Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ZMNIEJSZANIE NIERÓWNOŚCI W STOPNIU UPOWSZECHNIENIA EDUKACJI PRZEDSZKOLNEJ Spotkanie informacyjne konkurs nr 10/POKL/9.1.1/2010 Toruń, 17 czerwca 2010 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ZMNIEJSZANIE NIERÓWNOŚCI W STOPNIU UPOWSZECHNIENIA EDUKACJI PRZEDSZKOLNEJ Spotkanie informacyjne konkurs nr 10/POKL/9.1.1/2010 Toruń, 17 czerwca 2010 r."— Zapis prezentacji:

1 ZMNIEJSZANIE NIERÓWNOŚCI W STOPNIU UPOWSZECHNIENIA EDUKACJI PRZEDSZKOLNEJ Spotkanie informacyjne konkurs nr 10/POKL/9.1.1/2010 Toruń, 17 czerwca 2010 r.

2 2 JAK ZAPLANOWAĆ I STWORZYĆ DOBRY PROJEKT? PROBLEM Zaczynamy od określenia problemów. Wymieniamy tylko te, które chcemy i możemy rozwiązać lub złagodzić naszym projektem. CELE DZIAŁANIA REZULTATY Cele to „pozytywne” odzwierciedlenie zdiagnozowanych problemów. A więc muszą bezpośrednio z nich wynikać. Nie należy ustalać takich celów, które nie dotyczą naszej diagnozy. Po sformułowaniu celów planujemy działania. Należy pamiętać, że wszystkie działania proponowane w projekcie realizujemy dla osiągnięcia celów. Rezultaty określane są w odniesieniu do planowanych do realizacji działań. Te muszą wpłynąć na realizację założonych celów.

3 3.1 Cel projektu -wskazanie konkretnego (konkretnych) problemów, do rozwiązania którego przyczyni się realizacja projektu; -problem społeczny powinien być opisany szczegółowo z użyciem konkretnych danych i podaniem źródeł pochodzenia; w przypadku powoływania się na badania własne należy przedstawić syntetyczną charakterystykę badań: grupa objęta badaniem (charakterystyka i liczebność); rodzaj wykorzystanych narzędzi badawczych; dobór próby.

4 3.1 Cel projektu Przykładowe problemy: -Dostęp do edukacji przedszkolnej jest znacznie bardziej utrudniony na obszarach wiejskich niż na terenach miejskich (np. brak przedszkola w danej miejscowości, ich niewielka liczba w porównaniu z liczbą dzieci); -Duże dysproporcje pomiędzy wychowaniem przedszkolnym na wsi i w miastach; -Funkcjonujący na wsi model rodziny, gdzie kobieta „opiekuje się domem” - w związku z czym nie ma potrzeby kierowania dziecka do przedszkola; -Rodzice słabiej wykształceni powielają często sposób, w jaki sami zostali wychowani.

5 3.1 Cel projektu Przykładowe źródła danych: -Dane GUS (bank danych regionalnych) obrazujące poziom upowszechnienia edukacji przedszkolnej (na wsi/w mieście), poziom wykształcenia mieszkańców wsi; -Dane dot. liczby dzieci zamieszkujących na terenie gminy/ liczby dzieci uczęszczających do przedszkola/liczby dzieci, które muszą dojeżdżać do przedszkola do innych miejscowości; -Badanie ankietowe rodziców – czy widzą potrzebę utworzenia przedszkola/punktu przedszkolnego; jakie mają oczekiwania wobec istniejącego przedszkola/punktu przedszkolnego (wydłużenie godzin otwarcia, dodatkowe zajęcia – jakie?).

6 3.1 Cel projektu Cel ogólny i cele szczegółowe: cel ogólny projektu powinien wynikać ze zdiagnozowanych problemów społecznych i być ściśle powiązany z uzasadnieniem potrzeby realizacji projektu; cele szczegółowe powinny w bezpośredni sposób wpływać na realizację celu ogólnego i wyjaśniać w jaki sposób zostanie on zrealizowany.

