Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Szczecin 23.06.2014 Oferta finansowania inwestycji proekologicznych ze środków WFOŚiGW w Szczecinie Radosław Mackiewicz Z-ca Prezesa Zarządu WFOŚiGW w.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Szczecin 23.06.2014 Oferta finansowania inwestycji proekologicznych ze środków WFOŚiGW w Szczecinie Radosław Mackiewicz Z-ca Prezesa Zarządu WFOŚiGW w."— Zapis prezentacji:

1 Szczecin 23.06.2014 Oferta finansowania inwestycji proekologicznych ze środków WFOŚiGW w Szczecinie Radosław Mackiewicz Z-ca Prezesa Zarządu WFOŚiGW w Szczecinie

2 Kołobrzeg, 2-3.06.2014 r. Wielkość, warunki przyznanego dofinansowania i realizacji zadania określają „Zasady udzielania pomocy finansowej ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie”. W zakresie umarzania pożyczek mają zastosowanie „Zasady udzielania pomocy finansowej ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie” obowiązujące w chwili podejmowania decyzji o umarzaniu. Wielkość, warunki przyznanego dofinansowania i realizacji zadania określają „Zasady udzielania pomocy finansowej ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie”. W zakresie umarzania pożyczek mają zastosowanie „Zasady udzielania pomocy finansowej ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie” obowiązujące w chwili podejmowania decyzji o umarzaniu. Zasady dofinansowania projektów Szczecin 23.06.2014

3 Kołobrzeg, 2-3.06.2014 r. Zakres działalności WFOŚiGW w Szczecinie I.Ochrona czystości wód i gospodarka wodna II.Gospodarka odpadami, ochrona powierzchni ziemi i wdrażanie czystych technologii III.Ochrona czystości powietrza i ochrona przed hałasem IV.Ochrona przyrody V.Edukacja ekologiczna VI.Zapobieganie poważnym awariom, przeciwdziałanie nadzwyczajnym zagrożeniom VII.Monitoring środowiska i inne działania I.Ochrona czystości wód i gospodarka wodna II.Gospodarka odpadami, ochrona powierzchni ziemi i wdrażanie czystych technologii III.Ochrona czystości powietrza i ochrona przed hałasem IV.Ochrona przyrody V.Edukacja ekologiczna VI.Zapobieganie poważnym awariom, przeciwdziałanie nadzwyczajnym zagrożeniom VII.Monitoring środowiska i inne działania Lista przedsięwzięć priorytetowych Szczecin 23.06.2014

4 Kołobrzeg, 2-3.06.2014 r. O dofinansowanie ze środków Funduszu mogą ubiegać się podmioty realizujące przedsięwzięcia i zadania w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej o zdefiniowanych trwałych efektach rzeczowych i ekologicznych, m.in.: Beneficjenci WFOŚiGW w Szczecinie jednostki samorządu terytorialnego, instytucje i urzędy, związki międzygminne administracja państwowa, organizacje pozarządowe (stowarzyszenia, fundacje), przedsiębiorstwa, szkoły i uczelnie jednostki samorządu terytorialnego, instytucje i urzędy, związki międzygminne administracja państwowa, organizacje pozarządowe (stowarzyszenia, fundacje), przedsiębiorstwa, szkoły i uczelnie Szczecin 23.06.2014

5 Kołobrzeg, 2-3.06.2014 r. Formy pomocy finansowej ze środków WFOŚIGW w Szczecinie Pożyczki Dotacje Dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych Dopłaty do częściowej spłaty kapitału Wspólna realizacja zadań przez państwowe jednostki budżetowe Umorzenia części udzielonych pożyczek Nagrody za działalność na rzecz ochrony środowiska Pożyczki Dotacje Dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych Dopłaty do częściowej spłaty kapitału Wspólna realizacja zadań przez państwowe jednostki budżetowe Umorzenia części udzielonych pożyczek Nagrody za działalność na rzecz ochrony środowiska Szczecin 23.06.2014

