Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ZAŁOŻENIA PLANOWANYCH KONKURSÓW finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego W ROKU 2016 w ramach RPO WP na lata 2014-2020 Regionalny Program Operacyjny.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ZAŁOŻENIA PLANOWANYCH KONKURSÓW finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego W ROKU 2016 w ramach RPO WP na lata 2014-2020 Regionalny Program Operacyjny."— Zapis prezentacji:

1 ZAŁOŻENIA PLANOWANYCH KONKURSÓW finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego W ROKU 2016 w ramach RPO WP na lata 2014-2020 Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Styczeń 2016 r.

2 OP 3 - EDUKACJA RPO WP 2014 - 2020 Zakres wsparcia OP3 – 3.1 Działanie 3.1 Edukacja przedszkolnaTYPY PROJEKTÓW (1) 1)Projekty ukierunkowane na tworzenie trwałych miejsc wychowania przedszkolnego (w tym przedszkoli przyzakładowych, integracyjnych i specjalnych oraz innych form wychowania przedszkolnego), realizowane w oparciu o diagnozę bieżących i prognozowanych potrzeb, w szczególności poprzez: i.dostosowanie lub adaptację (prace remontowo–wykończeniowe) budynków i pomieszczeń, ii.modernizację istniejącej bazy przedszkolnej, iii.zakup i montaż wyposażenia/doposażenia, iv.zakup pomocy dydaktycznych, v.bieżące funkcjonowanie nowego miejsca wychowania przedszkolnego przez okres nie dłuższy niż 12 miesięcy, vi.wsparcie towarzyszące w postaci pracy środowiskowej z opiekunami prawnymi dzieci, przy zaangażowaniu instytucji pomocy i integracji społecznej na rzecz podnoszenia świadomości w zakresie wpływu edukacji przedszkolnej na rozwój dziecka.

3 OP 3 - EDUKACJA RPO WP 2014 - 2020 Zakres wsparcia OP3 – 3.1 Działanie 3.1 Edukacja przedszkolnaTYPY PROJEKTÓW (2) 2)Projekty ukierunkowane na podniesienie jakości usług świadczonych w ośrodkach wychowania przedszkolnego, realizowane w oparciu o diagnozę potrzeb, zgodnie z regionalnymi ramami kompleksowego wspomagania przedszkoli, wyłącznie jako uzupełnienie działań dotyczących tworzenia trwałych miejsc wychowania przedszkolnego, w szczególności poprzez: a)rozszerzenie oferty ośrodków wychowania przedszkolnego o dodatkowe zajęcia zwiększające szanse edukacyjne dzieci, obejmujące m.in.: i.zajęcia edukacyjne rozwijające kompetencje kluczowe niezbędne na rynku pracy oraz postawy i umiejętności (kreatywność, innowacyjność oraz praca zespołowa), ii.zajęcia kompensacyjno-wyrównawcze (zajęcia specjalistyczne np.: logopedyczne, terapeutyczne, psychologiczne, gimnastyka korekcyjna). b)doskonalenie kompetencji zawodowych nauczycieli wychowania przedszkolnego w zakresie prowadzenia zajęć, o których mowa w pkt a), wyłącznie jako uzupełnienie działań dotyczących rozszerzenia oferty ośrodków wychowania przedszkolnego, obejmujące m.in.: i.kursy i szkolenia, ii.studia podyplomowe, iii.sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli, iv.współpracę ze specjalistycznymi ośrodkami. Ramy kompleksowego wspomagania ośrodków wychowania przedszkolnego zawarte będą w Regulaminie danego konkursu.

4 OP 3 - EDUKACJA RPO WP 2014 - 2020 Zakres wsparcia OP3 – 3.1 Działanie 3.1 Edukacja przedszkolna W przypadku każdego projektu: Weryfikacji podlega, czy w ramach projektu założono realizację wskaźnika rezultatu bezpośredniego Liczba nauczycieli, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po opuszczeniu Programu na poziomie co najmniej 90% w odniesieniu do ogólnej liczby nauczycieli objętych wsparciem w projekcie. WYMOGI I PREFERENCJE DLA PROJEKTÓW na podstawie kryteriów specyficznych (1) Preferowane będą projekty: W zakresie tworzenia trwałych miejsc edukacji przedszkolnej: ‒realizowane w partnerstwie kilku samorządów (np. gmina-gmina, powiat-gmina) lub w formule partnerstwa publiczno-prywatnego/publiczno-społecznego, ‒uzgodnione w ramach ZPT, ‒identyfikowane i realizowane z wykorzystaniem elementów podejścia oddolnego, integrującego aktywności wielu podmiotów w ujęciu wielosektorowym w oparciu o wspólną strategię działania, ‒zapewniające trwałość efektów poprzez utrzymanie przez organy prowadzące wspartych w ramach projektów struktur przedszkolnych w liczbie odpowiadającej faktycznemu i prognozowanemu zapotrzebowaniu na tego typu usługi co najmniej przez okres odpowiadający okresowi realizacji projektu.

5 OP 3 - EDUKACJA RPO WP 2014 - 2020 Zakres wsparcia OP3 – 3.1 Działanie 3.1 Edukacja przedszkolna Preferowane będą projekty: W ramach wdrażania kompleksowego wspomagania przedszkoli realizowane będą projekty działania skierowane do nauczycieli, dzieci oraz ich opiekunów prawnych: ‒partnerskie, w tym przede wszystkim realizowane przez organy prowadzące szkoły/przedszkola z co najmniej jednym spośród następujących podmiotów: ‒organizacje pozarządowe, ‒instytucje edukacyjne/szkoły wyższe, ‒instytucje kultury, ‒realizowane z wykorzystaniem technologii i usług cyfrowych. WYMOGI I PREFERENCJE DLA PROJEKTÓW na podstawie kryteriów specyficznych (2)

6 OP 3 - EDUKACJA RPO WP 2014 - 2020 Zakres wsparcia OP3 – 3.1 -Wkład własny beneficjenta wynosi 15%, przy czym poziom ten będzie każdorazowo uzależniony od decyzji IZ RPO WP. -Minimalna wartość projektu wynosi 50 000 PLN. Ukierunkowanie terytorialne: Projekty realizowane będą na obszarze całego województwa z preferencją projektów realizowanych na obszarach o odsetku dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym poniżej średniej wojewódzkiej. Działanie 3.1 Edukacja przedszkolna SPECYFIKA KONKURSU I PROJEKTÓW na podstawie RPO WP 2014-2020 oraz SzOOP (1)

7 OP 3 - EDUKACJA RPO WP 2014 - 2020 Zakres wsparcia OP3 – 3.1 ‒Projekt realizowany jest przez organ prowadzący, zgodnie z regionalnymi ramami kompleksowego wspomagania OWP. ‒Projekt realizowany w oparciu o diagnozę potrzeb OWP złożoną z 2 części: 1)diagnoza dot. faktycznego oraz prognozowanego zapotrzebowania na usługi edukacji przedszkolnej na terenie gminy w perspektywie 3-letniej, z uwzględnieniem odniesienia do istniejących miejsc przedszkolnych – obligatoryjnie, 2)diagnoza, dotycząca działań ukierunkowanych na podnoszenie jakości – jako uzupełnienie ww. diagnozy – fakultatywnie. ‒Diagnoza nie jest finansowana ze środków RPO WP 2014-2020, stanowi jednak konieczny warunek zaplanowania działań. ‒Organ prowadzący na wezwanie Instytucji Zarządzającej jest zobowiązany do udostępnienia diagnozy w formie pisemnej. Działanie 3.1 Edukacja przedszkolna SPECYFIKA KONKURSU I PROJEKTÓW na podstawie RPO WP 2014-2020 oraz SzOOP (2)

8 OP 3 - EDUKACJA RPO WP 2014 - 2020 Zakres wsparcia OP3 – 3.3.1 Poddziałanie 3.3.1 Jakość edukacji zawodowejTYPY PROJEKTÓW (1) 1)Projekty ukierunkowane na uruchamianie/poszerzanie oferty kształcenia zawodowego i ustawicznego odpowiadającej potrzebom pracodawców/ przedsiębiorców w kluczowych branżach o największym potencjale rozwoju dla regionu, realizowane w oparciu o diagnozę potrzeb, m.in. obejmujące tworzenie i rozwój CKZiU, w szczególności poprzez: a)podnoszenie umiejętności oraz uzyskiwanie kwalifikacji zawodowych przez uczniów szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczestników pozaszkolnych form kształcenia zawodowego, w szczególności obejmujące: i.staże i praktyki zawodowe organizowane u pracodawców/ przedsiębiorców, ii.organizację zajęć nastawionych na rozwój kompetencji zawodowych, w tym dodatkowe zajęcia specjalistyczne realizowane we współpracy z pracodawcami/ przedsiębiorcami i środowiskiem akademickim, iii.potwierdzanie przez uczniów efektów uczenia się pozaformalnego i nieformalnego, w tym uzyskiwanie dodatkowych uprawnień zwiększających ich szanse na rynku pracy, iv.udział w zajęciach prowadzonych w szkole wyższej, w tym w zajęciach laboratoryjnych, kołach, obozach naukowych, v.doradztwo edukacyjno-zawodowe,

9 OP 3 - EDUKACJA RPO WP 2014 - 2020 Zakres wsparcia OP3 – 3.3.1 Poddziałanie 3.3.1 Jakość edukacji zawodowejTYPY PROJEKTÓW (2) 1)Projekty ukierunkowane na uruchamianie/poszerzanie oferty kształcenia zawodowego i ustawicznego odpowiadającej potrzebom pracodawców/ przedsiębiorców w kluczowych branżach o największym potencjale rozwoju dla regionu, realizowane w oparciu o diagnozę potrzeb, m.in. obejmujące tworzenie i rozwój CKZiU, w szczególności poprzez: (…) b)doskonalenie kompetencji zawodowych nauczycieli oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu, w szczególności obejmujące: i.kursy lub szkolenia doskonalące, ii.staże i praktyki nauczycieli, iii.studia podyplomowe, iv.sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli, v.współpracę ze specjalistycznymi ośrodkami, vi.programy walidacji i certyfikacji wiedzy, umiejętności i kompetencji niezbędnych w pracy dydaktycznej, vii.uzyskiwanie kwalifikacji doradców – zawodowych.

