Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

szkolenie dla przewodniczących zespołów nadzorujących część praktyczną

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "szkolenie dla przewodniczących zespołów nadzorujących część praktyczną"— Zapis prezentacji:

1 szkolenie dla przewodniczących zespołów nadzorujących część praktyczną
Jak przeprowadzić część praktyczną egzaminu zawodowego w kwalifikacjach, w których rezultatem końcowym jest dokumentacja? szkolenie dla przewodniczących zespołów nadzorujących część praktyczną

2 Uwarunkowania prawne przeprowadzania EZ
Rozporządzenie MEN w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (z dnia 30 kwietnia 2007 r. z póź. zm.), Procedury organizowania i przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w 2013 r. (ustalone i zatwierdzone przez dyrektorów oke i dyrektora CKE).

3 Uczestnicy części praktycznej egzaminu dla kwalifikacji, w których rezultatem końcowym jest dokumentacja

4 Część praktyczną egzaminu w sali przeprowadza zespół nadzorujący część praktyczną egzaminu (ZNCP)
Zgodnie z roporzadzeniem w sprawie warunków i sposobów oceniania, klasyfikowania

5 Skład ZNCP dwóch nauczycieli zatrudnionych w szkole/ placówce, w której przeprowadzany jest egzamin oraz nauczyciel kształcenia zawodowego zatrudniony w innej szkole/placówce Członkiem zespołu może być również instruktor praktycznej nauki zawodu. W skład ZNCP nie mogą wchodzić nauczyciele i instruktorzy, którzy prowadzą zajęcia ze zdającymi. ‎

6 Skład ZNCP W przypadku gdy w sali egzaminacyjnej jest więcej niż 20 zdających, do obserwowania części praktycznej egzaminu KOE powołuje dodatkowo jednego nauczyciela zatrudnionego w innej szkole lub placówce na każdych kolejnych 10 zdających.

7 Osoby uprawnione do przebywania w sali egzaminacyjnej
Członkowie ZNCP Przewodniczący ZNCP Obserwator KOE

8 Kierownik ośrodka egzaminacyjnego
KOE odpowiada za organizację i przebieg części praktycznej egzaminu w ośrodku egzaminacyjnym, powołuje ZNCP w poszczególnych salach egzaminacyjnych, wyznacza przewodniczących ZNCP, w sytuacjach szczególnych kontaktuje się z dyrektorem OKE w Krakowie.

9 Zdający zgłaszają się do ośrodka egzaminacyjnego w wyznaczonym dniu egzaminu, co najmniej ‎‎ 30 minut przed jego rozpoczęciem przynosząc ze sobą: dowód tożsamości, dodatkowe dokumenty lub przybory ‎ związane ze specyfiką kwalifikacji, wymienione w komunikacie dyrektora CKE.

10 Zdający podczas egzaminu
pracują samodzielnie przestrzegając przepisów bhp, korzystają wyłącznie z materiałów, przyborów przygotowanych na stanowisku egzaminacyjnym, nie porozumiewają się między sobą, przez podniesienie ręki zgłaszają między innymi rezygnację ze zdawania egzaminu lub wcześniejsze zakończenie wykonania zadania.

11 Nauczyciele zatrudnieni w innej szkole/placówce
zgłaszają się do OE jedną godzinę przed wyznaczonym czasem rozpoczęcia egzaminu, obserwują przebieg części praktycznej egzaminu, podpisują protokół przebiegu części praktycznej egzaminu, uczestniczą w przekazaniu dokumentacji kierownikowi ośrodka egzaminacyjnego.

12 Obserwator obserwuje przebieg egzaminu w sali przeprowadzania egzaminu, wypełnia arkusz obserwacji przygotowany przez delegującą go instytucję, nie uczestniczy w przeprowadzaniu egzaminu.