6 Kołobrzeg, 2-3.06.2014 r. Pożyczki preferencyjne na inwestycje ochrony środowiska i gospodarki wodnej pożyczka do 90% kosztów rzeczywistych zadania, maksymalny okres kredytowania - 15 lat, karencja w spłacie pożyczki maksymalnie 12 miesięcy, licząc od dnia przekazania całości pożyczki. Przy udzielaniu pożyczek Fundusz stosuje preferencyjne oprocentowanie ustalone w odniesieniu do stopy redyskonta weksli, ogłaszanej przez Narodowy Bank Polski. W związku z przyjętymi celami strategicznym priorytetowo będą traktowane pożyczki na wkład własny beneficjentów realizujących projekty w oparciu o środki zewnętrzne, głównie unijne. pożyczka do 90% kosztów rzeczywistych zadania, maksymalny okres kredytowania - 15 lat, karencja w spłacie pożyczki maksymalnie 12 miesięcy, licząc od dnia przekazania całości pożyczki. Przy udzielaniu pożyczek Fundusz stosuje preferencyjne oprocentowanie ustalone w odniesieniu do stopy redyskonta weksli, ogłaszanej przez Narodowy Bank Polski. W związku z przyjętymi celami strategicznym priorytetowo będą traktowane pożyczki na wkład własny beneficjentów realizujących projekty w oparciu o środki zewnętrzne, głównie unijne. Szczecin 23.06.2014

7 Kołobrzeg, 2-3.06.2014 r. Oprocentowanie pożyczek 0,1 stopy redyskontowej weksli, lecz nie mniej niż 1%, w przypadku pożyczek udzielanych na wykonanie dokumentacji technicznej z tym zastrzeżeniem, że jeżeli beneficjent w ciągu 2 lat od wykonania dokumentacji nie przystąpi do realizacji inwestycji umowa pożyczki będzie przekształcona w umowę pożyczki z oprocentowaniem komercyjnym, 0,3 stopy redyskontowej weksli, lecz nie mniej niż 2%, w przypadku pożyczek udzielanych na inwestycje związane z ochroną wód i gospodarką wodną, wykorzystaniem alternatywnych źródeł energii, z zagospodarowaniem i unieszkodliwianiem odpadów, rekultywacją terenu, 0,4 stopy redyskontowej weksli, lecz nie mniej niż 3%, w przypadku udzielonych pożyczek na zadania dotyczące likwidacji niskiej emisji oraz termomodernizację obiektów użyteczności publicznej, a także na zakup pojazdów specjalistycznych, 0,5 stopy redyskontowej weksli, lecz nie mniej niż 3,7%, w przypadku pożyczek udzielanych na urządzenia i systemy ochrony przed hałasem, zamianę technologii stanowiącej zagrożenie dla środowiska na mniej uciążliwą, likwidację emisji i odpylanie gazów odlotowych w przemyśle i energetyce, zapobieganie powstawaniu zanieczyszczeń i odpadów oraz w przypadku pożyczek udzielanych na zapewnienie wkładu własnego na realizację zadań finansowanych ze środków zagranicznych, 0,6 stopy redyskontowej weksli, lecz nie mniej niż 4,5%, w przypadku pożyczek udzielanych na inne cele związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną. 0,1 stopy redyskontowej weksli, lecz nie mniej niż 1%, w przypadku pożyczek udzielanych na wykonanie dokumentacji technicznej z tym zastrzeżeniem, że jeżeli beneficjent w ciągu 2 lat od wykonania dokumentacji nie przystąpi do realizacji inwestycji umowa pożyczki będzie przekształcona w umowę pożyczki z oprocentowaniem komercyjnym, 0,3 stopy redyskontowej weksli, lecz nie mniej niż 2%, w przypadku pożyczek udzielanych na inwestycje związane z ochroną wód i gospodarką wodną, wykorzystaniem alternatywnych źródeł energii, z zagospodarowaniem i unieszkodliwianiem odpadów, rekultywacją terenu, 0,4 stopy redyskontowej weksli, lecz nie mniej niż 3%, w przypadku udzielonych pożyczek na zadania dotyczące likwidacji niskiej emisji oraz termomodernizację obiektów użyteczności publicznej, a także na zakup pojazdów specjalistycznych, 0,5 stopy redyskontowej weksli, lecz nie mniej niż 3,7%, w przypadku pożyczek udzielanych na urządzenia i systemy ochrony przed hałasem, zamianę technologii stanowiącej zagrożenie dla środowiska na mniej uciążliwą, likwidację emisji i odpylanie gazów odlotowych w przemyśle i energetyce, zapobieganie powstawaniu zanieczyszczeń i odpadów oraz w przypadku pożyczek udzielanych na zapewnienie wkładu własnego na realizację zadań finansowanych ze środków zagranicznych, 0,6 stopy redyskontowej weksli, lecz nie mniej niż 4,5%, w przypadku pożyczek udzielanych na inne cele związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną. Szczecin 23.06.2014