10 OP 3 - EDUKACJA RPO WP 2014 - 2020 Zakres wsparcia OP3 – 3.3.1 Poddziałanie 3.3.1 Jakość edukacji zawodowejTYPY PROJEKTÓW (3) 1)Projekty ukierunkowane na uruchamianie/poszerzanie oferty kształcenia zawodowego i ustawicznego odpowiadającej potrzebom pracodawców/ przedsiębiorców w kluczowych branżach o największym potencjale rozwoju dla regionu, realizowane w oparciu o diagnozę potrzeb, m.in. obejmujące tworzenie i rozwój CKZiU, w szczególności poprzez: (…) c)wsparcie realizacji zadań w zakresie rozszerzonej i zaktualizowanej oferty edukacyjnej, w tym poprzez prowadzenie współpracy z placówkami doskonalenia nauczycieli w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli realizujących zadania z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego, w szczególności obejmujące: i.inicjowanie współpracy szkół lub placówek prowadzących kształcenie zawodowe z pracodawcami/ przedsiębiorcami (w tym monitorowanie potrzeb ww. podmiotów w zakresie współpracy), także w zakresie staży nauczycieli lub instruktorów praktycznej nauki zawodu uczniów, w tym uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, ii.tworzenie sieci współpracy szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe w danej branży w celu wymiany dobrych praktyk, iii.wdrażanie i upowszechnianie nowych technologii, iv.organizowanie praktyk pedagogicznych dla przyszłych nauczycieli kształcenia zawodowego, v.prowadzenie działań w zakresie poradnictwa zawodowego, vi.uruchamianie zewnętrznego wsparcia szkół i placówek w obszarze doradztwa edukacyjno – zawodowego m.in. poprzez: gromadzenie i udostępnianie informacji edukacyjno-zawodowej o możliwościach kształcenia, szkolenia i zatrudnienia, w tym również wersji on-line, z uwzględnieniem aktualnej sytuacji na lokalnym/regionalnym rynku pracy,

11 OP 3 - EDUKACJA RPO WP 2014 - 2020 Zakres wsparcia OP3 – 3.3.1 Poddziałanie 3.3.1 Jakość edukacji zawodowejTYPY PROJEKTÓW (4) 1)Projekty ukierunkowane na uruchamianie/poszerzanie oferty kształcenia zawodowego i ustawicznego odpowiadającej potrzebom pracodawców/ przedsiębiorców w kluczowych branżach o największym potencjale rozwoju dla regionu, realizowane w oparciu o diagnozę potrzeb, m.in. obejmujące tworzenie i rozwój CKZiU, w szczególności poprzez: (…) d)wdrażanie mechanizmów włączania pracodawców/ przedsiębiorców (w tym prowadzących działalność w ramach Specjalnych Stref Ekonomicznych) i środowiska akademickiego w proces kształcenia, w szczególności obejmujące: i.włączenie pracodawców/przedsiębiorców w system egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe, w tym m.in.: tworzenie przez pracodawców/przedsiębiorców ośrodków egzaminacyjnych dla poszczególnych zawodów lub kwalifikacji, upoważnionych przez właściwą okręgową komisję egzaminacyjną do przeprowadzania egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie, udział pracodawców/ przedsiębiorców w egzaminach potwierdzających kwalifikacje w zawodach w charakterze egzaminatorów, ii.tworzenie klas patronackich w szkołach, iii.tworzenie nowej oferty edukacyjnej, w tym wprowadzanie nowych kierunków kształcenia oraz modyfikacja programów nauczania na kierunkach istniejących, z uwzględnieniem prognoz dotyczących zapotrzebowania rynku pracy na określone zawody i wykształcenie w określonych branżach.

12 OP 3 - EDUKACJA RPO WP 2014 - 2020 Zakres wsparcia OP3 – 3.3.1 -Minimalny wkład własny beneficjenta wynosi 5%, przy czym poziom ten będzie każdorazowo uzależniony od decyzji IZ RPO WP. -Minimalna wartość projektu wynosi 100 000 PLN. Ukierunkowanie terytorialne: Obszar całego województwa. Działanie 3.3.1 Jakość edukacji zawodowej SPECYFIKA KONKURSU I PROJEKTÓW na podstawie RPO WP 2014-2020 i SzOOP ­Projekty muszą być zintegrowane z projektami w ramach Działania 4.1, ukierunkowane na uruchamianie/ poszerzanie oferty kształcenia zawodowego i ustawicznego odpowiadającej potrzebom pracodawców/ przedsiębiorców w kluczowych branżach o największym potencjale rozwoju dla regionu, m.in. obejmujące tworzenie i rozwój CKZiU. ­Działania realizowane ze środków EFS powinny mieć nadrzędny charakter, w stosunku do interwencji prowadzonej w ww. zakresie w Działaniu 4.1. ­Obligatoryjna zgodność z założeniami przedsięwzięcia strategicznego pn. „Kształtowanie sieci ponadgimnazjalnych szkół zawodowych uwzględniającej potrzeby subregionalnych i regionalnego rynków pracy”, zdefiniowanego w RPS „Aktywni Pomorzanie”. ­Projekty realizowane są przez organy prowadzące szkołę/placówkę w oparciu o diagnozę potrzeb dokonaną w odniesieniu do wszystkich szkół/placówek. ­Diagnoza nie jest finansowana ze środków RPO WP 2014-2020. ­Organ prowadzący na wezwanie IZ jest zobowiązany do udostępnienia diagnozy w formie pisemnej.

13 OP 5 - ZATRUDNIENIE RPO WP 2014 - 2020 Zakres wsparcia OP5 - 5.3 Działanie 5.3 Opieka nad dziećmi do lat 3TYPY PROJEKTÓW (1) Projekty ukierunkowane na zwiększenie zatrudnienia osób opiekujących się dziećmi do lat 3, realizowane w postaci rozwiązań ułatwiających tym osobom wejście lub powrót na rynek pracy, łączenie obowiązków zawodowych z prywatnymi oraz zwiększających szanse utrzymania pracy, w szczególności poprzez: a)tworzenie i utrzymanie nowych miejsc w formach opieki nad dziećmi do lat 3, obejmujące m.in.: i.dostosowanie pomieszczeń do potrzeb dzieci (także do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami), w tym do wymogów budowlanych, sanitarno-higienicznych, bezpieczeństwa przeciwpożarowego oraz wynikających zkoncepcji uniwersalnego projektowania, ii.zakup i montaż wyposażenia i środków trwałych (w tym m.in. meble, wyposażenie wypoczynkowe, zabawki), iii.zakup pomocy do prowadzenia zajęć opiekuńczo – wychowawczych i edukacyjnych, specjalistycznego sprzętu oraz narzędzi do rozpoznawania potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci, wspomagania rozwoju i prowadzenia terapii dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, ze szczególnym uwzględnieniem tych pomocy, sprzętu i narzędzi, które są zgodne z koncepcją uniwersalnego projektowania, iv.wyposażenie i montaż placu zabaw wraz z bezpieczną nawierzchnią i ogrodzeniem, v.modyfikacja przestrzeni wspierająca rozwój psychoruchowy i poznawczy dzieci, vi.wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem utworzonego miejsca opieki nad dziećmi do lat 3, w tym w szczególności wynagrodzenia nauczycieli i personelu zatrudnionego w miejscu opieki nad dziećmi do lat 3, koszty żywienia dzieci, vii.inne wydatki, o ile są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania miejsca opieki nad dziećmi do lat 3.

