Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

REFERENDUM LOKALNE 1 7 CZERWCA 2009 R. Szkolenie członków obwodowych komisji ds. referendum w Tychach.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "REFERENDUM LOKALNE 1 7 CZERWCA 2009 R. Szkolenie członków obwodowych komisji ds. referendum w Tychach."— Zapis prezentacji:

1 REFERENDUM LOKALNE 1 7 CZERWCA 2009 R. Szkolenie członków obwodowych komisji ds. referendum w Tychach

2 UCHWAŁA RADY W SPRAWIE REFERENDUM 2

3 MIEJSKA KOMISJA DS. REFERENDUM LOKALNEGO W TYCHACH 3 Przewodnicząca Zastępca Przewodniczącej 776 – 33 – 01 776 – 33 - 02 

4 Członkowie Członkowie Obwodowych Komisji do spraw Referendum UCHWAŁA NR 0033/4/09 MIEJSKIEJ KOMISJI DO SPRAW REFERENDUM LOKALNEGO TYCHACH z dnia 15 maja 2009 r. w sprawie powołania składów Obwodowych Komisji do Spraw Referendum http://bip.umtychy.pl/?grupa=przedmioty&dzial=wybory&kat=wybory&id=201&idkat=11 4 P o w o ł a n i e Szkolenie członków obwodowych komisji ds. referendum w Tychach

5 OCHRONA PRAWNA 5 Członkowie komisji ds. Referendum, korzystają z ochrony prawnej przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych i ponoszą odpowiedzialność jak funkcjonariusze publiczni Szkolenie członków obwodowych komisji ds. referendum w Tychach

6 Zadania Przewodniczącego Obwodowej Komisji ds. Referendum 1.Kieruje pracami Komisji. 2.Zwołuje posiedzenia i im przewodniczy. 3.Odpowiada za właściwe zabezpieczenie niewykorzystanych kart w głosowaniu. 6 Wybór Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego Obwodowej Komisji ds. Referendum Głosowanie jawne Szkolenie członków obwodowych komisji ds. referendum w Tychach

7 Przewodniczący Przewodniczący podpisują zaświadczenia członkom Komisji i Zastępcy. Zastępca przewodniczącego Zastępca przewodniczącego podpisuje zaświadczenie Przewodniczącemu. 7 U w a g a Zaświadczenia Szkolenie członków obwodowych komisji ds. referendum w Tychach

8 Z A D A N I A Z A D A N I A OBWODOWEJ KOMISJI DS. REFERENDUM 8 Przeprowadzenie głosowania w obwodzie Czuwanie w dniu głosowania nad przestrzeganiem przepisów prawa wyborczego w miejscu i czasie głosowania Ustalenie wyników głosowania w obwodzie i przekazanie ich wyników Miejskiej Komisji ds. Referendum Szkolenie członków obwodowych komisji ds. referendum w Tychach

9 Obwodowa Komisja ds. Referendum 9 Podejmuje rozstrzygnięcia: w obecności co najmniej połowy swego składu, w tym przewodniczącego lub jego zastępcy, w obecności co najmniej połowy swego składu, w tym przewodniczącego lub jego zastępcy, większością głosów. większością głosów. Z każdego posiedzenia sporządza protokół, w którym podaje: porządek obrad, porządek obrad, imiona i nazwiska uczestników, imiona i nazwiska uczestników, podjęte rozstrzygnięcia i ustalenia. podjęte rozstrzygnięcia i ustalenia. Do protokołu dołącza podjęte uchwały. Protokół podpisuje przewodniczący. Szkolenie członków obwodowych komisji ds. referendum w Tychach

10 DZIENNIKARZE mogą przebywać w lokalu w czasie głosowania, nie mogą przeprowadzać wywiadów w lokalu, muszą posiadać ważną legitymację dziennikarską, 10 Mają prawo obserwować wszystkie czynności komisji. Nie mogą wykonywać żadnych czynności członka komisji. Przewodniczący informuje o przysługujących im prawach i wskazuje im miejsce w lokalu wyborczym, z którego będą mogli obserwować przebieg głosowania. Mężowie zaufania noszą identyfikatory z imieniem, nazwiskiem. MĘŻOWIE ZAUFANIA Szkolenie członków obwodowych komisji ds. referendum w Tychach Mąż zaufania – osoba wyznaczona przez pełnomocnika komitetu wyborczego do reprezentowania przed właściwą komisją referendalną.