8 Kołobrzeg, 2-3.06.2014 r. Pożyczka udzielona przez Wojewódzki Fundusz: I.jednostkom samorządu terytorialnego, II.celowym związkom oraz stowarzyszeniom jednostek samorządu terytorialnego, III.komunalnym jednostkom organizacyjnym, w tym spółkom, w których jednostki samorządu terytorialnego mają ponad 50 % udziałów lub akcji, spółkom wodnym, IV.podmiotom realizującym zadania na rzecz samorządów, może być częściowo umorzona, do 30%, zgodnie z zasadami udzielania pomocy ze środków WFOŚiGW. Pożyczki udzielane innym podmiotom mogą być umorzone w wysokości do 10%. I.jednostkom samorządu terytorialnego, II.celowym związkom oraz stowarzyszeniom jednostek samorządu terytorialnego, III.komunalnym jednostkom organizacyjnym, w tym spółkom, w których jednostki samorządu terytorialnego mają ponad 50 % udziałów lub akcji, spółkom wodnym, IV.podmiotom realizującym zadania na rzecz samorządów, może być częściowo umorzona, do 30%, zgodnie z zasadami udzielania pomocy ze środków WFOŚiGW. Pożyczki udzielane innym podmiotom mogą być umorzone w wysokości do 10%. Szczecin 23.06.2014

9 Kołobrzeg, 2-3.06.2014 r. Dotacje Dotacje mogą być udzielane na: edukację ekologiczną, zadania posiadające charakter eksperymentalny, monitoring, ochronę przyrody, ochronę lasów na obszarach szczególnej ochrony, ochronę przed powodzią, dokumentację techniczną, ekspertyzy, badania naukowe, programy wdrożeniowe i rozwojowe, zapobieganie lub likwidację nadzwyczajnych zagrożeń środowiska. Dotacje mogą być udzielane na: edukację ekologiczną, zadania posiadające charakter eksperymentalny, monitoring, ochronę przyrody, ochronę lasów na obszarach szczególnej ochrony, ochronę przed powodzią, dokumentację techniczną, ekspertyzy, badania naukowe, programy wdrożeniowe i rozwojowe, zapobieganie lub likwidację nadzwyczajnych zagrożeń środowiska. Szczecin 23.06.2014

10 Kołobrzeg, 2-3.06.2014 r. Plan finansowy 2014 Pożyczki – 175 mln zł Dotacje – 47 mln zł Pożyczki – 175 mln zł Dotacje – 47 mln zł Szczecin 23.06.2014

11 Kołobrzeg, 2-3.06.2014 r. Dotacje na zadania proekologiczne 27 mln zł Dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych6,5 mln zł Dopłaty do spłaty kredytów bankowych 1 mln zł Środki przekazane PJB 6,63 mln zł Umorzenia pożyczek 5 mln zł Nagrody za działalność na rzecz ochrony środowiska 1,5 mln zł Inne wydatki na ochronę środowiska 0,3 mln zł Dotacje na zadania proekologiczne 27 mln zł Dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych6,5 mln zł Dopłaty do spłaty kredytów bankowych 1 mln zł Środki przekazane PJB 6,63 mln zł Umorzenia pożyczek 5 mln zł Nagrody za działalność na rzecz ochrony środowiska 1,5 mln zł Inne wydatki na ochronę środowiska 0,3 mln zł Plan finansowy 2014 – finansowanie bezzwrotne Szczecin 23.06.2014

12 Kołobrzeg, 2-3.06.2014 r. Przeznaczenie dotacji Rekultywacja składowisk w ramach POIiŚ 4 mln zł Instalacje OZE w ramach 4.1 RPO WZP 3 mln zł Usuwanie wyrobów zawierających azbest 3 mln zł Edukacja ekologiczna i ochrona przyrody 1,5 mln zł Program ograniczenia niskiej emisji KAWKA 1,5 mln zł Wyposażenie w pojazdy i sprzęt jednostek OSP 1 mln zł Usuwanie Barszczu Sosnowskiego 0,5 mln zł Rekultywacja składowisk w ramach POIiŚ 4 mln zł Instalacje OZE w ramach 4.1 RPO WZP 3 mln zł Usuwanie wyrobów zawierających azbest 3 mln zł Edukacja ekologiczna i ochrona przyrody 1,5 mln zł Program ograniczenia niskiej emisji KAWKA 1,5 mln zł Wyposażenie w pojazdy i sprzęt jednostek OSP 1 mln zł Usuwanie Barszczu Sosnowskiego 0,5 mln zł Szczecin 23.06.2014

