Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

FUNDACJA POMOCY WZAJEMNEJ „BARKA”. Spółdzielnie Socjalne.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "FUNDACJA POMOCY WZAJEMNEJ „BARKA”. Spółdzielnie Socjalne."— Zapis prezentacji:

1 FUNDACJA POMOCY WZAJEMNEJ „BARKA”

2 Spółdzielnie Socjalne

3 PODEJŚCIE TRADYCYJNE W minionych 20-leciu w Polsce rozwijały się podejścia, które najczęściej oferowały usługi nadrabiające braki systemu pomocy społecznej. W większości przypadków przyjmowały one strategię opartą o tradycyjny model pomocy skierowanej do grup szczególnego ryzyka, w którym postrzega się beneficjentów jako biernych odbiorców świadczeń/usług dostarczanych przez grupy profesjonalistów.

4 MODELOWE ROZWIĄZANIE EKONOMII SOLIDARNEJ Model realizowany przez Sieć Barki: Wspólnoty Edukacja: Centrum Integracji Społecznej Zatrudnienie: spółdzielnie socjalne, przedsiębiorstwa społeczne Mieszkalnictwo Partnerstwa lokalne

5 Działalność Pożytku Publicznego oraz partnerstwo z sektorem publicznym - Ustawa o działalności pożytku publicznego i wolontariacie; Centra Integracji Społecznej – szkolenia zawodowe i edukacja ogólna dla osób długotrwale bezrobotnych (ok. 65 centrów) – Ustawa o zatrudnieniu socjalnym Kluby Integracji Społecznej – grupy wparcia i grupy samokształceniowe ( 300 Klubów) Spółdzielnie socjalne i przedsiębiorstwa społeczne – Ustawa o spółdzielniach socjalnych i działalność gospodarcza stowarzyszeń i fundacji Dostępne budownictwo – Ustawa o finansowym wsparciu budowy mieszkań socjalnych, schronień

6 6 Wypracowane struktury wsparcia na poziomie dzielnicy/ gminy -Osoby, które chcą założyć stowarzyszenie, spółdz. socjalną -Gminy, które chcą animować inicjatywy społ. gospod. rynkowej -Oganizacje pozarządowe uruchamiające działania ekonomiczne -Firmy biznesowe/współpraca z CES -Osoby, które chcą założyć stowarzyszenie, spółdz. socjalną -Gminy, które chcą animować inicjatywy społ. gospod. rynkowej -Oganizacje pozarządowe uruchamiające działania ekonomiczne -Firmy biznesowe/współpraca z CES Przedsiębiorstwa społeczne, w tym Spółdzielnie socjalne CES - Centrum Ekonomii Społecznej CIS – Centrum Integracji Społecznej ---------------------------- Klub Integracji Społecznej Osoby długotrwale bezrobotne, (w tym z hosteli i schronisk, wspólnot) Osoby długotrwale bezrobotne, (w tym z hosteli i schronisk, wspólnot) Przedsiębiorst wa komercyjne Budownictwo mieszkaniowe

7 CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ

8 SIECI I PARTNERSTWA 8 Spółdzielnie mieszkaniowe Parafie Rady mieszkańców osiedli Firmy komercyjne Powiatowe Urzędy Pracy Organizacje pozarządowe Przedsiębiorstwa społeczne Spółdzielnie socjalne Instytucje szkoleniowe Publiczne Ośrodki Pomocy Społecznej (MOPS, MOPR) PARTNERSTWA LOKALNE EDUKACJA LIDERÓW EKONOMII SPOŁECZNEJ CES – Centrum Ekonomii Społecznej Centrum i Klub Integracji Społecznej

9 MODELOWE ROZWIĄZANIE EKONOMII SOLIDARNEJ

10 SPÓŁDZIELNIE SOCJALNE Co to jest spółdzielnia socjalna? Historia spółdzielczości w Polsce Spółdzielnie w innych krajach UE

11 SPÓŁDZIELNIE SOCJALNE Co to jest spółdzielnia ? A co to jest spółdzielnia socjalna ? Podstawowe akty prawne związane z tworzeniem i funkcjonowaniem spółdzielni socjalnych Jak założyć spółdzielnię socjalną ?

