Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Kwasy. Zadanie 1 Zaznacz poprawną odpowiedź: A. elektrolity są to substancje, które przewodzą prąd elektryczny, B. elektrolity są to substancje, które.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Kwasy. Zadanie 1 Zaznacz poprawną odpowiedź: A. elektrolity są to substancje, które przewodzą prąd elektryczny, B. elektrolity są to substancje, które."— Zapis prezentacji:

1 Kwasy

2 Zadanie 1 Zaznacz poprawną odpowiedź: A. elektrolity są to substancje, które przewodzą prąd elektryczny, B. elektrolity są to substancje, które pod wpływem wody dysocjują na jony, C. elektrolity są to substancje, których wodne roztwory przewodzą prąd elektryczny, D. poprawne są odpowiedzi B i C.

3 Zadanie 2 Który zbiór zawiera wyłącznie wzory kwasów? A. H 2 SO 4, NaCl, HCl B. H 2 SO 4, H 2 S, HCl C. HNO 3, KNO 3, NaNO 3 D. NaOH, KOH, Ca(OH) 2

4 Zadanie 3 W której odpowiedzi zawarto wyłącznie wzory jonów? A.H 2 SO 4, H 3 PO 4, Na +, H + B.Ca 2+, OH -, H 2 O, Cl 2 C.H +, Cl -, NO 3 -, Na + D.OH -, NO 3 -, Ca 2+,O 2

5 Zadanie 4 W wyniku dysocjacji jonowej kwasów powstają: A. kationy wodoru i aniony reszty kwasowej B. kationy wodoru i aniony wodorotlenowe C. aniony wodoru i kationy reszty kwasowej D. aniony wodoru i aniony reszty kwasowej

6 Zadanie 5 W roztworze wodnym stwierdzono obecność jonów: H + i SO 3 2-, z czego wynika, że był to roztwór: A. kwasu siarkowego (IV) B. kwasu siarkowego (VI) C. kwasu siarkowodorowego D. na podstawie tej informacji nie można stwierdzić, jaki to był kwas H 2 SO 3 Kwas siarkowy (IV)

7 Zadanie 6 O pewnej substancji podano następujące informacje: kwas, którego cząsteczka zbudowana jest z 7 atomów trzech różnych pierwiastków. Stężony roztwór tego kwasu zwęgla cukier i bibułę. Jest bardzo ważnym surowcem w przemyśle barwników, włókien sztucznych, środków wybuchowych, nawozów sztucznych. Kwasem tym jest: A. kwas azotowy (V) B. kwas siarkowy (IV) C. kwas siarkowy (VI) D. kwas solny H 2 SO 4 Kwas siarkowy (VI)

8 Zadanie 7 Jaki ładunek ma jon reszty kwasowej kwasu siarkowego (VI) H 2 SO 4 ? A. 2 + B. 2 - C. 4 + D. 4 - H 2 SO 4 2H + + SO 4 2- H2OH2O

9 Zadanie 8 W zlewce zmieszano rozcieńczone roztwory kwasu bromowodorowego o wzorze HBr i kwasu chlorowego (V) o wzorze HClO 3. Jakie jony znajdują się w tak otrzymanym roztworze? A. H +, Br -, Cl - B. H +, Cl - C. H +, Br -, ClO 3 - D. Cl -, Br -, ClO 3 - HClO 3 H + + ClO 3 - H2OH2O HBr H + + Br - H2OH2O

10 Zadanie 9 Które równanie reakcji poprawnie przedstawia proces otrzymywania kwasu siarkowego (VI)? A. H 2 O + SO 4  H 2 SO 4 B. H 2 O + SO 2  H 2 SO 4 C. H 2 O + S  H 2 SO 4 D. H 2 O + SO 3  H 2 SO 4

11 Zadanie 10 Kwas węglowy jest nietrwały, ponieważ: A. dysocjuje na kationy wodorowe i aniony węglanowe, B. ma kwaśny smak, C. jest kwasem tlenowym, D. łatwo rozkłada się na wodę i dwutlenek węgla.