13 Kołobrzeg, 2-3.06.2014 r. Banki Spółdzielcze - Dofinansowanie kredytu w formie częściowej spłaty kapitału w formie częściowej spłaty kapitału Dofinansowanie osób fizycznych na budowę przyłączy wod-kan, budowy przydomowych oczyszczalni ścieków oraz likwidacji szamb. Dotacja do wysokości 40% kapitału kredytu bankowego wykorzystanego na sfinansowanie przedsięwzięcia. Bank finansuje do 100 % kosztu całkowitego zadania. Okres kredytowania jest dowolny, zaś koszt całkowity zadania to maksymalnie 20.000 zł. Oprocentowanie kredytu wynosi 8%, zaś prowizja pobierana przez bank 1.5 %. Dofinansowanie osób fizycznych na budowę przyłączy wod-kan, budowy przydomowych oczyszczalni ścieków oraz likwidacji szamb. Dotacja do wysokości 40% kapitału kredytu bankowego wykorzystanego na sfinansowanie przedsięwzięcia. Bank finansuje do 100 % kosztu całkowitego zadania. Okres kredytowania jest dowolny, zaś koszt całkowity zadania to maksymalnie 20.000 zł. Oprocentowanie kredytu wynosi 8%, zaś prowizja pobierana przez bank 1.5 %. Szczecin 23.06.2014

14 Kołobrzeg, 2-3.06.2014 r. Rozmieszczenie placówek Banku Spółdzielczego Szczecin 23.06.2014

15 Kołobrzeg, 2-3.06.2014 r. Bank Ochrony Środowiska Kredyty z dopłatami do odsetek z WFOŚiGW w Szczecinie L1 – inwestycje energooszczędne L2 – inwestycje z zakresu wykorzystania odnawialnych źródeł energii L3 – inwestycje z zakresu budowy oczyszczalni ścieków L4 – inwestycje energooszczędne dotyczące termomodernizacji budynków L5 – inwestycje z zakresu usuwania odpadów zawierających azbest L6 – inwestycje z zakresu budowy i modernizacji sieci i przyłączy kanalizacji sanitarnej Szczecin 23.06.2014

16 Kołobrzeg, 2-3.06.2014 r. Kredyty z dopłatami do odsetek z WFOŚiGW w Szczecinie Podstawowe ogólne warunki kredytowania: 1.kwota kredytu: do 90 % całkowitego kosztu inwestycji 2.okres realizacji zadania (karencja w spłacie) – do 12 miesięcy od daty postawienia kredytu do dyspozycji kredytobiorcy 3.okres kredytowania – do 10 lat dla wszystkich podmiotów 4.oprocentowanie – WIBOR 3 miesięczny minus 3% - lecz nie mniej niż 2,0% w skali roku dla wszystkich podmiotów 5.prowizja przygotowawcza- 1% kwoty kredytu 6.odsetki płatne miesięcznie od wysokości aktualnego zadłużenia. Podstawowe ogólne warunki kredytowania: 1.kwota kredytu: do 90 % całkowitego kosztu inwestycji 2.okres realizacji zadania (karencja w spłacie) – do 12 miesięcy od daty postawienia kredytu do dyspozycji kredytobiorcy 3.okres kredytowania – do 10 lat dla wszystkich podmiotów 4.oprocentowanie – WIBOR 3 miesięczny minus 3% - lecz nie mniej niż 2,0% w skali roku dla wszystkich podmiotów 5.prowizja przygotowawcza- 1% kwoty kredytu 6.odsetki płatne miesięcznie od wysokości aktualnego zadłużenia. Podmiotami uprawnionymi do zaciągnięcia kredytu z dopłatami WFOŚiGW w Szczecinie są wszyscy realizujący inwestycje na terenie województwa zachodniopomorskiego – gminy, przedsiębiorcy, osoby fizyczne. Szczecin 23.06.2014

