Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

WYBORY POSŁÓW DO EUROPARLAMENTU 1 7 CZERWCA 2009 R. Szkolenie członków obwodowych komisji wyborczych w Tychach.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "WYBORY POSŁÓW DO EUROPARLAMENTU 1 7 CZERWCA 2009 R. Szkolenie członków obwodowych komisji wyborczych w Tychach."— Zapis prezentacji:

1

2 WYBORY POSŁÓW DO EUROPARLAMENTU 1 7 CZERWCA 2009 R. Szkolenie członków obwodowych komisji wyborczych w Tychach

3 Członkowie Członkowie Obwodowych Komisji Wyborczych ZARZĄDZENIE NR 0151/ 498 /09 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 12 maja 2009 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 7 czerwca 2009 r. http://bip.umtychy.pl/?grupa=przedmioty&dzial=wybory&kat=wybory&idkat=10 2 P o w o ł a n i e Szkolenie członków obwodowych komisji wyborczych w Tychach

4 OCHRONA PRAWNA 3 Członkowie komisji wyborczych, korzystają z ochrony prawnej przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych i ponoszą odpowiedzialność jak funkcjonariusze publiczni Szkolenie członków obwodowych komisji wyborczych w Tychach

5 Zadania Przewodniczącego Obwodowej Komisji Wyborczej 1.Kieruje pracami Komisji. 2.Zwołuje posiedzenia i im przewodniczy. 3.Odpowiada za właściwe zabezpieczenie niewykorzystanych kart w głosowaniu. 4.Przekazuje informacje o ilości osób uprawnionych do głosowania i o liczbie wyborców, którym wydano karty do głosowania 5.Odbiera hasło upoważniające do potwierdzenia prawdziwości danych z protokołów głosowania w obwodzie, sporządzanych w systemie informatycznym, a także do uwierzytelniania ich transmisji i zapisu na nośniku elektronicznym. Generowanie haseł - termin zostanie podany na stronie Biuletynu Informacji Publicznej. 6.W czasie wykonywania czynności wymagających użycia hasła własnoręcznie wprowadza podane w haśle numery litery lub cyfry. 7.Zabezpiecza otrzymane hasło przed zaginięciem lub dostępem innych osób. 4 Szkolenie członków obwodowych komisji wyborczych w Tychach

6 Wybór Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego Obwodowej Komisji Wyborczej Głosowanie jawne 5 Szkolenie członków obwodowych komisji wyborczych w Tychach

7 Przewodniczący podpisują zaświadczenia członkom Komisji i Zastępcy. Zastępca przewodniczącego podpisuje zaświadczenie Przewodniczącemu. 6 U w a g a Zaświadczenia Szkolenie członków obwodowych komisji wyborczych w Tychach

8 Z A D A N I A Z A D A N I A OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ 7 Przeprowadzenie głosowania w obwodzie Czuwanie w dniu wyborów nad przestrzeganiem przepisów prawa wyborczego w miejscu i czasie głosowania Ustalenie wyników głosowania w obwodzie i przekazanie ich wyników Pełnomocnikowi Wyborczemu Szkolenie członków obwodowych komisji wyborczych w Tychach

9 Obwodowa Komisja Wyborcza 8 Podejmuje rozstrzygnięcia: w obecności co najmniej połowy swego składu, w tym przewodniczącego lub jego zastępcy, większością głosów. Z każdego posiedzenia sporządza protokół, w którym podaje: porządek obrad, imiona i nazwiska uczestników, podjęte rozstrzygnięcia i ustalenia. Do protokołu dołącza podjęte uchwały. Protokół podpisuje przewodniczący. Szkolenie członków obwodowych komisji wyborczych w Tychach

