Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

FUNDUSZE UNIJNE DLA REGIONU WCZORAJ I DZIŚ. Łącznie Polska otrzyma 82,5 mld euro, głównie w ramach krajowych (45,6 mld) i regionalnych programów operacyjnych.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "FUNDUSZE UNIJNE DLA REGIONU WCZORAJ I DZIŚ. Łącznie Polska otrzyma 82,5 mld euro, głównie w ramach krajowych (45,6 mld) i regionalnych programów operacyjnych."— Zapis prezentacji:

1 FUNDUSZE UNIJNE DLA REGIONU WCZORAJ I DZIŚ

2

3 Łącznie Polska otrzyma 82,5 mld euro, głównie w ramach krajowych (45,6 mld) i regionalnych programów operacyjnych (31,2 mld).

4

5 Województwo otrzyma w perspektywie do roku 2023 nie mniej niż 21 mld złotych

6

7 Łącznie ponad 1,9 mld euro

8 Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Cel: uczynienie województwa kujawsko-pomorskiego konkurencyjnym i innowacyjnym regionem Europy oraz poprawa jakości życia jego mieszkańców  podstawowy instrument realizacji Strategii rozwoju województwa  odpowiada na wyzwania rozwojowe regionu  finansowany z EFRR(ok. 1,4 mln euro), EFS (ok. 535 mln euro), publicznych środków krajowych i środków prywatnych

9 Pozytywna zmiana, czyli co osiągniemy dzięki realizacji RPO? Powstaną nowe miejsca pracy, dzięki czemu obniżymy poziom bezrobocia poniżej 100 tysięcy osób Powstaną nowe podmioty gospodarcze – wzrost o 10% → przekroczenie średniej krajowej Podniesiemy innowacyjność gospodarki dzięki wsparciu współpracy uczelni i przedsiębiorców - dołączymy do grona regionów tzw. umiarkowanych innowatorów Obniżymy wskaźnik ubóstwa z 11% do 7-9% Wyniki egzaminów gimnazjalnych przekroczą poziom 102% średniej krajowej Zmniejszymy zachorowalność i zwiększymy wykrywalność w głównych grupach chorób (głównie nowotworowych) – podniesienie nakładów, programy profilaktyczne Co najmniej 80% dzieci będzie korzystało z edukacji przedszkolnej

10 Kluczowe obszary wsparcia

11 wsparcie B+R w nauce i gospodarce wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach nowe technologie w gospodarce wsparcie finansowe przedsiębiorców na różnych etapach rozwoju gospodarka niskoemisyjna KONKURENCYJNOŚĆ Innowacyjność TECHNOLOGIE Efektywność Energetyczna

12 EFS dla przedsiębiorców  szkolenia i doradztwo dla pracowników sektora MŚP  outplacement

13  Przedsięwzięcia ujęte w Kujawsko- Pomorskim planie spójności komunikacji drogowej i kolejowej:  budowa, przebudowa i modernizacja dróg powiatowych i wojewódzkich;  budowa i modernizacja infrastruktury dworcowej oraz innej infrastruktury do obsługi transportu pasażerskiego (np. wiaty, przystanki, kładki dla pieszych).

14 Inwestycje w drogi lokalne są możliwe, gdy:  zapewnią konieczne bezpośrednie połączenia : - z siecią TEN-T, -portem lotniczym, -terminalami towarowymi, -centrami lub platformami logistycznymi. Zainwestujemy 21 mln € w drogi lokalne

15 Rynek pracy Włączenie społeczne i walka z ubóstwem Edukacja Wsparcie dla rodziny i jej członków:  osób bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo  rodziców powracających do pracy  osób z niepełnosprawnościami  osób starszych  rodzin z problemami i korzystających z pomocy społecznej  dzieci i młodzieży  uczniów

16 doradztwo szkolenia i kursy zawodowe staże dotacje na założenie firmy Rynek pracy osoby bezrobotne i bierne zawodowo powyżej 29 roku życia

17 żłobki kluby dziecięce dofinansowanie do zatrudnienia niań Rynek pracy osoby powracające do pracy po urlopach macierzyńskich, rodzicielskich i wychowawczych

18 aktywne formy wsparcia dla osób i rodzin korzystających z pomocy społecznej usługi społeczne i zdrowotne sektor ekonomii społecznej Włączenie społeczne i walka z ubóstwem

19 →tworzenie nowych przedsiębiorstw społecznych →kursy, szkolenia i doradztwo →specjalistyczne usługi np. marketingowe, księgowe →dotacje do wysokości 20 tys. zł. na zatrudnienie w ngo usługi społeczne i zdrowotne sektor ekonomii społecznej opiekuńcze nad osobami starszymi i z niepełnosprawnościami (np. ośrodki zapewniające opiekę dzienną, usługi asystentów osób niepełnosprawnych, teleopieka, tworzenie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego i pielęgnacyjnego, dowożenie posiłków) wspierające rodziny i pieczę zastępczą (np. w postaci placówki wsparcia dziennego, asystentury rodzinnej, poradnictwa) realizowane w mieszkaniach chronionych, treningowych z uwzględnieniem dofinansowania na przebudowę lub remont usługi na rzecz osób bezdomnych