17 Kołobrzeg, 2-3.06.2014 r. Kredyty z dopłatami do kapitału z WFOŚiGW w Szczecinie L7 – inwestycje z zakresu mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii Podstawowe ogólne warunki kredytowania: Koszt całkowity zadania nieograniczony kwotowo. Kwota dopłat Funduszu- 10% wartości udzielonego kredytu, nie więcej jednak niż 15 tys. zł. Okres realizacji zadania – do 12 miesięcy od daty postawienia kredytu do dyspozycji kredytobiorcy. Okres kredytowania – do 15 lat. Oprocentowanie kredytu – WIBOR3M+ 3% marży przez cały okres kredytowania. Prowizja przygotowawcza albo opłata aranżacyjna – 1% kwoty kredytu. Podstawowe ogólne warunki kredytowania: Koszt całkowity zadania nieograniczony kwotowo. Kwota dopłat Funduszu- 10% wartości udzielonego kredytu, nie więcej jednak niż 15 tys. zł. Okres realizacji zadania – do 12 miesięcy od daty postawienia kredytu do dyspozycji kredytobiorcy. Okres kredytowania – do 15 lat. Oprocentowanie kredytu – WIBOR3M+ 3% marży przez cały okres kredytowania. Prowizja przygotowawcza albo opłata aranżacyjna – 1% kwoty kredytu. Podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o kredyty z dopłatami- osoby fizyczne nie wykorzystujące efektów przedsięwzięcia do prowadzenia działalności gospodarczej. Szczecin 23.06.2014

18 Kołobrzeg, 2-3.06.2014 r. WSPÓŁPRACA z Szczecin 23.06.2014

19 Kołobrzeg, 2-3.06.2014 r. latailość kredytówwartość kredytów wartość dopłat z Funduszami w Polsce w tym z Funduszem w Szczecinie z Funduszami w Polsce w tym z Funduszem w Szczecinie 201313072269194619 7822 894 201294519988 86914 8283 159 2011111727277 41520 4042 428 20101169438123 95638 1831 190 20091838251244 84018 141301 20081710147283 3185 261280 20071739110185 4204 97385 2006108086107 2071 02768 20058266958 4581 222143 2004100310146 3862 818112 2003102017545 7762 20576 20025929824 043959136 20016019615 7041 508263 20007758530 0622 961304 1999138417848 9452 000104 199810052352 7251 38495 19971517924 41967748 1996552925 67039812 1995933315 23819617 Łącznie18 4102 6951 590 397138 92711 715 Kredyty udzielane we współpracy WFOŚiGW i BOŚ S.A. w latach 1995-2013 Szczecin 23.06.2014

20 Kołobrzeg, 2-3.06.2014 r. Usuwanie azbestu - 2014 Dotacja do 100% kosztów zadania Kwota dopłaty do 1 tony nie większa niż 800 zł Nabór wniosków od 2 stycznia 2014 roku do końca czerwca 2014 roku Nowość! Dotacje dla przedsiębiorców do 50% kosztów zadania Dotacja do 100% kosztów zadania Kwota dopłaty do 1 tony nie większa niż 800 zł Nabór wniosków od 2 stycznia 2014 roku do końca czerwca 2014 roku Nowość! Dotacje dla przedsiębiorców do 50% kosztów zadania Szczecin 23.06.2014

21 Kołobrzeg, 2-3.06.2014 r. Edukacja ekologiczna i ochrona przyrody Wnioski można składać do 30 września 2014 roku Dofinansowaniu podlegają warsztaty edukacyjne, publikacje oraz audycje o tematyce ekologicznej, kursy, szkolenia, studia podyplomowe, seminaria, konferencje i sympozja, programy i kampanie edukacyjne i informacyjne, ścieżki przyrodnicze i izby edukacyjne, konkursy propagujące wiedzę ekologiczną o zasięgu ponadlokalnym, doposażenie ośrodków edukacji ekologicznej i izb edukacyjnych w sprzęt i materiały do edukacji ekologicznej Wysokość dofinansowania w formie dotacji może wynieść do 75% kosztów projektu w formie dotacji i do 90% w formie pożyczki Wnioski można składać do 30 września 2014 roku Dofinansowaniu podlegają warsztaty edukacyjne, publikacje oraz audycje o tematyce ekologicznej, kursy, szkolenia, studia podyplomowe, seminaria, konferencje i sympozja, programy i kampanie edukacyjne i informacyjne, ścieżki przyrodnicze i izby edukacyjne, konkursy propagujące wiedzę ekologiczną o zasięgu ponadlokalnym, doposażenie ośrodków edukacji ekologicznej i izb edukacyjnych w sprzęt i materiały do edukacji ekologicznej Wysokość dofinansowania w formie dotacji może wynieść do 75% kosztów projektu w formie dotacji i do 90% w formie pożyczki Szczecin 23.06.2014

