Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ZJAZD HUFCA Zgodnie z Uchwałą Rady Naczelnej ZHP

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ZJAZD HUFCA Zgodnie z Uchwałą Rady Naczelnej ZHP"— Zapis prezentacji:

1 ZJAZD HUFCA Zgodnie z Uchwałą Rady Naczelnej ZHP
nr 20/XXXVIII z dnia 25 kwietnia 2015 Zjazdy Zwykłe Hufców muszą odbyć się w okresie do 30 listopada 2015 roku

2 Uchwałę o zwołaniu Zjazdu podejmuje Komenda Hufca
Informację o terminie zjazdu ogłasza się w rozkazie komendanta hufca i wywiesza w lokalu komendy nie później niż na 21 dni przed terminem zjazdu Listę uczestników zjazdu, posiadających czynne prawo wyborcze, wraz z pełnioną przez nich funkcją instruktorską, ogłasza rozkazem komendant nie później niż na 21 dni przed terminem zjazdu

3 Informację o zwołaniu zjazdu hufca, jego terminie, uczestnikach zjazdu z głosem decydującym wraz z pełnioną przez nich funkcją, ogłasza się w rozkazie komendanta hufca, wywiesza w lokalu komendy hufca oraz przekazuje do właściwej komendy chorągwi, nie później niż na 21 dni przed terminem zjazdu.

4 BIERNE PRAWO WYBORCZE Bierne prawo wyborcze mają instruktorzy, którzy opłacili składki członkowskie oraz mają zaliczoną służbę instruktorską (z ograniczeniami wymienionymi w par. 37 Statutu ZHP) GŁOS DECYDUJĄCY NA ZJEŹDZIE Z głosem decydującym w zjeździe hufca bierze udział kadra, mająca przydział służbowy do tego hufca i opłacone składki członkowskie

5 Kadrę ZHP stanowią członkowie zwyczajni pełniący funkcje instruktorskie.
Funkcjami instruktorskimi są funkcje, które nie mają charakteru dorywczego, to jest: funkcja drużynowego lub kierującego podstawową jednostką organizacyjną oraz inne stałe funkcje związane z realizacją zadań statutowych powierzane w trybie mianowania przez właściwego komendanta hufca, komendanta chorągwi lub Naczelnika ZHP, funkcje członków władz ZHP powierzane w trybie wyboru

6 Informacja o terminie i miejscu zjazdu hufca, proponowany porządek obrad, regulamin obrad, sprawozdania – Komendanta i Komendy, Komisji Rewizyjnej, Sądu Harcerskiego, projekt Programu Rozwoju Hufca i projekty innych uchwał Inne materiały zjazdowe, muszą być przekazane uczestnikom zjazdu z głosem decydującym w formie pisemnej bądź elektronicznej, nie później niż na 14 dni przed terminem zjazdu. Przekazanie może nastąpić osobiście, za pośrednictwem poczty lub poczty elektronicznej.

7 Zjazd zwykły hufca obraduje nad sprawami określonymi w § 48 ust
Zjazd zwykły hufca obraduje nad sprawami określonymi w § 48 ust. 3 Statutu ZHP. decyduje o najważniejszych sprawach hufca, przyjmuje program rozwoju hufca, rozpatruje i zatwierdza sprawozdania wszystkich władz hufca za okres od ostatniego zjazdu zwykłego, na wniosek komisji rewizyjnej hufca podejmuje uchwałę w sprawie absolutorium dla poszczególnych członków komendy hufca za okres pomiędzy zjazdami hufca, wybiera komendanta hufca i na jego wniosek określa liczebność i wybiera pozostałych członków komendy hufca, w tym co najmniej jednego zastępcę komendanta hufca i skarbnika hufca, określa liczebność i wybiera komisję rewizyjną hufca, wybiera delegatów hufca na zjazd chorągwi, może wybrać sąd harcerski hufca określając jego liczebność.

8 Wybory władz ZHP oraz delegatów są prawomocne bez względu na liczbę uczestników zjazdu z głosem decydującym obecnych na zjeździe. Kandydować do władz Hufca mogą tylko instruktorzy ZHP posiadający bierne prawo wyborcze (nie dotyczy funkcji skarbnika) Kandydatami w wyborach mogą być osoby nieobecne na zjeździe, o ile wyraziły pisemną zgodę na kandydowanie Wybory odbywają się w głosowaniu tajnym, chyba że uczestnicy zjazdu z głosem decydującym jednogłośnie postanowią inaczej

9 Wnioski o unieważnienie wyborów i uchwał zjazdów hufców składa się do Rady Chorągwi za pośrednictwem właściwego Komendanta Chorągwi w ciągu 14 dni od zakończenia zjazdu Unieważnienie wyboru lub uchwały powoduje konieczność zwołania ponownego zjazdu. Termin przeprowadzenia i zasady zwołania ponownego zjazdu określa Rada Chorągwi. Wyniki wyborów władz hufca ogłaszane są w rozkazie Komendanta Chorągwi do 14 dni od zakończenia ostatniego zjazdu

10 DOKUMENTACJA ZJAZDU: Informacja z przebiegu zjazdu
Protokół obrad zjazdu Protokół Komisji Wyborczej Protokół Komisji Skrutacyjnej Protokół Komisji Uchwał i Wniosków wraz z Uchwałami Karty do głosowania w zaklejonej kopercie Lista obecności Uchwała Komendy Hufca zwołująca zjazd Rozkaz Komendanta Hufca z listą kadry posiadającej głos decydujący Sprawozdania władz (Komendanta i Komendy, Komisji Rewizyjnej, Sądu Harcerskiego Zatwierdzony Program Rozwoju Hufca

11 W ORGANIZACJI ZJAZDU HUFCA
MATERIAŁY POMOCNE W ORGANIZACJI ZJAZDU HUFCA


Pobierz ppt "ZJAZD HUFCA Zgodnie z Uchwałą Rady Naczelnej ZHP"

Podobne prezentacje


Reklamy Google