Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Jak usprawnić postępowanie egzekucyjne w Polsce?.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Jak usprawnić postępowanie egzekucyjne w Polsce?."— Zapis prezentacji:

1 Jak usprawnić postępowanie egzekucyjne w Polsce?

2 www.konfederacjalewiatan.pl 2 Reforma Wymiaru Sprawiedliwości z perspektywy wierzyciela – zalety: - E-sąd. - Możliwość wyboru komornika na terenie RP. -Wzrost liczby kancelarii komorniczych (2007r.  652 kancelarie, 2014r.  1266 kancelarii). - Wzrost konkurencyjności na rynku usług komorniczych, zmiana podejścia części Komorników do prowadzenia egzekucji.

3 www.konfederacjalewiatan.pl 3 Główne obszary egzekucji komorniczej wymagające zmian: - Usprawnienia organizacyjne i procesowe w zakresie funkcjonowania kancelarii komorniczych. - Zmiany legislacyjne warunkujące podniesienie skuteczności egzekucji. - Optymalizacja kosztowa- finansowanie egzekucji.

4 www.konfederacjalewiatan.pl 4 Usprawnienia organizacyjne i procesowe: Nowoczesne technologie, Rozwiązania elektroniczne w egzekucji Poprawa efektywności operacyjnej Kancelarii Komorniczych Obniżenie kosztów egzekucji zarówno po stronie Komornika, Wierzyciela jak i Dłużnika

5 www.konfederacjalewiatan.pl 5 Usprawnienia organizacyjne i procesowe w zakresie funkcjonowania kancelarii komorniczych: Wykorzystanie w egzekucji rozwiązań elektronicznych na wzór tych stosowanych w ramach procedury EPU: – Elektroniczna wymiana korespondencji pomiędzy wierzycielem i komornikiem – Wprowadzenie obowiązku wymiany pism pomiędzy komornikami a sądami i organami administracji wyłącznie w formie elektronicznej, w tym docelowo stworzenie platformy lub kanałów komunikacji pomiędzy tymi organami oraz platformy spajającej większość kanałów pozyskiwania informacji przez komorników (jedna platforma do odpytywania CEPIK, ZUS, US, E-KW itd.). – Wprowadzenie obowiązku wymiany pism pomiędzy komornikami wyłącznie w formie elektronicznej. – Umożliwienie wprowadzenia w kancelariach pełnej digitalizacji akt postępowań egzekucyjnych, prowadzenie ich w formie elektronicznej, w tym rezygnacja z weryfikowania ręcznego i „papierowego” potwierdzenia tytułów wykonawczych z postępowań elektronicznych. – Elektroniczne archiwa - zdalny dostęp on-line do akt sprawy dla Wierzyciela – Bezpłatny dostęp do elektronicznych ksiąg wieczystych. – Umożliwienie komornikom składania wniosków do wydziałów komunikacji o toczącym się postępowaniu egzekucyjnym i zagrożeniu zajęciem (konieczność wpisu w dokumentach rejestrowych pojazdu, bez wymogu fizycznego zajęcia pojazdu).

6 www.konfederacjalewiatan.pl 6 Usprawnienia organizacyjne i procesowe w zakresie funkcjonowania kancelarii komorniczych: Likwidacja prawnych kontrowersji (wprost wskazanie na konieczność udzielania nieodpłatnych odpowiedzi przez wszystkie podmioty) związanych z pobieraniem lub próbą pobierania przez niektóre podmioty opłat za odpytania dotyczące składników majątku dłużnika (np. przez spółdzielnie mieszkaniowe) – zmiana prawa eliminująca rozbieżność orzecznictwa w tym zakresie). Zwiększenie funkcjonalności systemu EPU (usprawnienie wyszukiwania, filtrowania, segregowania spraw, a także poprawienie wyszukiwarki spraw, wyeliminowanie błędów przy masowym wysyłaniu adnotacji z programu Komornik SQL do EPU itp.). Stabilna praca systemu EPU, w tym wprowadzenie realnie działającego help desku (komórki organizacyjnej lub osób odpowiedzialnych za wsparcie techniczne dla użytkowników) oraz wyeliminowanie bardzo częstych błędów połączenia w trakcie pobierania/wysyłania danych do EPU. Opisane usprawnienia - w tym większe wykorzystanie nowoczesnych rozwiązań technologicznych poprawiających wydajność operacyjną i kosztową czynności egzekucyjnych wpłynie na obniżenie kosztów egzekucji zarówno po stronie komornika, wierzyciela jak i dłużnika oraz na szybkość egzekucji.