22 Kołobrzeg, 2-3.06.2014 r. Sprzęt dla OSP Beneficjentem może być gmina Dotacja na zakup samochodów ratowniczo – gaśniczych oraz sprzętu ratowniczego i ochrony osobistej i/lub karosację samochodów ratowniczo – gaśniczych dla jednostek OSP. Dotacja w zależności od wielkości pojazdu od 50 tys. zł dla lekkiego pojazdu, poprzez 100 tys. zł dla średniego po 150 tys. zł w przypadku samochodu ciężkiego. Nabór wniosków został zakończony – przyznano już dotację na zakup sprzętu ochrony osobistej i wyposażenia strażaków OSP oraz zakup sprzętu ratowniczego (tzw. pakiety) – 276 tys. zł Beneficjentem może być gmina Dotacja na zakup samochodów ratowniczo – gaśniczych oraz sprzętu ratowniczego i ochrony osobistej i/lub karosację samochodów ratowniczo – gaśniczych dla jednostek OSP. Dotacja w zależności od wielkości pojazdu od 50 tys. zł dla lekkiego pojazdu, poprzez 100 tys. zł dla średniego po 150 tys. zł w przypadku samochodu ciężkiego. Nabór wniosków został zakończony – przyznano już dotację na zakup sprzętu ochrony osobistej i wyposażenia strażaków OSP oraz zakup sprzętu ratowniczego (tzw. pakiety) – 276 tys. zł Szczecin 23.06.2014

23 Kołobrzeg, 2-3.06.2014 r. Samochody ratowniczo - gaśnicze dla OSP Ze względu na duże zainteresowanie gmin zakupem samochodów ratowniczo – gaśniczych - złożono 28 wniosków o dotacje na łączną kwotę 2,2 mln zł – Zarząd WFOŚiGW podjął decyzję o podwyższeniu alokacji zaplanowanej na rok 2014 z 1,0 mln do 1,5 mln zł. Rozpatrzono pozytywnie 9 wniosków gmin o dotację do zakupu oraz samochodów dla jednostek OSP – na łączna kwotę 885 tys. W miarę możliwości finansowych Fundusz zapewni bezzwrotne wsparcie dla pozostałych gmin - jeżeli potwierdzą otrzymanie niezbędnych na zakup samochodów środków z innych źródeł. Ze względu na duże zainteresowanie gmin zakupem samochodów ratowniczo – gaśniczych - złożono 28 wniosków o dotacje na łączną kwotę 2,2 mln zł – Zarząd WFOŚiGW podjął decyzję o podwyższeniu alokacji zaplanowanej na rok 2014 z 1,0 mln do 1,5 mln zł. Rozpatrzono pozytywnie 9 wniosków gmin o dotację do zakupu oraz samochodów dla jednostek OSP – na łączna kwotę 885 tys. W miarę możliwości finansowych Fundusz zapewni bezzwrotne wsparcie dla pozostałych gmin - jeżeli potwierdzą otrzymanie niezbędnych na zakup samochodów środków z innych źródeł. Szczecin 23.06.2014

24 Kołobrzeg, 2-3.06.2014 r. Rekultywacja składowisk Fundusz zapewnia wkład własny dla dwóch projektów realizowanych przez Celowy Związek Gmin R21 i Związek Gmin Dorzecza Parsęty które otrzymają dotację w ramach działania 2.1 Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013. W ramach zadania zrekultywowanych zostanie 39 składowisk Dotacja Funduszu została określona na poziomie 10% kosztów zadania, które oszacowano na ok. 76 mln zł. Fundusz wystąpił do NFOŚiGW o przywrócenie Programu Rekultywacji Składowisk z dotacją do 50% wartości zadania oraz zaproponował umieszczenie rekultywacji składowisk w nowej perspektywie RPO WZP na lata 2014 – 20120. Fundusz zapewnia wkład własny dla dwóch projektów realizowanych przez Celowy Związek Gmin R21 i Związek Gmin Dorzecza Parsęty które otrzymają dotację w ramach działania 2.1 Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013. W ramach zadania zrekultywowanych zostanie 39 składowisk Dotacja Funduszu została określona na poziomie 10% kosztów zadania, które oszacowano na ok. 76 mln zł. Fundusz wystąpił do NFOŚiGW o przywrócenie Programu Rekultywacji Składowisk z dotacją do 50% wartości zadania oraz zaproponował umieszczenie rekultywacji składowisk w nowej perspektywie RPO WZP na lata 2014 – 20120. Szczecin 23.06.2014

