lub szkolenia, m.in. w zakresie technik aktywnego poszukiwania pracy oraz nabywania kompetencji kluczowych, b) usługi służące zdobyciu kwalifikacji i doświadczenia zawodowego wymaganego przez pracodawców, obejmujące m.in.: kursy, szkolenia prowadzące do podniesienia, uzupełnienia lub zmiany kwalifikacji zawodowych, staże, praktyki zawodowe służące nabywaniu lub uzupełnianiu doświadczenia zawodowego oraz rozwojowi praktycznych umiejętności w zakresie wykonywania danego zawodu,

26 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 26 Typy projektów c.d.: c) wsparcie stanowiące zachętę do zatrudnienia, obejmujące m.in: pokrycie kosztów subsydiowania zatrudnienia, wyposażenie/doposażenie stanowiska pracy (wyłącznie w połączeniu z subsydiowanym zatrudnieniem), w tym w zakresie potrzeb osób z niepełnosprawnościami, finansowanie pracy asystenta osoby z niepełnosprawnościami. 2. Projekty ukierunkowane na zwiększenie zatrudnienia osób pozostających bez pracy, znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy (z wyłączeniem osób przed ukończeniem 30 roku życia) mające na celu podnoszenie mobilności przestrzennej (regionalnej i ponadregionalnej), realizowane w szczególności poprzez tworzenie zachęt do podejmowania pracy poza dotychczasowym miejscem zamieszkania, (realizowane wyłącznie jako uzupełnienie działań wskazanych w typie projektu nr 1), obejmujących m.in.: a) pokrycie kosztów dojazdu, w tym dojazdu do pracy, na rozmowy kwalifikacyjne itp., b) wstępne zagospodarowanie w nowym miejscu zamieszkania, c) zapewnienie środków na zasiedlenie. Zapisy SzOOP i dokumentów programowych mogą ulec zmianie po zatwierdzeniu przez MIiR Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020.

27 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 27 Beneficjentami w szczególności są: 1) jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne, 2) związki i stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego, 3) instytucje rynku pracy, 4) związki zawodowe, 5) instytucje pomocy i integracji społecznej, 6) instytucje edukacyjne, 7) szkoły wyższe, 8) IOB, 9) izby gospodarcze i organizacje przedsiębiorców, 10) przedsiębiorcy, 11) ROT/LOT, 12) organizacje pozarządowe, 13) podmioty ekonomii społecznej/przedsiębiorstwa społeczne. Minimalna wartość projektu wynosi 100.000 zł.

28 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 28 DZIAŁANIE 5.3 OPIEKA NAD DZIEĆMI DO LAT 3 Cel: Zwiększone zatrudnienie osób opiekujących się dziećmi do lat 3. Wsparcie w ramach Działania ukierunkowane będzie na wdrażanie rozwiązań ułatwiających powrót na rynek pracy, łączenie obowiązków zawodowych z prywatnymi oraz zwiększających szanse utrzymania pracy przez osoby, które opiekują się dziećmi do lat 3, poprzez zapewnienie zorganizowanych form opieki nad nimi. Preferowane będą projekty: 1) partnerskie, w tym z organizacjami pozarządowymi, podmiotami ekonomii społecznej i/lub pracodawcami, 2) uzgodnione w ramach ZPT, 3) identyfikowane i realizowane z wykorzystaniem elementów podejścia oddolnego, integrującego aktywności wielu podmiotów w ujęciu wielosektorowym w oparciu o wspólną strategię działania. Ukierunkowanie terytorialne: Projekty realizowane będą na obszarze całego województwa.