14 OP 5 - ZATRUDNIENIE RPO WP 2014 - 2020 Zakres wsparcia OP5 - 5.3 Działanie 5.3 Opieka nad dziećmi do lat 3TYPY PROJEKTÓW (2) Projekty ukierunkowane na zwiększenie zatrudnienia osób opiekujących się dziećmi do lat 3, realizowane w postaci rozwiązań ułatwiających tym osobom wejście lub powrót na rynek pracy, łączenie obowiązków zawodowych z prywatnymi oraz zwiększających szanse utrzymania pracy, w szczególności poprzez: (…) b)zapewnienie dodatkowych form opieki poprzez pokrycie kosztów związanych z bieżącym świadczeniem usług opieki nad dziećmi do lat 3 (wyłącznie w szczególnie uzasadnionych sytuacjach), obejmujące: i.pokrycie kosztów wynagrodzenia oraz kosztów składek na ubezpieczenie społeczne niani sprawującej opiekę nad dzieckiem, zgodnie z umową o świadczenie usług, ii.pokrycie kosztów wynagrodzenia opiekuna dziennego w części odpowiadającej kosztom opieki nad dzieckiem skierowanym w ramach projektu, iii.pokrycie kosztów przeszkolenia zawodowego dziennego opiekuna.

15 OP 5 - ZATRUDNIENIE RPO WP 2014 - 2020 Zakres wsparcia OP5 - 5.3 Działanie 5.3 Opieka nad dziećmi do lat 3 W przypadku każdego projektu: Weryfikacji podlega, czy w ramach projektu założono realizację wskaźników rezultatu bezpośredniego: Liczba osób, które powróciły na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem/ wychowaniem dziecka, po opuszczeniu Programu oraz Liczba osób pozostających bez pracy, które znalazły pracę lub poszukują pracy po opuszczeniu Programu na poziomie co najmniej 45% dla każdego z tych wskaźników, w odniesieniu do liczby osób należących do danej kategorii, objętych wsparciem w ramach projektu. Preferowane będą projekty: - Partnerskie, w tym z organizacjami pozarządowymi, podmiotami ekonomii społecznej i/lub pracodawcami, - Uzgodnione w ramach ZPT, - Identyfikowane i realizowane z wykorzystaniem elementów podejścia oddolnego, integrującego aktywności wielu podmiotów w ujęciu wielosektorowym w oparciu o wspólną strategię działania. WYMOGI I PREFERENCJE DLA PROJEKTÓW na podstawie kryteriów specyficznych

16 OP 5 - ZATRUDNIENIE RPO WP 2014 - 2020 Zakres wsparcia OP5 - 5.3 1.Minimalny wkład własny beneficjenta wynosi 5%, przy czym poziom ten będzie każdorazowo uzależniony od decyzji IZ RPO WP. 2.Minimalna wartość projektu wynosi 50 000 PLN. Ukierunkowanie terytorialne: Obszar całego województwa. Działanie 5.3 Opieka nad dziećmi do lat 3 SPECYFIKA KONKURSU I PROJEKTÓW na podstawie SzOOP i Wytycznych horyzontalnych (1)

17 OP 5 - ZATRUDNIENIE RPO WP 2014 - 2020 Zakres wsparcia OP5 - 5.3 3.Realizacja zgodna z Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020, tj. w szczególności: ‒wsparcie w zakresie tworzenia nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobków, klubów dziecięcych lub dziennego opiekuna powinno gwarantować zwiększenie liczby miejsc opieki prowadzonych przez daną instytucję publiczną lub niepubliczną (warunek nie ma zastosowania w przypadku dostosowania istniejących miejsc do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami), ‒Beneficjent w umowie zostanie zobowiązany do zachowania trwałości utworzonych w ramach projektu miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w żłobkach, klubach dziecięcych i przez dziennego opiekuna przez okres co najmniej 2 lat od daty zakończenia realizacji projektu, ‒trwałość rozumiana jako gotowość miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 do świadczenia usług w ramach utworzonych w projekcie miejsc opieki, ‒działalność bieżąca nowo utworzonych miejsc opieki w formie żłobków lub klubów dziecięcych oraz dziennego opiekuna może być finansowana przez okres nie dłuższy niż 24 miesiące, ‒w celu upowszechnienia dostępu do form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 dzieciom z niepełnosprawnościami jest możliwe finansowanie mechanizmu racjonalnych usprawnień, w tym np. zatrudnienie asystenta dziecka, dostosowanie posiłków z uwzględnieniem specyficznych potrzeb żywieniowych wynikających z niepełnosprawności dziecka, zakup pomocy dydaktycznych adekwatnych do specjalnych potrzeb edukacyjnych wynikających z niepełnosprawności, w oparciu o indywidualnie przeprowadzoną diagnozę. Działanie 5.3 Opieka nad dziećmi do lat 3 SPECYFIKA KONKURSU I PROJEKTÓW na podstawie SzOOP i Wytycznych horyzontalnych (2)

18 OP 5 – ZATRUDNIENIE RPO WP 2014 - 2020 Zakres wsparcia OP5 – 5.4 Działanie 5.4Zdrowie na rynku pracy TYPY PROJEKTÓW (1) Poddziałanie 5.4.2 - poza terenem Obszaru Metropolitalnego Trójmiasta 1.Projekty ukierunkowane na zwiększenie udziału mieszkańców regionu w programach zdrowotnych dotyczących chorób stanowiących istotną barierę w utrzymaniu i wydłużaniu aktywności zawodowej, realizowane zgodnie z Regionalnym Programem Zdrowotnym (tj. programem polityki zdrowotnej zgodnie z art. 5, pkt 29 a. ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t. jedn.: Dz.U. 2015 r. poz. 581, z zm.), opracowanym i koordynowanym przez Samorząd Województwa Pomorskiego, w szczególności obejmującym: a)profilaktykę i diagnostykę w zakresie: i.chorób będących specyficznym problemem zdrowotnym regionu, tj. choroby diabetologiczne, wieku starczego, zaburzenia psychiczne oraz ii.chorób istotnych z punktu widzenia krajowego, tj. choroby układu krążenia, nowotworowe, układu kostno- mięśniowo-stawowego, układu oddechowego i choroby psychiczne, b)działania z zakresu rehabilitacji leczniczej, ułatwiające powroty do pracy i zapobieganie niepełnosprawności, c)wzmocnienie potencjału zdrowia osób pracujących, w szczególności poprzez: i.ograniczanie czynników ryzyka dla chorób cywilizacyjnych i wynikających ze specyfiki zakładu pracy, ii.przekwalifikowanie pracowników długotrwale pracujących w warunkach negatywnie wpływających na zdrowie, przygotowujące do kontynuowania pracy na innych stanowiskach o mniejszym obciążeniu dla zdrowia, d)promocję i edukację zdrowotną, jako uzupełnienie działań wskazanych w pkt a - c, obejmującą m.in.: i.akcje profilaktyczne, ii.akcje promujące zdrowy tryb życia, w tym aktywność fizyczną.

19 OP 5 – ZATRUDNIENIE RPO WP 2014 - 2020 Zakres wsparcia OP5 – 5.4 Działanie 5.4Zdrowie na rynku pracy TYPY PROJEKTÓW (2) Poddziałanie 5.4.2 - poza terenem Obszaru Metropolitalnego Trójmiasta 2.Projekty ukierunkowane na rozwój populacyjnych programów przesiewowych w zakresie wczesnego wykrywania następujących chorób nowotworowych: i.rak piersi, ii.rak szyjki macicy, iii.rak jelita grubego. Preferowane będą projekty: -Realizowane w partnerstwie pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego, organizacjami pozarządowymi, podmiotami leczniczymi, przedsiębiorcami, instytucjami naukowymi oraz sektorem oświaty, -Uzgodnione w ramach Zintegrowanych Porozumień Terytorialnych (ZPT). Ukierunkowanie terytorialne:Obszar całego województwa. SPECYFIKA KONKURSU I PROJEKTÓW na podstawie SzOOP (1)

20 OP 5 – ZATRUDNIENIE RPO WP 2014 - 2020 Zakres wsparcia OP5 – 5.4 Działanie 5.4Zdrowie na rynku pracy Poddziałanie 5.4.2 - poza terenem Obszaru Metropolitalnego Trójmiasta 1.Wsparcie udzielane jest osobom w wieku aktywności zawodowej, przy czym ostateczny zakres wsparcia i grupy docelowe określone zostaną po wejściu w życie Regionalnego Programu Zdrowotnego (RPZ) opracowanego przez Samorząd Województwa Pomorskiego zgodnie z Policy paper dla obszaru zdrowia na lata 2014-2020 (stanowiącym krajowe ramy strategiczne dla wszystkich przedsięwzięć realizowanych w obszarze zdrowia). Uruchomienie wsparcia uzależnione będzie od uzyskania pozytywnej opinii Komitetu Sterującego ds. koordynacji interwencji EFSI w sektorze zdrowia oraz pozytywnej opinii Agencji Oceny Technologii Medycznych. 2.Minimalny wkład własny beneficjenta wynosi 5%, przy czym poziom ten będzie każdorazowo uzależniony od decyzji IZ RPO WP. 3.Minimalna wartość projektu wynosi 100 000 PLN. SPECYFIKA KONKURSU I PROJEKTÓW na podstawie SzOOP (2)

21 OP 5 – ZATRUDNIENIE RPO WP 2014 - 2020 Zakres wsparcia OP5 – 5.5 Działanie 5.5Kształcenie ustawiczne TYPY PROJEKTÓW Projekty ukierunkowane na poprawę sytuacji na rynku pracy osób w wieku aktywności zawodowej, które z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem umiejętności i kompetencji, w szczególności pracowników sektora MMŚP, realizowane w oparciu o popytowy model świadczenia wysokiej jakości usług edukacyjnych, z uwzględnieniem analizy potrzeb edukacyjnych danego uczestnika projektu, obejmujące rozwój kompetencji kluczowych, poprzez: i.szkolenia i kursy w zakresie TIK, kończące się programem formalnej oceny i certyfikacji zewnętrznej kompetencji osiągniętych przez uczestników projektów, zgodnych ze standardami określonymi w ramie kompetencji informatycznych i informacyjnych (Digital Competence Framework), ii.szkolenia i kursy w zakresie języków obcych kończące się certyfikatem zewnętrznym, potwierdzającym zdobycie przez uczestników określonego poziomu biegłości językowej (zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego), iii.rozwój kwalifikacji zgodnych ze zintegrowanym systemem kwalifikacji (po jego wejściu w życie), obejmujący m.in. szkolenia i kursy.

