Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie Jak przeprowadzić część praktyczną egzaminu zawodowego w kwalifikacjach, w których rezultatem końcowym jest dokumentacja?

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie Jak przeprowadzić część praktyczną egzaminu zawodowego w kwalifikacjach, w których rezultatem końcowym jest dokumentacja?"— Zapis prezentacji:

1 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie Jak przeprowadzić część praktyczną egzaminu zawodowego w kwalifikacjach, w których rezultatem końcowym jest dokumentacja? szkolenie dla przewodniczących zespołów nadzorujących część praktyczną

2 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie Uwarunkowania prawne przeprowadzania EZ  Rozporządzenie MEN w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (z dnia 30 kwietnia 2007 r. z póź. zm.),  Procedury organizowania i przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w 2013 r. (ustalone i zatwierdzone przez dyrektorów oke i dyrektora CKE). 2

3 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie UCZESTNICY CZĘŚCI PRAKTYCZNEJ EGZAMINU DLA KWALIFIKACJI, W KTÓRYCH REZULTATEM KOŃCOWYM JEST DOKUMENTACJA 3

4 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie Część praktyczną egzaminu w sali przeprowadza zespół nadzorujący część praktyczną egzaminu (ZNCP) 4

5 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie  dwóch nauczycieli zatrudnionych w szkole/ placówce, w której przeprowadzany jest egzaminoraz  nauczyciel kształcenia zawodowego zatrudniony w innej szkole/placówce Członkiem zespołu może być również instruktor praktycznej nauki zawodu. W skład ZNCP nie mogą wchodzić nauczyciele i instruktorzy, którzy prowadzą zajęcia ze zdającymi. ‎ Skład ZNCP 5

6 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie W przypadku gdy w sali egzaminacyjnej jest więcej niż 20 zdających, do obserwowania części praktycznej egzaminu KOE powołuje dodatkowo jednego nauczyciela zatrudnionego w innej szkole lub placówce na każdych kolejnych 10 zdających. Skład ZNCP 6

7 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie Osoby uprawnione do przebywania w sali egzaminacyjnej 7 Przewodniczący ZNCP Obserwator KOE Członkowie ZNCP

8 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie Kierownik ośrodka egzaminacyjnego  odpowiada za organizację i przebieg części praktycznej egzaminu w ośrodku egzaminacyjnym,  powołuje ZNCP w poszczególnych salach egzaminacyjnych,  wyznacza przewodniczących ZNCP,  w sytuacjach szczególnych kontaktuje się z dyrektorem OKE w Krakowie. KOE 8

9 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie Zdający  zgłaszają się do ośrodka egzaminacyjnego w wyznaczonym dniu egzaminu, co najmniej ‎‎ 30 minut przed jego rozpoczęciem przynosząc ze sobą:  dowód tożsamości,  dodatkowe dokumenty lub przybory ‎ związane ze specyfiką kwalifikacji, wymienione w komunikacie dyrektora CKE. 9

10 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie Zdający podczas egzaminu  pracują samodzielnie przestrzegając przepisów bhp,  korzystają wyłącznie z materiałów, przyborów przygotowanych na stanowisku egzaminacyjnym,  nie porozumiewają się między sobą,  przez podniesienie ręki zgłaszają między innymi rezygnację ze zdawania egzaminu lub wcześniejsze zakończenie wykonania zadania. 10

11 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie  zgłaszają się do OE jedną godzinę przed wyznaczonym czasem rozpoczęcia egzaminu,  obserwują przebieg części praktycznej egzaminu,  podpisują protokół przebiegu części praktycznej egzaminu,  uczestniczą w przekazaniu dokumentacji kierownikowi ośrodka egzaminacyjnego. Nauczyciele zatrudnieni w innej szkole/placówce 11

12 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie Obserwator  obserwuje przebieg egzaminu w sali przeprowadzania egzaminu,  wypełnia arkusz obserwacji przygotowany przez delegującą go instytucję,  nie uczestniczy w przeprowadzaniu egzaminu. 12

13 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie PRZEBIEG EGZAMINU DLA KWALIFIKACJI, W KTÓRYCH REZULTATEM KOŃCOWYM JEST DOKUMENTACJA 13