13 Przebieg egzaminu dla kwalifikacji, w których rezultatem końcowym jest dokumentacja

14 około 1 godz. przed egzaminem
Przewodniczący ZNCP około 1 godz. przed egzaminem uczestniczy w odprawie organizowanej przez KOE, odbiera od KOE dokumentację egzaminacyjną: Listę zdających w sali, Protokół przebiegu egzaminu (druk 26), Decyzję o przerwaniu i unieważnieniu egzaminu (druk 16), Oświadczenie zdającego o rezygnacji z egzaminu (druk 35), identyfikatory dla zdających, ZNCP, losy z numerami stanowisk egzaminacyjnych, kopertę bezpieczną na arkusze egzaminacyjne z rezultatami zdających i kartami oceny, kopertę papierową na niewykorzystane arkusze egzaminacyjne, kopertę papierową na dokumentację.

15 Przewodniczący ZNCP Członek ZNCP 30 min przed egzaminem przypomina o zakazie wnoszenia i korzystania z urządzeń telekomunikacyjnych oraz materiałów ‎niewymienionych w informacji dyrektora CKE, sprawdza: obecność i tożsamość zdających, czy zdający posiadają wymagane dokumenty, przybory ‎ wymienione w informacji dyrektora CKE,‎ przeprowadza losowanie stanowisk egzaminacyjnych.

16 Przewodniczący ZNCP ok. 20 min przed egzaminem odbiera od KOE w obecności przedstawicieli zdających arkusze egzaminacyjne wraz z kartami oceny i ewentualne dodatkowe materiały niezbędne do wykonania zadania, w liczbie odpowiadającej liczbie zdających w sali, informuje zdających o przebiegu części praktycznej egzaminu.

17 ostatni moment dla spóźnialskich
Przewodniczący ZNCP o godzinie wyznaczonej przez dyrektora OKE przekazuje zdającym arkusze egzaminacyjne wraz z kartami oceny i ewentualnie dodatkowe materiały niezbędne do wykonania zadania, poleca zdającym sprawdzenie kompletności materiałów, uzupełnia ewentualne braki zgodnie z procedurą postępowania w sytuacjach szczególnych. ostatni moment dla spóźnialskich

18 po sprawdzeniu kompletności materiałów
Przewodniczący ZNCP po sprawdzeniu kompletności materiałów wkłada do papierowej koperty niewykorzystane arkusze egzaminacyjne i inne materiały, zapisuje na kopercie liczbę spakowanych arkuszy, zakleja kopertę. poleca zdającym zakodowanie kart oceny, EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE (PR) Część praktyczna Kod ośrodka egzaminacyjnego: Data egzaminu: zmiana: r. godz Liczba arkuszy niewykorzystanych Opracowywanie dokumentacji wytwarzania włókienniczych wyrobów dekoracyjnych A.42 15

19 Zakodowana karta oceny

20 Sposób poprawiania błędów popełnionych przy kodowaniu karty
A A . 42 0 1

21 ogłasza i zapisuje w widocznym miejscu
Przewodniczący ZNCP ogłasza i zapisuje w widocznym miejscu czas, przeznaczony na zapoznanie się przez zdających ze stanowiskiem i z materiałami egzaminacyjnymi (10 min., których nie wlicza się do czasu egzaminu), godzinę rozpoczęcia i zakończenia egzaminu.

22 w trakcie egzaminu reaguje na zgłoszenia zdających:
Przewodniczący ZNCP w trakcie egzaminu reaguje na zgłoszenia zdających: w uzasadnionych przypadkach zezwala zdającemu na opuszczenie sali ‎egzaminacyjnej (zdający nie może kontaktować się z innymi osobami, z wyjątkiem ‎osób udzielających pomocy medycznej),‎ postępuje zgodnie ‎z procedurą postępowania w sytuacjach szczególnych w przypadku rezygnacji zdającego z wykonywania testu praktycznego.