7 www.konfederacjalewiatan.pl 7 Podniesienie skuteczności egzekucji: 1.Zmiana przepisów w zakresie egzekucji z minimalnego wynagrodzenia za pracę (art. 87¹ kodeksu pracy) - poprzez dozwolenie potrąceń z kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę. Zapewnienie równych praw dla dłużnika i wierzyciela poprzez dozwolenie potrąceń z minimalnego wynagrodzenia nawet na poziomie 10% będzie stanowiło dla dłużników przesłankę nieuchronności w zakresie obowiązku spłaty zobowiązania, a jednocześnie może przyczynić się do bardziej świadomego zaciągania zobowiązań. Obecne regulacje stanowią poważną barierę w egzekwowaniu roszczeń, stwarzają pole do nadużyć i celowego działania na szkodę potencjalnych wierzycieli. (konsument ma możliwość zaciągania zobowiązań, ale wierzyciel nie może wyegzekwować zadłużenia jeśli zarabia on kwotę minimalnego wynagrodzenia). 1.Wyeliminowanie wskaźnika zaległości - art. 8.8 UKSE. Egzekucja jest rozciągnięta w czasie, wskaźnik zaległości szkodzi skuteczności egzekucji w perspektywie długookresowej.

8 www.konfederacjalewiatan.pl 8 Podniesienie skuteczności egzekucji: Zmianę przepisów prawa bankowego w zakresie egzekucji ze środków na rachunku bankowym dłużnika (obecnie obowiązuje ochrona środków na rachunku bankowym dłużnika do wysokości trzykrotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, projektowane zmiany w art. 54. Prawa bankowego, ochrona środków do wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę). Podniesienie bezpieczeństwa obrotu gospodarczego – stworzenie rejestru bezskutecznych egzekucji i dłużników egzekwowalnych, w efekcie wpłynie także na podniesienie skuteczności egzekucji (zmiana objęta założeniami do projektu nowelizacji ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych). Zmiana przepisów w zakresie egzekucji z wierzytelności przysługujących dłużnikom z Urzędów Skarbowych z tytułu nadpłaty podatku dochodowego. – Art.. 902² k.p.c.(projekt)  Zajęcie wierzytelności z tytułu nadpłaty lub zwrotu podatku dochodowego obejmie także wierzytelności przyszłe, wynikające z nadpłaty lub zwrotu podatku powstałych w roku kalendarzowym, w którym dokonano zajęcia wierzytelności, która może być zajęta w toku egzekucji komorniczej.