29 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 29 Typy projektów: Projekty ukierunkowane na zwiększenie zatrudnienia osób opiekujących się dziećmi do lat 3, realizowane w postaci rozwiązań ułatwiających tym osobom wejście lub powrót na rynek pracy, łączenie obowiązków zawodowych z prywatnymi oraz zwiększających szanse utrzymania pracy, w szczególności poprzez: a) tworzenie i utrzymanie nowych miejsc w formach opieki nad dziećmi do lat 3, obejmujące m.in: dostosowanie pomieszczeń, w tym dostosowanie do wymogów sanitarnych bezpieczeństwa przeciwpożarowego, organizacja pomieszczeń, modernizację istniejącej bazy żłobkowej w celu utworzenia dodatkowych miejsc opieki, zakup i montaż wyposażenia i środków trwałych (w tym m.in. meble, pomoce dydaktyczne, wyposażenie wypoczynkowe), zakup pomocy dydaktycznych, specjalistycznego sprzętu oraz narzędzi do rozpoznawania potrzeb rozwojowych i edukacyjnych, wspomagania rozwoju i prowadzenia terapii dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, wyposażenie placu zabaw, finansowanie racjonalnych usprawnień w celu upowszechnienia opieki nad dziećmi z niepełnosprawnościami do lat 3, wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem utworzonego miejsca opieki nad dziećmi do lat 3 (żłobka lub klubu dziecięcego), w tym w szczególności wynagrodzenia nauczycieli i personelu zatrudnionego w miejscu opieki nad dziećmi do lat 3, koszty żywienia dzieci; inne wydatki, o ile są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania miejsca opieki nad dziećmi do lat 3. b) zapewnienie dodatkowych form opieki nad dziećmi do lat 3 (wyłącznie w szczególnie uzasadnionych sytuacjach), obejmujące: pokrycie kosztów wynagrodzenia oraz kosztów składek na ubezpieczenie społeczne niani sprawującej opiekę nad dzieckiem, zgodnie z umową o świadczenie usług, pokrycie kosztów wynagrodzenia opiekuna dziennego.

30 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 30 Beneficjentami w szczególności są: 1) jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne, 2) związki i stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego, 3) osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, 4) przedsiębiorcy, 5) organizacje pozarządowe, 6) podmioty ekonomii społecznej/przedsiębiorstwa społeczne, 7) ROT/LOT. Minimalna wartość projektu wynosi 50.000 zł.

31 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 31 PODDZIAŁANIE 5.4.2 ZDROWIE NA RYNKU PRACY Cel: Aktywne i zdrowe starzenie się. W ramach Działania realizowany będzie kompleksowy, wieloletni i wielosektorowy regionalny program zdrowotny (Regionalny Program Zdrowotny) opracowany i koordynowany przez Samorząd Województwa Pomorskiego. Dokument będzie opracowany zgodnie z Policy paper dla ochrony zdrowia na lata 2014-2020 – Krajowe Ramy Strategiczne (stanowiącym krajowe ramy strategiczne dla wszystkich przedsięwzięć realizowanych w obszarze zdrowia), a jego wdrożenie uwarunkowane będzie uzyskaniem pozytywnej opinii Komitetu Sterującego ds. koordynacji EFSI w sektorze zdrowia oraz pozytywnej opinii Agencji Oceny Technologii Medycznych. Projekty będą ukierunkowane na realizację założeń wynikających z ww. Regionalnego Programu Zdrowotnego z uwzględnieniem krajowych populacyjnych programów przesiewowych w zakresie wczesnego wykrywania chorób nowotworowych. Preferowane będą projekty: 1) realizowane w partnerstwie pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego, organizacjami pozarządowymi, podmiotami leczniczymi, przedsiębiorcami, instytucjami naukowymi oraz sektorem oświaty, 2) uzgodnione w ramach ZPT. Ukierunkowanie terytorialne: Projekty realizowane będą na obszarze całego województwa.