12 Zadanie 11 Z których substratów można otrzymać kwas azotowy (III)? A. NO + H 2 O  B. NO 2 + H 2 O  C. N 2 O 3 + H 2 O  D. N 2 O 5 + H 2 O  tlenek azotu (III) + woda  kwas azotowy (III) N III 2 O II 3

13 Zadanie 12 Na skutek nieuwagi wykonującego doświadczenie z pewnym kwasem, kropla zwilżyła paznokieć i skórę palca, barwiąc je na żółto. Jaki to był kwas? A. solny B. siarkowy (VI) C. azotowy (V) D. fosforowy (V) reakcja ksantoproteinowa – powoduje żółknięcie białek w reakcji, służy do wykrycia białek

14 Zadanie 13 Podaj nazwy kwasów znajdujących się w butelkach. H 2 SO 4 HNO 3 H 3 PO 4 H 2 CO 3 HClH2SH2S H 2 SO 3 …………………… kwas siarkowy (VI)kwas chlorowodorowykwas azotowy (V)kwas siarkowodorowy kwas fosforowy (V)kwas węglowykwas siarkowy (IV)

15 Zadanie 14 Z ilu atomów zbudowana jest cząsteczka kwasu azotowego (V)? A.4 B.5 C.6 D.7 HNO 3 1 atom wodoru 1 atom azotu 3 atomy tlenu

16 Zadanie 15 Oblicz masę cząsteczkową kwasu borowego o wzorze H 3 BO 3. I.Odczytujemy masy atomowe poszczególnych pierwiastków z układu okresowego. II.Obliczamy masę cząsteczkową.

17 Zadanie 16 Stosunek masowy pierwiastków w kwasie węglowym wynosi: A.1 : 6 : 8 B.1 : 12 : 16 C.2 : 1 : 3 D.1 : 6 : 24 H 2 CO 3 m H : m C : m o m H = 1u 1u*2 = 2u m C = 12u 12u*1 = 12u m O = 16u 16u*3 = 48u 2 : 12 : 48 /:2 1 : 6 : 24

18 Zadanie 17 Na rysunkach przedstawiono bezpieczny i niebezpieczny sposób rozcieńczania kwasu siarkowego (VI) wodą. Uzupełnij rysunki wzorami: H 2 SO 4, H 2 O i odpowiedz dlaczego rysunek pierwszy jest prawidłowy. H 2 so 4 H 2 SO 4 H2OH2O H2OH2O Pamiętaj chemiku młody wlewaj zawsze kwas do wody!!! Jeśli zrobimy odwrotnie - wlejemy wodę do kwasu to proces przekazywania energii zajdzie na powierzchni, woda zacznie wrzeć, krople kwasu wyprysną poza naczynie, grozi to poparzeniem.

19 Zadanie 18 Podkreśl kwasy tlenowe A.HBr B.H 2 SiO 3 C.H 3 BO 3 D.HClO 4 E.HI F.H 2 SeO 3

20 Zadanie 19 Zaznacz resztę kwasową i podaj jej wartościowość A.HClO B.H 3 PO 4 C.HNO 2 D.H 4 SiO 4 E.H 2 SeO 4 R I R III R I R IV R II

21 Zadanie 20 Podaj wartościowość pierwiastków w kwasie. A.H I Br x O II 3 B.H I Br x O II C.H I N x O II 2 D.*H I 4 P X 2 O II 7

22 Zadanie 21 Z tlenków o podanych wzorach sumarycznych wybierz te, które w reakcji z wodą tworzą kwasy. Napisz odpowiednie równania reakcji chemicznych. CaO, SO 2, Fe 2 O 3, CuO, CO 2, P 4 O 10, K 2 O, N 2 O 5 Tlenek kwasowy - to tlenek niemetalu, który z wodą daje kwas tlenowy.