22 OP 5 - ZATRUDNIENIE RPO WP 2014 - 2020 Zakres wsparcia OP5 – 5.5 Działanie 5.5Kształcenie ustawiczne W przypadku każdego projektu: ‒Weryfikacji podlega wartość projektu, wynosząca minimum 1 000 000 zł. ‒Weryfikacji podlega średni koszt przypadający na uczestnika projektu, określony na maksymalnym poziomie 4 500 zł. ‒Weryfikacji podlega, czy w ramach projektu założono realizację wskaźnika rezultatu bezpośredniego: Liczba osób o niskich kwalifikacjach, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu Programu lub Liczba osób w wieku 50 lat i więcej, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu Programu lub Liczba osób w wieku 25 lat i więcej, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu Programu na poziomie co najmniej 85% dla każdego z wybranych wskaźników, w odniesieniu do liczby osób należących do danej kategorii, objętych wsparciem w ramach projektu. ‒Weryfikacji podlega, czy co najmniej 80% grupy docelowej projektu stanowią osoby w wieku 25 lat i więcej, z których co najmniej 40% to osoby o niskich kwalifikacjach. WYMOGI I PREFERENCJE DLA PROJEKTÓW na podstawie kryteriów specyficznych (1)

23 1.Minimalny wkład własny beneficjenta wynosi 10%, przy czym poziom ten będzie każdorazowo uzależniony od decyzji IZ RPO WP. RPO WP 2014 - 2020 Zakres wsparcia OP5 – 5.5 Ukierunkowanie terytorialne:Obszar całego województwa. Preferowane będą projekty: -Ukierunkowane na osoby w wieku 50 lat i więcej i o niskich kwalifikacjach zawodowych, -Ukierunkowane na pracowników sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstwach oraz podmiotów ekonomii społecznej/przedsiębiorstw społecznych, -Realizowane w porozumieniu z pracodawcami. Działanie 5.5Kształcenie ustawiczne WYMOGI I PREFERENCJE DLA PROJEKTÓW na podstawie kryteriów specyficznych (2) SPECYFIKA KONKURSU I PROJEKTÓW na podstawie SzOOP i Wytycznych horyzontalnych (1) OP 5 - ZATRUDNIENIE

24 RPO WP 2014 - 2020 Zakres wsparcia OP5 - 5.5 Działanie 5.5Kształcenie ustawiczne 3.Realizacja zgodna z Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020, tj. w szczególności: ‒wsparcie udzielane osobom w wieku aktywności zawodowej, które wykazują największą lukę kompetencyjną w zakresie TIK (Technologie Informacyjno-Komunikacyjne umożliwiające przetwarzanie i przesyłanie informacji) oraz języków obcych, ‒wsparcie udzielane na szkolenia lub inne formy podnoszenia kompetencji w zakresie TIK oraz języków obcych, kończące się programem formalnej oceny i uzyskaniem przez uczestników projektów certyfikatu zewnętrznego potwierdzającego zdobycie określonych kompetencji, ‒szkolenia i kursy w zakresie TIK (kończące się certyfikatem potwierdzającym zdobycie kompetencji określonych dla różnych poziomów Digital Competence Framework) oraz w zakresie języków obcych (kończące się certyfikatem potwierdzającym zdobycie przez uczestników określonego poziomu biegłości językowej, zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego), ‒szkolenia i kursy przyczyniające się do rozwoju kwalifikacji, tj. określonego zestawu efektów uczenia się (kompetencji), których osiągnięcie zostanie formalnie potwierdzone przez upoważnioną do tego instytucję zgodnie z ustalonymi standardami. Nadanie kwalifikacji następuje w wyniku walidacji i certyfikacji. SPECYFIKA KONKURSU I PROJEKTÓW na podstawie SzOOP i Wytycznych horyzontalnych (2)

25 OP 5 – ZATRUDNIENIE RPO WP 2014 - 2020 Zakres wsparcia OP5 – 5.7 Działanie 5.7 Nowe mikroprzedsiębiorstwa TYPY PROJEKTÓW Projekty ukierunkowane na utworzenie oraz zapewnienie trwałości nowoutworzonych mikroprzedsiębiorstw, realizowane w postaci kompleksowego wsparcia związanego z rozpoczęciem działalności gospodarczej, przez osoby znajdujące się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy, w tym osoby z niepełnosprawnościami (z wyłączeniem osób przed ukończeniem 30 roku życia), w oparciu o analizę umiejętności, predyspozycji i problemów danego uczestnika projektu, w szczególności poprzez: a)wsparcie umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej (jako wsparcie uzupełniające do pomocy finansowej), obejmujące m.in.: i.doradztwo (indywidualne i grupowe), ii.kursy, szkolenia, warsztaty, iii.pomoc prawną, b)wsparcie finansowe na podjęcie działalności gospodarczej w formie bezzwrotnej dotacji, c)wsparcie pomostowe, obejmujące min.: i.usługi doradczo-szkoleniowe (np.: konsultacje, coaching, mentoring), ii.finansowe wsparcie pomostowe w początkowym okresie prowadzenia działalności gospodarczej.

26 OP 5 - ZATRUDNIENIE RPO WP 2014 - 2020 Zakres wsparcia OP5 - 5.7 Działanie 5.7 Nowe mikroprzedsiębiorstwa W przypadku każdego projektu: Weryfikacji podlega wartość projektu, wynosząca minimum 1 000 000 zł. Preferowane będą projekty: - Ukierunkowane na tworzenie dodatkowych miejsc pracy, - Identyfikowane i realizowane z wykorzystaniem elementów podejścia oddolnego, integrującego aktywności wielu podmiotów w ujęciu wielosektorowym w oparciu o wspólną strategię działania, - Realizowane na obszarach o niskim poziomie aktywności gospodarczej, - Realizowane na obszarach o wysokiej stopie bezrobocia. WYMOGI I PREFERENCJE DLA PROJEKTÓW na podstawie kryteriów specyficznych

27 1.Minimalny wkład własny beneficjenta wynosi 10% wartości projektu pomniejszonej o wartość dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej. 2.Realizacja zgodna ze Standardami realizacji wsparcia w zakresie Działania 5.7 Nowe mikroprzedsiębiorstwa RPO WP 2014-2020, tj. w szczególności: ‒projekt może być realizowany w okresie od dnia ogłoszenia konkursu przez IOK, tj. od 18 stycznia 2016 r., przy czym termin jego realizacji musi zakładać jego rozpoczęcie w 2016 r.; ‒okres realizacji projektu nie może być dłuższy niż 36 miesięcy, jednakże udzielane wsparcie pojedynczemu uczestnikowi, począwszy od momentu przystąpienia do projektu, poprzez realizację wsparcia doradczo- szkoleniowego, podpisanie umowy na otrzymanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej (JDI) na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz jej monitoring każdorazowo nie przekracza 18 miesięcy; ‒odbiorcami wsparcia finansowego na rozpoczęcie działalności gospodarczej nie mogą być osoby fizyczne, które posiadały aktywny wpis w CEIDG, były zarejestrowane w KRS lub prowadziły działalność na podstawie odrębnych przepisów w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu; ‒środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej przyznawane są do maksymalnej kwoty nie wyższej niż 6-krotna wysokość przeciętnego wynagrodzenia za pracę w gospodarce narodowej obowiązującego w dniu przyznania wsparcia. RPO WP 2014 - 2020 Zakres wsparcia OP5 – 5.7 Ukierunkowanie terytorialne:Obszar całego województwa. Działanie 5.7 Nowe mikroprzedsiębiorstwa SPECYFIKA KONKURSU I PROJEKTÓW na podstawie SzOOP i Regulaminu konkursu (1) OP 5 - ZATRUDNIENIE