32 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 32 Typy projektów: Projekty ukierunkowane na zwiększenie udziału mieszkańców regionu w programach zdrowotnych dotyczących chorób stanowiących istotną barierę w utrzymaniu i wydłużaniu aktywności zawodowej, realizowane zgodnie z Regionalnym Programem Zdrowotnym (tj. programem polityki zdrowotnej zgodnie z art. 5, pkt 29 a. ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. 2004 Nr 210 poz. 2135), opracowanym i koordynowanym przez Samorząd Województwa Pomorskiego, w szczególności obejmującym: a) profilaktykę i diagnostykę w zakresie: chorób będących specyficznym problemem zdrowotnym regionu, tj. choroby diabetologiczne, wieku starczego, zaburzenia psychiczne oraz chorób istotnych z punktu widzenia krajowego, tj. choroby układu krążenia, nowotworowe, układu kostno- mięśniowo-stawowego, układu oddechowego i choroby psychiczne, b) działania z zakresu rehabilitacji leczniczej, ułatwiające powroty do pracy i zapobieganie niepełnosprawności, c) wzmocnienie potencjału zdrowia osób pracujących, w szczególności poprzez: ograniczanie czynników ryzyka dla chorób cywilizacyjnych i wynikających ze specyfiki zakładu pracy, przekwalifikowanie pracowników długotrwale pracujących w warunkach negatywnie wpływających na zdrowie, przygotowujące do kontynuowania pracy na innych stanowiskach o mniejszym obciążeniu dla zdrowia, d) promocję i edukację zdrowotną, jako uzupełnienie działań wskazanych w pkt a - c, obejmującą m.in.: akcje profilaktyczne, akcje promujące zdrowy tryb życia, w tym aktywność fizyczną. 2. Projekty ukierunkowane na rozwój populacyjnych programów przesiewowych w zakresie wczesnego wykrywania następujących chorób nowotworowych: rak piersi, rak szyjki macicy, rak jelita grubego.

33 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 33 Wsparcie w ramach Działania 5.4 uruchomione zostanie po wejściu w życie Regionalnego Programu Zdrowotnego opracowanego przez Samorząd Województwa Pomorskiego, na podstawie którego określony zostanie ostateczny zakres wsparcia i grupy docelowe. Beneficjentami w szczególności są: 1) publiczne i prywatne podmioty świadczące usługi zdrowotne i ich organy założycielskie, 2) jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne, 3) związki i stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego, 4) organizacje pozarządowe, 5) organizacje przedsiębiorców, 6) przedsiębiorcy, 7) instytucje edukacyjne, 8) szkoły wyższe, 9) podmioty ekonomii społecznej/przedsiębiorstwa społeczne. Minimalna wartość projektu wynosi 100.000 zł.

34 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 34 DZIAŁANIE 5.5. KSZTAŁCENIE USTAWICZNE Preferowane będą projekty: ukierunkowane na osoby w wieku 50 lat i więcej i o niskich kwalifikacjach zawodowych, ukierunkowane na pracowników sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstwach oraz podmiotów ekonomii społecznej/przedsiębiorstw społecznych, realizowane w porozumieniu z pracodawcami. Ukierunkowanie terytorialne: Projekty realizowane będą na obszarze całego województwa. Typy projektów: Projekty ukierunkowane na poprawę sytuacji na rynku pracy osób w wieku aktywności zawodowej, które z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem umiejętności i kompetencji, w szczególności pracowników sektora MMŚP, realizowane w oparciu o popytowy model świadczenia wysokiej jakości usług edukacyjnych, z uwzględnieniem analizy potrzeb edukacyjnych danego uczestnika projektu, obejmujące rozwój kompetencji kluczowych, poprzez: szkolenia i kursy w zakresie TIK, kończące się programem formalnej oceny i certyfikacji zewnętrznej kompetencji osiągniętych przez uczestników projektów, zgodnych ze standardami określonymi w ramie kompetencji informatycznych i informacyjnych (Digital Competence Framework), szkolenia i kursy w zakresie języków obcych kończące się certyfikatem zewnętrznym, potwierdzającym zdobycie przez uczestników określonego poziomu biegłości językowej (zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego), rozwój kwalifikacji zgodnych ze zintegrowanym systemem kwalifikacji (po jego wejściu w życie), obejmujący m.in. szkolenia i kursy.

35 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 35 Beneficjentami w szczególności są: 1) instytucje edukacyjne, 2) szkoły wyższe, 3) IOB, 4) jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne, 5) związki i stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego, 6) instytucje rynku pracy, 7) związki zawodowe, 8) izby gospodarcze i organizacje przedsiębiorców, 9) organizacje pozarządowe, 10) podmioty ekonomii społecznej/przedsiębiorstwa społeczne. Minimalna wartość projektu wynosi 200.000 zł.