23 Zadanie 22* Podaj wzory sumaryczne i nazwy tlenków kwasowych kwasów o podanych wzorach sumarycznych. A.HCl X O 4 B.HCl X O C.HN X O 2 Określamy wartościowość niemetalu x, a następnie zapisujemy wzór sumaryczny i nazwę tlenku kwasowego. A.HCl X O 4 B.HCl X O C.HN X O 2 tlenek chloru (VII) tlenek chloru (I) tlenek azotu (III)

24 Zadanie 23 Wskaż nazwy kwasów nietrwałych. Kwas chlorowodorowy Kwas siarkowy (VI) Kwas węglowy Kwas siarkowodorowy Kwas fosforowy (V) Kwas siarkowy (IV)

25 Kwas azotowy (V) HNO 3 Zadanie 24 Oblicz zawartość procentową (procent masowy) pierwiastków w kwasie azotowym (V). I.Obliczamy masę cząsteczkową kwasu. II.Obliczamy zawartość procentową pierwiastków w kwasie.

26 Zadanie 25* Pewien pierwiastek chemiczny tworzy kwas o wzorze H 2 EO n. Masa cząsteczkowa tego kwasu wynosi 98u, a zawartość procentowa tlenu 65,306%. Podaj nazwę i wzór sumaryczny tego kwasu. Kwas siarkowy (VI)

27 Zadanie 26 Zaznacz odpowiedź zawierającą kationy. A.Cl -, H +, Ca 2+ B.H 2 S, H 3 PO 4, HNO 3 C.O 2, H 2, Cl 2 D.OH -, PO 4 -, S 2- E.K +, H +, Ca 2+

28 Zadanie 27 Uzupełnij zdanie. Kwasy są to związki chemiczne, które pod wpływem cząsteczek wody ulegają……………………………., czyli rozkładowi na kationy …………..…. i aniony …………………………….. dysocjacji jonowej wodoru reszty kwasowej

29 Zadanie 28 Uzupełnij równania reakcji dysocjacji jonowej kwasów. F. E. D. C. B. A. H+H+ NO 3 - Cl - 2H + PO 4 3- H2SH2S H 2 SO 3

30 Zadanie 29 Przyporządkuj pojęciom oznaczonym cyframi (1-5) określenia oznaczone literami (A-F). elektrolity 1. nieelektrolity 2. kwasy 3. tlenek kwasowy 4. wskaźniki 5. A.Związki chemiczne, których roztwory wodne nie przewodzą prąd elektryczny. B.Substancje, które barwią się na odpowiedni kolor w środowisku kwasowym lub zasadowym C.Tlenek metalu, który reaguje z wodą. D.Związki chemiczne, które w roztworze wodnym dysocjują na kationy wodoru i aniony reszt kwasowych. E.Związki chemiczne, których roztwory wodne przewodzą prąd elektryczny. F.Tlenek niemetalu, który w reakcji z wodą tworzy kwas.

31 Zadanie 30 Zaznacz odpowiedź zawierającą aniony. A.Cl -, H +, Ca 2+ B.H 2 S, H 3 PO 4, HNO 3 C.O 2, H 2, Cl 2 D.OH -, PO 4 -, S 2- E.K +, H +, Ca 2+

32 Zadanie 31 W wyniku dysocjacji jonowej kwasu fosforowego (V) powstaje: A.tyle samo kationów wodoru i anionów reszty kwasowej B.dwa razy więcej kationów wodoru, niż anionów reszt kwasowych C.dwa razy mniej kationów wodoru, niż anionów reszt kwasowych D.trzy razy więcej kationów wodoru, niż anionów reszt kwasowych E.trzy razy mniej kationów wodoru, niż anionów reszt kwasowych 3 kationy wodoru1 anion reszty kwasowej

33 Zadanie 32 Napisz równania reakcji chemicznych oznaczonych cyframi (1-4), za których pomocą można dokonać poniższych przemian: 4

34 Zadanie 33 Określ barwy wskaźników w roztworach wodnych kwasów, zasad i wody. Rodzaj związku chemicznego Barwy wskaźników oranż metylowyfenoloftaleinauniwersalny papierek wskaźnikowy wywar z czerwonej kapusty kwas zasada woda czerwony bezbarwnymalinowy bezbarwny pomarańczowy żółty zielony / niebieski czerwony zielonyfioletowy pomarańczowy


Pobierz ppt "Kwasy. Zadanie 1 Zaznacz poprawną odpowiedź: A. elektrolity są to substancje, które przewodzą prąd elektryczny, B. elektrolity są to substancje, które."

Podobne prezentacje


Reklamy Google