10 MĘŻOWIE ZAUFANIA Wyznaczeni przez pełnomocników komitetów wyborczych, które zarejestrowały listy okręgowe w okręgu Nr 11, mogą być obecni w dniu wyborów w lokalu wyborczym. Mają prawo obserwować wszystkie czynności komisji. Nie mogą wykonywać żadnych czynności członka komisji. Przewodniczący informuje o przysługujących im prawach i wskazuje im miejsce w lokalu wyborczym, z którego będą mogli obserwować przebieg głosowania. Mężowie zaufania noszą identyfikatory z imieniem, nazwiskiem, funkcją oraz nazwą komitetu wyborczego, który reprezentują. Wzór zaświadczenia dla męża zaufania opublikowany jest na stronie 19 Wytycznych PKW 9 Szkolenie członków obwodowych komisji wyborczych w Tychach

11 DZIENNIKARZE mogą przebywać w lokalu w czasie głosowania, nie mogą przeprowadzać wywiadów w lokalu, muszą posiadać ważną legitymację dziennikarską, 10 OBSERWATORZY MIĘDZYNARODOWI mają prawo: obserwować pracę OKW od rozpoczęcia aż do zakończenia ustalania wyników głosowania i przekazania protokołów rejonowej komisji wyborczej, na takich samych zasadach jak mężowie zaufania, z tym że nie przysługuje im prawo wnoszenia uwag do protokołów, przebywać w lokalu wyborczym również po zakończeniu głosowania Szkolenie członków obwodowych komisji wyborczych w Tychach

12 godło państwowe, urna mogąca pomieścić wszystkie oddane karty do głosowania, pomieszczenia lub osłony zapewniające tajność głosowania Miejsca za osłonami powinny być wyposażone w przybory do pisania. Lokal wyborczy Obwieszczenia i informacje: o numerze i granicach okręgu wyborczego; o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych; o zarejestrowanych w danym okręgu wyborczym okręgowych listach kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego, tj. o numerach i nazwach tych list wraz z danymi o kandydatach; o sposobie głosowania i warunkach ważności głosu; o składzie komisji. Szkolenie członków obwodowych komisji wyborczych w Tychach

13 ZADANIA KOMISJI W SOBOTĘ 6.06.2009 przeliczenie kart do głosowania, sprawdzenie ilości osób uprawnionych do głosowania, rozplakatowanie urzędowych obwieszczeń, sprawdzenie czy w lokalu oraz na zewnątrz nie znajdują się elementy służące prowadzeniu kampanii wyborczej, zabezpieczenie dokumentów wyborczych. 12 Odbiór materiałów od godziny 14-ej w siedzibie komisji Szkolenie członków obwodowych komisji wyborczych w Tychach

14 ZADANIA KOMISJI PRZED OTWARCIEM LOKALU w dniu 7 czerwca 2009 roku ponowne przeliczenie kart do głosowania, ostemplowanie kart do głosowania, zabezpieczenie wlotu urny, rozłożenie spisu wyborców i kart do głosowania, sprawdzenie urzędowych obwieszczeń, sprawdzenie czy w lokalu oraz na zewnątrz nie znajdują się elementy służące prowadzeniu kampanii wyborczej. 13 do godziny 8-ej rano Szkolenie członków obwodowych komisji wyborczych w Tychach

15 ZADANIA KOMISJI  punktualnie o 8 -ej otwarcie lokalu,  praca w składzie co najmniej 3 osobowym w tym przewodniczący lub zastępca,  czuwanie nad prawidłowym przebiegiem głosowania. 14 W trakcie głosowania Szkolenie członków obwodowych komisji wyborczych w Tychach

16 GŁOSOWANIE OD 8.oo DO 22.oo głosowania nie wolno przerywać, nadzwyczajnych zagrożeń przerwa w głosowaniu może nastąpić w wyniku nadzwyczajnych zagrożeń, informację o przerwie komisja niezwłocznie podaje do publicznej wiadomości, uchwałę w sprawie przerwy komisja przekazuje do Okręgowej Komisji Wyborczej oraz Prezydenta, komisja zabezpiecza wlot urny, spis wyborców, karty do głosowania. 15 Szkolenie członków obwodowych komisji wyborczych w Tychach