11 godło państwowe, urna mogąca pomieścić wszystkie oddane karty do głosowania, pomieszczenia lub osłony zapewniające tajność głosowania Miejsca za osłonami powinny być wyposażone w przybory do pisania. Lokal wyborczy Obwieszczenia i informacje: Uchwała Rady Miasta Tychy w sprawie Referendum…….., o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji ds. referendum, o sposobie głosowania i warunkach ważności głosu, o składzie komisji. Szkolenie członków obwodowych komisji ds. referendum w Tychach

12 ZADANIA KOMISJI W SOBOTĘ 6.06.2009 przeliczenie kart do głosowania, sprawdzenie ilości osób uprawnionych do głosowania, rozplakatowanie urzędowych obwieszczeń, sprawdzenie czy w lokalu oraz na zewnątrz nie znajdują się elementy służące prowadzeniu kampanii referendalnej, zabezpieczenie dokumentów referendalnych. 12 Odbiór materiałów od godziny 16.30 w siedzibie komisji Szkolenie członków obwodowych komisji ds. referendum w Tychach

13 ZADANIA KOMISJI PRZED OTWARCIEM LOKALU w dniu 7 czerwca 2009 roku ponowne przeliczenie kart do głosowania, ostemplowanie kart do głosowania, zabezpieczenie wlotu urny, rozłożenie spisu wyborców i kart do głosowania, sprawdzenie urzędowych obwieszczeń, sprawdzenie czy w lokalu oraz na zewnątrz nie znajdują się elementy służące prowadzeniu kampanii referendalnej. 13 do godziny 6-ej rano Szkolenie członków obwodowych komisji ds. referendum w Tychach

14 ZADANIA KOMISJI 6  punktualnie o 6 -ej otwarcie lokalu, 3  praca w składzie co najmniej 3 osobowym w tym przewodniczący lub zastępca,  czuwanie nad prawidłowym przebiegiem głosowania. 14 W trakcie głosowania Szkolenie członków obwodowych komisji ds. referendum w Tychach

15 GŁOSOWANIE OD 6.oo DO 20.oo głosowania nie wolno przerywać, nadzwyczajnych zagrożeń przerwa w głosowaniu może nastąpić w wyniku nadzwyczajnych zagrożeń, informację o przerwie komisja niezwłocznie podaje do publicznej wiadomości, uchwałę w sprawie przerwy komisja przekazuje do Miejskiej Komisji do spraw Referendum Lokalnego oraz Prezydenta, komisja zabezpiecza wlot urny, spis wyborców, karty do głosowania. 15 Szkolenie członków obwodowych komisji ds. referendum w Tychach

16 WYDAWANIE KART DO GŁOSOWANIA sprawdzamy tożsamość wyborcy, wydając kartę do głosowania sprawdzamy, czy wydając kartę do głosowania sprawdzamy, czy karta jest ostemplowana pieczęcią komisji, pilnujemy pilnujemy aby wyborca potwierdził fakt odbioru karty w przeznaczonej na to rubryce spisu wyborców przy odmowie podpisu zaznaczamy odmowa podpisu i parafujemy przy odmowie podpisu zaznaczamy odmowa podpisu i parafujemy 16 W referendum mają prawo brać udział osoby stale zamieszkujące w Tychach, posiadające czynne prawo wyborcze Szkolenie członków obwodowych komisji ds. referendum w Tychach

17 SPISY WYBORCÓW 17 Część A Obywatele polscy, w tym także obywatele polscy stale zamieszkujący za granicą, a głosujący w kraju Część B Obywatele Unii Europejskiej niebędący obywatelami polskimi Szkolenie członków obwodowych komisji ds. referendum w Tychach