12 Co to jest spółdzielnia ? Spółdzielnia jest autonomicznym zrzeszeniem osób, które zjednoczyły się dobrowolnie w celu zaspokojenia swoich wspólnych aspiracji i potrzeb ekonomicznych, społecznych i kulturalnych poprzez współposiadane i demokratycznie kontrolowane przedsiębiorstwo Deklaracja Spółdzielczej Tożsamości Międzynarodowego Związku Spółdzielczego Międzynarodowy Ruch Spółdzielczy wypracował międzynarodowe zasady, za pomocą których spółdzielnie wprowadzają swoje wartości do praktyki. SPÓŁDZIELNIE SOCJALNE

13 Zasada dobrowolnego i otwartego członkostwa Spółdzielnie są organizacjami dobrowolnymi, otwartymi dla wszystkich osób, które są zdolne do korzystania z ich usług oraz gotowe są ponosić związaną z członkostwem odpowiedzialność, bez jakiejkolwiek dyskryminacji z powodu różnicy płci, społecznej, rasowej, politycznej czy religijnej. Zasada demokratycznej kontroli członkowskiej Spółdzielnie są demokratycznymi organizacjami kontrolowanymi przez swoich członków, którzy aktywnie uczestniczą w określaniu swojej polityki i podejmowaniu decyzji. Mężczyźni i kobiety pełniący funkcje przedstawicielskie z wyboru są odpowiedzialni wobec członków. W spółdzielniach szczebla podstawowego członkowie mają równe prawa głosu (jeden członek – jeden głos), zaś spółdzielnie innych szczebli również zorganizowane są w sposób demokratyczny. SPÓŁDZIELNIE SOCJALNE

14 Zasada ekonomicznego uczestnictwa członków Członkowie uczestniczą w sposób sprawiedliwy w tworzeniu kapitału swojej spółdzielni i demokratycznie go kontrolują. Co najmniej część tego kapitału jest zazwyczaj wspólną własnością spółdzielni. Jeśli członkowie otrzymują jakąś rekompensatę od kapitału wniesionego jako warunek członkostwa, jest ona zazwyczaj ograniczona. Członkowie przeznaczają nadwyżki na jeden lub wszystkie z następujących celów: na rozwój swojej spółdzielni, jeśli to możliwe poprzez stworzenie funduszu rezerwowego, z którego przynajmniej część powinna być niepodzielna; na korzyści dla członków proporcjonalnie do ich transakcji ze spółdzielnią; na wspieranie innych dziedzin działalności zaaprobowanych przez członków. Zasada autonomii i niezależności Spółdzielnie są autonomicznymi organizacjami wzajemnej pomocy kontrolowanymi przez swoich członków. Jeśli zawierają porozumienia z innymi organizacjami, włączając w to rządy lub pozyskują swój kapitał z zewnętrznych źródeł, to czynią to tylko na warunkach zapewniających demokratyczną kontrolę przez swoich członków oraz zachowanie swojej spółdzielczej autonomii. SPÓŁDZIELNIE SOCJALNE

15 Zasada kształcenia, szkolenia, informacji Spółdzielnie zapewniają możliwość kształcenia i szkolenia swoim członkom, osobom pełniącym funkcje przedstawicielskie z wyboru, menedżerom i pracownikom tak, aby mogli oni efektywnie przyczynić się do rozwoju swoich spółdzielni. Informują one ogół społeczeństwa, a zwłaszcza młodzież i osoby kształtujące opinię społeczną, o istocie spółdzielczości i korzyściach z nią związanych. Zasada współpracy między spółdzielniami Spółdzielnie w najbardziej efektywny sposób służą swoim członkom i umacniają ruch spółdzielczy poprzez współpracę w ramach struktur lokalnych, krajowych, regionalnych i międzynarodowych. SPÓŁDZIELNIE SOCJALNE

16 Zasada troski o społeczność lokalną Spółdzielnie pracują na rzecz właściwego rozwoju społeczności lokalnych, w których działają poprzez prowadzenie polityki zaaprobowanej przez swoich członków. Wypracowane dziś definicje, zasady, ramy prawne, w tym projekt ustawy o spółdzielniach socjalnych przyjęty przez rząd w dniu 8 lutego 2005 roku, nawiązują do pierwotnej idei i wspólnotowego charakteru spółdzielni sformułowanych prosto przez F. W. Raiffeisena*: „Spółdzielnie powinny obejmować niewielką liczbę dobrze znających się osób, darzących się zaufaniem.”* * F.W. Raiffeisen - jeden z pionierów spółdzielczości kredytowej. Jako wójt, w celu ratowania miejscowych chłopów przed lichwą, założył w 1862 roku pierwszą w historii kasę pożyczkową. Spółdzielnie tworzone przez Raiffeisena opierały się przede wszystkim na czynniku wzajemnego zaufania i wzajemnej pomocy. SPÓŁDZIELNIE SOCJALNE