25 Kołobrzeg, 2-3.06.2014 r. Składowiska objęte rekultywacją w ramach projektów Szczecin 23.06.2014

26 Kołobrzeg, 2-3.06.2014 r. Barszcz Sosnowskiego Nowym zadaniem Funduszu jest pilotażowy program w ramach którego gminy mogą aplikować o środki na zlecenie zabiegów likwidacji Barszczu Sosnowskiego w formie dotacji do 50% kosztów zadania. Trwa nabór wniosków na realizacje tego zadania. Nowym zadaniem Funduszu jest pilotażowy program w ramach którego gminy mogą aplikować o środki na zlecenie zabiegów likwidacji Barszczu Sosnowskiego w formie dotacji do 50% kosztów zadania. Trwa nabór wniosków na realizacje tego zadania. Szczecin 23.06.2014

27 Kołobrzeg, 2-3.06.2014 r. Program Prosument - dofinansowanie mikroinstalacji OZE Szczecin 23.06.2014

28 Kołobrzeg, 2-3.06.2014 r. „Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii Część 4) Prosument - linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii” Program ma na celu: Promowanie nowych technologii OZE oraz postaw prosumenckich (podniesienie świadomości inwestorskiej i ekologicznej). Rozwój rynku dostawców urządzeń i instalatorów oraz zwiększenie liczby miejsc pracy w tym sektorze. Program ma na celu: Promowanie nowych technologii OZE oraz postaw prosumenckich (podniesienie świadomości inwestorskiej i ekologicznej). Rozwój rynku dostawców urządzeń i instalatorów oraz zwiększenie liczby miejsc pracy w tym sektorze. Szczecin 23.06.2014

29 Kołobrzeg, 2-3.06.2014 r. Dofinansowanie przedsięwzięć Dofinansowanie obejmie zakup i montaż nowych instalacji i mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii typu prosumenckiego do produkcji: energii elektrycznej lub ciepła i energii elektrycznej, dla potrzeb budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub wielorodzinnych, w tym dla wymiany istniejących instalacji na bardziej efektywne i przyjazne środowisku. Dofinansowanie obejmie zakup i montaż nowych instalacji i mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii typu prosumenckiego do produkcji: energii elektrycznej lub ciepła i energii elektrycznej, dla potrzeb budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub wielorodzinnych, w tym dla wymiany istniejących instalacji na bardziej efektywne i przyjazne środowisku. Szczecin 23.06.2014

30 Kołobrzeg, 2-3.06.2014 r. Beneficjenci programu: 1.osoby fizyczne, 2.spółdzielnie mieszkaniowe, 3.wspólnoty mieszkaniowe oraz 4.jednostki samorządu terytorialnego. 1.osoby fizyczne, 2.spółdzielnie mieszkaniowe, 3.wspólnoty mieszkaniowe oraz 4.jednostki samorządu terytorialnego. Szczecin 23.06.2014

31 Kołobrzeg, 2-3.06.2014 r. Efekt ekologiczny Efektem ekologicznym programu będzie coroczne ograniczenie emisji CO 2 w wysokości 165 000 Mg oraz roczna produkcja energii z odnawialnych źródeł 360 000 MWh. Budżet programu wynosi 600 mln zł na lata 2014-2020 z możliwością zawierania umów kredytu do 2018r. 150 mln zł – dotacje 450 mln zł - pożyczki Efektem ekologicznym programu będzie coroczne ograniczenie emisji CO 2 w wysokości 165 000 Mg oraz roczna produkcja energii z odnawialnych źródeł 360 000 MWh. Budżet programu wynosi 600 mln zł na lata 2014-2020 z możliwością zawierania umów kredytu do 2018r. 150 mln zł – dotacje 450 mln zł - pożyczki Szczecin 23.06.2014