17 WYDAWANIE KART DO GŁOSOWANIA sprawdzamy tożsamość wyborcy, wydając kartę do głosowania sprawdzamy, czy wydając kartę do głosowania sprawdzamy, czy karta jest ostemplowana pieczęcią komisji, pilnujemy pilnujemy aby wyborca potwierdził fakt odbioru karty w przeznaczonej na to rubryce spisu wyborców przy odmowie podpisu zaznaczamy odmowa podpisu i parafujemy przy odmowie podpisu zaznaczamy odmowa podpisu i parafujemy 16 Szkolenie członków obwodowych komisji wyborczych w Tychach

18 SPISY WYBORCÓW 17 Część A Obywatele polscy, w tym także obywatele polscy stale zamieszkujący za granicą, a głosujący w kraju Część B Obywatele Unii Europejskiej niebędący obywatelami polskimi Szkolenie członków obwodowych komisji wyborczych w Tychach

19 SPISY WYBORCÓW Na dodatkowym spisie wyborców umieszczone są osoby, które dokonały zameldowania pod danym adresem po wydrukowaniu spisu podstawowego lub dopisały się do spisu na własny wniosek. W związku z tym, jeśli osoba przedstawi dowód, z którego wynika, że jest zameldowana pod wskazanym adresem, a nie ma jej na spisie podstawowym należy zawsze sprawdzić, czy nie ma jej na spisie dodatkowym. 18 Komisja nie jest uprawniona do dokonywania jakichkolwiek skreśleń na otrzymanym spisie wyborców. W spisie wyborców niektóre osoby będą skreślone. Przy tych pozycjach w rubryce Uwagi znajdują się zakodowane informacje o przyczynie skreślenia. Wyjaśnienia, co one oznaczają są na informacji przyklejonej na wewnętrznej stronie obwoluty. Jeżeli informacja ta okaże się niewystarczająca, a osoba domaga się wyjaśnień dlaczego została skreślona ze spisu należy zadzwonić pod numer 776-35-04 lub 776-35-05 do Ewidencji Ludności w UM Tychy. Szkolenie członków obwodowych komisji wyborczych w Tychach

20 SPISY WYBORCÓW W dniu wyborów OKW dopisują do spisu jedynie tych wyborców którzy: przedłożą zaświadczenie o prawie do głosowania (zaświadczenie odbieramy i podpinamy do spisu wyborców!), zostali pominięci w spisie zarówno w podstawowym jak i dodatkowym (po telefonicznej akceptacji w Ewidencji Ludności tel. 776-35-04 lub 776- 35-05), zostali skreśleni ze spisu w związku z umieszczeniem w spisie wyborców w szpitalu, jeżeli udokumentują, że opuścili szpital w przeddzień wyborów, są obywatelami polskimi stale zamieszkującymi za granicą, głosującymi w kraju na podstawie ważnego polskiego paszportu. 19 Kiedy dopisujemy do spisu ? Szkolenie członków obwodowych komisji wyborczych w Tychach

21 Wzór Zaświadczenie o prawie do głosowania Pieczęć nagłówkowa urzędu gminy.............., dnia.................... ZAŚWIADCZENIE O PRAWIE DO GŁOSOWANIA Nr........ Niniejsze zaświadczenie uprawnia ……............................................................................................................................. (imię - imiona i nazwisko, imię ojca, data urodzenia, nr ewidencyjny PESEL, adres zamieszkania) do głosowania w obwodzie miejsca pobytu w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego w dniu............................................ (podać datę)............................................... (podpis, z podaniem imienia, nazwiska i stanowiska służbowego) 20 Szkolenie członków obwodowych komisji wyborczych w Tychach

22 Meldunek frekwencyjny 21 Dane wg stanu na godzinę 12.00 Numer obwodu Adres komisji Imię i nazwisko przewodniczącego komisji Liczba osób uprawnionych do głosowania Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania Dane wg stanu na godzinę 18.00 Numer obwodu Adres komisji Imię i nazwisko przewodniczącego komisji Liczba osób uprawnionych do głosowania Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania 18 Szkolenie członków obwodowych komisji wyborczych w Tychach