17 SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA JEST TO SPÓŁDZIELNIA, KTÓREJ ZAŁOŻYCIELAMI I CZŁONKAMI MOGĄ BYĆ: osoby bezrobotne w rozumieniu art.2 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy; osoby, o których mowa w ustawie o zatrudnieniu socjalnym osoby bezdomne, osoby uzależnione od alkoholu po zakończonym programie psychoterapii, osoby uzależnione od narkotyków lub innych środków odurzających po zakończeniu programu terapeutycznego, osoby chore psychicznie, osoby zwalniane z zakładów karnych, w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej, uchodźcy realizujący indywidualny program integracji w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej; osoby niepełnosprawne w rozumieniu art. 2 pkt.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. SPÓŁDZIELNIE SOCJALNE

18 NA WŁASNĄ RĘKĘ

19 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE Sejm uchwalił ustawę z dnia 7 maja 2009 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach socjalnych oraz o zmianie innych ustaw. Wśród wielu zmian wprowadza ona (art. 4) klauzule społeczne do prawa zamówień publicznych. Zmiany te weszły w życie 16 lipca 2009r.

20 KLAUZULA SPOŁECZNA Zmianie uległ art. 29 ust. 4, ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych. Zgodnie z nowym artykułem Zamawiający może określić w opisie przedmiotu zamówienia wymagania związane z realizacją zamówienia, dotyczące: 1.Zatrudnienia osób: Bezrobotnych lub młodocianych w celu przygotowania zawodowego; Niepełnosprawnych; Osób, o których mowa w przepisach dotyczących zatrudnienia socjalnego. 2.Utworzenia funduszu szkoleniowego, w którym wpłaty pracodawców stanowić będą, co najmniej czterokrotność najniższej wpłaty określonej w przepisach o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. 3.Zwiększenie wpłat pracodawców na rzecz funduszu szkoleniowego (do wysokości jak wyżej).

21 PRZESZKODY W ZAKŁADANIU SPÓŁDZIELNI SOCJALNYCH Poręczenia: Poręczenia osób fizycznych ( trudności w znalezieniu po 2-3 poręczycieli na osobę) Poręczenia gmin dla spółdzielni socjalnych (gmina poręcza osobie prawnej tj. spółdzielni socjalnej; PUP oczekuje poręczenia osobom fizycznym SPÓŁDZIELNIE SOCJALNE

22 PODSUMOWANIE Pozornie system wsparcia gospodarki społecznej jest w miarę kompleksowy. Realnie: Istnieje system aktów prawnych, które nie są do końca wdrażane; Istnieją instytucje wspierania ekonomii społecznej, które nie mogą wspierać działających przedsiębiorstw; Istnieje wiele źródeł finansowania, które w praktyce są niedostępne dla przedsiębiorstw społecznych lub osób, które chcą je powołać Pomimo tego, Polska w porównaniu do innych krajów postkomunistycznych jest w czołówce rozwoju gospodarki społecznej.

23 PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ SPOŁECZNA W UNII EUROPEJSKIEJ

24 GENEZA PROGRAMÓW EKONOMII SPOŁECZNEJ W EUROPIE Kryzys powojennych systemów socjalnych w dotychczasowych krajach UE: -Budżet -Skuteczność -Wiarygodność świadczeń socjalnych

25 GENEZA PROGRAMÓW EKONOMII SPOŁECZNEJ W EUROPIE Początek spółdzielni socjalnych we Włoszech – (lata 70te) w 1991 r ustawa o spółdzielniach socjalnych Finlandia – spółdzielnie socjalne bazują na aktualnym prawie spółdzielczym 1995 Belgia- „przedsiębiorstwo o cechach społecznych” 1998 Portugalia – „Spółdzielnie solidarności społecznej„ 1999 Grecja – „spółdzielnia społeczna spółka z o.o.”