36 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 36 DZIAŁANIE 5.6. ADAPTACYJNOŚĆ PRACOWNIKÓW Wsparcie w ramach Działania ukierunkowane będzie na realizację działań typu outplacement skierowanego do: pracowników zagrożonych zwolnieniem oraz będących w okresie wypowiedzenia w związku z prowadzoną w przedsiębiorstwach restrukturyzacją lub reorganizacją, bądź osób zwolnionych z pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy w okresie nie dłuższym niż 6miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu. Preferowane będą projekty ukierunkowane na osoby znajdujące się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy tj.: - w wieku 50 lat i więcej, - z niepełnosprawnościami, - o niskich kwalifikacjach zawodowych, - kobiety. Ukierunkowanie terytorialne: Projekty realizowane będą na obszarze całego województwa.

37 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 37 Typy projektów: Projekty ukierunkowane na poprawę sytuacji na rynku pracy pracowników przewidzianych do zwolnienia, zagrożonych zwolnieniem lub osób zwolnionych, realizowane w postaci wsparcia typu outplacement, w oparciu o analizę umiejętności, predyspozycji i problemów zawodowych danego uczestnika projektu, w szczególności poprzez: a) usługi służące indywidualizacji wsparcia oraz pomocy w zakresie określenia ścieżki zawodowej, obejmujące m.in.: doradztwo zawodowe połączone z przygotowaniem Indywidualnego Planu Działania (IPD) - obligatoryjnie, poradnictwo psychologiczne, pośrednictwo pracy, warsztaty lub szkolenia, m.in. w zakresie technik aktywnego poszukiwania pracy oraz nabywania kompetencji kluczowych, b) usługi służące zdobyciu kwalifikacji i doświadczenia zawodowego wymaganego przez pracodawców, obejmujące m.in.: kursy, szkolenia, prowadzące do podniesienia, uzupełnienia lub zmiany kwalifikacji zawodowych, studia podyplomowe, staże, praktyki zawodowe służące nabywaniu lub uzupełnianiu doświadczenia zawodowego oraz rozwojowi praktycznych umiejętności w zakresie wykonywania danego zawodu,

38 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 38 Typy projektów c.d.: c) wsparcie stanowiące zachętę do zatrudnienia, obejmujące m.in.: pokrycie kosztów subsydiowania zatrudnienia, dodatek relokacyjny. d) wsparcie dla osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy zamierzających otworzyć działalność gospodarczą, obejmujące: doradztwo (indywidualne i grupowe) oraz szkolenia umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie zgodnym z IPD (jako wsparcie uzupełniające do pomocy finansowej), pomoc finansową w formie bezzwrotnej w postaci dotacji na podjęcie działalności gospodarczej, wsparcie pomostowe udzielane w okresie do 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy o udzielenie wsparcia pomostowego, obejmujące min. szkolenia i doradztwo w początkowym okresie prowadzenia działalności gospodarczej. Zapisy SzOOP i dokumentów programowych mogą ulec zmianie po zatwierdzeniu przez MIiR Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020.

39 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 39 Beneficjentami w szczególności są: 1) jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne, 2) związki i stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego, 3) instytucje edukacyjne, 4) szkoły wyższe, 5) IOB, 6) instytucje pomocy i integracji społecznej, 7) instytucje rynku pracy, 8) związki zawodowe, 9) izby gospodarcze i organizacje przedsiębiorców, 10) przedsiębiorcy, 11) organizacje pozarządowe, 12) podmioty ekonomii społecznej/przedsiębiorstwa społeczne. Minimalna wartość projektu wynosi 200.000 zł.

40 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 40 DZIAŁANIE 5.7. NOWE MIKROPRZEDSIĘBIORSTWA Kompleksowe wsparcie w zakresie rozpoczęcia działalności gospodarczej dla: Osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy, tj.: -w wieku 50 lat i więcej, -z niepełnosprawnościami, -długotrwale bezrobotnych, -o niskich kwalifikacjach zawodowych, -kobiet. ! Osoby przed ukończeniem 30 roku życia będą wyłączone z interwencji w ramach tego wsparcia. Ukierunkowanie terytorialne: Projekty realizowane będą na obszarze całego województwa.