28 RPO WP 2014 - 2020 Zakres wsparcia OP5 - 5.7 Działanie 5.7 Nowe mikroprzedsiębiorstwa Podstawowe wymagania wobec beneficjenta: ‒obowiązki beneficjenta w ramach projektu to m.in.: rekrutacja uczestników, realizacja wsparcia doradczo-szkoleniowego, podział środków finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej, monitorowanie prawidłowości wydatkowania środków finansowych, sporządzenie dokumentacji związanej z procedurą przyznawania wsparcia finansowego (podlegającej zatwierdzeniu przez IZ RPO WP przed podaniem jej do publicznej wiadomości), ‒wsparciem doradczo - szkoleniowym należy objąć wszystkich uczestników projektu, natomiast środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz podstawowe wsparcie pomostowe powinny zostać przyznane mniejszej liczbie osób (np. o 20%), ‒beneficjent zobowiązany jest do utworzenia rezerwy na odwołania w wysokości 20% środków przeznaczonych na udzielnie dotacji na poczet pozytywnie rozpatrzonych odwołań. SPECYFIKA KONKURSU I PROJEKTÓW na podstawie SzOOP i Regulaminu konkursu (2)

29 Szczegółowe wymagania wobec beneficjentów, uczestników projektu, opis dozwolonych form wsparcia, procedury przyznawania wsparcia finansowego w tym dokumentacji związanej z nią zawarte są w Standardach realizacji wsparcia w zakresie Działania 5.7 Nowe mikroprzedsiębiorstwa RPO WP 2014 – 2020 (wraz ze wzorami dokumentów wymaganych do sporządzenia przez beneficjenta) stanowiących załącznik do Regulaminu konkursu. OP 5 - ZATRUDNIENIE RPO WP 2014 - 2020 Zakres wsparcia OP5 - 5.7 Działanie 5.7 Nowe mikroprzedsiębiorstwa SPECYFIKA KONKURSU I PROJEKTÓW na podstawie SzOOP i Regulaminu konkursu (3) Podstawowe wymagania wobec uczestnika projektu: ‒po otrzymaniu informacji o wynikach oceny i możliwości przyznania dofinansowania uczestnik projektu zobowiązany jest do zarejestrowania działalności gospodarczej lub uzyskania wpisu do innego właściwego rejestru, najpóźniej do dnia podpisania umowy na otrzymanie dofinansowania, ‒uczestnik projektu powinien ponieść wydatki podlegające finansowaniu w ramach jednorazowej dotacji inwestycyjnej na rozpoczęcie działalności gospodarczej najpóźniej w ciągu 3 miesięcy po otrzymaniu środków w ramach Umowy na otrzymanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej na rozpoczęcie działalności gospodarczej, ‒jeżeli działalność gospodarcza prowadzona była przez okres krótszy niż 12 miesięcy, uczestnik projektu ma obowiązek dokonania zwrotu otrzymanych środków wraz z należnymi odsetkami, ‒uczestnik projektu zobowiązany jest do złożenia oświadczenia o niekorzystaniu równolegle z innych środków publicznych.

30 OP 6 – INTEGRACJA RPO WP 2014 - 2020 Zakres wsparcia OP6 – 6.1.2 Poddziałanie 6.1.2 Aktywizacja społeczno-zawodowaTYPY PROJEKTÓW (1) 1)Projekty ukierunkowane na zwiększenie zatrudnienia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym osób z niepełnosprawnościami, poprzez wdrażanie kompleksowych programów aktywizacji społeczno-zawodowej skierowanych do osób, rodzin, środowisk lub lokalnych społeczności, w oparciu o ścieżkę reintegracji stworzoną indywidualnie dla każdego uczestnika wsparcia, z wykorzystaniem usług aktywnej integracji o charakterze: a)społecznym, których celem jest przywrócenie lub wzmocnienie kompetencji społecznych, zaradności, samodzielności i aktywności, obejmujących m.in.: i.poradnictwo psychologiczne lub psychospołeczne, ii.warsztaty terapeutyczne kształtujące umiejętności osobiste, iii.poradnictwo prawne i obywatelskie, iv.wsparcie środowiskowe (np.: animacja pracy, asysta, streetworking), v.pracę socjalną w przypadku projektów realizowanych przez jednostki organizacyjne pomocy społecznej, b)zawodowym, których celem jest pomoc w podjęciu decyzji dotyczącej wyboru lub zmiany zawodu, wyposażenie w kompetencje i kwalifikacje zawodowe oraz umiejętności pożądane na rynku pracy, obejmujących m.in.: i.kursy, szkolenia, ii.poradnictwo zawodowe, iii.pośrednictwo pracy, iv.staże, v.zajęcia reintegracji zawodowej u pracodawców, vi.subsydiowane zatrudnienie, vii.usługi, w tym asystenckie pomagające uzyskać lub utrzymać zatrudnienie w szczególności w początkowym okresie zatrudnienia,

31 OP 6 – INTEGRACJA RPO WP 2014 - 2020 Zakres wsparcia OP6 – 6.1.2 Poddziałanie 6.1.2 Aktywizacja społeczno-zawodowaTYPY PROJEKTÓW (2) 1)Projekty ukierunkowane na zwiększenie zatrudnienia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym osób z niepełnosprawnościami, poprzez wdrażanie kompleksowych programów aktywizacji społeczno- zawodowej skierowanych do osób, rodzin, środowisk lub lokalnych społeczności, w oparciu o ścieżkę reintegracji stworzoną indywidualnie dla każdego uczestnika wsparcia, z wykorzystaniem usług aktywnej integracji o charakterze: (…) c)edukacyjnym, których celem jest wzrost poziomu wykształcenia lub jego dostosowanie do potrzeb rynku pracy, wyłącznie w powiązaniu z usługami o charakterze zawodowym, wskazanymi w pkt b), obejmujących m.in.: i.skierowanie i sfinansowanie zajęć szkolnych, związanych z uzupełnieniem wykształcenia na poziomie podstawowym, gimnazjalnym, ponadgimnazjalnym lub policealnym oraz kosztów z nimi związanych, ii.zajęcia ukierunkowane na rozwój zainteresowań i aspiracji edukacyjnych, iii.usługi wspierające aktywizację edukacyjną (np. poprzez brokera edukacyjnego). 2)Projekty ukierunkowane na zwiększenie zatrudnienia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym osób z niepełnosprawnościami, poprzez poprawę dostępu do usług reintegracji zawodowej i społecznej świadczonych przez Centra Integracji Społecznej (CIS), Kluby Integracji Społecznej (KIS), realizowane w oparciu o kompleksowe usługi aktywnej integracji poprzez: a)tworzenie miejsc aktywizacji w nowoutworzonych podmiotach, b)wsparcie nowych uczestników w istniejących podmiotach.

32 OP 6 – INTEGRACJA RPO WP 2014 - 2020 Zakres wsparcia OP6 – 6.1.2 Poddziałanie 6.1.2 Aktywizacja społeczno-zawodowaTYPY PROJEKTÓW (3) 3)Projekty ukierunkowane na zwiększenie zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami, poprzez poprawę dostępu do usług rehabilitacji zawodowej i społecznej, realizowane w ramach działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej (WTZ) obejmujące: a)wsparcie nowych uczestników w istniejących WTZ usługami aktywnej integracji, b)wsparcie dotychczasowych uczestników WTZ nową ofertą, wzbogaconą o usługi aktywnej integracji, w szczególności o charakterze zawodowym. 4)Profilaktyka wykluczenia społecznego przy wykorzystaniu środowiskowych form aktywizacji społecznej, skierowana przede wszystkim do dzieci i młodzieży, wyłącznie jako wsparcie towarzyszące, niezbędne do aktywizacji osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym – jako uzupełnienie działań wskazanych w typie projektu nr 1 lub 2 lub 3.