26 DEFINICJA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SPOŁECZNEJ WG RZĄDU BRYTYJSKIEGO Z 2002 ROKU Przedsiębiorstwo społeczne to działalność gospodarcza, która wyznacza sobie cele ściśle społeczne i która inwestuje ponownie nadwyżki zależnie od tych celów w działalność statutową lub we wspólnotę, zamiast kierować się potrzebą osiągania maksymalnego zysku na rzecz akcjonariuszy lub właścicieli.

27 CECHY INSTYTUCJI EKONOMII SPOŁECZNEJ WG EMES - PROJEKT BADAWCZY NAD PRZEDSIĘBIORSTWAMI SPOŁECZNYMI Formy prawne: spółdzielnie socjalne, spółdzielnie pracy, Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych, Kasy Pożyczkowo-Oszczędnościowe Niezależne finansowo (głównie opierają się o wypracowane środki), chociaż mogą korzystać z dotacji i darowizn rzeczowych Nie dokonują podziału zysków, nadwyżki są inwestowane w działalność społeczną Zaangażowanie wolontariuszy

28 Współudział w zarządzaniu, podejmowaniu decyzji użytkowników i beneficjentów Uczestniczenie beneficjentów i użytkowników w procesie produkcji lub oferowaniu usług na zasadzie umowy om pracę Podejmowanie ryzyka ekonomicznego na znacznym poziomie CECHY INSTYTUCJI EKONOMII SPOŁECZNEJ WG EMES - PROJEKT BADAWCZY NAD PRZEDSIĘBIORSTWAMI SPOŁECZNYMI

29 CECHY TRADYCYJNEGO III SEKTORA Formy prawne: Stowarzyszenia i Fundacje Zależne w dużym stopniu od dotacji i darowizn rzeczowych Zaangażowanie wolontariuszy Działalność podstawowa: dystrybucja środków lub usług Wyraźny podział na oferujących usługi/ świadczenia i ich odbiorców Dominuje filozofia klientyzmu zdecydowanie bardziej niż partycypacji

30 PRZYKŁADY PRZEDSIĘBIORSTW SPOŁECZNYCH W EUROPIE Francja: żłobki rodzicielskie: struktury opieki nad małymi dziećmi w części kierowane i zarządzane przez rodziców Anglia: spółdzielnie opieki domowej zatrudniające swoich członków, głównie kobiety mające obowiązki rodzinne Włochy: spółdzielnie socjalne typu A i typu B: A: spółdzielnie usługowe na rzecz grup dysfunkcyjnych np. opieka nad osobami niepełnosprawnymi w domach B: spółdzielnie socjalne na rzecz reintegracji zawodowej grup wykluczonych społecznie Niemcy: przedsiębiorstwa społeczne korzystające z czasowej pomocy publicznej mające na celu tworzenie miejsc pracy dla osób długotrwale bezrobotnych i wspieranie rozwoju ekonomicznego

31 KRAJE EUROPY ŚRODKOWO-WSCHODNIEJ - TRUDNOŚCI W ROZWOJU PRZEDSIĘWZIĘĆ EKONOMII SPOŁECZNEJ Dominacja mitu „okresu przejściowego”, w którym koncentrowano się głównie na tworzeniu mechanizmów rozwoju wolnego rynku i niedoceniano roli organizacji jako odmiennych czynników rozwoju Nieufność wobec spółdzielni, które jawią się jako organizacje związane z byłym reżimem komunistycznym i nie cieszą się dobrym wizerunkiem społecznym Zależność od finansowania zewnętrznego Przez wiele lat brak ram prawnych i ustawowych dla rozwoju alternatywnych form działań przedsiębiorczych Dominacja koncepcji działalności gospodarczej jako ukierunkowanej na poszukiwanie raczej osobistego zysku niż pozytywnych skutków dla wspólnoty Trudności w mobilizowaniu niezbędnych zasobów

32 AKTY PRAWNE Akty prawne regulujące działalność spółdzielni socjalnych Kto może założyć spółdzielnię socjalną ? Jak zakładamy spółdzielnię ? Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

33 SYSTEM PRAWNY Na system ten składają się: 1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, 2. Ustawa z dnia 13 czerwca 2003r. o zatrudnieniu socjalnym; 3. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2006r o spółdzielniach socjalnych; 4. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy;