9 www.konfederacjalewiatan.pl 9 Finansowanie egzekucji – podstawowe założenia: Egzekucja w całości finansowana z opłat egzekucyjnych, pobieranych od dłużników, za skutecznie prowadzoną egzekucję – dodatkowe działanie mobilizujące dłużników do dobrowolnej szybkiej spłaty należności na wczesnych etapach postępowania. Minimalizacja opłat stałych, stałej taksy od czynności czy opłat stosunkowych od wniosku egzekucyjnego – stosowanie tego rodzaju opłat obniża motywację komorników do podejmowania jak najskuteczniejszych czynności egzekucyjnych, stanowiąc jednocześnie barierę kosztową zniechęcającą wierzycieli do podejmowania egzekucji. Stosowanie opłat stałych powinno być wyjątkiem, a nie zasadą, np. w przypadku eksmisji, gdzie rzeczywiście służy uproszczeniu rozliczenia. Maksymalnie uproszczony i ujednolicony sposób naliczania opłat egzekucyjnych. Wynagrodzenie komorników ustalone na racjonalnym poziomie, jednak pozwalającym na pokrywanie kosztów prowadzonej działalności - Trybunał Konstytucyjny w orzeczeniu z dnia 24-02-2003r., zwrócił uwagę, że komornik prowadzi na własny koszt egzekucję i powinien czerpać dochód ze skutecznie przeprowadzanych postępowań. Egzekucja służy wykonaniu wyroku na rzecz wierzyciela, a nie osiągnięciu dochodu przez komornika czy skarb państwa (szczególnie kosztem wierzyciela).

10 www.konfederacjalewiatan.pl 10 Finansowanie egzekucji – obecnie większość kosztów jest ponoszona przez wierzycieli: Wysokie opłaty stałe ponoszone przez wierzycieli – powszechna praktyka wzywania wierzycieli do uiszczenia opłaty za poszukiwanie majątku dłużnika (ok. 65 zł) – przy jednoczesnym braku katalogu czynności wchodzących w skład „poszukiwania majątku”; każda czynność komornika wymaga oddzielnej opłaty, pojawia się więc pytanie, czym dokładnie jest „poszukiwanie majątku”. Częste przypadki wzywania wierzycieli do uiszczenia wygórowanych zaliczek na czynności – 100 – 300 zł, pod rygorem odmowy ich dokonania. Wysokie opłaty pobierane przez: ZUS – 40,47 zł za zapytanie zwykłe; Urzędy skarbowe – 45 zł; Elektroniczne księgi wieczyste – 20 zł.

11 www.konfederacjalewiatan.pl 11 Dodatkowe (najczęstsze) opłaty ponoszone przez wierzycieli: Zapytania o rachunki bankowe dłużnika: Opłata za komplet zapytań w bankach komercyjnych (27 banków) wynosi ok 16 – 17 zł (0,31 zł lub 1,54 zł za zapytanie). Zapytania w bankach spółdzielczych (132 banki) = ok 120 zł. Zapytania do wszystkich dostępnych w systemie banków = ok 140 zł. Koszty korespondencji – ok 60 zł (przy założeniu 10-ciu listów) Czynności terenowe – opłata za 1 km = 0,8358 zł Inne opłaty – w zależności od ustaleń (np. wpis do księgi wieczystej, odpis aktu małżeństwa, ustalenia danych / adresowe).

12 www.konfederacjalewiatan.pl 12 Koszty dochodzenia należności: Zmianę przepisów prawa bankowego w zakresie egzekucji ze środków na rachunku bankowym dłużnika (obecnie obowiązuje ochrona środków na rachunku bankowym dłużnika do wysokości trzykrotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, projektowane zmiany w art. 54. Prawa bankowego, ochrona środków do wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę). *potencjalne obszary, w których uproszczenie procedur oraz wykorzystanie technologii informatycznych może skrócić czas i obniżyć koszty dochodzenia należności *brak katalogu czynności, które w rozumieniu art. 797¹ kpc nie stanowią poszukiwania majątku dłużnika za wynagrodzeniem. W praktyce komornicy próbują pobierać tę opłatę w każdej sprawie, nawet zapytanie do ZUS-u o płatnika składek jest czasami traktowane jako poszukiwanie majątku dłużnika. *powyższe zestawienie uwzględnia jedynie zapytania do ZUSu i urzędu skarbowego oraz założenie wysłania 10-ciu listów poleconych za potw. odbioru na sprawę. Pozew  wpis sądowy Ustalenia w Biurze Adresowym ZUS US SĄDEgzekucja komornicza 30 zł (wps do 2 tys.) 31 zł * 40 zł – zapytanie zwykłe* 80 zł – zapytanie pełne 50zł* Poszukiwanie majątku dłużnika (art. 797¹ kpc; art. 53a ukse ) Ok 65 zł* Korespondencja 61 zł* (jeden list za potwierdzeniem odbioru 6,10 zł) Kwota kosztów Min. ok 200 zł Maks. nawet ponad 330 zł Pozew  pełnomo cnictwo 17 zł*