23 Frekwencję podajemy pod numer Komisja 1 – 14776 – 32 – 14 Komisja 15 - 29  776 – 32 – 15 Komisja 30 - 43  776 – 32 – 12 Komisja 44 - 67  776 – 32 – 17 22 na godzinę 12 do 12.20 na godzinę 18 do 18.20 Szkolenie członków obwodowych komisji wyborczych w Tychach

24 punktualnie o godzinie 22 - ej 1.Zamknięcie lokalu punktualnie o godzinie 22 - ej 2.Zaklejenie i opieczętowanie wlotu do urny 3.Przeliczenie niewykorzystanych kart do głosowania i zapakowanie w odrębny pakiet 4.Ustalenie liczby wyborców uprawnionych do głosowania 5.Ustalenie liczby wyborców, którym wydano karty do głosowania (na podstawie spisu wyborców) 23 ZAKOŃCZENIE GŁOSOWANIA Czynności bez urny Szkolenie członków obwodowych komisji wyborczych w Tychach

25 1.Sprawdzenie, czy pieczęcie na urnie oraz na wlocie do urny nie zostały naruszone. 2.Otwarcie urny i wyjęcie kart do głosowania. tych kart nie bierze się pod uwagę przy obliczeniach – zapakować w paczkę, opieczętować i opisać 3.Przejrzenie wszystkich kart i wydzielenie kart całkowicie przedartych na dwie lub więcej części (tych kart nie bierze się pod uwagę przy obliczeniach – zapakować w paczkę, opieczętować i opisać). 4.Przeliczenie kart wyjętych z urny i sprawdzenie czy liczba kart wyjętych z urny jest równa liczbie wyborców, którym wydano karty do głosowania. (inne niż urzędowo ustalone lub nieopatrzone pieczęcią obwodowej komisji wyborczej 5.Wydzielenie kart nieważnych (inne niż urzędowo ustalone lub nieopatrzone pieczęcią obwodowej komisji wyborczej - zapakować w pakiet opieczętować i opisać). 24 Czynności z urną Szkolenie członków obwodowych komisji wyborczych w Tychach

26 Przejrzenie kart, oddzielenie kart z głosami nieważnymi, przeliczenie. Zapakowanie w pakiet, oznaczenie. Ustalenie liczby kart ważnych z głosami ważnymi. Ustalenie liczby głosów oddanych na poszczególnych kandydatów. Obliczenie sumy głosów na wszystkich kandydatów. 25 następuje na podstawie kart ważnych Ustalenie wyników głosowania Szkolenie członków obwodowych komisji wyborczych w Tychach

27 26 Sporządzanie protokołu głosowania w obwodzie Na szczęście mamy informatykę Jednak projekt protokołu musimy sporządzić sami, ani informatyk, ani komputer za nas tego nie zrobi Szkolenie członków obwodowych komisji wyborczych w Tychach

28 Protokół 27 2 4 7 7 0 1 1 TYCHY M. TYCHY 11 ŚLĄSKIE KATOWICACH z obwieszczenia Szkolenie członków obwodowych komisji wyborczych w Tychach

29 28 CZYNNOŚCI BEZ URNY 111 Szkolenie członków obwodowych komisji wyborczych w Tychach

30 29 CZYNNOŚCI BEZ URNY CZYNNOŚCI Z URNĄ Szkolenie członków obwodowych komisji wyborczych w Tychach

31 30 CZYNNOŚCI Z URNĄ Karty nieważne, to inne niż ustalone urzędowo lub nieopatrzone pieczęcią Karty ważne, pozostałe karty wyjęte z urny Głos został oddany na więcej niż jedną listę Nie oddano głosu na którąkolwiek listę Suma wszystkich głosów ważnych na wszystkie listy Szkolenie członków obwodowych komisji wyborczych w Tychach