34 Ustawa o spółdzielniach socjalnych

35 GENEZA POWSTANIA USTAWY O ZATRUDNIENIU SOCJALNYM W POLSCE Inspiracje spółdzielni socjalnych z Włoch 01 luty 2002 r – Spotkanie Ministra Jerzego Hausnera z NGO w Poznaniu w Szkole Barki Kwiecień 2002 - wstępne założenia do ustawy o zatrudnieniu socjalnym Od kwietnia 2002 do listopada 2003 - publiczna debata na temat kształtu ustawy na stronach: www.ngo.pl, www.barka.org.pl, www.ops.plwww.ngo.plwww.barka.org.plwww.ops.pl 10 kwietnia 2003 - zakończenie prac w komisji Sejmowej RP 23 kwietnia 2003 - Przyjęcie ustawy przez Sejm RP – (416 posłów głosów wstrzymujących się 3, głosów przeciw – 0) Przyjęcie ustawy przez Senat RP 15 sierpnia 2003 - Podpisanie ustawy przez Prezydenta RP

36 SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA JEST TO SPÓŁDZIELNIA, KTÓREJ ZAŁOŻYCIELAMI I CZŁONKAMI MOGĄ BYĆ: osoby bezrobotne w rozumieniu art.2 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy; osoby, o których mowa w art. 1 ust. 2 pkt 1-4, 6 i 7 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym: osoby bezdomne, osoby uzależnione od alkoholu po zakończonym programie psychoterapii, osoby uzależnione od narkotyków lub innych środków odurzających po zakończeniu programu terapeutycznego, osoby chore psychicznie, osoby zwalniane z zakładów karnych, w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej, uchodźcy realizujący indywidualny program integracji w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej; osoby niepełnosprawne w rozumieniu art. 2 pkt.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

37 1 - DECYZJA Krok z pewnością najtrudniejszy... Spółdzielnie socjalne są dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z racji długotrwałego bezrobocia, niepełnosprawności, bezdomności, zaburzeń psychicznych, dla byłych więźniów itd. Dla tych kategorii osób spółdzielnia ma stanowić nową szansę osiągnięcia autonomii nie tylko ekonomicznej, ale także społecznej i kulturalnej. Założycielami spółdzielni są właśnie ONI; to oni tworzą zarząd, podejmują decyzje, biorą na siebie ryzyko. A jak się nie uda? Będzie kolejne życiowe niepowodzenie... Czy to możliwe? Czy to realne? Czy to jest odpowiedzialne? Na te pytania trzeba odpowiedzieć. Jeśli odpowiedź ma być twierdząca, trzeba zapewnić inicjatywie maksymalne bezpieczeństwo ekonomiczne, organizacyjne i społeczne. Wydaje się, że przedsięwzięcie może być realne jedynie przy działającej w tym zakresie organizacji pozarządowej, która ma już własne doświadczenia i osiągnęła wiarygodność społeczną. Przy takim założeniu decyzja osobista członka – założyciela spółdzielni może i powinna być podejmowana równolegle z decyzją władz organizacji partnerskiej. Takie rozwiązanie jest bliskie trybowi zakładania spółdzielni przy pomocy Centrów Integracji Społecznej Tworząc spółdzielnię wspieraną przez istniejącą organizację pozarządową, należy jasno określić wzajemne prawa i zobowiązania, zakres wsparcia, warunki współpracy itd., zapewnić z jednej strony osłonę „parasolową” i bezpieczeństwo, ale z drugiej strony autonomię nowo powstałego podmiotu. Jeśli: - zapewnimy sobie współpracę z właściwym Urzędem Pracy; - podejmiemy decyzję dotycząca charakteru spółdzielni (produkcyjna? usługowa? itp.) - mamy pomysł na działalność; - posiadamy biznes plan; - przyjęliśmy strategię działania;

38 2 - PRZYGOTOWANIE STATUTU Statut jest podstawowym aktem prawnym spółdzielni regulującym całokształt jej struktury organizacyjnej, określającym charakter spółdzielni, prawa i obowiązki członków, kompetencje organów, tryb podejmowania decyzji oraz wszystkie inne kwestie prawidłowego funkcjonowania spółdzielni. W chwili obecnej ustawą określającą ramy spółdzielni socjalnej i stanowiącą podstawę do jej rejestracji jest Ustawa z dnia 27 kwietnia 2006r o spółdzielniach socjalnych; Najlepiej zlecić pisanie statutu prawnikowi, któremu przekazujemy własną wizję funkcjonowania spółdzielni.