41 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 41 Typy projektów: Projekty ukierunkowane na utworzenie oraz zapewnienie trwałości nowoutworzonych mikroprzedsiębiorstw, realizowane w postaci kompleksowego wsparcia związanego z rozpoczęciem działalności gospodarczej, przez osoby znajdujące się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy, w tym osoby z niepełnosprawnościami (z wyłączeniem osób przed ukończeniem 30 roku życia), w oparciu o analizę umiejętności, predyspozycji i problemów danego uczestnika projektu, w szczególności poprzez: a) wsparcie umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej (jako wsparcie uzupełniające do pomocy finansowej), obejmujące m.in.: doradztwo (indywidualne i grupowe), kursy, szkolenia, warsztaty, pomoc prawną, b) wsparcie finansowe na podjęcie działalności gospodarczej w formie bezzwrotnej dotacji, c) wsparcie pomostowe udzielane w okresie do 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy o udzielenie wsparcia pomostowego, obejmujące min.: usługi doradczo-szkoleniowe (np.: konsultacje, coaching, mentoring), finansowe wsparcie pomostowe w początkowym okresie prowadzenia działalności gospodarczej. Zapisy SzOOP i dokumentów programowych mogą ulec zmianie po zatwierdzeniu przez MIiR Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020.

42 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 42 Beneficjentami w szczególności są: 1) jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne, 2) związki i stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego, 3) IOB, 4) instytucje pomocy i integracji społecznej, 5) instytucje rynku pracy, 6) izby gospodarcze i organizacje przedsiębiorców, 7) przedsiębiorcy, 8) organizacje pozarządowe, 9) podmioty ekonomii społecznej/przedsiębiorstwa społeczne. Minimalna wartość projektu wynosi 200.000 zł.

43 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 43 Oś Priorytetowa 6. Integracja 114,30 mln Euro

44 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 44 Ukierunkowanie interwencji: Aktywizacja społeczno-zawodowa osób i rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, usługi społeczne oraz podmioty ekonomii społecznej. Oczekiwane efekty: wzrost zatrudnienia wśród osób dotkniętych i zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, upowszechnienie korzystania z usług społecznych wśród osób dotkniętych i zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, wzrost zatrudnienia w podmiotach ekonomii społecznej. Oś Priorytetowa 6. Integracja

45 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 45 Programy aktywizacji społeczno – zawodowej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z wykorzystaniem usług aktywnej integracji o charakterze społecznym, zawodowym lub edukacyjnym, w tym m.in.:  rozwijanie umiejętności i kompetencji społecznych,  poradnictwo psychologiczne i psychospołeczne,  kursy / szkolenia umożliwiające nabycie, podniesie lub zmianę kwalifikacji i kompetencji zawodowych,  poradnictwo zawodowe i pośrednictwo pracy,  staże, subsydiowanie zatrudnienia i zajęć reintegracji zawodowej u pracodawców,  poradnictwo prawne i obywatelskie,  poprawa dostępu do usług reintegracji zawodowej i społecznej świadczonych przez Centra Integracji Społecznej (CIS), Kluby Integracji Społecznej (KIS), oraz do usług rehabilitacji zawodowej i społecznej w Warsztatach Terapii Zajęciowej (WTZ) Uzupełniająco: Profilaktyka wykluczenia społecznego przy wykorzystaniu środowiskowych form aktywizacji społecznej, skierowana przede wszystkim do dzieci i młodzieży, wyłącznie jako wsparcie towarzyszące, niezbędne do aktywizacji osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym

46 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 46 Beneficjenci: JST i ich jednostki organizacyjne, związki i stowarzyszenia JST, instytucje pomocy i integracji społecznej, podmioty prowadzące: centra integracji społecznej / kluby integracji społecznej / warsztaty terapii zajęciowej / zakłady aktywności zawodowej, instytucje resocjalizacyjne, instytucje opiekuńczo-wychowawcze, instytucje rynku pracy, związki zawodowe, NGO, podmioty ekonomii społecznej / przedsiębiorstwa społeczne, instytucje edukacyjne, szkoły wyższe, instytucje kultury, kluby sportowe, ROT / LOT. Ukierunkowanie terytorialne - preferowane będą: 1)obszary ponadprzeciętnego poziomu wykluczenia społecznego, 2)zdegradowane przestrzennie i społecznie obszary miejskie. Grupy docelowe: Osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, ich rodziny oraz otoczenie.

