Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

KWASY Justyna Lory ś. Spis kwasów Kwas chlorowodorowy Kwas siarkowodorowy Kwas siarkowy (IV) Kwas siarkowy (VI) Kwas azotowy (V) Kwas W Ę glowy Kwas fosforowy.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "KWASY Justyna Lory ś. Spis kwasów Kwas chlorowodorowy Kwas siarkowodorowy Kwas siarkowy (IV) Kwas siarkowy (VI) Kwas azotowy (V) Kwas W Ę glowy Kwas fosforowy."— Zapis prezentacji:

1 KWASY Justyna Lory ś

2 Spis kwasów Kwas chlorowodorowy Kwas siarkowodorowy Kwas siarkowy (IV) Kwas siarkowy (VI) Kwas azotowy (V) Kwas W Ę glowy Kwas fosforowy (V)

3 Kwas chlorowodorowy potocznie nazywany kwasem solnym. Jest kwasem beztlenowym, czyli w swojej budowie nie posiada atomów tlenu. Wzór sumaryczny HCl Wzór strukturalny

4 Kwas chlorowodorowy CD. Model cz ą steczkowy Otrzymywanie Chlorowodór rozpuszcza si ę w wodzie tworz ą c kwas chlorowodorowy.

5 Kwas chlorowodorowy CD. W ł a ś ciwo ś ci fizyczne ciecz bezbarwny roztwór st ęż ony „dymi” na powietrzu ma g ę sto ść wi ę ksz ą od g ę sto ś ci wody W ł a ś ciwo ś ci chemiczne kwas nieorganiczny kwas bezwonny ż r ą cy

6 Kwas chlorowodorowy CD. Zastosowanie Kwas chlorowodorowy wykorzystywany jest w przemy ś le metalurgicznym do otrzymywania metali z rud metali i oczyszczania powierzchni metalowych, Stosowany jest równie ż w przemy ś le farmaceutycznym do wytwarzania leków na niedokwasot ę, U ż ywa si ę go równie ż w przemy ś le chemicznym do produkowania niektórych kosmetyków, Wykorzystywany jest ponad to w przemy ś le spo ż ywczym mi ę dzy innymi do produkcji sztucznego miodu, cukru, przypraw do zup, twarogów i serków homogenizowanych, Zwi ą zki chemiczne otrzymywane w reakcji z chlorowodorem s ł u żą do produkcji w ł ókien i tworzyw sztucznych.

7 Kwas siarkowodorowy podobnie jak kwas chlorowodorowy jest kwasem beztlenowym. Wzór sumaryczny H 2 S Wzór strukturalny

8 Kwas siarkowodorowy CD. Model cz ą steczkowy Otrzymywanie Siarkowodór mo ż na otrzyma ć w reakcji syntezy wodoru z siark ą Reakcja otrzymywania

9 Kwas siarkowodorowy CD. W ł a ś ciwo ś ci fizyczne ciecz bezbarwny W ł a ś ciwo ś ci chemiczne nieorganiczny kwas tlenowy wydziela ostry zapach zgni ł ych jaj truj ą cy

10 Kwas siarkowodorowy CD. Zastosowanie Kwas siarkowy wykorzystywany jest w medycynie mi ę dzy innymi w uzdrowiskach, np. w Szczawnicy i Krynicy Zdroju, jest sk ł adnikiem wód leczniczych wykorzystywanych w wy ż ej wymienionych uzdrowiskach, Jest stosowany do produkcji siarki, Wykorzystuje si ę go równie ż do produkcji depilatorów chemicznych, W laboratoriach chemicznych stosowany jest do wykrywania jonów niektórych metali.

11 Kwas siarkowy (IV) Kwas tlenowy, czyli w swojej budowie posiada atomy tlenu. Rzymska cyfra „IV” w nazwie kwasu informuje o warto ś ciowo ś ci siarki w kwasie. Wzór sumaryczny H 2 SO 3 Wzór strukturalny

12 Kwas siarkowy (IV) CD. Model cz ą steczkowy Otrzymywanie Siarka spala si ę w powietrzu tworz ą c tlenek siarki, który w reakcji z wod ą tworzy kwas siarkowy (IV) Reakcja otrzymywania

13 Kwas siarkowy (IV) CD. W ł a ś ciwo ś ci fizyczne ciecz bezbarwny W ł a ś ciwo ś ci chemiczne nieorganiczny kwas tlenowy ma w ł a ś ciwo ś ci biel ą ce nietrwa ł y- ł atwo ulega rozk ł adowi ma charakterystyczny zapach tlenku siarki (IV) truj ą cy

14 Kwas siarkowy (IV) CD. Zastosowanie Kwas siarkowy (IV) wykorzystywany jest w przemy ś le w ł ókienniczym i papierniczym do bielenia mi ę dzy innymi we ł ny i papieru, W rolnictwie stosuje si ę go do produkcji nawozów sztucznych, Wykorzystywany jest równie ż do dezynfekcji beczek przeznaczonych do przechowywania wina lub kiszonek oraz pomieszcze ń gospodarczych i hodowlanych, Ponad to stosuje si ę go do produkcji innych kwasów: HCl, HF i H 3 PO 4.