23 Przewodniczący ZNCP w trakcie egzaminu przerywa egzamin zdającemu i unieważnia jego część praktyczną (zgodnie ‎z procedurą postępowania w sytuacjach szczególnych) w przypadku, gdy zdający:‎ narusza przepisy bezpieczeństwa i higieny ‎pracy, pracuje niesamodzielnie lub zakłóca prawidłowy ‎przebieg egzaminu w sposób utrudniający pracę pozostałym zdającym,‎ wniósł lub korzysta w sali egzaminacyjnej z: urządzeń telekomunikacyjnych‎‎, materiałów i przyborów pomocniczych niewymienionych w informacji dyrektora CKE.

24 w czasie trwania egzaminu nie powinni
Członkowie ZNCP Przewodniczący ZNCP w czasie trwania egzaminu nie powinni udzielać zdającym żadnych wyjaśnień dotyczących zadań egzaminacyjnych ani komentować ich treści, komentować przebiegu egzaminu, opuszczać sali egzaminacyjnej, otwierać, niszczyć lub wyrzucać niewykorzystane arkusze egzaminacyjne, karty oceny lub inne materiały (przez cały czas egzaminu powinny one znajdować się w papierowej kopercie).

25 informuje zdających o zbliżającym się zakończeniu egzaminu
Przewodniczący ZNCP na 30 minut przed upływem czasu egzaminu‎ informuje zdających o zbliżającym się zakończeniu egzaminu

26 ogłasza zakończenie egzaminu i poleca zdającym:
Przewodniczący ZNCP po upływie czasu trwania egzaminu ogłasza zakończenie egzaminu i poleca zdającym: sprawdzenie czy arkusz egzaminacyjny i każdy rezultat wykonania testu (dokument) jest podpisany numerem PESEL, włożenie do arkusza egzaminacyjnego zakodowanej karty oceny oraz wszystkich rezultatów, pozostawienie arkuszy egzaminacyjnych na stanowisku egzaminacyjnym, opuszczenie sali/miejsca egzaminu.

27 Liczba kart odpowiedzi
Przewodniczący po opuszczeniu sali przez zdających, w obecności członków ZNCP potwierdza na liście obecności pozostawienie przez zdających arkuszy egzaminacyjnych wraz z kartami odpowiedzi. zbiera ze stanowisk karty odpowiedzi i wkłada je do koperty bezpiecznej, zapisuje na kopercie liczbę spakowanych kart, zakleja kopertę. EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE (PR) Część pisemna Kod ośrodka egzaminacyjnego: Data egzaminu: zmiana: O Liczba kart odpowiedzi

28 wypełnia protokół przebiegu części praktycznej egzaminu w sali,
Przewodniczący ZNCP wypełnia protokół przebiegu części praktycznej egzaminu w sali, podpisuje się na protokole przebiegu części praktycznej egzaminu w sali, przekazuje dokument do podpisu członkom zespołu nadzorującego część praktyczną. Członkowie ZNCP

29 Dokumentacja z przebiegu egzaminu
Przewodniczący ZNCP pakuje do koperty papierowej dokumentację z przebiegu egzaminu: listę obecności, protokół przebiegu egzaminu w sali i ewentualnie decyzję o przerwaniu wraz z arkuszem egzaminacyjnym i kartą oceny zdającego oświadczenie zdającego rezygnacji z egzaminu wraz z arkuszem egzaminacyjnym i kartą oceny zdającego. Nie zaklejać koperty Dokumentacja z przebiegu egzaminu

30 Po spakowaniu dokumentacji
przewodniczący ZNCP wraz z członkami zespołu ‎ przekazuje kierownikowi OE: kopertę bezpieczną, zaklejoną z arkuszami egzaminacyjnymi zawierającymi rezultaty pracy zdających,‎ kopertę papierową, zaklejoną z niewykorzystanymi arkuszami egzaminacyjnymi, kopertę papierową, niezaklejoną z dokumentacją z przebiegu egzaminu. KOE

31 Dziękuję za uwagę "Bardziej niż cokolwiek innego –
przygotowywanie się jest sekretem sukcesu.„ Henry Ford


Pobierz ppt "szkolenie dla przewodniczących zespołów nadzorujących część praktyczną"

Podobne prezentacje


Reklamy Google