14 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie  uczestniczy w odprawie organizowanej przez KOE,  odbiera od KOE dokumentację egzaminacyjną:  Listę zdających w sali,  Protokół przebiegu egzaminu (druk 26),  Decyzję o przerwaniu i unieważnieniu egzaminu (druk 16),  Oświadczenie zdającego o rezygnacji z egzaminu (druk 35),  identyfikatory dla zdających, ZNCP,  losy z numerami stanowisk egzaminacyjnych,  kopertę bezpieczną na arkusze egzaminacyjne z rezultatami zdających i kartami oceny,  kopertę papierową na niewykorzystane arkusze egzaminacyjne,  kopertę papierową na dokumentację. około 1 godz. przed egzaminem Przewodniczący ZNCP 14

15 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie  przypomina o zakazie wnoszenia i korzystania z urządzeń telekomunikacyjnych oraz materiałów ‎niewymienionych w informacji dyrektora CKE,  sprawdza:  obecność i tożsamość zdających,  czy zdający posiadają wymagane dokumenty, przybory ‎ wymienione w informacji dyrektora CKE,‎  przeprowadza losowanie stanowisk egzaminacyjnych. 30 min przed egzaminem Przewodniczący ZNCP Członek ZNCP 15

16 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie  odbiera od KOE w obecności przedstawicieli zdających arkusze egzaminacyjne wraz z kartami oceny i ewentualne dodatkowe materiały niezbędne do wykonania zadania, w liczbie odpowiadającej liczbie zdających w sali,  informuje zdających o przebiegu części praktycznej egzaminu. ok. 20 min przed egzaminem Przewodniczący ZNCP 16

17 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie  przekazuje zdającym arkusze egzaminacyjne wraz z kartami oceny i ewentualnie dodatkowe materiały niezbędne do wykonania zadania,  poleca zdającym sprawdzenie kompletności materiałów,  uzupełnia ewentualne braki zgodnie z procedurą postępowania w sytuacjach szczególnych. o godzinie wyznaczonej przez dyrektora OKE Przewodniczący ZNCP 17 OSTATNI MOMENT DLA SPÓŹNIALSKICH

18 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie  wkłada do papierowej koperty niewykorzystane arkusze egzaminacyjne i inne materiały,  zapisuje na kopercie liczbę spakowanych arkuszy,  zakleja kopertę.  poleca zdającym zakodowanie kart oceny, po sprawdzeniu kompletności materiałów Przewodniczący ZNCP 18 A.42 15 Opracowywanie dokumentacji wytwarzania włókienniczych wyrobów dekoracyjnych Część praktyczna EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE (PR) Kod ośrodka egzaminacyjnego: Data egzaminu: zmiana: Liczba arkuszy niewykorzystanych 126301-00123 25.06.2013 r. godz. 12.00

19 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie Zakodowana karta oceny 8 6 0 2 2 4 1 0 1 5 9 19

20 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie Sposób poprawiania błędów popełnionych przy kodowaniu karty 8 6 0 2 2 4 1 0 1 5 70 0 1 7 1 3 3 0 5 A 0 1 0 1 8 6 0 2 2 4 1 0 1 5 9 A. 42 8 6 0 2 2 4 1 0 1 5 9 20

21 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie  czas, przeznaczony na zapoznanie się przez zdających ze stanowiskiem i z materiałami egzaminacyjnymi (10 min., których nie wlicza się do czasu egzaminu),  godzinę rozpoczęcia i zakończenia egzaminu. ogłasza i zapisuje w widocznym miejscu Przewodniczący ZNCP 21

22 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie  reaguje na zgłoszenia zdających:  w uzasadnionych przypadkach zezwala zdającemu na opuszczenie sali ‎egzaminacyjnej (zdający nie może kontaktować się z innymi osobami, z wyjątkiem ‎osób udzielających pomocy medycznej),‎  postępuje zgodnie ‎z procedurą postępowania w sytuacjach szczególnych w przypadku rezygnacji zdającego z wykonywania testu praktycznego. Przewodniczący ZNCP w trakcie egzaminu 22