18 SPISY WYBORCÓW 18 W spisie wyborców niektóre osoby będą skreślone. Przy tych pozycjach w rubryce Uwagi znajdują się zakodowane informacje o przyczynie skreślenia. Wyjaśnienia, co one oznaczają są na informacji przyklejonej na wewnętrznej stronie obwoluty. 776-35-04776-35-05 Jeżeli informacja ta okaże się niewystarczająca, a osoba domaga się wyjaśnień dlaczego została skreślona ze spisu należy zadzwonić pod numer 776-35-04 lub 776-35-05 do Ewidencji Ludności w UM Tychy. Szkolenie członków obwodowych komisji ds. referendum w Tychach Komisja nie jest uprawniona do dokonywania jakichkolwiek skreśleń na otrzymanym spisie wyborców.

19 W dniu wyborów OKW dopisują do spisu jedynie tych wyborców którzy zostali pominięci w spisie zarówno w podstawowym jak i dodatkowym (po telefonicznej akceptacji w Ewidencji Ludności tel. 776-35-04 lub 776-35-05), SPISY WYBORCÓW 19 Na dodatkowym spisie wyborców umieszczone są osoby, które dokonały zameldowania pod danym adresem po wydrukowaniu spisu podstawowego lub dopisały się do spisu na własny wniosek. należy zawsze sprawdzić, czy nie ma jej na spisie dodatkowym. W związku z tym, jeśli osoba przedstawi dowód, z którego wynika, że jest zameldowana pod wskazanym adresem, a nie ma jej na spisie podstawowym należy zawsze sprawdzić, czy nie ma jej na spisie dodatkowym. Szkolenie członków obwodowych komisji ds. referendum w Tychach

20 punktualnie o godzinie 20 – ej 1.Zamknięcie lokalu punktualnie o godzinie 20 – ej 2.Zabezpieczenie wlotu do urny 3.Rozliczenie kart do głosowania 20 ZAKOŃCZENIE GŁOSOWANIA Protokół głosowania w obwodzie Karty zapakować, opieczętować i opisać – „Karty niewykorzystane” 5 5 5

21 21 Protokół głosowania w obwodzie Ustalenia tej części w oparciu o dane ze spisów wyborców 1 1 2 2 0 Razem z odmową podpisu

22 22 Protokół głosowania w obwodzie Ustalenie wyników głosowania 1.Otwarcie urny, ostrożne wyjęcie kart z urny, odłożenie kart całkowicie przedartych zapakowanie, opisanie i opieczętowanie 2. Pozostałe karty wyjęte z urny przeliczamy i wpisujemy w punkcie 5 protokołu

23 23 Ustalenie wyników głosowania Karty nieważne, to inne niż ustalone urzędowo lub nieopatrzone pieczęcią Po wpisaniu liczby kart nieważnych w punkcie 6, karty zapakować, opisać i opieczętować Karty ważne, pozostałe karty wyjęte z urny

24 24 Ustalenie wyników głosowania Głos nieważny Wyborca zaznaczył znakiem „x” „Tak” i „Nie” Głos nieważny Wyborca nie zaznaczył znakiem „x” ani „Tak” ani „Nie” Po wpisaniu liczby głosów nieważnych w punkcie 8, karty zapakować, opisać i opieczętować Wszystkie pozostałe głosy są głosami ważnymi, na podstawie tych głosów ustala się wynik Referendum

25 25 Ustalenie wyników głosowania 6 5 0 3 4 1 3 0 9 Szkolenie członków obwodowych komisji ds. referendum w Tychach

26 26 Protokół – wszystkie pola należy wypełnić Brak uwag Brak zarządzeń Zarzutów nie zgłoszono Brak uwag Szkolenie członków obwodowych komisji ds. referendum w Tychach