13 www.konfederacjalewiatan.pl 13 Koszty prowadzenia egzekucji a jej opłacalność, przykłady: Przykład: Dochodząc w drodze egzekucji 5 roszczeń o wartości 1000 zł każdy wierzyciel musi zapłacić: opłatę za poszukiwanie majątku dłużnika (art. 53a UKSE) = 65 zł, opłatę za zapytania do ZUS = 41 zł, opłatę za informacje z Urzędu Skarbowego = 50 zł, zwrot wydatków na korespondencję ok 60 zł na jedną sprawę. Łączne opłaty w jednej sprawie wynoszą ponad 200 zł. Podsumowując, łączne koszty wierzyciela dla dochodzonych w egzekucji 5 roszczeń po 1000 zł, wyniosą ponad 1000 zł! W przypadku jakichkolwiek dodatkowych opłat stałych, koszty egzekucji w tych sprawach przewyższą wpływy z egzekucji. Skuteczność postępowań egzekucyjnych = >22%  z dochodzonej kwoty 5000 zł wierzyciel odzyska jedynie około 1100 zł należności głównej oraz tylko 1/5 poniesionych kosztów - czyli ok. 200 zł (wyda 1000 zł, a odzyska ok. 1300 zł) Bariera kosztowa ogranicza dostęp do sądu i egzekucji  może prowadzić do wniosku o NIEOPŁACALNOŚCI EGZEKUCJI Rodzaj czynnościOpłata poszukiwanie majątku65 zł zapytanie ZUS40 zł zapytanie US50 zł zapytanie do elektr. KW20 zł zapytanie o rachunki bank.140 zł korespondencja61 zł dojazd (np. 10 km)10 zł Suma:386 zł

14 www.konfederacjalewiatan.pl 14 Koszty egzekucji – propozycje zmian: Zniesienie opłaty za poszukiwanie majątku dłużnika lub stworzenie precyzyjnego katalogu czynności stanowiących poszukiwanie. Zniesienie lub znaczące ograniczenie wysokości opłat pobieranych przez ZUS i urzędy skarbowe. Umożliwienie komornikom bezpłatnego odpytywania elektronicznych Ksiąg Wieczystych w zakresie nieruchomości dłużnika. Upowszechnienie elektronicznej obsługi egzekucji, co ograniczy jej koszty, zwłaszcza koszty korespondencji.

15 www.konfederacjalewiatan.pl 15 Czas trwania procedur sądowych i egzekucyjnych Pozew  tytuł wykonawczy (orzeczenie + klauzula) Ustalenia w Biurze Adresowym ZUS / US Postępowanie sądowe Egzekucja komornicza sąd „papierowy” Śr. 173 dni śr. 113 dni EPU 60-90 dni (cała procedura min 60 dni) 14 dni* Inne czynności egzekucyjne Sąd „papierowy” – średnio 173 dni/ EPU średnio 113 dni od złożenia pozwu do uzyskania tytułu wykonawczego do 300 dni Wg wierzycieli 300 dni; najlepsze kancelarie ok 200 dni Wg Ministerstwa Sprawiedliwości od 190 do 460 dni Minimum 313 dni do Maximum 503 dni

16 www.konfederacjalewiatan.pl 16 Dziękujemy za Uwagę.


Pobierz ppt "Jak usprawnić postępowanie egzekucyjne w Polsce?."

Podobne prezentacje


Reklamy Google