23 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie  przerywa egzamin zdającemu i unieważnia jego część praktyczną (zgodnie ‎z procedurą postępowania w sytuacjach szczególnych) w przypadku, gdy zdający:‎  narusza przepisy bezpieczeństwa i higieny ‎pracy,  pracuje niesamodzielnie lub zakłóca prawidłowy ‎przebieg egzaminu w sposób utrudniający pracę pozostałym zdającym,‎  wniósł lub korzysta w sali egzaminacyjnej z: urządzeń telekomunikacyjnych‎‎, materiałów i przyborów pomocniczych niewymienionych w informacji dyrektora CKE. w trakcie egzaminu Przewodniczący ZNCP 23

24 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie w czasie trwania egzaminu nie powinni  udzielać zdającym żadnych wyjaśnień dotyczących zadań egzaminacyjnych ani komentować ich treści,  komentować przebiegu egzaminu,  opuszczać sali egzaminacyjnej,  otwierać, niszczyć lub wyrzucać niewykorzystane arkusze egzaminacyjne, karty oceny lub inne materiały (przez cały czas egzaminu powinny one znajdować się w papierowej kopercie). Przewodniczący ZNCP Członkowie ZNCP 24

25 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie na 30 minut na 30 minut przed upływem czasu egzaminu‎ informuje zdających o zbliżającym się zakończeniu egzaminu Przewodniczący ZNCP 25

26 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie  ogłasza zakończenie egzaminu i poleca zdającym:  sprawdzenie czy arkusz egzaminacyjny i każdy rezultat wykonania testu (dokument) jest podpisany numerem PESEL,  włożenie do arkusza egzaminacyjnego zakodowanej karty oceny oraz wszystkich rezultatów,  pozostawienie arkuszy egzaminacyjnych na stanowisku egzaminacyjnym,  opuszczenie sali/miejsca egzaminu. po upływie czasu trwania egzaminu Przewodniczący ZNCP 26

27 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie  potwierdza na liście obecności pozostawienie przez zdających arkuszy egzaminacyjnych wraz z kartami odpowiedzi.  zbiera ze stanowisk karty odpowiedzi i wkłada je do koperty bezpiecznej,  zapisuje na kopercie liczbę spakowanych kart,  zakleja kopertę. po opuszczeniu sali przez zdających, w obecności członków ZNCP po opuszczeniu sali przez zdających, w obecności członków ZNCP Przewodniczący Część pisemna EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE (PR) Kod ośrodka egzaminacyjnego: Data egzaminu: zmiana: 120702-0800O Liczba kart odpowiedzi 27

28 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie  wypełnia protokół przebiegu części praktycznej egzaminu w sali,  podpisuje się na protokole przebiegu części praktycznej egzaminu w sali,  przekazuje dokument do podpisu członkom zespołu nadzorującego część praktyczną. Przewodniczący ZNCP Członkowie ZNCP 28

29 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie  pakuje do koperty papierowej dokumentację z przebiegu egzaminu:  listę obecności,  protokół przebiegu egzaminu w sali i ewentualnie  decyzję o przerwaniu wraz z arkuszem egzaminacyjnym i kartą oceny zdającego  oświadczenie zdającego rezygnacji z egzaminu wraz z arkuszem egzaminacyjnym i kartą oceny zdającego. Dokumentacja z przebiegu egzaminu Przewodniczący ZNCP 29

30 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie przewodniczący ZNCP wraz z członkami zespołu ‎ przekazuje kierownikowi OE: bezpieczną  kopertę bezpieczną, zaklejoną z arkuszami egzaminacyjnymi zawierającymi rezultaty pracy zdających,‎ papierową  kopertę papierową, zaklejoną z niewykorzystanymi arkuszami egzaminacyjnymi, papierową  kopertę papierową, niezaklejoną z dokumentacją z przebiegu egzaminu. Po spakowaniu dokumentacji KOE 30

31 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie Dziękuję za uwagę "Bardziej niż cokolwiek innego – przygotowywanie się jest sekretem sukcesu.„ Henry Ford


Pobierz ppt "Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie Jak przeprowadzić część praktyczną egzaminu zawodowego w kwalifikacjach, w których rezultatem końcowym jest dokumentacja?"

Podobne prezentacje


Reklamy Google