47 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 47 Usługi społeczne adresowane do rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, dotyczące przede wszystkim: 1)zwiększenia dostępu do spersonalizowanych i zintegrowanych usług społecznych, skierowanych do osób o różnym stopniu niesamodzielności, w szczególności do seniorów, osób z niepełnosprawnościami i z chorobami przewlekłymi oraz ich opiekunów, 2)wspierania rodziny w prawidłowym pełnieniu jej funkcji, 3)wspieranie procesu deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej obejmujące działania prowadzące do powstawania rodzinnych form pieczy zastępczej, m.in. poprzez kształcenie i doskonalenie kompetencji osób sprawujących pieczę zastępczą oraz rozwój usług towarzyszących procesowi usamodzielniania.

48 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 48 Beneficjenci: NGO, podmioty ekonomii społecznej / przedsiębiorstwa społeczne, instytucje pomocy i integracji społecznej, JST i ich jednostki organizacyjne, związki i stowarzyszenia JST, instytucje wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej, instytucje resocjalizacyjne, instytucje opiekuńczo-wychowawcze, ROT / LOT. Ukierunkowanie terytorialne - preferowane będą: 1)obszary ponadprzeciętnego poziomu wykluczenia społecznego, 2)zdegradowane przestrzennie i społecznie obszary miejskie. Grupy docelowe: Osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz ich rodziny (w tym przede wszystkim: seniorzy, osoby z niepełnosprawnościami, dzieci i młodzież), opiekunowie osób zależnych.

49 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 49 Usługi na rzecz rozwoju sektora ekonomii społecznej - kompleksowe wsparcie istniejących podmiotów ekonomii społecznej służące ich profesjonalizacji, a także stymulowanie powstawania nowych podmiotów, m.in. poprzez:  wspieranie tworzenia / utrzymania miejsc pracy,  zapewnienie dostępu do usług prawnych, księgowych, marketingowych,  doradztwo, w tym doradztwo biznesowe,  szkolenia umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności potrzebnych do założenia lub prowadzenia działalności w sektorze ekonomii społecznej,  wsparcie inwestycyjne,  usługi wspierające rozwój partnerstwa lokalnego na rzecz ekonomii społecznej,  promocję ekonomii społecznej i zatrudnienia w sektorze ekonomii społecznej. W powyższym zakresie realizowane będą WYŁĄCZNIE projekty skutkujące wzrostem zatrudnienia w podmiotach ekonomii społecznej.

50 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 50 Beneficjenci: podmioty ekonomii społecznej / przedsiębiorstwa społeczne, NGO, JST i ich jednostki organizacyjne, związki i stowarzyszenia JST, instytucje pomocy i integracji społecznej. Ukierunkowanie terytorialne - obszar całego województwa. Samorząd Województwa Pomorskiego będzie realizatorem działań związanych z koordynacją rozwoju sektora ekonomii społecznej w województwie pomorskim. Grupy docelowe: podmioty ekonomii społecznej/przedsiębiorstwa społeczne, podmioty, o których mowa w art. 4 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy o spółdzielniach socjalnych, osoby fizyczne (w szczególności osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym),

51 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 51 Więcej informacji znajduje się na stronie: www.rpo.pomorskie.eu

52 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 52 Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich ul. Augustyńskiego 2, 80-819 Gdańsk tel. 58 326 81 47, 58 326 81 48, 58 326 81 52 e-mail: punktinformacyjny@pomorskie.eupunktinformacyjny@pomorskie.eu www.pomorskiewunii.pomorskie.eu Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 „Możliwości finansowania."

Podobne prezentacje


Reklamy Google