7 3.1 Cel projektu Przykładowe cele: Cel główny: wzrost udziału dzieci w wieku od 3 do 5 lat na obszarach wiejskich w edukacji przedszkolnej w gminie X. -Wyrównanie szans edukacyjnych 50 dzieci w wieku od 3 do 5 lat pochodzących z terenu gminy wiejskiej X, w stosunku do poziomu wychowania przedszkolnego dzieci mieszkających w mieście Y poprzez organizację zajęć dydaktyczno- wyrównawczych; -Poprawa dostępu do edukacji dzieci w wieku od 3 do 5 lat z terenu gminy X; -Wzrost świadomości rodziców na temat korzyści wynikających z edukacji przedszkolnej;

8 3.1 Cel projektu Cele projektu należy skonfrontować z celami szczegółowymi danego Priorytetu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Planem Działania oraz ewentualnie innymi dokumentami strategicznymi. Np.: zgodność celów z: 4-tym celem szczegółowym POKL -Upowszechnianie edukacji społeczeństwa na każdym etapie kształcenia przy równoczesnym zwiększaniu jakości usług edukacyjnych i ich silniejszym powiązaniu z potrzebami gospodarki opartej na wiedzy -poprzez wzrost udziału dzieci z terenów wiejskich w edukacji przedszkolnej, Planem Działania dla Priorytetu IX na 2010 r. poprzez realizację 1 typu projektu : ”Tworzenie przedszkoli (…)”. Strategią Rozwoju Gminy X poprzez ….

9 3.2 Grupy docelowe Opis grupy docelowej - nie może ograniczać się wyłącznie do wskazania grup odbiorców uwzględnionych w SzOP-ie czy dokumentacji konkursowej – należy przedstawić jej bardziej szczegółową charakterystykę; np. 50 dzieci w wieku 3-5 lat zamieszku jących teren gminy X/ z terenu o niskim stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej (dane z banku danych regionalnych GUS); Pochodzenie dzieci – z rodzin rozbitych/ o niskich dochodach, których nie stać na opłacanie przedszkola / gdzie oboje rodzice pracują i nie ma kto zajmować się dzieckiem; Rodzice, którzy będą brać aktywny udział w tworzeniu i organizacji przedszkola;

10 3.2 Grupy docelowe Uzasadnienie wyboru grupy docelowej - Dlaczego dokonano wyboru takiej właśnie grupy? nawiązanie do danych zawartych w punkcie 3.1 (np. słabe wyniki testów, niewielka liczba dzieci z danego terenu uczęszczająca do przedszkola) inne problemy dzieci i ich rodziców Opis sposobu rekrutacji powinien zawierać: -szczegółowy opis rekrutacji (kryteria, dokumenty, czas i miejsce, zasady tworzenia list rezerwowych); -uwzględniać profil grupy docelowej, jej potrzeby i możliwości.

11 3.2 Grupy docelowe Przykładowe kryteria rekrutacji : Priorytetowo traktowane będą dzieci, których oboje rodzice pracują, matek samotnie wychowujących dzieci, dzieci z rodzin ubogich, dzieci niepełnosprawne; Rekrutacja poprzedzona powinna być kampanią informacyjno- promocyjną (plakaty, ulotki rozwieszane np. w sklepach, na tablicach ogłoszeń, ogłoszenia w lokalnej prasie, strona internetowa projektu, spotkania z rodzicami organizowane w poszczególnych miejscowościach). Należy uwzględnić ryzyko wystąpienia trudności z rekrutacją/środki zaradcze; zawrzeć informację nt. zasad tworzenia list rezerwowych i prowadzenia naborów uzupełniających; miejsca i sposobu składania zgłoszeń /zapisów.

12 3.3 Działania Działania w projekcie muszą być szczegółowo opisane, spójne z celami projektu i zgodne z harmonogramem i budżetem projektu. należy pamiętać o logicznym powiązaniu zidentyfikowanego problemu i celu z działaniami; opis planowanych działań powinien być możliwie szczegółowy, z uwzględnieniem terminów, zadań i osób odpowiedzialnych za ich realizację; w przypadku projektów partnerskich należy wskazać w tym punkcie, które działania są realizowane przez poszczególnych partnerów.

13 3.4 Rezultaty i produkty produkty i rezultaty powinny wynikać bezpośrednio z działań opisanych w punkcie 3.3 i odnosić się do celów projektu; produkty i rezultaty są oceniane w odniesieniu do kosztów jakie generuje projekt; funkcją rezultatów jest zmierzenie na ile cel ogólny i cele szczegółowe projektu zostały zrealizowane; dla wyznaczonych produktów i rezultatów należy określić wskaźniki rezultatu oraz wskaźniki produktu ;

14 3.4 Rezultaty i produkty Produkty odnoszą się do sposobów realizacji projektu - opisują co będzie zrobione w ramach poszczególnych zadań w trakcie realizacji projektu: liczba ośrodków wychowania przedszkolnego, które uzyskały wsparcie w ramach projektu; liczba dzieci w wieku 3-5 lat, które uczestniczyły w różnych formach edukacji przedszkolnej na obszarach wiejskich; liczba godzin dodatkowych zajęć (z plastyki, z języka angielskiego, ćwiczeń z gimnastyki korekcyjnej, spotkań z logopedą); liczba wydrukowanych ulotek i plakatów; liczba spotkań rodziców z nauczycielami i specjalistami; liczba godzin zajęć z czytania książek przez rodziców/opiekunów.