20 Edukacja tworzenie nowych placówek tworzenie nowych miejsc w istniejących placówkach przedszkola i punkty przedszkolne dodatkowe zajęcia z informatyki, matematyki, przyrody, języków obcych zajęcia wyrównawcze i rozwijające uzdolnienia wyposażenie pracowni szkolnych i warsztatów staże i praktyki zawodowe podnoszenie kwalifikacji nauczycieli kształcenie ogólne i zawodowe kursy zawodowe, szkolenia z języków obcych i obsługi komputera edukacja dorosłych

21 RLKS ponad 36 mln euro z EFS działania zwiększające aktywność społeczną i zawodową np. poprzez tworzenie świetlic środowiskowych, klubów pracy, działania animatora aktywności lokalnej. RLKS blisko 40 mln euro z EFRR działania rewitalizacyjne na obszarach wiejskich wsparcie przedsiębiorczości lokalnej (tworzenie i wsparcie usług świadczonych przez małe inkubatory przedsiębiorczości) Rozwój lokalny kierowany przez społeczność

22 Poziom wojewódzki – obejmuje miasta Bydgoszcz i Toruń oraz obszar powiązany z nimi funkcjonalnie (ZIT) Poziom regionalny i subregionalny – Obszar Strategicznej Interwencji dla miasta Włocławka/Grudziądza/Inowrocławia i obszaru powiązanego z nimi funkcjonalnie Poziom ponadlokalny – obejmuje swym zasięgiem obszar powiatów ziemskich. Poziom ten określany jest jako „Obszar Rozwoju Społeczno- Gospodarczego” Poziom lokalny – w ramach idei rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (RLKS) Poziomy polityki terytorialnej 166,8 mln euro 166,3 mln euro 77,5 mln euro 76 mln euro

23

24 Mapowanie potrzeb w regionie -24 spotkania z włodarzami miast, gmin i powiatów z całego województwa (25 marca – 9 kwietnia br.) - zidentyfikowaliśmy potrzeby, plany i oczekiwania lokalnych władz - skonfrontowaliśmy je z warunkami realizacji RPO

25 Programowanie wsparcia w ramach perspektywy 2014-20 Plany/ programy w obszarach tematycznych jako działania systemowe i horyzontalne do opracowania we współpracy z partnerami lokalnymi: 1.Plan Spójności Komunikacji Drogowej i Kolejowej ( drogi wojewódzkie i lokalne, sieć kolejowa, w tym rewitalizacja dworców, węzły przesiadkowe, wspólny rozkład jazdy na terenie województwa). 2.Plan rozwoju gospodarczego (inkubator w każdym powiecie, instytucje otoczenia biznesu, innowacje). 3.Cyfrowy Region - plan informatyzacji województwa (e-administracja, e-zdrowie, e-kultura). 4.Program dla środowiska –działania na rzecz gospodarki wodno-ściekowej oraz odpadowej. 5.Plan likwidacji niskiej emisji w tym działania dla OZE - fotowoltaika (współpraca z parkami krajobrazowymi). 6.Program dla poprawy bezpieczeństwa -wsparcie systemu ratownictwa na poziomie lokalnym, OSP. 7.Plan edukacji – mapowanie kształcenia zawodowego, przedszkolnego, żłobki. 8.Centra Innowacyjnej Edukacji – promocja wiedzy wśród młodego pokolenia. 9.Program „Bibliotek” - centrów edukacyjno-kulturalnych w obszarach lokalnych. 10.Mapowanie opieki społecznej i zdrowotnej (wyznaczenie obszarów wsparcia, metod interwencji społecznej). 11.Plan wsparcia organizacji pozarządowych NGO’S - budowa społeczeństwa obywatelskiego. 12.Rozwój lokalny kierowany przez społeczność RLKS – nowa formuła działań dla LGD, w tym rewitalizacja społeczno-gospodarcza.

26 Instrumenty finansowe w RPO WKP – odważny i efektywny sposób na wykorzystywanie dostępnych zasobów UE CEL:  projekty o potencjalnej efektywności ekonomicznej  wypełnianie luk rynkowych  tworzenie efektu zachęty poprzez preferencyjne warunki  EFEKT MNOŻNIKOWY Plan Junckera – nowy trend w UE nowa filozofia inwestowania środków publicznych (o wyższym stopniu ryzyka, finansowane z wykorzystaniem lewarowania) odchodzenie od systemu grantów (dotacji) na rzecz bardziej skomplikowanych zwrotnych instrumentów finansowania stwarza to możliwość pomnażania dostępnych funduszy.

27 Dziękuję na uwagę! www.mojregion.eu


Pobierz ppt "FUNDUSZE UNIJNE DLA REGIONU WCZORAJ I DZIŚ. Łącznie Polska otrzyma 82,5 mld euro, głównie w ramach krajowych (45,6 mld) i regionalnych programów operacyjnych."

Podobne prezentacje


Reklamy Google