32 Kołobrzeg, 2-3.06.2014 r. Podstawowe zasady udzielania dofinansowania pożyczka/kredyt preferencyjny wraz z dotacją łącznie do 100% kosztów kwalifikowanych instalacji, dotacja w wysokości: 20% (źródła ciepła opalane biomasą, pompy ciepła, kolektory słoneczne) lub 40% (systemy fotowoltaiczne, małe elektrownie wiatrowe, mikrokogeneracja) w 2014 i 2015 roku (15% lub 30% po 2015 r.), maksymalna wysokość kosztów kwalifikowanych od 100 tys. zł do 450 tys. zł, w zależności od rodzaju beneficjenta i przedsięwzięcia, określony maksymalny jednostkowy koszt kwalifikowany dla każdego rodzaju instalacji, oprocentowanie pożyczki/kredytu: 1%, maksymalny okres finansowania pożyczką/kredytem: 15 lat. pożyczka/kredyt preferencyjny wraz z dotacją łącznie do 100% kosztów kwalifikowanych instalacji, dotacja w wysokości: 20% (źródła ciepła opalane biomasą, pompy ciepła, kolektory słoneczne) lub 40% (systemy fotowoltaiczne, małe elektrownie wiatrowe, mikrokogeneracja) w 2014 i 2015 roku (15% lub 30% po 2015 r.), maksymalna wysokość kosztów kwalifikowanych od 100 tys. zł do 450 tys. zł, w zależności od rodzaju beneficjenta i przedsięwzięcia, określony maksymalny jednostkowy koszt kwalifikowany dla każdego rodzaju instalacji, oprocentowanie pożyczki/kredytu: 1%, maksymalny okres finansowania pożyczką/kredytem: 15 lat. Szczecin 23.06.2014

33 Kołobrzeg, 2-3.06.2014 r. Sposoby wdrażania programu 1. Za pośrednictwem NFOSIGW dla jednostek samorządu terytorialnego (jst): pożyczki wraz z dotacjami dla jst, wybór osób fizycznych, wspólnot mieszkaniowych lub spółdzielni mieszkaniowych (dysponujących lub zarządzających budynkami wskazanymi do zainstalowania małych lub mikroinstalacji OZE) należy do jst, nabór wniosków od jst w trybie ciągłym, prowadzony przez NFOŚiGW kwota pożyczki wraz z dotacją >= 1 000 tys. Zł 2. Za pośrednictwem banku środki udostępnione bankowi wybranemu w przetargu, z przeznaczeniem na dotacje i udzielania kredytów bankowych nabór wniosków od osób fizycznych, wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych, w trybie ciągłym, prowadzony przez bank. 3. Za pośrednictwem Wojewódzkich Funduszy – analogicznie jak pkt. 1 1. Za pośrednictwem NFOSIGW dla jednostek samorządu terytorialnego (jst): pożyczki wraz z dotacjami dla jst, wybór osób fizycznych, wspólnot mieszkaniowych lub spółdzielni mieszkaniowych (dysponujących lub zarządzających budynkami wskazanymi do zainstalowania małych lub mikroinstalacji OZE) należy do jst, nabór wniosków od jst w trybie ciągłym, prowadzony przez NFOŚiGW kwota pożyczki wraz z dotacją >= 1 000 tys. Zł 2. Za pośrednictwem banku środki udostępnione bankowi wybranemu w przetargu, z przeznaczeniem na dotacje i udzielania kredytów bankowych nabór wniosków od osób fizycznych, wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych, w trybie ciągłym, prowadzony przez bank. 3. Za pośrednictwem Wojewódzkich Funduszy – analogicznie jak pkt. 1 Szczecin 23.06.2014

34 Kołobrzeg, 2-3.06.2014 r. Efekty rzeczowe Szczecin 23.06.2014

35 Kołobrzeg, 2-3.06.2014 r.Szczecin 23.06.2014

36 Kołobrzeg, 2-3.06.2014 r.Szczecin 23.06.2014

37 Kołobrzeg, 2-3.06.2014 r.Szczecin 23.06.2014

38 Kołobrzeg, 2-3.06.2014 r.Szczecin 23.06.2014

39 Kołobrzeg, 2-3.06.2014 r. Dziękuję za uwagę Radosław Mackiewicz Z-ca Prezesa Zarządu WFOŚiGW w Szczecinie Dziękuję za uwagę Radosław Mackiewicz Z-ca Prezesa Zarządu WFOŚiGW w Szczecinie Szczecin 23.06.2014


Pobierz ppt "Szczecin 23.06.2014 Oferta finansowania inwestycji proekologicznych ze środków WFOŚiGW w Szczecinie Radosław Mackiewicz Z-ca Prezesa Zarządu WFOŚiGW w."

Podobne prezentacje


Reklamy Google