27 Protokół głosowania w obwodzie Miejsce na parafowanie strony przez członków Komisji obecnych przy sporządzeniu protokołu proponujemy dopisanie 1......................... 2........................ 3...........................4......................... 5.......................... 6……....................7.......................... 8............................ 27 parafujemy każdą stronę protokołu pod tekstem jak niżej Szkolenie członków obwodowych komisji ds. referendum w Tychach

28 Protokół ostatnia strona – podpisy, tyle ile nazwisk tyle podpisów ! 28 KKKKKKKKK Zzzzzzzz – przewodniczący KKKKKKKKK Zzzzzzzz – z-ca przewodn. MMMMKKKKKKKKK Zzzzzzzz – członek Obwodowa komisja ds. referendum 25

29 4 egzemplarzach sporządzamy w 4 egzemplarzach 2 zostają na obwodzie 2 zostają na obwodzie do podania do publicznej wiadomości (wywieszenie Protokołu może nastąpić po godzinie 20-ej pod warunkiem, że zostanie przyjęty przez Miejską Komisję ds. Referendum) 2 egzemplarze (przed włożeniem do koperty proszę sprawdzić czy każda strona protokołu jest zaparafowana przez wszystkich członków komisji i czy na ostatniej stronie przybita została pieczątka Obwodowej Komisji ds.Referendum) 2 egzemplarze przekazane zostają do Miejskiej Komisji ds. Referendum w opisanych i opieczętowanych kopertach (przed włożeniem do koperty proszę sprawdzić czy każda strona protokołu jest zaparafowana przez wszystkich członków komisji i czy na ostatniej stronie przybita została pieczątka Obwodowej Komisji ds.Referendum) 29 W ilu egzemplarzach sporządzamy Protokół ?

30 należy osobno zapakować jedna pakiety zawierające posegregowane karty do głosowania, wszystkie arkusze pomocnicze i niewykorzystane formularze protokołów – jedna paczka opisana i opieczętowana, druga pozostałą dokumentację – druga paczka opisana i opieczętowana, w osobnym worku w osobnym worku materiały biurowe. spisy wyborców oraz pieczęć odbierane będą osobno Przyjmowanie materiałów (po przyjęciu protokołów głosowania) W noc wyborczą w Sali nr 305 ( III piętro) 30 ZASADY PRZYJMOWANIA MATERIAŁÓW Szkolenie członków obwodowych komisji ds. referendum w Tychach

31 Przypominamy Do 3.06.2009 r. w godzinach od 14 do 15-tej Do 3.06.2009 r. w godzinach od 14 do 15-tej odbiór lokalu przez wyznaczone osoby z Komisji 6.06.2009 r. od 16.30 ( materiały dostarczają pracownicy Urzędu) 6.06.2009 r. od 16.30 odbiór materiałów i kart do głosowania w siedzibie obwodowej komisji ds. referendum ( materiały dostarczają pracownicy Urzędu) 7.06.2009 r. od 6.00 do 20.00-tej 7.06.2009 r. od 6.00 do 20.00-tej przeprowadzenie głosowania w obwodzie 7/8.06.2009 r. (noc wyborcza) dostarczenie protokołów głosowania w obwodzie wraz z materiałami w depozyt do Miejskiej Komisji ds. Referendum Lokalnego przez Przewodniczącego lub jego Zastępcę 31 Szkolenie członków obwodowych komisji ds. referendum w Tychach

32 DIETA przysługuje za czas związany z przeprowadzeniem głosowania oraz ustaleniem wyników głosowania Przewodniczący - 120,-zł Zastępca Przewodniczącego - 110,-zł Członek- 100,-zł 32 Szkolenie członków obwodowych komisji ds. referendum w Tychach

33 33 Dziękujemy Państwu za uwagę Teresa Węgrzynek – urzędnik wyborczy Sylwia Uchnast – Gara Główny Specjalista Szkolenie członków obwodowych komisji ds. referendum w Tychach


Pobierz ppt "REFERENDUM LOKALNE 1 7 CZERWCA 2009 R. Szkolenie członków obwodowych komisji ds. referendum w Tychach."

Podobne prezentacje


Reklamy Google