15 3.4 Rezultaty i produkty Rezultaty twarde to jasno definiowalne, policzalne rezultaty, które osiągane są dzięki uczestnictwu w projekcie. Jako przykładowe twarde rezultaty można wymienić: liczba dzieci w wieku 3-5 lat, które poprawiły swoje wyniki uzyskane z testów na zakończenie realizacji projektu; liczba dzieci w wieku 3-5 lat, które poszerzyły znajomość języka np. angielskiego; liczba dzieci w wieku 3-5 lat, które poprawiły wymowę po zajęciach z logopedą; liczba dzieci w wieku 3-5 lat, które nabyły wiedzę z zakresu korzystania z komputera;

16 3.4 Rezultaty i produkty Rezultaty miękkie - dotyczą postaw, umiejętności i innych cech, których istnienie stwierdzone może być jedynie w drodze specyficznych badań czy obserwacji. Jako przykładowe rezultaty miękkie można wymienić: liczba dzieci w wieku 3-5 lat, u których wzrosła pewność siebie i poczucie własnej wartości; liczba rodziców/opiekunów, którzy poszerzyli wiedzę dotyczącą znaczenia edukacji przedszkolnej i rozwoju dziecka w wieku 3-5 lat; liczba dzieci w wieku 3-5 lat, które podniosły umiejętność pracy w grupie;

17 3.4 Rezultaty i produkty Monitorowanie - należy wskazać w jaki sposób i z jaką częstotliwością rezultaty i produkty będą mierzone, kto będzie za to odpowiedzialny. Techniki i metody mierzenia powinny być szczegółowo opisane. Przykładowe narzędzia monitorowania produktów: Listy obecności Deklaracje uczestnictwa Zeszyt otwarcia i zamknięcia przedszkola Protokoły spotkań z rodzicami.

18 3.4 Rezultaty i produkty Przykładowe narzędzia monitorowania rezultatów twardych: Dzienniki zajęć Testy przeprowadzane na zakończenie zajęć Opisowy dziennik rozwoju indywidualnego dzieci. Przykładowe narzędzia monitorowania rezultatów miękkich: Ankiety Kwestionariusze wywiadów przeprowadzanych przez pedagogów Testy psychologiczne, inteligencji.

19 3.4 Rezultaty i produkty Wnioskodawca powinien również opisać w jaki sposób przedstawione rezultaty i produkty przyczynią się do osiągnięcia celów projektu, a tym samym rozwiązania lub złagodzenia problemów wskazanych w części 3.1 wniosku. Np. objęcie wsparciem przedszkola w miejscowości X przyczyni się do poprawy dostępu do edukacji dzieci w wieku od 3 do 5 lat z terenu gminy X. poszerzenie wiedzy rodziców dotyczącej znaczenia edukacji przedszkolnej i rozwoju dziecka w wieku 3-5 lat przyczyni się do wzrostu świadomości rodziców na temat korzyści wynikających z edukacji przedszkolnej.

20 3.5 Potencjał projektodawcy Doświadczenie projektodawcy i partnerów przy realizacji projektów o podobnej tematyce; Skład personelu zarządzającego – z uwzględnieniem zakresu i podziału obowiązków, doświadczenia kadry, sposobu podejmowania decyzji w projekcie; Rola partnerów i podwykonawców; Przychody za ostatni zamknięty rok obrotowy; Informacje na temat zaplecza technicznego jakim dysponuje Wnioskodawca i jakie wykorzystane będzie w związku z realizacją projektu.

21 3.5 Potencjał projektodawcy Potencjał techniczny to przede wszystkim warunki lokalowe. Należy podać takie informacje jak: przeznaczenie budynku, w którym będzie odbywać się opieka, kondygnacja, na której znajduje się pomieszczenie przeznaczone na ośrodek opieki, metraż pomieszczenia, liczba metrów sali przypadająca na jedno dziecko, dostęp do łazienki, rodzaj oświetlenia, (ewentualnie) dostęp do kuchni/aneksu kuchennego, itp.

22 Dziękuję za uwagę 22 Anna Łuczak Biuro Wyboru Projektów EFS Wydział Zarządzania Europejskim Funduszem Społecznym


Pobierz ppt "ZMNIEJSZANIE NIERÓWNOŚCI W STOPNIU UPOWSZECHNIENIA EDUKACJI PRZEDSZKOLNEJ Spotkanie informacyjne konkurs nr 10/POKL/9.1.1/2010 Toruń, 17 czerwca 2010 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google