33 OP 6 - INTEGRACJA RPO WP 2014 - 2020 Zakres wsparcia OP6 – 6.1.2 Poddziałanie 6.1.2Aktywizacja społeczno-zawodowa W przypadku każdego projektu: ­Weryfikacji podlega wskaźnik efektywności zatrudnieniowej dla grupy docelowej mierzony na zakończenie realizacji projektu, określony na poziomie: ­co najmniej 22% - w odniesieniu do osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w projekcie (pomiar dotyczy wyłącznie osób pozostających bez zatrudnienia), ­co najmniej 12% - w odniesieniu do osób o znacznym stopniu niepełnosprawności, osób z niepełnosprawnością intelektualną, osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi objętych wsparciem w projekcie (pomiar dotyczy wyłącznie osób pozostających bez zatrudnienia). ­Weryfikacji podlega wskaźnik efektywności społeczno-zatrudnieniowej dla grupy docelowej projektu mierzony na zakończenie realizacji projektu, określony na poziomie: ­co najmniej 56% - w odniesieniu do osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w projekcie, ­co najmniej 46% - w odniesieniu do osób o znacznym stopniu niepełnosprawności, osób z niepełnosprawnością intelektualną, osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi objętych wsparciem w projekcie. ­Weryfikacji podlega stosunek osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w projekcie do wszystkich uczestników projektu (osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym) określony na poziomie minimum 15%. ­Weryfikacji podlega średni koszt przypadający na uczestnika projektu, określony na maksymalnym poziomie 15 000 zł. WYMOGI I PREFERENCJE DLA PROJEKTÓW na podstawie kryteriów specyficznych (1)

34 OP 6 - INTEGRACJA RPO WP 2014 - 2020 Zakres wsparcia OP6 – 6.1.2 Poddziałanie 6.1.2Aktywizacja społeczno-zawodowa Preferowane będą projekty: - Ukierunkowane na tworzenie dodatkowych miejsc pracy, - Identyfikowane i realizowane z wykorzystaniem elementów podejścia oddolnego, integrującego aktywności wielu podmiotów w ujęciu wielosektorowym w oparciu o wspólną strategię działania, - Realizowane na obszarach o niskim poziomie aktywności gospodarczej, - Realizowane na obszarach o wysokiej stopie bezrobocia. WYMOGI I PREFERENCJE DLA PROJEKTÓW na podstawie kryteriów specyficznych (2) SPECYFIKA KONKURSU I PROJEKTÓW na podstawie SzOOP i Regulaminu konkursu (1) Ukierunkowanie terytorialne:Obszar całego województwa. -Minimalny wkład własny beneficjenta wynosi 5%, przy czym poziom ten będzie każdorazowo uzależniony od decyzji IZ RPO WP. -Minimalna wartość projektu wynosi 50 000 PLN.

35 OP 6 - INTEGRACJA RPO WP 2014 - 2020 Zakres wsparcia OP6 – 6.1.2 Poddziałanie 6.1.2 Aktywizacja społeczno-zawodowa 3.Realizacja zgodna ze Standardami realizacji wsparcia w zakresie Działania 6.1 Aktywna integracja RPO WP 2014- 2020, tj. w szczególności: ‒proces wsparcia osób i rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym odbywa się w oparciu o ścieżkę reintegracji, stworzoną indywidualnie dla każdej osoby/rodziny, ‒wsparcie kierowane jest do osób, wobec których zastosowanie wyłącznie instrumentów i usług rynku pracy jest niewystarczające i istnieje konieczność zastosowania w pierwszej kolejności instrumentów aktywnej integracji o charakterze społecznym, ‒w przypadku projektów, w ramach których wsparciem objęte są osoby bezrobotne zarejestrowane w powiatowych urzędach pracy, a których głównym celem jest aktywizacja zawodowa uczestników, wsparcie kierowane jest wyłącznie do osób zakwalifikowanych do III profilu pomocy i skierowanych do objęcia Programem Aktywizacja i Integracja w oparciu o ustawę z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. 2015 r., poz. 149 ze zm.), natomiast osoby bezrobotne zakwalifikowane do profilu I lub II mogą w ramach projektów zostać objęte wyłącznie usługami aktywnej integracji o charakterze społecznym, ‒zachowanie trwałości utworzonych w ramach projektu podmiotów (CIS/KIS) po zakończeniu realizacji projektu co najmniej przez okres odpowiadający okresowi realizacji projektu, ‒co najmniej 40% uczestników projektu uzyska kwalifikacje zawodowe. SPECYFIKA KONKURSU I PROJEKTÓW na podstawie SzOOP i Regulaminu konkursu (2)

36 OP 6 – INTEGRACJA RPO WP 2014 - 2020 Zakres wsparcia OP6 – 6.2.2 Poddziałanie 6.2.2 Rozwój usług społecznychTYPY PROJEKTÓW (1) 1)Projekty ukierunkowane na zwiększenie dostępu do zdeinstytucjonalizowanych, spersonalizowanych i zintegrowanych usług społecznych, świadczonych w lokalnej społeczności, skierowanych do osób o różnym stopniu niesamodzielności, w szczególności do seniorów, osób z niepełnosprawnościami i z chorobami przewlekłymi oraz ich opiekunów w oparciu o diagnozę sytuacji problemowej, poprzez: a)rozwój usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych oraz usług asystenckich dla osób z niepełnosprawnościami, w tym prowadzonych w miejscu zamieszkania, obejmujących m.in.: i.tworzenie miejsc opieki w istniejących lub nowotworzonych ośrodkach zapewniających opiekę dzienną lub całodobową, w tym miejsc opieki krótkoterminowej w zastępstwie osób na co dzień opiekujących się osobami niesamodzielnymi, ii.usługi dziennych opiekunów, asystentów osób z niepełnosprawnościami, wolontariat opiekuńczy, pomoc sąsiedzka i inne formy samopomocowe, iii.rozwój usług opiekuńczych w oparciu o nowoczesne technologie, np. teleopieka, aktywizacja środowisk lokalnych w celu tworzenia społecznych (sąsiedzkich) form samopomocy przy wykorzystaniu nowych technologii, b)rozwój usług w zakresie wsparcia i aktywizacji społecznej osób niesamodzielnych, wyłącznie jako element kompleksowych projektów dotyczących usług asystenckich lub opiekuńczych obejmujący m.in.: i.tworzenie międzysektorowych zespołów opieki nad osobami z chorobami przewlekłymi, ii.kształcenie kadr opieki nad osobami niesamodzielnymi, iii.usługi zwiększające mobilność, autonomię i bezpieczeństwo osób niesamodzielnych (np.: likwidowanie barier architektonicznych w miejscu zamieszkania, sfinansowanie wypożyczenia sprzętu niezbędnego do opieki nad osobami niesamodzielnymi lub zwiększającego ich samodzielność, dowożenie posiłków, przewóz do miejsca pracy lub ośrodka wsparcia).

37 OP 6 – INTEGRACJA RPO WP 2014 - 2020 Zakres wsparcia OP6 – 6.2.2 Poddziałanie 6.2.2 Rozwój usług społecznychTYPY PROJEKTÓW (2) 1)Projekty ukierunkowane na zwiększenie dostępu do zdeinstytucjonalizowanych, spersonalizowanych i zintegrowanych usług społecznych, świadczonych w lokalnej społeczności, skierowanych do osób o różnym stopniu niesamodzielności, w szczególności do seniorów, osób z niepełnosprawnościami i z chorobami przewlekłymi oraz ich opiekunów w oparciu o diagnozę sytuacji problemowej, poprzez: (…) c)działania wspierające opiekunów faktycznych w opiece nad osobami niesamodzielnymi obejmujące m.in.: i.kształcenie, w tym szkolenie i zajęcia praktyczne oraz wymianę doświadczeń dla opiekunów faktycznych, zwiększających ich umiejętności w zakresie opieki nad osobami niesamodzielnymi, ii.poradnictwo, w tym psychologiczne oraz pomoc w uzyskaniu informacji umożliwiających poruszanie się po rożnych systemach wsparcia, z których korzystanie jest niezbędne dla sprawowania wysokiej jakości opieki i odciążenia opiekunów faktycznych, iii.tworzenie miejsc krótkookresowego pobytu w zastępstwie za opiekunów faktycznych w formie pobytu całodobowego lub dziennego, iv.sfinansowanie usługi asystenckiej lub usługi opiekuńczej w celu umożliwienia opiekunom faktycznym funkcjonowania społecznego, zawodowego lub edukacyjnego, d)działania na rzecz aktywizacji społeczno-zawodowej opiekunów osób niesamodzielnych jako wsparcie towarzyszące w kompleksowych projektach dotyczących usług asystenckich lub opiekuńczych.

38 OP 6 – INTEGRACJA RPO WP 2014 - 2020 Zakres wsparcia OP6 – 6.2.2 Poddziałanie 6.2.2 Rozwój usług społecznychTYPY PROJEKTÓW (3) 2)Projekty ukierunkowane na zwiększenie dostępu do zdeinstytucjonalizowanych i zintegrowanych usług społecznych w zakresie wsparcia rodziny (w tym rodziny wielodzietnej) i pieczy zastępczej, w szczególności świadczonych w lokalnej społeczności, w oparciu o diagnozę sytuacji problemowej, zasobów, potencjału, potrzeb¹, poprzez: a)rozwój usług wspierających rodzinę w prawidłowym pełnieniu jej funkcji, w tym działań profilaktycznych mających ograniczyć umieszczanie dzieci w pieczy zastępczej, obejmujące m.in: i.konsultacje i poradnictwo specjalistyczne i rodzinne, ii.terapię i mediacje, iii.warsztaty umiejętności rodzicielskich, iv.wsparcie opiekuńcze i specjalistyczne, v.pomoc prawną, w szczególności w zakresie prawa rodzinnego, vi.organizację grup wsparcia i grup samopomocowych mających na celu wymianę doświadczeń oraz zapobieganie izolacji rodzin, vii.działania profilaktyczne w postaci pomocy w opiece i wychowaniu dzieci w ramach placówek wsparcia dziennego, o których mowa w art. 9 pkt 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 o wsparciu rodziny i pieczy zastępczej prowadzonych w formach: opiekuńczej, specjalistycznej oraz pracy podwórkowej, w tym zarówno tworzenie nowych placówek wsparcia dziennego jak również wsparcie istniejących, pod warunkiem zwiększenia liczby uczestników lub rozszerzenia oferty wsparcia, viii.wspieranie rodzin w organizacji czasu wolnego, ix.wzmacnianie środowiskowych form aktywizacji rodziny, w ramach profilaktyki wykluczenia społecznego wśród dzieci i młodzieży (m.in. asystent rodziny, rodziny wspierające, lokalne grupy wsparcia rodziny), ¹Zgodnie z ustawą z dnia 9 marca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. 2011 Nr 149 poz. 887).