39 3 - WALNE ZEBRANIE Walne Zebranie to najważniejszy decyzyjny organ spółdzielni. W tym wypadku jest to Zebranie Założycielskie. W Zebraniu uczestniczą wszyscy członkowie – założyciele spółdzielni. W trakcie Walnego Zebrania założyciele podejmują następujące decyzje w formie uchwał: o powołaniu spółdzielni socjalnej, z podaniem nazwy, adresu siedziby, składu zarządu, numerów PESEL; o przyjęciu statutu, pod którym składają podpisy członkowie – założyciele; o powołaniu Zarządu w składzie:... ; o powołaniu Rady Nadzorczej w składzie:.... – w przypadku, gdy liczba członków jest większa od 15. Gdy liczba członków jest mniejsza, prawo kontroli spółdzielni przysługuje każdemu członkowi. Walne Zebranie jest protokołowane, a protokół podpisany przez protokolanta i Przewodniczącego zebrania. Uzupełniamy dokumenty : o złożone przez założycieli zaświadczenia potwierdzające posiadanie uprawnień do bycia członkiem spółdzielni socjalnej; o listę obecności wraz z adresami członków – założycieli i ich oryginalnym podpisami.

40 4 - REJESTRACJA Spółdzielnia socjalna podlega obowiązkowi wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. Należy wypełnić następujące formularze: KRS – W5 – wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców; KRS – WK – Organy podmiotu / wspólnicy uprawnieni do reprezentowania spółki); KRS – WM – Przedmiot działania; Wypełnione formularze wraz z załącznikami: protokołem z Zebrania Walnego; listą obecności; uchwałą Walnego Zebrania o powołaniu spółdzielni socjalnej; uchwałą o przyjęciu statutu wraz ze statutem; zaświadczeniami wymaganymi przez Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 26 października 2004 w sprawie wzorów dokumentów niezbędnych do utworzenia spółdzielni socjalnej;...składamy w Sądzie Rejonowym gdzie mieści się Krajowy Rejestr Sądowy

41 Niestety, to jeszcze może nie być koniec.. Jest bardzo prawdopodobne, że Sąd będzie dodatkowo wzywał o uzupełnienia, wyjaśnienia, dopracowania itp.... Trzeba więc uzbroić się w cierpliwość. Jeśli Sąd zarejestruje Spółdzielnię i otrzymacie Państwo Postanowienie oraz Odpis Aktualny z Rejestru Przedsiębiorców, to możecie przystąpić do...

42 ROZPOCZĘCIA DZIAŁALNOŚCI… W tym celu należy zgłosić Spółdzielnię do kolejnych rejestrów: w Urzędzie Statystycznym uzyskać numer REGON; we właściwym Urzędzie Skarbowym uzyskać numer identyfikacji podatkowej (NIP); w ciągu 7 dni od zatrudnienia pierwszego pracownika zgłosić trzeba spółdzielnię w ZUS jako płatnika składek; Jednocześnie... otwieramy rachunek bankowy (o rachunku informujemy ZUS i Urząd Skarbowy); zakupujemy pieczęcie firmowe z nazwą spółdzielni, adresem oraz numerem NIP i REGON; działalność gospodarczą spółdzielnia musi prowadzić w sposób określony w ustawie Prawo działalności gospodarczej z dnia 19 listopada 1999, spełniając warunki związane z ochroną życia i zdrowia ludzkiego, przepisów budowlanych, sanitarnych, przeciwpożarowych i ochrony środowiska; miejsce wykonywania działalności gospodarzącej należy zgłosić do Państwowej Inspekcji Pracy i zatrudnić pracowników zgodnie z wymogami Kodeksu Pracy; ustawa o rachunkowości z 29 września 1994 roku ze zmianami w art.2 ust. 1 określa obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych, czyli w zakresie tzw. „pełnej księgowości”...