32 31 Szkolenie członków obwodowych komisji wyborczych w Tychach

33 Protokół głosowania w obwodzie _______________________________ Miejsce na parafowanie strony przez członków Komisji obecnych przy sporządzeniu protokołu proponujemy dopisanie 1......................... 2........................ 3...........................4......................... 5.......................... 6……....................7.......................... 8............................ 9..........................10. ………………….. 11. ………………………………. 32 parafujemy każdą stronę protokołu pod tekstem jak niżej Szkolenie członków obwodowych komisji wyborczych w Tychach

34 33 Protokół – wszystkie pola należy wypełnić Brak uwag Brak zarządzeń Zarzutów nie zgłoszono Brak uwag Szkolenie członków obwodowych komisji wyborczych w Tychach

35 Protokół ostatnia strona – podpisy, tyle ile nazwisk tyle podpisów ! 34 KKKKKKKKK Zzzzzzzz – przewodniczący KKKKKKKKK Zzzzzzzz – z-ca przewodn. MMMMKKKKKKKKK Zzzzzzzz – członek Szkolenie członków obwodowych komisji wyborczych w Tychach

36 sporządzamy w 3 egzemplarzach 1 zostaje na obwodzie do podania do publicznej wiadomości (wywieszenie Protokołu może nastąpić po godzinie 22-ej pod warunkiem, że zostanie przyjęty przez Pełnomocnika Wyborczego) 2 egzemplarze (przed włożeniem do koperty proszę sprawdzić czy każda strona protokołu jest zaparafowana przez wszystkich członków komisji i czy na ostatniej stronie przybita została pieczątka okw) 2 egzemplarze przekazane zostają do Pełnomocników wyborczych w opisanych i opieczętowanych kopertach (przed włożeniem do koperty proszę sprawdzić czy każda strona protokołu jest zaparafowana przez wszystkich członków komisji i czy na ostatniej stronie przybita została pieczątka okw) 35 W ilu egzemplarzach sporządzamy Protokół ? Szkolenie członków obwodowych komisji wyborczych w Tychach

37 należy osobno zapakować pakiety zawierające posegregowane karty do głosowania, wszystkie arkusze pomocnicze i niewykorzystane formularze protokołów – jedna paczka opisana i opieczętowana, pozostałą dokumentację – druga paczka opisana i opieczętowana, w osobnym worku materiały biurowe. spisy wyborców oraz pieczęć odbierane będą osobno Przyjmowanie materiałów (po przyjęciu protokołów głosowania) w depozyt w noc wyborczą w Sali nr 102 36 ZASADY PRZYJMOWANIA MATERIAŁÓW Szkolenie członków obwodowych komisji wyborczych w Tychach

38 przypominamy Do 3.06.2009 r. w godzinach od 14 do 15-tej odbiór lokalu przez wyznaczone osoby z OKW 6.06.2009 r. od 14.00 odbiór materiałów i kart do głosowania w siedzibie obwodowej komisji wyborczej ( materiały dostarczają pracownicy Urzędu) 7.06.2009 r. od 8.00 do 22.00-tej przeprowadzenie głosowania w obwodzie 7/8.06.2009 r. (noc wyborcza) dostarczenie protokołów głosowania w obwodzie wraz z materiałami w depozyt do Urzędu Miasta przez Przewodniczącego lub jego Zastępcę 37 Szkolenie członków obwodowych komisji wyborczych w Tychach

39 D I E T A przysługuje za czas związany z przeprowadzeniem głosowania oraz ustaleniem wyników głosowania Informacja o wysokości i terminie wypłaty zostanie podana w Biuletynie Informacji Publicznej 38 Szkolenie członków obwodowych komisji wyborczych w Tychach

40 39 Dziękujemy Państwu za uwagę Pełnomocnik Wyborczy – Teresa Węgrzynek Pełnomocnik Wyborczy – Sylwia Uchnast - Gara Szkolenie członków obwodowych komisji wyborczych w Tychach


Pobierz ppt "WYBORY POSŁÓW DO EUROPARLAMENTU 1 7 CZERWCA 2009 R. Szkolenie członków obwodowych komisji wyborczych w Tychach."

Podobne prezentacje


Reklamy Google