39 OP 6 – INTEGRACJA RPO WP 2014 - 2020 Zakres wsparcia OP6 – 6.2.2 Poddziałanie 6.2.2 Rozwój usług społecznychTYPY PROJEKTÓW (4) 2)Projekty ukierunkowane na zwiększenie dostępu do zdeinstytucjonalizowanych i zintegrowanych usług społecznych w zakresie wsparcia rodziny (w tym rodziny wielodzietnej) i pieczy zastępczej, w szczególności świadczonych w lokalnej społeczności, w oparciu o diagnozę sytuacji problemowej, zasobów, potencjału, potrzeb¹, poprzez: (…) b)wspieranie procesu deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej obejmujące działania prowadzące do powstawania rodzinnych form pieczy zastępczej, obejmujące m.in.: i.kształcenie kandydatów na rodziny zastępcze, prowadzących rodzinne domy dziecka i dyrektorów placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego, ii.doskonalenie kompetencji osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą. 3)Rozwój usług wspierających osoby objęte pieczą zastępczą, w tym osoby usamodzielniane z uwzględnieniem diagnozy sytuacji problemowej, zasobów, potencjału, predyspozycji, potrzeb, z wykorzystaniem usług aktywnej integracji, o charakterze: a)społecznym, których celem jest przywrócenie lub wzmocnienie kompetencji społecznych, zaradności, samodzielności i aktywności, obejmujących m.in.: i.poradnictwo psychologiczne i psychospołeczne, ii.warsztaty terapeutyczne kształtujące umiejętności osobiste, iii.poradnictwo prawne i obywatelskie, iv.wsparcie środowiskowe (np.: animacja pracy, asysta, streetworking), v.pracę socjalną w przypadku projektów realizowanych przez jednostki organizacyjne pomocy społecznej, ¹Zgodnie z ustawą z dnia 9 marca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. 2011 Nr 149 poz. 887).

40 OP 6 – INTEGRACJA RPO WP 2014 - 2020 Zakres wsparcia OP6 – 6.2.2 Poddziałanie 6.2.2 Rozwój usług społecznychTYPY PROJEKTÓW (5) 3)Rozwój usług wspierających osoby objęte pieczą zastępczą, w tym osoby usamodzielniane z uwzględnieniem diagnozy sytuacji problemowej, zasobów, potencjału, predyspozycji, potrzeb, z wykorzystaniem usług aktywnej integracji, o charakterze: (…) b)zawodowym, których celem jest pomoc w podjęciu decyzji dotyczącej wyboru zawodu, wyposażenie w kompetencje i kwalifikacje zawodowe oraz umiejętności pożądane na rynku pracy, obejmujących m.in.: i.kursy, szkolenia, ii.poradnictwo zawodowe, iii.pośrednictwo pracy, iv.staże, v.zajęcia reintegracji zawodowej u pracodawców, vi.subsydiowane zatrudnienie, vii.usługi, w tym asystenckie pomagające uzyskać lub utrzymać zatrudnienie w szczególności w początkowym okresie zatrudnienia, c)edukacyjnym, których celem jest wzrost poziomu wykształcenia lub jego dostosowanie do potrzeb rynku pracy, wyłącznie w powiązaniu z usługami o charakterze zawodowym wskazanych w pkt b), obejmujących m.in.: i. skierowanie i sfinansowanie zajęć szkolnych, związanych z uzupełnieniem wykształcenia na poziomie podstawowym, gimnazjalnym, ponadgimnazjalnym lub policealnym oraz kosztów z nimi związanych, ii.zajęcia o charakterze dydaktyczno-terapeutycznym ukierunkowane na rozwój zainteresowań i aspiracji edukacyjnych, iii.usługi wspierające aktywizację edukacyjną (np. poprzez brokera edukacyjnego).

41 OP 6 - INTEGRACJA RPO WP 2014 - 2020 Zakres wsparcia OP6 – 6.2.2 Poddziałanie 6.2.2Rozwój usług społecznych W przypadku każdego projektu: ­Weryfikacji podlega wskaźnik efektywności społeczno-zatrudnieniowej dla grupy docelowej projektu mierzony na zakończenie realizacji projektu, określony na poziomie: ­co najmniej 56% - w odniesieniu do osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w projekcie, ­co najmniej 46% - w odniesieniu do osób o znacznym stopniu niepełnosprawności, osób z niepełnosprawnością intelektualną, osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi objętych wsparciem w projekcie. ­Weryfikacji podlega średni koszt przypadający na uczestnika projektu, określony na maksymalnym poziomie 20 000 zł. WYMOGI I PREFERENCJE DLA PROJEKTÓW na podstawie kryteriów specyficznych (1)

42 OP 6 - INTEGRACJA RPO WP 2014 - 2020 Zakres wsparcia OP6 – 6.2.2 Poddziałanie 6.2.2Rozwój usług społecznych Preferowane będą projekty: -na obszarach o ponadprzeciętnym poziomie wykluczenia społecznego (na podstawie wykazu obszarów z ponadprzeciętnym poziomem wykluczenia społecznego w województwie pomorskim). -partnerskie, realizowane przez organizacje pozarządowe we współpracy z instytucjami integracji i pomocy społecznej i/lub podmiotami ekonomii społecznej/przedsiębiorstwami społecznymi, -kompleksowe, o ponadlokalnej skali oddziaływania, -identyfikowane i realizowane z wykorzystaniem elementów podejścia oddolnego, integrującego aktywności wielu podmiotów w ujęciu wielosektorowym w oparciu o wspólną strategię działania, -wykorzystujące animację środowiskową i wolontariat, -zapewniające trwałość efektów poprzez utrzymanie przez beneficjentów wspartych w ramach projektów miejsc świadczenia usług społecznych w liczbie odpowiadającej faktycznemu i prognozowanemu zapotrzebowaniu na tego typu usługi co najmniej przez okres odpowiadający okresowi realizacji projektu, -uzgodnione w ramach ZPT, -komplementarność projektu z interwencją w ramach PO Pomoc Żywnościowa. WYMOGI I PREFERENCJE DLA PROJEKTÓW na podstawie kryteriów specyficznych (2)

43 1.Minimalny wkład własny beneficjenta wynosi 5%, przy czym poziom ten będzie każdorazowo uzależniony od decyzji IZ RPO WP. 2.Minimalna wartość projektu wynosi 50 000 PLN. 3.Realizacja zgodna ze Standardami realizacji wsparcia w zakresie Działania 6.2 Usługi społeczne RPO WP 2014- 2020, tj. w szczególności: ‒deinstytucjonalizacja usług czyli proces przejścia od opieki instytucjonalnej do usług świadczonych w lokalnej społeczności, wymagający z jednej strony rozwoju usług świadczonych w lokalnej społeczności, z drugiej – stopniowego ograniczenia usług w ramach opieki instytucjonalnej, ‒świadczenie usług społecznych przez beneficjentów niebędących podmiotami leczniczymi, ‒wsparcie dla usług opiekuńczych i asystenckich każdorazowo musi prowadzić do zwiększenia liczby miejsc świadczenia usług opiekuńczych prowadzonych przez beneficjenta w stosunku do danych z roku poprzedzającego rok rozpoczęcia realizacji projektu, przy czym liczba miejsc świadczenia usług opiekuńczych jest zwiększana wyłącznie w ramach usług świadczonych w lokalnej społeczności, ‒w ramach projektów nie mogą być tworzone nowe miejsca świadczenia usług opiekuńczych w ramach opieki instytucjonalnej, ani nie mogą być utrzymywane dotychczas istniejące miejsca świadczenia usług w ramach opieki instytucjonalnej, przy czym opieka instytucjonalna oznacza usługi świadczone w placówce opiekuńczo- pobytowej, czyli placówce wieloosobowego całodobowego pobytu i opieki, w której liczba mieszkańców jest większa niż 30 osób, RPO WP 2014 - 2020 Zakres wsparcia OP6 – 6.2.2 Poddziałanie 6.2.2 Rozwój usług społecznych SPECYFIKA KONKURSU I PROJEKTÓW na podstawie SzOOP i Regulaminu konkursu (1) OP 6 - INTEGRACJA