15 Kwas siarkowy (VI) Podobnie jak kwas siarkowy (IV) jest kwasem tlenowym. Wzór sumaryczny H 2 SO 4 Wzór strukturalny

16 Kwas siarkowy (VI) CD. Model cz ą steczkowy Otrzymywanie Kwas otrzymuje si ę poprzez po łą czenie tlenku kwasowego z wod ą. Reakcja otrzymywania

17 Kwas siarkowy (VI) CD. W ł a ś ciwo ś ci fizyczne oleista ciecz bezbarwny ma g ę sto ść wi ę ksz ą od g ę sto ś ci wody higroskopijny W ł a ś ciwo ś ci chemiczne nieorganiczny kwas tlenowy bezwonny ż r ą cy zw ę gla substancje organiczne

18 Kwas siarkowy (VI) CD. Zastosowanie Kwas siarkowy (VI) wykorzystywany do produkcji sztucznego jedwabiu. Jest on bardzo podobny do naturalnego jedwabiu, Jest stosowany do oczyszczania olejów, nafty i parafiny oraz do osuszania gazów, Wykorzystywany jest do produkcji ś rodków czysto ś ci, Stosuje si ę go do oczyszczania masek samochodowych przed malowaniem, W przemy ś le farmaceutycznym wykorzystywany do produkcji leków np. polopiryny.

19 Kwas azotowy (V) Wzór sumaryczny HNO 3 Wzór strukturalny

20 Kwas azotowy (V) CD. Model cz ą steczkowy Otrzymywanie Kwas azotowy (V) otrzymujemy przez po łą czenie tlenku kwasowego z wod ą. Reakcja otrzymywania

21 Kwas azotowy (V) CD. W ł a ś ciwo ś ci fizyczne ciecz bezbarwny ma g ę sto ść oko ł o 1,5 raza wi ę ksz ą od g ę sto ś ci wody W ł a ś ciwo ś ci chemiczne nieorganiczny kwas tlenowy ma charakterystyczny ostry zapach powoduje ż ó ł kni ę cie bia ł ek w reakcji ksantoproteinowej ma silne w ł a ś ciwo ś ci utleniaj ą ce

22 Kwas azotowy (V) CD. Zastosowania Kwas azotowy (V) wykorzystywany jest jako sk ł adnik paliw rakietowych, stosuje si ę go do produkcji nawozów sztucznych, wykorzystuje si ę go do produkcji nitrogliceryny, leku na kr ąż enie i choroby serca, stosowany jest do produkcji ambra i pi ż ma, sk ł adników wielu perfum, wykorzystywany jest przy produkcji farb.

23 Kwas W Ę glowy Wzór sumaryczny H 2 CO 3 Wzór strukturalny

24 Kwas W Ę glowy CD. Model cz ą steczkowy Otrzymywanie Kwas w ę glowy otrzymujemy do po łą czeniu tlenku w ę gla (IV) z wod ą. Reakcja otrzymywania

25 Kwas W Ę glowy CD. W ł a ś ciwo ś ci fizyczne ciecz bezbarwny W ł a ś ciwo ś ci chemiczne nieorganiczny kwas tlenowy bezwonny nietrwa ł y- ł atwo ulega rozk ł adowi

26 Kwas W Ę glowy CD. Zastosowanie Kwas w ę glowy wykorzystywany jest do produkcji wody gazowanej, Wykorzystywany jest do syntezy w ę glanów, Stosuje si ę go w uzdrowiskach do tak zwanych k ą pieli kwasow ę glowych lecz ą cych choroby skórne, Stosuje si ę go w reakcjach chemicznych.

27 Kwas fosforowy (V) Wzór sumaryczny H 3 PO 4 Wzór strukturalny

28 Kwas fosforowy (V) CD. Model cz ą steczkowy Otrzymywanie Kwas fosforowy otrzymujemy w reakcji tlenku fosforu (V) z wod ą. Reakcja otrzymywania

29 Kwas fosforowy (V) CD. W ł a ś ciwo ś ci fizyczne substancja sta ł a bezbarwny krystaliczny dobrze rozpuszcza si ę w wodzie W ł a ś ciwo ś ci chemiczne nieorganiczny kwas tlenowy dzia ł a dra ż ni ą co na skór ę i b ł ony ś luzowe

30 Kwas fosforowy (V) CD. Zastosowanie Kwas fosforowy (V) jest sk ł adnikiem preparatów do czyszczenia felg, jest wykorzystywany przy produkcji nawozów sztucznych, jest sk ł adnikiem napojów typu coca cola, pepsi i tym podobne oraz wszelkiego rodzaju galaretek, jest wykorzystywany w preparatach stomatologicznych takich jak porcelana i cement dentystyczny.

31 Bibliografia „Chemia nowej ery” Kulawik J. i Kulawik T. „Chemia dla licealistów” cz ęść pierwsza- Krzysztof Pazdro i Witold Dankiewicz „Chemia organiczna- krótkie wyk ł ady”- G. Patrick „Chemia 1”-Stanis ł awa Hejwowska i Ryszard Marcinkowski „Chemia dla liceum, technikum”– Ma ł gorzata Dubiel i Joanna Pabian http://chemia.website.pl

32 KONIEC


Pobierz ppt "KWASY Justyna Lory ś. Spis kwasów Kwas chlorowodorowy Kwas siarkowodorowy Kwas siarkowy (IV) Kwas siarkowy (VI) Kwas azotowy (V) Kwas W Ę glowy Kwas fosforowy."

Podobne prezentacje


Reklamy Google