43 ZACZYNAMY !!!

44 KLUCZOWE REGUŁY Pomysł, plan i co dalej Zasady wdrażania pomysłu biznesowego w życie

45 Przyrost nowych firm i ich żywotność

46 Pomysł, plan…. oraz ? Procedura – czyli czy na naprawdę trudno założyć spółdzielnię Pierwsze tygodnie/miesiące – kluczowe reguły Mój produkt i zasady wdrożenia Biznesplan Osoby – wykonawcy biznesplanu Finansowanie …. Wdrożenie i jego jakość

47 ZAGROŻENIA „ Bezforsie” Podważanie wiarygodności Rozczarowanie (ludzie, ideały) Niezrozumienie Kopiowanie pomysłów Spotkania z kosmitami, którym udowadniacie że nie jest się wielbłądem = ZUS, US, Bank, inne …

48 KLUCZOWE REGUŁY Pieniądze na wypłaty ma wyłącznie Wasz klient Jesteś ostatni w kolejce do tych pieniędzy To, co nie dogadane będzie przyczyną konfliktu Nie zaciągajcie kłopotliwych zobowiązań. Najtaniej jest zapłacić !

49 Koszty stałe i zmienne w pierwszym roku małej spółdzielni

50 KLUCZOWE REGUŁY NA POCZĄTKU Opracowanie planu na 1 rok, nie dłużej Ustal mierniki dla głównych procesów, by porównać intuicję z faktami Zmuś się do badania tych mierników co miesiąc i ZMIENIAJ PLAN Zatrudnij księgowego Ustal szeroką ofertę i sprawdź co się sprzedaje

51 Nie igraj z US i ZUS, zawsze przegrasz Pierwszy sukces może być ostatni – nie trać czujności ! Najtrwalsza jest prowizorka „Rybka dlatego łapie się na haczyk bo za często otwiera pyszczek” Zatrudnienie rodziny – duży czynnik ryzyka! Hossa to czas gromadzenia, recesja to czas wydawania ! KLUCZOWE REGUŁY NA POCZĄTKU

52 MÓJ PRODUKT Dlaczego mają to kupić ? „Przynęta musi smakować rybie a nie wędkarzowi” Dlaczego to mają kupić od Was ? Jak się dowiedzą, że chcesz im to sprzedać Jak to się robi na świecie? Kto to robi u nas ?

53 JAK DZIAŁA KLIENT Ludzie najchętniej kupują to czego nie potrzebują (i dużo za to płacą) Ludzie lubią proste rozwiązania Czasem warto sprzedać konsolę do gier z zerową marżą i gry do niej z 100% marżą Czasem warto sprzedać tanio drukarkę, by klient kupował drogi toner…

54 REINTEGRACJA W SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ Reintegracja w spółdzielni socjalnej Reintegracja członków spółdzielni i ich rodzin Działania na rzecz społeczności lokalnej Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

55 GŁÓWNE FUNKCJE PRZEDSIĘBIORSTW SPOŁECZNYCH (NA PODSTAWIE MATERIAŁÓW PROF. DR HAB. EWY LEŚ) : Reintegracja z rynkiem pracy osób niepełnosprawnych Reintegracja z rynkiem pracy osób długotrwale bezrobotnych, zagrożonych lub dotkniętych wykluczeniem społecznym Pełnienie roli przejściowych rynku pracy, stanowiących etap przejścia do otwartego rynku pracy

56 ZYSK W SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ Nadwyżka finansowa w spółdzielni socjalnej zgodnie z ustawą przeznaczona może być na: podział pomiędzy członków spółdzielni zwiększenie funduszu zasobowego fundusz inwestycyjny działalność społeczną i oświatowo – kulturalną na rzecz swoich członków oraz ich środowiska lokalnego zawodowej reintegracji jej członków ZYSK NIE MOŻE BYĆ PRZEZNACZONY NA podział pomiędzy członków spółdzielni !!! Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

57 PRZYKŁADOWE DZIAŁANIA W ZAKRESIE SPOŁECZNEJ GOSPODARKI RYNKOWEJ

58 Człowiek – najlepsza inwestycja! Niezależne Samodzielne Spółdzielnie Socjalne

59 PROJEKT Czas trwania: 01.01.2010 –31.07.2012 Budżet całego: 2,09 mln zł Zasięg terytorialny: woj. Zachodniopomorskie Partnerzy projektu: Firma „4C” - Szczecin Fundacja Pomocy Wzajemnej BARKA - Poznań