44 RPO WP 2014 - 2020 Zakres wsparcia OP6 – 6.1.2 Poddziałanie 6.2.2 Rozwój usług społecznych 3.Realizacja zgodna ze Standardami realizacji wsparcia w zakresie Działania 6.2 Usługi społeczne RPO WP 2014-2020, tj. w szczególności: (…) ‒utrzymywanie miejsc świadczenia usług opiekuńczych i asystenckich ze środków EFS stworzonych przez danego beneficjenta może trwać nie dłużej niż 3 lata, ‒zachowania trwałości miejsc świadczenia usług asystenckich i opiekuńczych utworzonych w ramach projektu po zakończeniu jego realizacji co najmniej przez okres odpowiadający okresowi realizacji projektu, ‒wsparcie w ramach usług asystenckich i opiekuńczych w pierwszej kolejności adresowane jest do osób z niepełnosprawnościami i osób niesamodzielnych, których dochód nie przekracza 150% właściwego kryterium dochodowego (na osobę samotnie gospodarującą lub na osobę w rodzinie), o którym mowa w ustawie o pomocy społecznej, ‒możliwy zakres usług wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej, w tym działań na rzecz usamodzielnienia osób opuszczających pieczę zastępczą oraz podmioty uprawnione do realizacji tych usług określa ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, ‒możliwa jest realizacja działań prewencyjnych mających ograniczyć umieszczanie dzieci w pieczy zastępczej poprzez usługi wsparcia rodziny oraz działania prowadzące do odejścia od opieki instytucjonalnej. SPECYFIKA KONKURSU I PROJEKTÓW na podstawie SzOOP i Regulaminu konkursu (2)

45 OP 6 – INTEGRACJA RPO WP 2014 - 2020 Zakres wsparcia OP6 – 6.3.2 Poddziałanie 6.3.2 Podmioty ekonomii społecznejTYPY PROJEKTÓW (1) 1)Projekty ukierunkowane na wzrost zatrudnienia w sektorze ekonomii społecznej, realizowane wyłącznie przez akredytowane Ośrodki Wspierania Ekonomii Społecznej (OWES), w oparciu o diagnozę sytuacji problemowej, zasobów, potencjału, potrzeb poprzez łączne zastosowanie następujących typów usług: a)usługi animacji lokalnej, w tym w szczególności: i.usługi wspierające rozwój partnerstwa lokalnego na rzecz ekonomii społecznej, ii.tworzenie grup inicjatywnych w zakresie przedsiębiorczości społecznej, iii.wyszukiwanie i wspieranie lokalnych liderów w zakresie przedsiębiorczości społecznej, b)usługi rozwoju ekonomii społecznej (usługi inkubacyjne), w tym w szczególności: i.usługi służące nabyciu wiedzy i umiejętności potrzebnych do założenia, prowadzenia i rozwijania przedsiębiorstwa społecznego, w szczególności związanych ze sferą ekonomiczną funkcjonowania przedsiębiorstwa społecznego (m.in. szkolenia, warsztaty, doradztwo, mentoring, coaching, tutoring, współpraca, wizyty studyjne itp.), ii.usługi służące nabyciu i rozwijaniu kompetencji i kwalifikacji zawodowych potrzebnych do pracy w przedsiębiorstwie społecznym (adekwatnie do potrzeb i roli danej osoby w przedsiębiorstwie społecznym), iii. wsparcie w postaci bezzwrotnych środków (dotacji) na tworzenie nowych miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych, iv.wsparcie pomostowe w formie finansowej lub w formie zindywidualizowanych usług (m.in. szkoleń, warsztatów, doradztwa, mentoringu, coachingu itp.), służące uzyskaniu stabilności funkcjonowania i przygotowaniu do w pełni samodzielnego funkcjonowania po zakończeniu procesu inkubacji.

46 OP 6 – INTEGRACJA RPO WP 2014 - 2020 Zakres wsparcia OP6 – 6.3.2 Poddziałanie 6.3.2 Podmioty ekonomii społecznejTYPY PROJEKTÓW (2) 1)Projekty ukierunkowane na wzrost zatrudnienia w sektorze ekonomii społecznej, realizowane wyłącznie przez akredytowane Ośrodki Wspierania Ekonomii Społecznej (OWES), w oparciu o diagnozę sytuacji problemowej, zasobów, potencjału, potrzeb poprzez łączne zastosowanie następujących typów usług: (…) c)usługi wsparcia istniejących podmiotów ekonomii społecznej, służące ich profesjonalizacji, obejmujące m.in.: i.umożliwienie dostępu do usług specjalistycznych m.in. prawnych, księgowych, marketingowych, ii.doradztwo, w tym doradztwo biznesowe, iii.zwiększenie konkurencyjności produktów przedsiębiorczości społecznej.

47 OP 6 - INTEGRACJA RPO WP 2014 - 2020 Zakres wsparcia OP6 – 6.3.2 Poddziałanie 6.3.2Podmioty ekonomii społecznej W przypadku każdego projektu: ­Weryfikacji podlega realizator projektu w ramach konkursu, tj. wyłącznie podmioty prowadzące Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej na obszarze województwa pomorskiego, posiadające akredytację ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego dla wszystkich typów usług wsparcia ekonomii społecznej tj. usług animacji lokalnej, usług rozwoju ekonomii społecznej oraz usług wsparcia istniejących przedsiębiorstw społecznych. WYMOGI I PREFERENCJE DLA PROJEKTÓW na podstawie kryteriów specyficznych (1)

48 OP 6 - INTEGRACJA RPO WP 2014 - 2020 Zakres wsparcia OP6 – 6.3.2 Poddziałanie 6.3.2Podmioty ekonomii społecznej W przypadku każdego projektu: Weryfikacji podlegają efekty działania OWES określone dla poszczególnych typów usług, wyrażone poprzez następujące wskaźniki efektywnościowe: dla usług animacji lokalnej (usług animacyjnych) i usług rozwoju ekonomii społecznej (usług inkubacyjnych): ­wskaźnik 1: liczba grup inicjatywnych, które w wyniku działalności OWES wypracowały założenia co do utworzenia podmiotu ekonomii społecznej - w ciągu roku średnio minimum 15. ­wskaźnik 2: liczba środowisk, które w wyniku działalności OWES, przystąpiły do wspólnej realizacji przedsięwzięcia mającego na celu rozwój ekonomii społecznej - w ciągu roku średnio minimum 2. ­wskaźnik 3: liczba miejsc pracy utworzonych w wyniku działalności OWES dla osób, wskazanych w definicji przedsiębiorstwa społecznego - w ciągu roku średnio minimum 25. ­wskaźnik 4: liczba organizacji pozarządowych prowadzących działalność odpłatną pożytku publicznego lub działalność gospodarczą utworzonych w wyniku działalności OWES - w ciągu roku średnio minimum 8. dla usług wsparcia istniejących przedsiębiorstw społecznych (usług biznesowych): ­wskaźnik 5: liczba miejsc pracy w przeliczeniu na pełne etaty, utworzonych w wyniku działalności OWES we wspartych przedsiębiorstwach społecznych - w ciągu roku średnio minimum 15. ­wskaźnik 6: procent wzrostu obrotu przedsiębiorstw społecznych objętych wsparciem - w ciągu roku średnio minimum 5. WYMOGI I PREFERENCJE DLA PROJEKTÓW na podstawie kryteriów specyficznych (2)

49 OP 6 - INTEGRACJA RPO WP 2014 - 2020 Zakres wsparcia OP6 – 6.3.2 Poddziałanie 6.3.2Podmioty ekonomii społecznej Preferowane będą projekty: -partnerskie, realizowane we współpracy z IOB, -kompleksowe, o co najmniej powiatowej skali oddziaływania, -skutkujące wzrostem zatrudnienia w podmiotach ekonomii społecznej osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym (w tym przede wszystkim osób z niepełnosprawnościami), -uzgodnione w ramach ZPT. WYMOGI I PREFERENCJE DLA PROJEKTÓW na podstawie kryteriów specyficznych (3)

50 1.Minimalny wkład własny beneficjenta wynosi 5% wartości projektu pomniejszonej o wartość dotacji na tworzenie nowych miejsc pracy w podmiotach ekonomii społecznej, przy czym poziom ten będzie każdorazowo uzależniony od decyzji IZ RPO WP. 2.Minimalna wartość projektu wynosi 500 000 PLN. 3.Realizacja zgodna ze Standardami realizacji wsparcia w zakresie Poddziałania 6.3.2 Usługi społeczne RPO WP 2014-2020 tj. w szczególności: ­projekty realizowane wyłącznie przez akredytowane Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej, ­zakres projektu obejmuje łącznie usługi animacyjne, usługi rozwoju ekonomii społecznej i usługi wsparcia istniejących przedsiębiorstw społecznych, ­ukierunkowanie na tworzenie nowych miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych. RPO WP 2014 - 2020 Zakres wsparcia OP6 – 6.3.2 Ukierunkowanie terytorialne:Obszar całego województwa. Poddziałanie 6.3.2 Podmioty ekonomii społecznej SPECYFIKA KONKURSU I PROJEKTÓW na podstawie SzOOP i Regulaminu konkursu OP 6 - INTEGRACJA

51 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "ZAŁOŻENIA PLANOWANYCH KONKURSÓW finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego W ROKU 2016 w ramach RPO WP na lata 2014-2020 Regionalny Program Operacyjny."

Podobne prezentacje


Reklamy Google