60 UCZESTNICY PROJEKTU są osobami powyżej 45 roku życia, są osobami, które straciły zatrudnienie z przyczyn niezależnych od pracownika, są osobami zagrożonymi lub dotkniętymi marginalizacją społeczną (wykluczeniem społecznym) według Ustawy o Spółdzielniach Socjalnych, są innymi osobami zainteresowanymi założeniem spółdzielni socjalnej, mogącymi pełnić pozycję lidera spółdzielni socjalnej odpowiadającego za przedsięwzięcia biznesowe spółdzielni socjalnej, są osobami długotrwale bezrobotnymi (bezrobotni pozostający w rejestrze Powiatowego Urzędu Pracy łącznie przez okres ponad 12 miesięcy w okresie ostatnich 2 lat), są osobami nieaktywnymi zawodowo (osoby pozostające bez zatrudnienia, które nie zaliczają się do kategorii osób bezrobotnych), są osobami samotnie wychowującymi dziecko, są osobami, które nie posiadają wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia zawodowego

61 CEL PROJEKTU Celem projektu jest utworzenie minimum 7 spółdzielni socjalnych na terenie województwa zachodniopomorskiego Minimum 35 osób podejmie stałą pracę.

62 SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA Spółdzielnia socjalna jest podmiotem ekonomii społecznej, który tworzy podstawy prawne do działalności osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Spółdzielnie socjalne dają możliwość rozpoczęcia i kontynuowania działalności osobom, którym trudno działać samodzielnie. Członkowie spółdzielni socjalnych tworzą miejsca pracy dla siebie, zapewniając tym samym utrzymanie sobie i swoim rodzinom. Dzięki wejściu na rynek pracy, członkowie spółdzielni socjalnych uczą się wzajemnej współpracy oraz pracy na wskazanych stanowiskach, nabywając szereg nowych umiejętności przydatnych w życiu codziennym. Celem spółdzielni socjalnej jest przede wszystkim wspólne prowadzenie przedsiębiorstwa oraz włączenie członków spółdzielni socjalnej w życie zawodowe i społeczne.

63 JAK POMAGAMY? Projekt obejmuje swoim wsparciem szkoleniowo- doradczym 75 osób. Udzielenie dotacji finansowej do 100 tys. zł na uruchomienie spółdzielni socjalnej (łącznie 700 tys. zł). Udzielenie wsparcia pomostowego do 800 zł na osobę

64 JAK POMAGAMY? Mobilny Inkubator Przedsiębiorczości Społecznej (animatorki, doradca biznesowy) 8 wyjazdowych szkoleń 3-dniowych – wiedza nt. spółdzielni Doradztwo indywidualne i grupowe Pomoc eksperta ds. przedsiębiorczości społecznej Dotacja na rozpoczęcie działalności Pomoc po założeniu spółdzielni – wsparcie pomostowe i doradcze Pomoc po zakończeniu projektu – Centrum Ekonomii Społecznej

65 RAMY CZASOWE 01.01.2010 – 15.04.2010 – akcja informacyjna 15.04.2010 – 31.05.2010 – rekrutacja 01.06.2010 – 31.01.2011 – MIPS, szkolenia i doradztwo 01.02.2011 – 30.06.2011 – dotacje i wsparcie pomostowe 01.07.2011 – 30.06.2012 – wsparcie i monitorowanie działania 01.07.2012 – 01.08.2012 – zamknięcie projektu 01.08.2012 - … - –wsparcie merytoryczne przez Centrum Ekonomii Społecznej w Szczecinie

66 Niezależne Samodzielne Spółdzielnie Socjalne Jakie mamy efekty po 24 miesiącach ?

67 NIEZALEŻNE SAMODZIELNE SPÓŁDZIELNIE SOCJALNE SS AS – Dębno SS Brzoza - Brzesko SS Kręgiel - Koszalin SS Piątka - Borne Sulinowo/Wałcz SS Pod Kasztanami – Rzepnowo SS Poligrafia - Koszalin SS Razem - Banie SS Dobrzanka - Dobrzany SS Omega – Przybiernów

68 NIEZALEŻNE SAMODZIELNE SPÓŁDZIELNIE SOCJALNE

69 ZAPRASZAMY DO ODWIEDZENIA NASZYCH STRONY INTERNETOWYCH www.barka.org.pl www.ekonomiasolidarna.pl www.barkauk.org www.facebook.com/fundacjabarka

70 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ Maciej Małach www.barka.org.pl


Pobierz ppt "FUNDACJA POMOCY WZAJEMNEJ „BARKA”. Spółdzielnie Socjalne."

Podobne prezentacje


Reklamy Google